Realisatie, beheer, onderhoud en doorontwikkeling externe en interne websites inclusief inrichting en levering CMS op basis van best value Published by Tenders Electronic Daily

Realisatie, beheer, onderhoud en doorontwikkeling externe en interne websites inclusief inrichting en levering CMS op basis van best value

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/37832805/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Software programming and consultancy services
    72200000-7
Language

Dutch

Contracting authority / owner

RDW
Europaweg 205
2711 ER Zoetermeer
Netherlands
Tel.: +31 651565240
E-Mail: hschoel@rdw.nl
Website: http://www.rdw.nl

assignment

De volgende onderdelen maken onderdeel uit van de opdracht (de vraagscope):a) leveren van (gebruikrechten op) een Content Management System (CMS);b) het uitvoeren van de installatie en hosting in de RDW Azure Cloud van het CMS;c) het adviseren over en het uitvoeren van de inrichting van het CMS;d) realiseren, beheren en hosten in de RDW Azure cloud van externe websites (rdw.nl en handboek.rdw.nl) en interne website (de Kennisbank);e) advisering over, ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe sites, het doorontwikkelen van externe websites (rdw.nl en handboek.rdw.nl) en interne website (de Kennisbank) en, indien gewenst, het uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden om dit te realiseren.Voor nadere informatie zie Negometrix. De volgende onderdelen maken onderdeel uit van de opdracht (de vraagscope):a) leveren van (gebruikrechten op) een Content Management System (CMS);b) het uitvoeren van de installatie en hosting in de RDW Azure Cloud van het CMS;c) het adviseren over en het uitvoeren van de inrichting van het CMS;d) realiseren,... Show more

Nederland-Zoetermeer: Softwareprogrammering en -advies

2020/S 119-290143

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 098-234736)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: RDW
Nationaal identificatienummer: 27374436
Postadres: Europaweg 205
Plaats: Zoetermeer
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2711 ER
Land: Nederland
Contactpersoon: Harno Schoel
E-mail: hschoel@rdw.nl
Telefoon: +31 651565240

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rdw.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=143681

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realisatie, beheer, onderhoud en doorontwikkeling externe en interne websites inclusief inrichting en levering CMS op basis van best value

Referentienummer: 1065/1066
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De volgende onderdelen maken onderdeel uit van de opdracht (de vraagscope):

a) leveren van (gebruikrechten op) een Content Management System (CMS);

b) het uitvoeren van de installatie en hosting in de RDW Azure Cloud van het CMS;

c) het adviseren over en het uitvoeren van de inrichting van het CMS;

d) realiseren, beheren en hosten in de RDW Azure cloud van externe websites (rdw.nl en handboek.rdw.nl) en interne website (de Kennisbank);

e) advisering over, ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe sites, het doorontwikkelen van externe websites (rdw.nl en handboek.rdw.nl) en interne website (de Kennisbank) en, indien gewenst, het uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden om dit te realiseren.

Voor nadere informatie zie Negometrix.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 098-234736

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Geraamde waarde
In plaats van:

Waarde zonder btw: 12 000 000,00

Munt: EUR

Te lezen:

Waarde zonder btw: 14 000 000,00

Munt: EUR

VII.2)Overige nadere inlichtingen: