Raamovereenkomst voor het leveren van meubilair 'Wijs werken' Published by Tenders Electronic Daily

Raamovereenkomst voor het leveren van meubilair 'Wijs werken'

Application deadline

18.08.2020, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Miscellaneous seats and chairs
  39113000-7
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stad Gent
Botermarkt 1
9000 Gent
Belgium
Tel.: +32 92665906
Fax: +32 92667379
E-Mail: liesbet.deckers@stad.gent
Website: www.gent.be

assignment

Zie II.1.1)

Lots 1

Job / name

Vergadertafel stahoogte

Description of procurement /scope of services

Zie II.2.1)

Others CPV Codes
 • Miscellaneous seats and chairs
  39113000-7
 • Benches
  39113600-3
 • Tables
  39121200-8
 • Archive shelving
  39131100-0
 • Fume cupboards
  39141500-7
 • Lighters, articles of combustible materials, pyrotechnics, matches and liquid or liquefied gas fuels
  39225000-5
 • Miscellaneous seats and chairs
  39113000-7
 • Benches
  39113600-3
 • Tables
  39121200-8
 • Archive shelving
  39131100-0
 • Fume cupboards
  39141500-7
Show more
Project adress

Region (NUTS code): BE234 Arr. Gent
Diverse locaties.

Lots 2

Job / name

Huiskamertafel

Description of procurement /scope of services

Zie II.2.1)

Others CPV Codes
 • Miscellaneous seats and chairs
  39113000-7
 • Benches
  39113600-3
 • Tables
  39121200-8
 • Archive shelving
  39131100-0
 • Fume cupboards
  39141500-7
 • Lighters, articles of combustible materials, pyrotechnics, matches and liquid or liquefied gas fuels
  39225000-5
 • Miscellaneous seats and chairs
  39113000-7
 • Benches
  39113600-3
 • Tables
  39121200-8
 • Archive shelving
  39131100-0
 • Fume cupboards
  39141500-7
Show more
Project adress

Region (NUTS code): BE234 Arr. Gent
Diverse locaties.

Lots 3

Job / name

Bijzettafel rond

Description of procurement /scope of services

Zie II.2.1)

Others CPV Codes
 • Miscellaneous seats and chairs
  39113000-7
 • Benches
  39113600-3
 • Tables
  39121200-8
 • Archive shelving
  39131100-0
 • Fume cupboards
  39141500-7
 • Lighters, articles of combustible materials, pyrotechnics, matches and liquid or liquefied gas fuels
  39225000-5
 • Miscellaneous seats and chairs
  39113000-7
 • Benches
  39113600-3
 • Tables
  39121200-8
 • Archive shelving
  39131100-0
 • Fume cupboards
  39141500-7
Show more
Project adress

Region (NUTS code): BE234 Arr. Gent
Diverse locaties.

Lots 4

Job / name

Houten bijzettafeltje

Description of procurement /scope of services

Zie II.2.1)

Others CPV Codes
 • Miscellaneous seats and chairs
  39113000-7
 • Benches
  39113600-3
 • Tables
  39121200-8
 • Archive shelving
  39131100-0
 • Fume cupboards
  39141500-7
 • Lighters, articles of combustible materials, pyrotechnics, matches and liquid or liquefied gas fuels
  39225000-5
 • Miscellaneous seats and chairs
  39113000-7
 • Benches
  39113600-3
 • Tables
  39121200-8
 • Archive shelving
  39131100-0
 • Fume cupboards
  39141500-7
Show more
Project adress

Region (NUTS code): BE234 Arr. Gent
Diverse locaties.

Lots 5

Job / name

Zitmeubilair

Description of procurement /scope of services

Zie II.2.1)

Others CPV Codes
 • Miscellaneous seats and chairs
  39113000-7
 • Benches
  39113600-3
 • Tables
  39121200-8
 • Archive shelving
  39131100-0
 • Fume cupboards
  39141500-7
 • Lighters, articles of combustible materials, pyrotechnics, matches and liquid or liquefied gas fuels
  39225000-5
 • Miscellaneous seats and chairs
  39113000-7
 • Benches
  39113600-3
 • Tables
  39121200-8
 • Archive shelving
  39131100-0
 • Fume cupboards
  39141500-7
Show more
Project adress

Region (NUTS code): BE234 Arr. Gent
Diverse locaties.

Lots 6

Job / name

Poef

Description of procurement /scope of services

Zie II.2.1)

Others CPV Codes
 • Miscellaneous seats and chairs
  39113000-7
 • Benches
  39113600-3
 • Tables
  39121200-8
 • Archive shelving
  39131100-0
 • Fume cupboards
  39141500-7
 • Lighters, articles of combustible materials, pyrotechnics, matches and liquid or liquefied gas fuels
  39225000-5
 • Miscellaneous seats and chairs
  39113000-7
 • Benches
  39113600-3
 • Tables
  39121200-8
 • Archive shelving
  39131100-0
 • Fume cupboards
  39141500-7
Show more
Project adress

Region (NUTS code): BE234 Arr. Gent
Diverse locaties.

België-Gent: Diverse zitmeubelen en stoelen

2020/S 128-312738

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Gent
Nationaal identificatienummer: 207.451.227
Postadres: Botermarkt 1
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Liesbet Deckers
E-mail: liesbet.deckers@stad.gent
Telefoon: +32 92665906
Fax: +32 92667379

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gent.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/4902/HZ/2020
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor het leveren van meubilair 'Wijs werken'

Referentienummer: SLS/2020/032
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39113000 Diverse zitmeubelen en stoelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.1.1)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vergadertafel stahoogte

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39113000 Diverse zitmeubelen en stoelen
39113600 Banken
39121200 Tafels
39131100 Archiefrekken
39141500 Afzuigkappen
39225000 Aanstekers, artikelen van brandbaar materiaal, vuurwerk, lucifers, vloeibare of vloeibaar gemaakte gasbrandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Esthetiek / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vereiste opties (elektrificatie).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Huiskamertafel

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39113000 Diverse zitmeubelen en stoelen
39113600 Banken
39121200 Tafels
39131100 Archiefrekken
39141500 Afzuigkappen
39225000 Aanstekers, artikelen van brandbaar materiaal, vuurwerk, lucifers, vloeibare of vloeibaar gemaakte gasbrandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Esthetiek / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vereiste opties (elektrificatie).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bijzettafel rond

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39113000 Diverse zitmeubelen en stoelen
39113600 Banken
39121200 Tafels
39131100 Archiefrekken
39141500 Afzuigkappen
39225000 Aanstekers, artikelen van brandbaar materiaal, vuurwerk, lucifers, vloeibare of vloeibaar gemaakte gasbrandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Esthetiek / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Houten bijzettafeltje

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39113000 Diverse zitmeubelen en stoelen
39113600 Banken
39121200 Tafels
39131100 Archiefrekken
39141500 Afzuigkappen
39225000 Aanstekers, artikelen van brandbaar materiaal, vuurwerk, lucifers, vloeibare of vloeibaar gemaakte gasbrandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Esthetiek / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zitmeubilair

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39113000 Diverse zitmeubelen en stoelen
39113600 Banken
39121200 Tafels
39131100 Archiefrekken
39141500 Afzuigkappen
39225000 Aanstekers, artikelen van brandbaar materiaal, vuurwerk, lucifers, vloeibare of vloeibaar gemaakte gasbrandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Esthetiek / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Poef

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39113000 Diverse zitmeubelen en stoelen
39113600 Banken
39121200 Tafels
39131100 Archiefrekken
39141500 Afzuigkappen
39225000 Aanstekers, artikelen van brandbaar materiaal, vuurwerk, lucifers, vloeibare of vloeibaar gemaakte gasbrandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Esthetiek / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. met het oog op de beoordeling van de financiële en economische draagkracht voegt de kandidaat volgende gegevens/documenten bij zijn offerte:

— een verklaring betreffende de omzet over de voorbije drie boekjaren, waarbij tijdens één van de drie laatste boekjaren een minimale omzet moet gerealiseerd zijn die minstens twee maal zo groot is als het geraamde bedrag van het perceel/percelen voor de Stad Gent waarvoor de kandidaat inschrijft.

Eventuele minimumeisen:

1. Met het oog op de beoordeling van de financiële en economische draagkracht voegt de kandidaat volgende gegevens/documenten bij zijn offerte:

— een verklaring betreffende de omzet over de voorbije drie boekjaren, waarbij tijdens één van de drie laatste boekjaren een minimale omzet moet gerealiseerd zijn die minstens twee maal zo groot is als het geraamde bedrag van het perceel/percelen voor de Stad Gent waarvoor de kandidaat inschrijft.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/08/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/08/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad Van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/07/2020