Изготвяне на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект „ДГ „Синчец“ в УПИ IV — детска градина, кв. 13 по плана на село Брани поле, община „Родопи“ Published by Tenders Electronic Daily

Изготвяне на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект „ДГ „Синчец“ в УПИ IV — детска градина, кв. 13 по плана на село Брани поле, община „Родопи“

Application deadline

24.08.2020, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Architectural services for buildings
    71221000-3
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

Община „Родопи“
ул. „Софроний Врачански“ № 1А
4000 Пловдив
Bulgaria
E-Mail: kmet@rodopi-bg.org
Website: http://www.rodopi-bg.org/

assignment

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изготвяне на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект „Детска градина „Синчец“ в УПИ IV — детска градина, кв. 13 по плана на село Брани поле, община „Родопи“. Приложена е документация за участие и техническо задание, в които подробно са посочени изискванията на възложителя. Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изготвяне на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект „Детска... Show more

Description of procurement /scope of services

Приложено е изготвеното техническо задание. Целта на заданието е изготвяне на технически проект за изграждането на нова сграда на детска градина „Синчец“ в село Брани поле, община „Родопи“ за 1 яслена, 4 градински групи и 1 резервна група при средно 20÷23 деца в група и общ брой 130÷140 деца.Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР на обект „Детска градина „Синчец“ в УПИ IV — детска градина, кв. 13 по плана на село Брани поле, община „Родопи“, както следва:1. Да посети обекта при направено искане от възложителя, строителя или надзорната фирма.2. Подписва всички актове и протоколи по време на строителството съгласно нормативната уредба в Република БЪЛГАРИЯ и упражнява дейността си по договора в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи извършваната дейност.3. Изпълнителят се задължава:3.1. Да следи за точното изпълнение на одобрените проекти съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, имащи отношение към предмета на настоящия договор, и за промените или допълненията на проектите, предписани по установения нормативен ред от проектантите по време на строителството.3.2. Да прави предписания и дава технически решения за точно спазване на проектите и за необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството.3.3. Да осигурява възможност на възложителя да следи процеса на работа и да съгласува с него предварително всички решения и действия.3.4. Да съдейства на възложителя при реализацията на проекта.3.5. Да извършва експертни дейности и консултации.3.6. Да заверява екзекутивна документация при необходимост.3.7. Да вписва решенията и указанията в заповедната книга на обекта, които са задължителни за всички участници в строителството.3.8. Да информира възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. Приложено е изготвеното техническо задание. Целта на заданието е изготвяне на технически проект за изграждането на нова сграда на детска градина „Синчец“ в село Брани... Show more

Project adress

Region (NUTS code): BG БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
Детска градина „Синчец“ в УПИ IV — детска градина, кв. 13 по плана на село Брани поле, община „Родопи“

България-Пловдив: Архитектурно проектиране на сгради

2020/S 143-351932

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община „Родопи“
Национален регистрационен номер: 000472200
Пощенски адрес: ул. „Софроний Врачански“ № 1А
Град: Пловдив
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Павел Михайлов Михайлов
Електронна поща: kmet@rodopi-bg.org

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.rodopi-bg.org/

Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/27005

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/68552
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/68552
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект „ДГ „Синчец“ в УПИ IV — детска градина, кв. 13 по плана на село Брани поле, община „Родопи“

II.1.2)Основен CPV код
71221000 Архитектурно проектиране на сгради
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изготвяне на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект „Детска градина „Синчец“ в УПИ IV — детска градина, кв. 13 по плана на село Брани поле, община „Родопи“. Приложена е документация за участие и техническо задание, в които подробно са посочени изискванията на възложителя.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 50 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Детска градина „Синчец“ в УПИ IV — детска градина, кв. 13 по плана на село Брани поле, община „Родопи“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Приложено е изготвеното техническо задание. Целта на заданието е изготвяне на технически проект за изграждането на нова сграда на детска градина „Синчец“ в село Брани поле, община „Родопи“ за 1 яслена, 4 градински групи и 1 резервна група при средно 20÷23 деца в група и общ брой 130÷140 деца.

Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР на обект „Детска градина „Синчец“ в УПИ IV — детска градина, кв. 13 по плана на село Брани поле, община „Родопи“, както следва:

1. Да посети обекта при направено искане от възложителя, строителя или надзорната фирма.

2. Подписва всички актове и протоколи по време на строителството съгласно нормативната уредба в Република БЪЛГАРИЯ и упражнява дейността си по договора в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи извършваната дейност.

3. Изпълнителят се задължава:

3.1. Да следи за точното изпълнение на одобрените проекти съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, имащи отношение към предмета на настоящия договор, и за промените или допълненията на проектите, предписани по установения нормативен ред от проектантите по време на строителството.

3.2. Да прави предписания и дава технически решения за точно спазване на проектите и за необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството.

3.3. Да осигурява възможност на възложителя да следи процеса на работа и да съгласува с него предварително всички решения и действия.

3.4. Да съдейства на възложителя при реализацията на проекта.

3.5. Да извършва експертни дейности и консултации.

3.6. Да заверява екзекутивна документация при необходимост.

3.7. Да вписва решенията и указанията в заповедната книга на обекта, които са задължителни за всички участници в строителството.

3.8. Да информира възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 50 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставят

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Доказва се със:

Лицето или лицата попълват част ІV „Критерий за подбор“, буква Б „Икономическо и финансово състояние“ от еЕЕДОП.

* Разяснение: Следва да се има предвид, че застраховка по чл. 171 от ЗУТ е специализирана — тя касае само „проектанта“ (чл. 171, ал. 1 от ЗУТ). Ако съдружник в обединение участник, което не е ЮЛ, няма да извършва проектиране, то тогава по силата на текста на законовата норма той не може да застрахова отговорността си на основание на специална клауза, която като императивна, не подлежи на разширително тълкуване и приложение.

На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: заверено копие на валидна застраховка по чл. 171 от ЗУТ „Професионална отговорност“ в размер съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Определеният за изпълнител, съдружници в обединението изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят копие на застраховка по чл. 171 от ЗУТ „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ в размер съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За изпълнител, съдружници в обединението изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществена поръчка, установен регистриран извън Република БЪЛГАРИЯ, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да притежава валидна (действаща) застраховка по чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност, предназначена за проектиране по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

За участник, установен/регистриран в Република БЪЛГАРИЯ, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република БЪЛГАРИЯ, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности, свързани с проектиране.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Доказва се със:

Лицето или лицата попълват част ІV „Критерий за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, „Технически лица или органи за контрол на качеството“ от еЕЕДОП.

На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

Определеният за изпълнител следва в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „списъкът“ и документите, които доказват професионалната компетентност на лицата, се попълва и представят само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва, че отговаря на поставения критерий за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, които ще извършат проектирането и ще участват при упражняването на авторския надзор. Предложените експерти трябва да притежават актуални документи за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации или еквивалентен документ за чуждестранните лица.

Проектантите следва да бъдат по части, както следва:

1. Част „Архитектура“.

2. Част „Строителни конструкции“.

3. Част „Електрическа“.

4. Част „Водоснабдяване и канализация“.

5. Част „Отопление, вентилация и климатизация“.

6. Част „Енергийна ефективност“.

7. Част „Доклад за съответствие на енергийна ефективност“.

8. Част „Геодезия“.

9. Част „Паркоустройство и благоустройство“.

10. Част „Технологична“.

11. Част „Пожарна безопасност“.

12. Част „Пожароизвестяване“.

13. Част „План за безопасност и здраве“.

14. Част ПУСО.

Участникът трябва да посочи за всяка от частите на проекта лица (1 експерт може да съвместява 2 или повече позиции от изискуемия експертен екип).

При използването на експерти — чуждестранни лица, възложителят приема еквивалентни документи за пълна проектантска правоспособност.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/08/2020
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/08/2020
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка в лева без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

— парична сума, внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община „Родопи“: банка: „Общинска банка“ АД, IBAN: BG53 SOMB 9130 3329 427500, ВІС: SOMBBGSF,

— банкова гаранция,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Определеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Условията и сроковете за представяне, задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация от следните институции:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите (НАП):

Информационен телефон на НАП + 359 70018700

Електронни адреси на НАП:

infocenter@nra.bg — обща информация/nap@nra.bg — само за кореспонденция, подписана с електронен подпис

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

1000 София, бул. „Мария Луиза“ № 22 — централна сграда

1000 София, ул. „У. Гладстон“ № 67 — втора сграда

Телефон +359 29406000

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

София 1051, ул. „Триадица“ № 2

Телефон +359 28119443

Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg

Факс: +359 29884405 / 29861318

Специфични национални основания за отстраняване, които не произтичат от чл. 57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС, а са предвидени само в националното законодателство и имат характер на национални основания за изключване:

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

В процедурата за възлагане на обществена поръчка 1 физическо или юридическо лице може да участва само в 1 обединение.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Основанията по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

Основанията по чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

Специфично национално основание за отстраняване е и: който е осъден с влязла в сила присъда за престъпления съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които имат характер на национални (специфични) основания за изключване.

Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ.

Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Възложителят прилага задължителните основания за отстраняване съгласно чл. 54 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл. 198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община „Родопи“.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/07/2020