„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” Published by Tenders Electronic Daily

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”

Application deadline

21.08.2020, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Credit granting services
    66113000-5
Language

Polish

Contracting authority / owner

Gmina Radomyśl Wielki
ul. Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki
Poland
Tel.: +48 146819121
Fax: +48 146819123
E-Mail: j.kulpa@radomyslwielki.pl
Website: http://www.radomyslwielki.pl

assignment

Zamówienie obejmuje udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości: 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) na sfinansowanie spłaty planowanego deficytu budżetu.

Description of procurement /scope of services

Charakterystyka kredytu:— kwota kredytu: udzielenie kredytu złotówkowego w wysokości: 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) – zawarcie umowy na okres 1 października 2020 r.,— spłaty odsetek – kwartalnie tak jak spłaty kapitału,— spłaty kredytu – wg propozycji kredytobiorcy (rozdział III),— spłaty kapitału w latach 2021–2030 wg propozycji zamawiającego:• rok 2021 – 100 000,00 PLN,• rok 2022 – 200 000,00 PLN,• rok 2023 – 270 000,00 PLN,• rok 2024 – 595 000,00 PLN,• rok 2025 – 595 000,00 PLN,• rok 2026 – 595 000,00 PLN,• rok 2027 – 595 000,00 PLN,• rok 2028 – 595 000,00 PLN,• rok 2029 – 595 000,00 PLN,• rok 2030 – 860 000,00 PLN,— zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,— oprocentowanie kredytu będzie oparte o WIBOR 1 M plus marża banku,— kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania mniejszej kwoty kredytu, bez naliczania jakichkolwiek dodatkowych opłat.3. Zamawiający zastrzega zmianę wysokości spłaty rat w poszczególnych latach, możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Bank nie będzie pobierał z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji.4. Zamawiający nie wyraża zgody na doliczanie do ceny kredytu innych kosztów niż WIBOR i marży banku.5. Wykonawca do oceny zdolności kredytowej zamawiającego nie może żądać innych dokumentów poza urzędowymi sprawozdaniami finansowo-majątkowymi sporządzonymi dla G.U.S., Ministerstwa Finansów i Regionalnej Izby Obrachunkowej (Rb -NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb 28-S, Rb 27-S). Sprawozdania dostępne są na stronie internetowej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/budzet-gminy.html Charakterystyka kredytu:— kwota kredytu: udzielenie kredytu złotówkowego w wysokości: 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) – zawarcie umowy na okres 1 października 2020 r.,— spłaty odsetek – kwartalnie tak jak spłaty kapitału,— spłaty kredytu – wg propozycji kredytobiorcy... Show more

Project adress

Gmina Radomyśl Wielki

Polska-Radomyśl Wielki: Usługi udzielania kredytu

2020/S 139-342254

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Radomyśl Wielki
Krajowy numer identyfikacyjny: 851661228
Adres pocztowy: ul. Rynek 32
Miejscowość: Radomyśl Wielki
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 39-310
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kulpa
E-mail: j.kulpa@radomyslwielki.pl
Tel.: +48 146819121
Faks: +48 146819123

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.radomyslwielki.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://radomyslwielki.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”

Numer referencyjny: BI.I.271.6.2020
II.1.2)Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości: 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) na sfinansowanie spłaty planowanego deficytu budżetu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Radomyśl Wielki

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Charakterystyka kredytu:

— kwota kredytu: udzielenie kredytu złotówkowego w wysokości: 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) – zawarcie umowy na okres 1 października 2020 r.,

— spłaty odsetek – kwartalnie tak jak spłaty kapitału,

— spłaty kredytu – wg propozycji kredytobiorcy (rozdział III),

— spłaty kapitału w latach 2021–2030 wg propozycji zamawiającego:

• rok 2021 – 100 000,00 PLN,

• rok 2022 – 200 000,00 PLN,

• rok 2023 – 270 000,00 PLN,

• rok 2024 – 595 000,00 PLN,

• rok 2025 – 595 000,00 PLN,

• rok 2026 – 595 000,00 PLN,

• rok 2027 – 595 000,00 PLN,

• rok 2028 – 595 000,00 PLN,

• rok 2029 – 595 000,00 PLN,

• rok 2030 – 860 000,00 PLN,

— zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

— oprocentowanie kredytu będzie oparte o WIBOR 1 M plus marża banku,

— kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania mniejszej kwoty kredytu, bez naliczania jakichkolwiek dodatkowych opłat.

3. Zamawiający zastrzega zmianę wysokości spłaty rat w poszczególnych latach, możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Bank nie będzie pobierał z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na doliczanie do ceny kredytu innych kosztów niż WIBOR i marży banku.

5. Wykonawca do oceny zdolności kredytowej zamawiającego nie może żądać innych dokumentów poza urzędowymi sprawozdaniami finansowo-majątkowymi sporządzonymi dla G.U.S., Ministerstwa Finansów i Regionalnej Izby Obrachunkowej (Rb -NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb 28-S, Rb 27-S). Sprawozdania dostępne są na stronie internetowej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/budzet-gminy.html

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2020
Koniec: 31/12/2030
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski wymagane przepisami ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ww. ustawy inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 Prawo bankowe.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski wymagane przepisami ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ww. ustawy inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 Prawo bankowe.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

Propozycję umowy opracowaną na warunkach wynikających ze specyfikacji wykonawca przedłoży zamawiającemu na trzy dni przed planowanym terminem podpisania umowy.

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy zostały określone w punkcie 20.4 Instrukcji dla wykonawców.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki, pokój 25 (sala narad), POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Leszek Jagoda, Joanna Kulpa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp oraz wykonawcę w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Pzp:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ;

c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp może zastosować w przedmiotowym postępowaniu tzw. „procedurę odwróconą”, polegającą na tym, że zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2020