Sloop en nieuwbouw brandweerkazerne Dendermonde Published by Tenders Electronic Daily

Sloop en nieuwbouw brandweerkazerne Dendermonde

Application deadline

05.10.2020, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Construction work
    45000000-7
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stad Dendermonde
Fr. Courtensstraat 11
9200 Dendermonde
Belgium
Tel.: +32 52251179
E-Mail: nel.vereeken@dendermonde.be
Website: https://www.dendermonde.be

assignment

Zie II.2.4)

Description of procurement /scope of services

De werken hebben betrekking op de brandweerkazerne van Dendermonde en omvatten een voorafgaande sloop en de bouw van een nieuw gebouw met omgevingsaanleg van het volledige perceel.

Project adress

Region (NUTS code): BE232 Arr. Dendermonde
Alle gebouwen > Brandweerkazerne.

België-Dendermonde: Bouwwerkzaamheden

2020/S 122-298373

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Dendermonde
Nationaal identificatienummer: BE 0207.445.584
Postadres: Fr. Courtensstraat 11
Plaats: Dendermonde
NUTS-code: BE232 Arr. Dendermonde
Postcode: 9200
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Nel Vereeken
E-mail: nel.vereeken@dendermonde.be
Telefoon: +32 52251179

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.dendermonde.be

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hulpverleningszone Oost
Postadres: Oude Vest 150
Plaats: Dendermonde
NUTS-code: BE232 Arr. Dendermonde
Postcode: 9200
Land: België
E-mail: administratie@zoneoost.be
Telefoon: +32 52250782

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://oost.hulpverleningszone.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/314/05/2007
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Artex ingenieurs en architecten bvba
Nationaal identificatienummer: 463.244.680
Postadres: Kerkstraat 65
Plaats: Dendermonde
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 9200
Land: België
Contactpersoon: De heer Guy Van Den Bogaert
E-mail: guyvandenbogaert@artexbvba.be
Telefoon: +32 52258370

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.artexbvba.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sloop en nieuwbouw brandweerkazerne Dendermonde

Referentienummer: 1033
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE232 Arr. Dendermonde
Voornaamste plaats van uitvoering:

Alle gebouwen > Brandweerkazerne.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De werken hebben betrekking op de brandweerkazerne van Dendermonde en omvatten een voorafgaande sloop en de bouw van een nieuw gebouw met omgevingsaanleg van het volledige perceel.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 400
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016,

— Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document op naam van de onderneming, maximaal 6 maanden oud op datum van de opening van de offertes:

—— niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen,

—— niet in staat van faillissement of vereffening verkeert,

—— geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem,

—— niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. de inschrijver dient het bewijs te leveren dat zijn verzekeraar kan voldoen aan de verzekeringseisen vermeld in dit bestek. Het opdrachtgevend bestuur stelt hiertoe de inschrijver het formulier “intentieverklaring verzekeringen” ter beschikking dat integraal deel uitmaakt van dit bestek. De inschrijver en/of zijn verzekeraar vult de verzekeringsmaatschappij (rubriek 1), de verzekeringsnemer (rubriek 2) en de naam van de persoon in die het formulier ondertekent (rubriek 5). De inschrijver voegt het volledig ingevulde en ondertekende formulier bij zijn offerte.

Eventuele minimumeisen:

1. Ingevulde en ondertekende intentieverklaring verzekeringen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 8.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 02/02/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

AI - Dienst gebouwen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Alle vragen dienen gesteld te worden via het forum op "e-notification".

Plaatsbezoek vereist:

door het feit dat hij zijn offerte indient, erkent de inschrijver dat hij ter plaatse is kunnen gaan en zich op de hoogte heeft kunnen stellen van de bestaande toestand van het gebouw (zowel binnen als buiten), de bouwplaats, de ligging, de omgeving en de toegangswegen.

De locaties zijn enkel te bezoeken na voorafgaande afspraak. Er zijn drie vaste bezoekdagen voorzien. Er dient steeds twee dagen vóór datum per e-mail contact opgenomen te worden via: gebouwen@dendermonde.be

— vrijdag 28.8.2020 van 10:00 tot 13:00,

— vrijdag 4.9.2020 van 10:00 tot 13:00,

— vrijdag 11.9.2020 van 10:00 tot 13:00.

De inschrijver dient het attest correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/06/2020