Usługa ochrony obiektów wojskowych przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną Published by Tenders Electronic Daily

Usługa ochrony obiektów wojskowych przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną

Application deadline

20.08.2020, 10:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Security services
    79710000-4
Language

Polish

Contracting authority / owner

10 Brygada Logistyczna w Opolu
ul. Domańskiego 68
45-820 Opole
Poland
Tel.: +49 261625977
Fax: +49 261625911
E-Mail: 10blog.zampubliczne@ron.mil.pl
Website: http://www.10blog.wp.mil.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony osób i mienia realizowane w okresie od 31.12.2020 do 30.11.2023, w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej, w 12-godzinnym systemie zmianowym polegającym na bezpośredniej ochronie fizycznej.

Lots 1

Job / name

Usługa na rzecz 10 Brygady Logistycznej w Opolu w zakresie całodobowej obsługi dwóch biur przepustek w Opolu przy ul. Domańskiego 68 przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną, zwaną dalej „SUFO” w 12-godzinnym systemie zmianowym

Description of procurement /scope of services

Realizacja przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną (SUFO), usług ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz 10 Brygady Logistycznej w Opolu, polegających na pełnieniu obowiązków związanych z obsługą dwóch biur przepustek, realizowanych całodobowo w 12-godzinnym systemie zmianowym i zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 j.t. z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1770 j.t.) i innymi aktami wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie, między innymi „Instrukcją ochrony obiektów wojskowych”.W ramach obowiązku określonego powyżej Wykonawca realizował będzie obsługę dwóch biur przepustek w kompleksie wojskowym przy ul. Domańskiego 68, będącego w zarządzaniu 10 Brygady Logistycznej w Opolu. Realizacja przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną (SUFO), usług ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz 10 Brygady Logistycznej w Opolu, polegających na pełnieniu obowiązków związanych z obsługą dwóch biur przepustek, realizowanych całodobowo w 12-godzinnym systemie zmianowym... Show more

Others CPV Codes
  • Security services
    79710000-4
Project adress

Kompleksy koszarowe 10 Brygady Logistycznej Opole, Komprachcice, POLSKA

Lots 2

Job / name

Usługa na rzecz 91 batalionu logistycznego w Komprachcicach w zakresie całodobowej ochrony fizycznej kompleksu wojskowego w Komprachcicach przy ul. Ochodzkiej 5 przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną, zwaną dalej SUFO w 12-sto godzinnym systemie zmianowym.

Description of procurement /scope of services

Realizacja przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną (SUFO), usług ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz 91 batalionu logistycznego w Komprachcicach, polegających na bezpośredniej ochronie fizycznej, realizowanych całodobowo w 12-godzinnym systemie zmianowym i zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 j.t. z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1770 j.t.) i innymi aktami wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie, między innymi „Instrukcją ochrony obiektów wojskowych”.W ramach obowiązku określonego powyżej Wykonawca realizował będzie ochronę kompleksu koszarowego przy ul. Ochodzkiej 5 w Komprachcicach będącego w zarządzaniu 91 batalionu logistycznego, ul. Ochodzka 5, 46-070 Komprachcice. Realizacja przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną (SUFO), usług ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz 91 batalionu logistycznego w Komprachcicach, polegających na bezpośredniej ochronie fizycznej, realizowanych całodobowo w 12-godzinnym systemie zmianowym i zgodnie z przepisami... Show more

Others CPV Codes
  • Security services
    79710000-4
Project adress

Kompleksy koszarowe 10 Brygady Logistycznej Opole, Komprachcice, POLSKA

Polska-Opole: Usługi ochroniarskie

2020/S 140-345574

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: 10 Brygada Logistyczna w Opolu
Adres pocztowy: ul. Domańskiego 68
Miejscowość: Opole
Kod pocztowy: 45-820
Państwo: Polska
E-mail: 10blog.zampubliczne@ron.mil.pl
Tel.: +49 261625977
Faks: +49 261625911

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.10blog.wp.mil.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka wojskowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa ochrony obiektów wojskowych przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 4: Usługi w zakresie działalności detektywistycznej i ochroniarskiej
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kompleksy koszarowe 10 Brygady Logistycznej Opole, Komprachcice, POLSKA

Kod NUTS PL524 Opolski

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony osób i mienia realizowane w okresie od 31.12.2020 do 30.11.2023, w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej, w 12-godzinnym systemie zmianowym polegającym na bezpośredniej ochronie fizycznej.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000 Usługi ochroniarskie

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 881 796,03 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 31.12.2020. Zakończenie 30.11.2023

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Usługa na rzecz 10 Brygady Logistycznej w Opolu w zakresie całodobowej obsługi dwóch biur przepustek w Opolu przy ul. Domańskiego 68 przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną, zwaną dalej „SUFO” w 12-godzinnym systemie zmianowym
1)Krótki opis
Realizacja przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną (SUFO), usług ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz 10 Brygady Logistycznej w Opolu, polegających na pełnieniu obowiązków związanych z obsługą dwóch biur przepustek, realizowanych całodobowo w 12-godzinnym systemie zmianowym i zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 j.t. z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1770 j.t.) i innymi aktami wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie, między innymi „Instrukcją ochrony obiektów wojskowych”.
W ramach obowiązku określonego powyżej Wykonawca realizował będzie obsługę dwóch biur przepustek w kompleksie wojskowym przy ul. Domańskiego 68, będącego w zarządzaniu 10 Brygady Logistycznej w Opolu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000 Usługi ochroniarskie

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 085 461,59 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 31.12.2020. Zakończenie 30.11.2023
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Usługa na rzecz 91 batalionu logistycznego w Komprachcicach w zakresie całodobowej ochrony fizycznej kompleksu wojskowego w Komprachcicach przy ul. Ochodzkiej 5 przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną, zwaną dalej SUFO w 12-sto godzinnym systemie zmianowym.
1)Krótki opis
Realizacja przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną (SUFO), usług ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz 91 batalionu logistycznego w Komprachcicach, polegających na bezpośredniej ochronie fizycznej, realizowanych całodobowo w 12-godzinnym systemie zmianowym i zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 j.t. z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1770 j.t.) i innymi aktami wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie, między innymi „Instrukcją ochrony obiektów wojskowych”.
W ramach obowiązku określonego powyżej Wykonawca realizował będzie ochronę kompleksu koszarowego przy ul. Ochodzkiej 5 w Komprachcicach będącego w zarządzaniu 91 batalionu logistycznego, ul. Ochodzka 5, 46-070 Komprachcice.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000 Usługi ochroniarskie

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 796 334,44 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 31.12.2020. Zakończenie 30.11.2023
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium jest wymagane w wysokości: 200 000,00 PLN, w tym:
— część 1 80 000,00 PLN,
— część 2 120 000,00 PLN.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek: NBP oddział Opole nr rachunku 47 1010 1401 0010 2313 9120 2000 z adnotacją „wadium, nr sprawy 1/OF/2020, zadanie nr ....”.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z tytułu wykonywania Umowy, następować będą w okresach miesięcznych. Zapłata miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, odbywać się będzie w formie polecenia przelewu na podstawie faktury VAT, po zakończeniu każdego miesiąca w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Do stosowania wyliczeń ceny przyjmuje się 30 dni kalendarzowych. (każdy miesiąc bez względu czy miesiąc ma 28, 29, 30 czy 31 dni). Do wyliczenia wartości usługi i ilości rbg przyjmuje się w każdym miesiącu 9 dni wolnych i 21 dni roboczych wg opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia w niepełnym okresie rozliczeniowym stosuje się rozliczenie proporcjonalne np. 12 dni daje 12/30 miesiąca.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
Przed przystąpieniem do wykonywania usług, Wykonawca zobowiązany jest do pouczenia wszystkich pracowników ochrony, wykonujących zadania ochronne w kompleksie, o obowiązujących w nim zasadach ochrony informacji niejawnych.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą tajności, do których może mieć dostęp w związku z wykonywaniem zamówienia, mających wpływ na stan bezpieczeństwa ochranianego kompleksu, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412 j.t. z późn. zm.), pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.
III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy działają zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1839 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2018 poz. 412 j.t. z późn. zm.).
Wykonawca wraz z wnioskiem złoży potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię koncesji aktualnej nadzień składania wniosku oraz zobowiązanie w formie oświadczenia do realizacji usług ochrony, po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny, w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2009 r. nr 210, poz. 1612) według wzoru zamieszczonego na stronie Zamawiającego.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z art. 131e ust. 1 Wykonawca wraz z wnioskiem złoży oświadczenie według wzoru zamieszczonego na stronie Zamawiającego.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z wnioskiem złoży oświadczenie według wzoru zamieszczonego na stronie Zamawiającego.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą złoży:
a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.131e ust. 1 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty spełniające wymagania określone w paragrafie 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełnienia warunków, Wykonawca wraz z ofertą złoży aktualną opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej:
— dla zadania nr 1 – 1 300 000,00 PLN brutto,
— dla zadania nr 2 – 2 000 000,00 PLN brutto.
W przypadku składania oferty na dwie lub więcej części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą sumie wymaganych kwot dla części, w zakresie których składa oferty częściowe.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie ich łącznej sytuacji finansowej, co oznacza, iż sumowaniu podlegać będą kwoty ubezpieczenia każdego z Wykonawców.

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania spełnienia warunków, Wykonawca wraz z wnioskiem złoży:
1) Zobowiązanie w formie oświadczenia, że zamówienie przez cały okres jego realizacji, wykonywane będzie przez zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników ochrony, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji, spełniających warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 829) według wzoru zamieszczonego na stronie Zamawiającego.
2) Dokumenty potwierdzające, że w okresie od 1.8.2015 do 31.7.2020, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizował minimum jedną usługę ochrony osób i mienia:
1. dla zadania nr 1 – o wartości nie mniejszej niż 1 300 000,00 PLN brutto;
2. dla zadania nr 2 – o wartości nie mniejszej niż 2000 000,00 PLN brutto.
W przypadku wykazania usług, które rozpoczęły się przed 1.8.2015 należy określić wartość usług zrealizowanych w terminie od 1.8.2015 do 31.7.2020.
W przypadku wykazania usług, które nie zostały zakończone, należy określić wartość usług zrealizowanych w terminie do 31.7.2020.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedno zadanie musi się on wykazać doświadczeniem zdobytym poprzez zrealizowanie usług dla poszczególnych zadań oddzielnie.
Do wykazu (według wzoru zamieszczonego na stronie Zamawiającego) należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, potwierdzające ich należyte wykonywanie. W wypadku gdy Wykonawca z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Pracownicy ochrony muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji i spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 829).
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeku pracy) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia.
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana minimalna liczba 3 i liczba maksymalna 6
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Zamawiający wymaga złożenia, wraz z wnioskiem, dokumentów potwierdzających, że w okresie od 1.8.2015 do 31.7.2020, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizował minimum jedną usługę ochrony osób i mienia: 1. dla zadania nr 1 – o wartości nie mniejszej niż 1 300 000,00 PLN brutto;
2. dla zadania nr 2 – o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto, W przypadku wykazania usług, które rozpoczęły się przed 1.8.2015 należy określić wartość usług zrealizowanych w terminie od 1.8.2015 do 31.7.2020. W przypadku wykazania usług, które nie zostały zakończone, należy określić wartość usług zrealizowanych w terminie do 31.7.2020. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedno zadanie musi się on wykazać doświadczeniem zdobytym poprzez zrealizowanie usług dla poszczególnych zadań oddzielnie. Do wykazu (według wzoru zamieszczonego na stronie Zamawiającego) należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, potwierdzające ich należyte wykonywanie. W wypadku gdy Wykonawca z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 6 Zamawiający dokona oceny punktowej wniosków, które zostały złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania według następującego kryterium selekcji: wykazana każda usługa ponad wyżej wymaganą, potwierdzona referencjami o wartości: dla zadania nr 1 – o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto, dla zadania nr 2 – o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto, otrzyma 1 pkt. W przypadku wykazania usług, które rozpoczęły się przed 1.8.2015 należy określić wartość usług zrealizowanych w terminie od 1.8.2015 do 31.7.2020. W przypadku wykazania usług, które nie zostały zakończone, należy określić wartość usług zrealizowanych w terminie do 31.7.2020. Do złożenia ofert zostanie zaproszonych 6 Wykonawców, których wnioski uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów Zamawiający zaprosi tylko tego Wykonawcę, którego łączna wartość wykazanych usług będzie większa. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie 6 lub mniejsza niż 6 Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
1/OF/2020
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.8.2020 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Instrukcja i wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu umieszczono na stronie Zamawiającego: http://www.10blog.wp.mil.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego od dnia przesłania zaproszenia do złożenia ofert.
Zamawiający przed podpisaniem umowy wymagał będzie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej umowy (zaokrąglonej w dół do pełnych złotych).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.7.2020