Raamovereenkomst betreffende de levering van voeding Published by Tenders Electronic Daily

Raamovereenkomst betreffende de levering van voeding

There are changes or additional information to this announcement. Raamovereenkomst betreffende de levering van voeding (29.07.2020 20:06)

Application deadline

16.09.2020, 14:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Food, beverages, tobacco and related products
  15000000-8
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24
3500 Hasselt
Belgium
Tel.: +32 11252020
E-Mail: f.niesten@villajuris.be
Website: http://www.pxl.be

assignment

Raamovereenkomst betreffende de levering van voeding.Louter ten informatieve titel kan de aanbestedende overheid meedelen dat er voor 1.023 054,67 euro incl. btw op jaarbasis, gebaseerd op de afname van het jaar 2019, aan voesingsmiddelen werd aangekocht. Over 4-jaren zou dit een bedrag van 4.092.218,28 euro incl. btw kunnen vertegenwoordigen. Raamovereenkomst betreffende de levering van voeding.Louter ten informatieve titel kan de aanbestedende overheid meedelen dat er voor 1.023 054,67 euro incl. btw op jaarbasis, gebaseerd op de afname van het jaar 2019, aan voesingsmiddelen werd aangekocht. Over 4-jaren zou dit een bedrag van 4.092.218,28... Show more

Lots 1

Job / name

Droge- en diepvriesvoeding

Description of procurement /scope of services

Levering van Droge- en diepvriesvoeding

Others CPV Codes
 • Food, beverages, tobacco and related products
  15000000-8
Project adress

Region (NUTS code): BE BELGIQUE-BELGIË, BE221 Arr. Hasselt
Hasselt

Lots 2

Job / name

Verse groenten, fruit en afgeleide producten

Description of procurement /scope of services

Zie bestek

Others CPV Codes
 • Food, beverages, tobacco and related products
  15000000-8
Project adress

Region (NUTS code): BE BELGIQUE-BELGIË, BE221 Arr. Hasselt
Hasselt

Lots 3

Job / name

Vlees

Description of procurement /scope of services

Zie bestek

Others CPV Codes
 • Food, beverages, tobacco and related products
  15000000-8
Project adress

Region (NUTS code): BE BELGIQUE-BELGIË, BE221 Arr. Hasselt
Hasselt

België-Hasselt: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2020/S 137-336469

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hogeschool PXL
Nationaal identificatienummer: 0535.878.874_25361
Postadres: Elfde-Liniestraat 24
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: Frederik Niesten
E-mail: f.niesten@villajuris.be
Telefoon: +32 11252020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pxl.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381459

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381459
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Hogeschool+PXL-20200653-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst betreffende de levering van voeding

Referentienummer: Hogeschool PXL-20200653-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst betreffende de levering van voeding.

Louter ten informatieve titel kan de aanbestedende overheid meedelen dat er voor 1.023 054,67 euro incl. btw op jaarbasis, gebaseerd op de afname van het jaar 2019, aan voesingsmiddelen werd aangekocht. Over 4-jaren zou dit een bedrag van 4.092.218,28 euro incl. btw kunnen vertegenwoordigen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 860 583.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

1+2+3

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Droge- en diepvriesvoeding

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hasselt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van Droge- en diepvriesvoeding

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie bestek

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verse groenten, fruit en afgeleide producten

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hasselt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie bestek

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie bestek

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vlees

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hasselt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie bestek

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie bestek

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie bestek

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie bestek

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Zie bestek

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie bestek

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie bestek

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 13
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/07/2020