Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 pochodzących z instalacji przetwarzania odpadów w Giedlarowej Published by Tenders Electronic Daily

Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 pochodzących z instalacji przetwarzania odpadów w Giedlarowej

Application deadline

19.08.2020, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
    90513000-6
Language

Polish

Contracting authority / owner

Stare Miasto – Park Sp. z o.o.
Wierzawice 874
37-300 Leżajsk
Poland
Tel.: +48 172426094
Fax: +48 172426094
E-Mail: zp@sm-park.pl
Website: https://www.sm-park.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – odpady nie spełniają kryteriów załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015, poz. 1277), pochodzących z instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Giedlarowej, gmina Leżajsk zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2020 poz. 797 z późn.zm.) oraz innymi przepisami prawa w tym zakresie o następujących parametrach: frakcja odpadów >80 mm. Przedmiotem zamówienia odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – odpady nie spełniają kryteriów załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki... Show more

Description of procurement /scope of services

4.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – odpady nie spełniają kryteriów załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015, poz. 1277), pochodzących z instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Giedlarowej, gmina Leżajsk zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2020 poz. 797 z późn.zm.) oraz innymi przepisami prawa w tym zakresie o następujących parametrach: frakcja odpadów >80 mm.4.2. Masa odpadów przewidzianych do odbioru, transportu i zagospodarowania wynosić będzie 3 000 Mg w okresie od 1.9.2020 do 31.1.2021. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przekazywanych odpadów, w zależności od faktycznych potrzeb, bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.4.3. Zamawiający wymaga aby odbiór odpadów, o których mowa w pkt 4.1 wykonywany był z instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Giedlarowej, Giedlarowa 778B, 37-300 Leżajsk. Współrzędne geograficzne 50.224352, 22.357883 – mapa Google (https://www.google.pl/maps).4.4. Zamawiający przygotowuje odpady do odbioru przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa klasyfikując je zgodnie z odpowiednim kodem ustalonym na podstawie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).4.5. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagany obowiązującym prawem wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami upoważniającym go do zagospodarowania odpadów objętych niniejszym postępowaniem.4.6. Wykonawca oświadcza, że odbiór i transport odpadów będzie realizowany przez podmioty posiadające wymagany prawem wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami upoważniającym je do transportu odpadów objętych niniejszym postępowaniem.4.7. Transport odpadów po stronie Wykonawcy będzie odbywał się pojazdami o możliwości załadunku minimum 21 Mg.4.8. Odpady będą odbierane przez Wykonawcę luzem lub w formie sprasowanych beli (o szacunkowych parametrach: waga 60 kg, szerokość 1,0 m, wysokość 0,7 m, głębokość 0,7 m).4.9. Zamawiający przewiduje odbiór minimum jednego transportu dziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) odpadów zgromadzonych luzem oraz do 2 transportów w miesiącu w formie sprasowanych beli.4.10. Zamawiający w okresie zwiększonego przetwarzania odpadów na instalacji w Giedlarowej przewiduje do 10 transportów tygodniowo.4.11. Odbiór i Transport odpadów zgłaszany będzie Wykonawcy telefonicznie lub mailowo lub w formie uzgodnionej z Wykonawcą.4.12. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 uPzp. 4.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – odpady nie spełniają kryteriów załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra... Show more

Others CPV Codes
  • Refuse collection services
    90511000-2
Project adress

Instalacja Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej, gm. Leżajsk woj. Podkarpackie, POLSKA

Polska-Leżajsk: Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

2020/S 136-335021

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stare Miasto – Park Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 180054074
Adres pocztowy: Wierzawice 874
Miejscowość: Leżajsk
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Kania, Grzegorz Tarnowski
E-mail: zp@sm-park.pl
Tel.: +48 172426094
Faks: +48 172426094

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.sm-park.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.sm-park.pl/k/index.php/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 pochodzących z instalacji przetwarzania odpadów w Giedlarowej

Numer referencyjny: SMP/UZP/UE/DI/2020/4
II.1.2)Główny kod CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – odpady nie spełniają kryteriów załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015, poz. 1277), pochodzących z instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Giedlarowej, gmina Leżajsk zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2020 poz. 797 z późn.zm.) oraz innymi przepisami prawa w tym zakresie o następujących parametrach: frakcja odpadów >80 mm.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instalacja Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej, gm. Leżajsk woj. Podkarpackie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – odpady nie spełniają kryteriów załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015, poz. 1277), pochodzących z instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Giedlarowej, gmina Leżajsk zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2020 poz. 797 z późn.zm.) oraz innymi przepisami prawa w tym zakresie o następujących parametrach: frakcja odpadów >80 mm.

4.2. Masa odpadów przewidzianych do odbioru, transportu i zagospodarowania wynosić będzie 3 000 Mg w okresie od 1.9.2020 do 31.1.2021. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przekazywanych odpadów, w zależności od faktycznych potrzeb, bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.

4.3. Zamawiający wymaga aby odbiór odpadów, o których mowa w pkt 4.1 wykonywany był z instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Giedlarowej, Giedlarowa 778B, 37-300 Leżajsk. Współrzędne geograficzne 50.224352, 22.357883 – mapa Google (https://www.google.pl/maps).

4.4. Zamawiający przygotowuje odpady do odbioru przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa klasyfikując je zgodnie z odpowiednim kodem ustalonym na podstawie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).

4.5. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagany obowiązującym prawem wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami upoważniającym go do zagospodarowania odpadów objętych niniejszym postępowaniem.

4.6. Wykonawca oświadcza, że odbiór i transport odpadów będzie realizowany przez podmioty posiadające wymagany prawem wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami upoważniającym je do transportu odpadów objętych niniejszym postępowaniem.

4.7. Transport odpadów po stronie Wykonawcy będzie odbywał się pojazdami o możliwości załadunku minimum 21 Mg.

4.8. Odpady będą odbierane przez Wykonawcę luzem lub w formie sprasowanych beli (o szacunkowych parametrach: waga 60 kg, szerokość 1,0 m, wysokość 0,7 m, głębokość 0,7 m).

4.9. Zamawiający przewiduje odbiór minimum jednego transportu dziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) odpadów zgromadzonych luzem oraz do 2 transportów w miesiącu w formie sprasowanych beli.

4.10. Zamawiający w okresie zwiększonego przetwarzania odpadów na instalacji w Giedlarowej przewiduje do 10 transportów tygodniowo.

4.11. Odbiór i Transport odpadów zgłaszany będzie Wykonawcy telefonicznie lub mailowo lub w formie uzgodnionej z Wykonawcą.

4.12. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 uPzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2020
Koniec: 31/01/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

1.1. w celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca przedstawi oświadczenie, że odbiór i transport odpadów będzie realizowany przez podmioty posiadające wymagany prawem wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami upoważniającym je do transportu odpadów objętych niniejszym postępowaniem;

1.2. w celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca przedstawi decyzję właściwego organu na prowadzenie działalności zezwalającej na przetwarzanie odpadów o kodzie 191212 (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach t.j. Dz.U. 2020 poz. 797).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca (którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą) zawarł z nim umowę na zasadach określonych we wzorze umowy, będącym załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wg załącznika nr 4 do SIWZ).

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.

3. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany nieistotne:

3.1. zmiany danych teleadresowych;

3.2. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana osób podanych do kontaktu itp.).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Stare Miasto – Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, POLSKA, sala konferencyjna (I piętro)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

IV kwartał 2020 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10 000,00 PLN – zgodnie z zapisami SIWZ dział 9. Wymagania dotyczące wadium.

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12–23 uPzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie

1.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1.2.1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

1.2.2. określenia warunków udziału w postępowaniu;

1.2.3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

1.2.4. odrzucenia oferty odwołującego;

1.2.5. opisu przedmiotu zamówienia;

1.2.6. wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.3. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w przepisach art. 180–189 ustawy Pzp.

2. Skarga do sądu

2.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na zasadach i warunkach określonych w art. 198a i następnych ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020