Modernizację Stacji Pomiarów Aerologicznych / Modernization of the Aerological Measurement Stations Published by Tenders Electronic Daily

Modernizację Stacji Pomiarów Aerologicznych / Modernization of the Aerological Measurement Stations

There are changes or additional information to this announcement. Modernizacja stacji pomiarów aerologicznych / Modernization of the Aerological Measurement Stations (05.08.2020 20:08)

Application deadline

05.08.2020, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Meteorological instruments
    38120000-2
Language

Polish

Contracting authority / owner

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Podleśna 61
01-673 Warszawa
Poland
E-Mail: BSprzetargi@imgw.pl
Website: http://bip.imgw.pl

assignment

Kontrakt OVFMP 4A.1.9 obejmuje poniższy zakres prac: Modernizacja Stacji pomiarów aerologicznych.Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest sekcji VII dokumentu przetargowego.Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone według procedur międzynarodowego przetargu konkurencyjnego (ICB) określonych w „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów, robót i usług nie konsultingowych w ramach pożyczek IBRD oraz kredytów i dotacji IDA realizowane przez Pożyczkobiorców Banku Światowego ze stycznia 2011 r., zmienione w lipcu 2014 r, („Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień”) i jest ono otwarte dla wszystkich kwalifikujących się oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień. Ponadto prosimy zapoznać się z punktami 1.6 i 1.7, które przedstawiają politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Kontrakt OVFMP 4A.1.9 obejmuje poniższy zakres prac: Modernizacja Stacji pomiarów aerologicznych.Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest sekcji VII dokumentu przetargowego.Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone według procedur międzynarodowego przetargu konkurencyjnego (ICB)... Show more

Description of procurement /scope of services

Kontrakt OVFMP 4A.1.9 „Modernizacja Stacji Pomiarów Aerologicznych”.Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, zainstalowania, przetestowania i uruchomienia trzech Automatycznych systemów radiosondażowych wraz z dedykowaną Automatyczną stacją meteorologiczną na następujących stacjach aerologicznych należących do IMGW-PIB: Łeba (ul. Rąbka 1a, 84-360 Łeba, POLSKA), Wrocław (ul. Graniczna 201, 54-530 Wrocław, POLSKA), Zamość (ul. Mokre 115, 22-400 Zamość, POLSKA). Wykonawca jest również zobowiązany do przeszkolenia personelu operacyjnego i serwisowego, zapewnienia długoterminowej opieki serwisowej nad zainstalowanym sprzętem oraz zapewnienia radiosond na pierwsze 2 lata pomiarów (1 460 szt. na stację).Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji przetargowej, która zostanie udostępniona w języku angielskim po złożeniu wniosku w formie elektronicznej lub formie papierowej.Zainteresowani kwalifikujący się oferenci mogą otrzymać komplet dokumentów przetargowych w języku polskim i/lub angielskim, w tym:— całość dokumentacji w formie elektronicznej w formacie PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez oferenta w wniosku,— całość dokumentacji w formie papierowej zostanie przesłana niezwłocznie po otrzymaniu wniosku na adres pocztowy wskazany przez oferenta we wniosku za pomocą przesyłki kurierskiej.Po złożeniu wniosku w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: BSprzetargi@IMGW.pl lub w formie papierowej na adres:Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy(z dopiskiem OVFMP 4A.1.9 – Bank Światowy), Do rąk Pani Małgorzaty Kozak-Dymarskiej, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, POLSKA;Telefon: +48 225694263; numer faksu: +48 228341801; strona: www.imgw.plWraz z kopią papierową lub z dokumentacją tylko w wersji elektronicznej zostanie również przekazana edytowalna wersja sekcji IV – formularze ofertowe (w formacie Word doc). W przypadku rozbieżności obowiązuje wersja papierowa. Komplet dokumentów przetargowych w wersji papierowej będzie przesłany przesyłką kurierską.Oferenci poniosą również koszt przesyłki kurierskiej (za pobraniem) na wskazany adres. Kontrakt OVFMP 4A.1.9 „Modernizacja Stacji Pomiarów Aerologicznych”.Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, zainstalowania, przetestowania i uruchomienia trzech Automatycznych systemów radiosondażowych wraz z dedykowaną Automatyczną stacją meteorologiczną na następujących stacjach aerologicznych... Show more

Others CPV Codes
  • Radiosonde apparatus
    38124000-0
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Inwestycja będzie realizowana na terenie Polski:1. Łeba;2. Wrocław;3. Zamość.

Polska-Warszawa: Przyrządy meteorologiczne

2020/S 122-298848

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: Podleśna 61
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-673
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kozak-Dymarska
E-mail: BSprzetargi@imgw.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.imgw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.imgw.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.imgw.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: ul. Podleśna 61, Kancelaria Główna (z dopiskiem: OVFMP 4A.1.9 – Bank Światowy)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-673
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kozak-Dymarska
Tel.: +48 225694263
E-mail: BSprzetargi@imgw.pl
Kod NUTS: PL POLSKA

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.imgw.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowy Instytut Badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: hydrologia, meteorologia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizację Stacji Pomiarów Aerologicznych / Modernization of the Aerological Measurement Stations

Numer referencyjny: OVFMP 4A.1.9
II.1.2)Główny kod CPV
38120000 Przyrządy meteorologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Kontrakt OVFMP 4A.1.9 obejmuje poniższy zakres prac: Modernizacja Stacji pomiarów aerologicznych.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest sekcji VII dokumentu przetargowego.

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone według procedur międzynarodowego przetargu konkurencyjnego (ICB) określonych w „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów, robót i usług nie konsultingowych w ramach pożyczek IBRD oraz kredytów i dotacji IDA realizowane przez Pożyczkobiorców Banku Światowego ze stycznia 2011 r., zmienione w lipcu 2014 r, („Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień”) i jest ono otwarte dla wszystkich kwalifikujących się oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień. Ponadto prosimy zapoznać się z punktami 1.6 i 1.7, które przedstawiają politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38124000 Aparatura do sond radiowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Inwestycja będzie realizowana na terenie Polski:

1. Łeba;

2. Wrocław;

3. Zamość.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kontrakt OVFMP 4A.1.9 „Modernizacja Stacji Pomiarów Aerologicznych”.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, zainstalowania, przetestowania i uruchomienia trzech Automatycznych systemów radiosondażowych wraz z dedykowaną Automatyczną stacją meteorologiczną na następujących stacjach aerologicznych należących do IMGW-PIB: Łeba (ul. Rąbka 1a, 84-360 Łeba, POLSKA), Wrocław (ul. Graniczna 201, 54-530 Wrocław, POLSKA), Zamość (ul. Mokre 115, 22-400 Zamość, POLSKA). Wykonawca jest również zobowiązany do przeszkolenia personelu operacyjnego i serwisowego, zapewnienia długoterminowej opieki serwisowej nad zainstalowanym sprzętem oraz zapewnienia radiosond na pierwsze 2 lata pomiarów (1 460 szt. na stację).

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji przetargowej, która zostanie udostępniona w języku angielskim po złożeniu wniosku w formie elektronicznej lub formie papierowej.

Zainteresowani kwalifikujący się oferenci mogą otrzymać komplet dokumentów przetargowych w języku polskim i/lub angielskim, w tym:

— całość dokumentacji w formie elektronicznej w formacie PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez oferenta w wniosku,

— całość dokumentacji w formie papierowej zostanie przesłana niezwłocznie po otrzymaniu wniosku na adres pocztowy wskazany przez oferenta we wniosku za pomocą przesyłki kurierskiej.

Po złożeniu wniosku w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: BSprzetargi@IMGW.pl lub w formie papierowej na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy

(z dopiskiem OVFMP 4A.1.9 – Bank Światowy), Do rąk Pani Małgorzaty Kozak-Dymarskiej, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, POLSKA;

Telefon: +48 225694263; numer faksu: +48 228341801; strona: www.imgw.pl

Wraz z kopią papierową lub z dokumentacją tylko w wersji elektronicznej zostanie również przekazana edytowalna wersja sekcji IV – formularze ofertowe (w formacie Word doc). W przypadku rozbieżności obowiązuje wersja papierowa. Komplet dokumentów przetargowych w wersji papierowej będzie przesłany przesyłką kurierską.

Oferenci poniosą również koszt przesyłki kurierskiej (za pobraniem) na wskazany adres.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: OVFMP 4A.1.9. Rzeczpospolita Polska otrzymała pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Projekt będzie współfinansowany z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa. Postępowanie przetargowe będzie podlegało przepisom i procedurom Banku Światowego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Czas na ukończenie: Termin realizacji dostaw i prac instalacyjnych wynosi 14 miesięcy licząc od daty wejścia w życie umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Do wszystkich ofert musi być dołączona gwarancja przetargowa na kwotę: 300 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie przetargowym.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Do wszystkich ofert musi być dołączona gwarancja przetargowa na kwotę: 300 000 PLN.

Zainteresowani kwalifikujący się oferenci mogą uzyskać dalsze informacje w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, przy ul. Podleśnej 61, 01-673 Warszawa, POLSKA u Pani Małgorzaty Kozak-Dymarskiej, e-mail: BSprzetargi@IMGW.pl oraz przejrzeć dokumenty przetargowe w godzinach pracy od 8.00 do 16.00 pod adresem podanym poniżej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: x
Miejscowość: x
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2020