Προπαρασκευαστικές ενέργειες (αρχιτεκτονική μελέτη - στατική μελέτη - μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων κ.λπ.), υποέργου 1 της Πράξης «Επανάχρηση βασικών κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου». Published by Tenders Electronic Daily

Προπαρασκευαστικές ενέργειες (αρχιτεκτονική μελέτη - στατική μελέτη - μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων κ.λπ.), υποέργου 1 της Πράξης «Επανάχρηση βασικών κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου».

Application deadline

24.08.2020, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Engineering design services
    71320000-7
Language

Greek

Contracting authority / owner

Δήμος Αιγιαλείας
Νικ. Πλαστήρα 11
251 00 Αίγιο
Greece
Tel.: +30 2691068434
Fax: +30 2691068610
E-Mail: billdrillis@aigialeia.gov.gr
Website: http://aigialeia.gov.gr

assignment

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης αποτελεί η εκπόνηση μελετης με τίτλο: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες (αρχιτεκτονική μελέτη - στατική μελέτη - μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων κ.λπ.), υποέργου 1 της Πράξης "Επανάχρηση βασικών κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου"», με σκοπό την αποκατάσταση - ανάδειξη και επαναλειτουργία μέρους των υφιστάμενων πρώην βιομηχανικών κτιρίων, και του περιβάλλοντος χώρου τους. Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης αποτελεί η εκπόνηση μελετης με τίτλο: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες (αρχιτεκτονική μελέτη - στατική μελέτη - μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων... Show more

Description of procurement /scope of services

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης αποτελεί η εκπόνηση μελετης με τίτλο: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες (αρχιτεκτονική μελέτη - στατική μελέτη - μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων κ.λπ.), υποέργου 1 της Πράξης "Επανάχρηση βασικών κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου"», με σκοπό την αποκατάσταση - ανάδειξη και επαναλειτουργία μέρους των υφιστάμενων πρώην βιομηχανικών κτιρίων, και του περιβάλλοντος χώρου τους. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αποκατάσταση των εξής κτιρίων:1) κτίριο με αρ. 12 και 6 (πρώην κτίριο Λεβητοστασίων) (έτος κατασκευής 1925-1940), συνολικής επιφάνειας εκτ. 12 - 6 = 1.211,72 μ2 με νέες χρήσεις:1.1) εκθεσιακός χώρος ιστορίας της Χαρτοποιίας, επιφάνειας Ε1.1.= 500,00 μ21.2) χώρος συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και επιτροπών του Δήμου, με λοιπούς βοηθητικούς χώρους, επιφάνειας Ε1.2.= 711,72 μ2. Η λειτουργία του κτιρίου θα ασκείται από τον Δήμο και τους αντίστοιχους φορείς του·2) κτίριο με αρ. 10 (πρώην κτίριο συνεργείων - μηχανουργείο - ξυλουργείο - χυτήριο) (έτος κατασκευής 1925), επιφάνειας Εκτ.10= 521,30 μ2 με νέες χρήσεις:2.1) πολυχώρος αναψυχής και εστίασης Ε2.1.= 521,30 μ2. Το κτίριο θα λειτουργεί με μίσθωση σε ιδιώτη.3) κτίριο με αρ. 15 (πρώην κτίριο κοπτικών μηχανών και καλανδρών) (έτος κατασκευής 1925-1930), συνολικής επιφάνειας Εκτ. 15= 2.307,94 μ2, με νέες χρήσεις:3.1) πολυχώρος πολιτισμού-άσκησης και εκπαίδευσης, επιφάνειας Ε3.1.= 1.090,00 μ23.2) κοινόχρηστοι χώροι και έκθ. μηχ/των επιφάνειας Ε3.2.= 487,94 μ23.3) χώρος υπηρεσιών (αρχεία) του Δήμου, επιφάνειας Ε3.3.= 450,00 μ23.4) χώροι αναψυχής, επιφάνειας Ε3.4.= 280,00 μ2Η λειτουργία του κτιρίου θα ασκείται από τον Δήμο και τις Υπηρεσίες του, πλην των χώρων αναψυχής, που θα λειτουργούν με μίσθωση σε ιδιώτη.Με την αποκατάσταση των 3 αυτών κτιρίων, διαμορφώνεται και ο περιβάλλων χώρος τους, επιφάνειας επ. χωρ.= (7.320,99-4.040,96)= 3.280,03 μ2, στον οποίο περιλαμβάνεται:— το κτίσμα του θυρωρείου (κτίριο 1) επιφάνειας εκτ.1= 41,20 μ2, το οποίο είναι ενσωματωμένο στη λιθόκτιστη περιτοίχιση του γηπέδου, και— το κτίσμα των εργαλείων - ηλεκτροσυγκόλησης, και — wc εργατών (κτίριο 11), επιφάνειας εκτ. 11= 79,05 μ2, το οποίο ενσωματώνεται στις διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου.Τα λοιπά κτίσματα [αποθήκη: κτίριο 9 και υπόστεγα (κτίριο 2)] κατεδαφίζονται.Οι μελέτες που πρέπει να συνταχθούν, είναι:— αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης και διαρρυθμίσεων των κτιρίων,— αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κτιρίων 3 / 5,— στατική μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας - αποκατάστασης - ενίσχυσης των κτιρίων,— μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας,— μελέτη ενεργειακής απόδοσης,— ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και συγκεκριμένα:– μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων– μελέτη αποχέτευσης– μελέτη πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης– μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων - τηλέφωνα - data κ.λπ.– μελέτη αλεξικέραυνου - γειώσεων– μελέτη κλιματισμού - αερισμού– μελέτη ανελκυστήρα.Όλες οι μελέτες συντάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, και συμπληρώνονται με οποιεσδήποτε άλλες συμπληρωματικές μελέτες προβλέπονται και δεν περιγράφονται αναλυτικά. Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης αποτελεί η εκπόνηση μελετης με τίτλο: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες (αρχιτεκτονική μελέτη - στατική μελέτη - μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων... Show more

Others CPV Codes
  • Engineering design services
    71320000-7
Project adress

Δήμος Αιγιαλείας - Δημοτικη Κοινότητα Αιγίου.

Ελλάδα-Αίγιο: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

2020/S 133-327035

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Αιγιαλείας
Ταχ. διεύθυνση: Νικ. Πλαστήρα 11
Πόλη: Αίγιο
Κωδικός NUTS: EL632 Αχαΐα
Ταχ. κωδικός: 251 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Βασίλειος Δρύλλης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: billdrillis@aigialeia.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2691068434
Φαξ: +30 2691068610

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://aigialeia.gov.gr

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προπαρασκευαστικές ενέργειες (αρχιτεκτονική μελέτη - στατική μελέτη - μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων κ.λπ.), υποέργου 1 της Πράξης «Επανάχρηση βασικών κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου».

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης αποτελεί η εκπόνηση μελετης με τίτλο: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες (αρχιτεκτονική μελέτη - στατική μελέτη - μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων κ.λπ.), υποέργου 1 της Πράξης "Επανάχρηση βασικών κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου"», με σκοπό την αποκατάσταση - ανάδειξη και επαναλειτουργία μέρους των υφιστάμενων πρώην βιομηχανικών κτιρίων, και του περιβάλλοντος χώρου τους.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 534 911.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL632 Αχαΐα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Δήμος Αιγιαλείας - Δημοτικη Κοινότητα Αιγίου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης αποτελεί η εκπόνηση μελετης με τίτλο: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες (αρχιτεκτονική μελέτη - στατική μελέτη - μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων κ.λπ.), υποέργου 1 της Πράξης "Επανάχρηση βασικών κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου"», με σκοπό την αποκατάσταση - ανάδειξη και επαναλειτουργία μέρους των υφιστάμενων πρώην βιομηχανικών κτιρίων, και του περιβάλλοντος χώρου τους. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αποκατάσταση των εξής κτιρίων:

1) κτίριο με αρ. 12 και 6 (πρώην κτίριο Λεβητοστασίων) (έτος κατασκευής 1925-1940), συνολικής επιφάνειας εκτ. 12 - 6 = 1.211,72 μ2 με νέες χρήσεις:

1.1) εκθεσιακός χώρος ιστορίας της Χαρτοποιίας, επιφάνειας Ε1.1.= 500,00 μ2

1.2) χώρος συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και επιτροπών του Δήμου, με λοιπούς βοηθητικούς χώρους, επιφάνειας Ε1.2.= 711,72 μ2. Η λειτουργία του κτιρίου θα ασκείται από τον Δήμο και τους αντίστοιχους φορείς του·

2) κτίριο με αρ. 10 (πρώην κτίριο συνεργείων - μηχανουργείο - ξυλουργείο - χυτήριο) (έτος κατασκευής 1925), επιφάνειας Εκτ.10= 521,30 μ2 με νέες χρήσεις:

2.1) πολυχώρος αναψυχής και εστίασης Ε2.1.= 521,30 μ2. Το κτίριο θα λειτουργεί με μίσθωση σε ιδιώτη.

3) κτίριο με αρ. 15 (πρώην κτίριο κοπτικών μηχανών και καλανδρών) (έτος κατασκευής 1925-1930), συνολικής επιφάνειας Εκτ. 15= 2.307,94 μ2, με νέες χρήσεις:

3.1) πολυχώρος πολιτισμού-άσκησης και εκπαίδευσης, επιφάνειας Ε3.1.= 1.090,00 μ2

3.2) κοινόχρηστοι χώροι και έκθ. μηχ/των επιφάνειας Ε3.2.= 487,94 μ2

3.3) χώρος υπηρεσιών (αρχεία) του Δήμου, επιφάνειας Ε3.3.= 450,00 μ2

3.4) χώροι αναψυχής, επιφάνειας Ε3.4.= 280,00 μ2

Η λειτουργία του κτιρίου θα ασκείται από τον Δήμο και τις Υπηρεσίες του, πλην των χώρων αναψυχής, που θα λειτουργούν με μίσθωση σε ιδιώτη.

Με την αποκατάσταση των 3 αυτών κτιρίων, διαμορφώνεται και ο περιβάλλων χώρος τους, επιφάνειας επ. χωρ.= (7.320,99-4.040,96)= 3.280,03 μ2, στον οποίο περιλαμβάνεται:

— το κτίσμα του θυρωρείου (κτίριο 1) επιφάνειας εκτ.1= 41,20 μ2, το οποίο είναι ενσωματωμένο στη λιθόκτιστη περιτοίχιση του γηπέδου, και

— το κτίσμα των εργαλείων - ηλεκτροσυγκόλησης, και

— wc εργατών (κτίριο 11), επιφάνειας εκτ. 11= 79,05 μ2, το οποίο ενσωματώνεται στις διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου.

Τα λοιπά κτίσματα [αποθήκη: κτίριο 9 και υπόστεγα (κτίριο 2)] κατεδαφίζονται.

Οι μελέτες που πρέπει να συνταχθούν, είναι:

— αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης και διαρρυθμίσεων των κτιρίων,

— αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κτιρίων 3 / 5,

— στατική μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας - αποκατάστασης - ενίσχυσης των κτιρίων,

— μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας,

— μελέτη ενεργειακής απόδοσης,

— ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και συγκεκριμένα:

– μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων

– μελέτη αποχέτευσης

– μελέτη πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης

– μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων - τηλέφωνα - data κ.λπ.

– μελέτη αλεξικέραυνου - γειώσεων

– μελέτη κλιματισμού - αερισμού

– μελέτη ανελκυστήρα.

Όλες οι μελέτες συντάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, και συμπληρώνονται με οποιεσδήποτε άλλες συμπληρωματικές μελέτες προβλέπονται και δεν περιγράφονται αναλυτικά.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 534 911.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η παρούσα μελέτη ειναι υποέργο προπαρασκευαστικών ενεργειών της Πράξης: «Επανάχρηση βασικών κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου», η οποία εχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», με κωδικό Πράξης / MIS (ΟΠΣ): 5021776, κωδ. ΣΑ: Ε1551, κωδ. Πράξης ΣΑ: 2018ΣΕ15510083

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, στην κατηγορία / κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1) της παρούσας, όπως αυτό ισχύει, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 39 του Π.Δ.71/2019, όπως ισχύει).

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

1) να είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής του, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην παρ. 19.1)

και επιπλέον

2) να διαθέτει κατάλληλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών, και την εκπόνηση και τον συντονισμό μελετών ή να έχει συντάξει τουλάχιστον 1 μελέτη σε επίπεδο οριστικής μελέτης, που να αφορά σε αποκατάσταση κτιρίου κατασκευασμένου προ του 1975.

Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους:

α) όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Μ./Γ.Μ.στην / στις κατηγορία/-ες μελέτης/-ών:

1) στην κατηγορία μελέτης 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες»

2 στην κατηγορία μελέτης 8 «Στατικές μελέτες»

3 στην κατηγορία μελέτης 9 «Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες»

Όπως αυτό ισχύει, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 39 του Π.Δ. 71/2019, όπως ισχύει)·

β) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά, που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016·

γ) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υποβάλλουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα τού άρθρου 17.1) της παρούσας.

Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

α) μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, κατά την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ίσο με το 25 % του προϋπολογισμού, στην αντίστοιχη κατηγορία μελέτης ανά μελετητή, της παρούσας προκήρυξης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και επιπλέον

β) να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων, ποσού 200 000,00 EUR και άνω.

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται ως ακολούθως:

α) με δήλωση περί του ολικού κύκλου εργασιών για τις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις, κατ΄ ανώτατο όριο, σε συνάρτηση με την ημερομηνία σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών·

β) με οικονομικές καταστάσεις ή απόσπασμα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας, που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, και

γ) με πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων (τα ασφαλιστήρια θα αφορούν σε ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης έναντι παντός τρίτου, για τις όποιες συνέπειες από λάθη ή παραλείψεις από την άσκηση της μελετητικής δραστηριότητας του οικονομικού φορέα).

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης, που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 22.2.6) του παρόντος άρθρου.

Εάν ο οικονομικός φορέας για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να υποβάλει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 25, παρ.2.α) και των άρθρων 2, 3 και 4 του Π.Δ. 71/2019, σε κάθε κατηγορία μελέτης του άρθρου 12.1) της παρούσας, όπως αυτό ισχύει, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 39 του Π.Δ.71/2019, όπως ισχύει).

Στην περίπτωση που ο προσφέρων αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων, που είναι εγκατεστημένος στην ΕΛΛΑΔΑ, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76, παρ.3 σημείο (β) του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως:

i) για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(1), με τα δικαιολογητικά του άρθρου 22.2.1)·

ii) για την περίπτωση του άρθρου 19.3.2), οι οικονομικοί φορείς πρέπει να καταθέσουν:

Πίνακα των κυριότερων συναφών μελετών / υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία, είτε αυτοτελώς ή σε συνεργασίες, συνοδευόμενο από βεβαιώσεις ή εγκριτικές αποφάσεις ή αποφάσεις οριστικών παραλαβών ή υπεύθυνη δήλωση, στον οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται η σύνταξη τουλάχιστον 1 μελέτης αποκατάστασης κτιρίου προ του 1975.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης, που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 22.2.6) του παρόντος άρθρου.

III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 24/08/2020
Τοπική ώρα: 10:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 13 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 28/08/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μεσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Η διαδικασία παρουσιάζεται αναλυτικά στο άρθρο 4 της διακήρυξης.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής», προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 10 698,22 EUR.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων, που συμμετέχουν στην ένωση.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016:

α) την ημερομηνία έκδοσης·

β) τον εκδότη·

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου)·

δ) τον αριθμό της εγγύησης·

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση·

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης)·

ζ) τους όρους ότι:

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα· ο δε εκδότης, παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου·

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος μελέτης) και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών·

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης·

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης, ολικά ή μερικά, εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13 της παρούσας, ήτοι μέχρι 24.10.2021, άλλως, η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει πριν από τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 της παρούσας, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως, για υπογραφή της σύμβασης.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται ως εξής:

α) στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης·

β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά, βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την αναθέτουσα αρχή, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α..

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται, στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία σύναψης τής παρούσας σύμβασης υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:

α) κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017·

β) ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών, από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής.

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση τής προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας τής αναθέτουσας αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., έως πέντε (5).

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Αιγιαλείας
Ταχ. διεύθυνση: Νικολάου Πλαστήρα 11
Πόλη: Αίγιο
Ταχ. κωδικός: 251 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: texniki@aigialeia.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2691068434
Φαξ: +30 2691068610

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aigialeia.gov.gr

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/07/2020