Dostawa środków ochrony indywidualnej strażaka Państwowej Straży Pożarnej Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa środków ochrony indywidualnej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Application deadline

28.07.2020, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Special workwear
    18130000-9
Language

Polish

Contracting authority / owner

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Wita Stwosza 36
40-042 Katowice
Poland
Tel.: +48 326215511
E-Mail: przetargi-publiczne@katowice.kwpsp.gov.pl
Website: www.katowice.kwpsp.gov.pl

assignment

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych kompletów ubrań specjalnych wyprodukowanych w 2020 r. w ilości 380 kpl. (ubranie specjalne + kurtka lekka) w trybie przetargu nieograniczonego.W skład 1 kompletu wchodzi:a) ubranie specjalne zgodne z normą PN-EN 469. Ubranie składa się z kurtki i spodni;b) kurtka lekka ubrania specjalnego zgodna z normą PN-EN 15614.Szczegółowy opis ubrania specjalnego i kurtki lekkiej ubrania specjalnego znajduje się w niniejszej SIWZ w załączniku nr 3 „Opis przedmiotu zamówienia”. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych kompletów ubrań specjalnych wyprodukowanych w 2020 r. w ilości 380 kpl. (ubranie specjalne + kurtka lekka) w trybie przetargu nieograniczonego.W skład 1 kompletu wchodzi:a) ubranie specjalne zgodne z normą PN-EN 469. Ubranie składa się z kurtki... Show more

Description of procurement /scope of services

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych kopletów ubrań specjalnych wyprodukowanych w 2020 r. w ilości 380 kpl. (ubranie specjalne + kurtka lekka) w trybie przetargu nieograniczonego.W skład 1 kompletu wchodzi:a) ubranie specjalne zgodne z normą PN-EN 469. Ubranie składa się z kurtki i spodni;b) kurtka lekka ubrania specjalnego zgodna z normą PN-EN 15614.Szczegółowy opis ubrania specjalnego i kurtki lekkiej ubrania specjalnego znajduje się w niniejszej SIWZ w załączniku nr 3 „Opis przedmiotu zamówienia”.Wykonawca winien udzielić gwarancji i rękojmi – minimum 36 miesięcy.Rozmiary zostaną podane po podpisaniu umowy. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych kopletów ubrań specjalnych wyprodukowanych w 2020 r. w ilości 380 kpl. (ubranie specjalne + kurtka lekka) w trybie przetargu nieograniczonego.W skład 1 kompletu wchodzi:a) ubranie specjalne zgodne z normą PN-EN 469. Ubranie składa się z kurtki i... Show more

Project adress

Region (NUTS code): PL22A Katowicki
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice, POLSKA.

Polska-Katowice: Specjalna odzież robocza

2020/S 121-294371

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Adres pocztowy: Wita Stwosza 36
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-042
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Urbańczyk, Monika Fischer-Sroka, Aleksandra Albera
E-mail: przetargi-publiczne@katowice.kwpsp.gov.pl
Tel.: +48 326215511

Adresy internetowe:

Główny adres: www.katowice.kwpsp.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/menu-przedmiotowe/zamowienia-powyzej-30-tys-euro

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/menu-przedmiotowe/zamowienia-powyzej-30-tys-euro
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/slaskie_straz
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa środków ochrony indywidualnej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Numer referencyjny: WT-I.2370.7.2020
II.1.2)Główny kod CPV
18130000 Specjalna odzież robocza
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych kompletów ubrań specjalnych wyprodukowanych w 2020 r. w ilości 380 kpl. (ubranie specjalne + kurtka lekka) w trybie przetargu nieograniczonego.

W skład 1 kompletu wchodzi:

a) ubranie specjalne zgodne z normą PN-EN 469. Ubranie składa się z kurtki i spodni;

b) kurtka lekka ubrania specjalnego zgodna z normą PN-EN 15614.

Szczegółowy opis ubrania specjalnego i kurtki lekkiej ubrania specjalnego znajduje się w niniejszej SIWZ w załączniku nr 3 „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych kopletów ubrań specjalnych wyprodukowanych w 2020 r. w ilości 380 kpl. (ubranie specjalne + kurtka lekka) w trybie przetargu nieograniczonego.

W skład 1 kompletu wchodzi:

a) ubranie specjalne zgodne z normą PN-EN 469. Ubranie składa się z kurtki i spodni;

b) kurtka lekka ubrania specjalnego zgodna z normą PN-EN 15614.

Szczegółowy opis ubrania specjalnego i kurtki lekkiej ubrania specjalnego znajduje się w niniejszej SIWZ w załączniku nr 3 „Opis przedmiotu zamówienia”.

Wykonawca winien udzielić gwarancji i rękojmi – minimum 36 miesięcy.

Rozmiary zostaną podane po podpisaniu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 16/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

5.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (dostawy) w ilości co najmniej 100 kpl. ubrań specjalnych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączeniem dowodów czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się w tym okresie jedną wykonaną dostawą ubrań specjalnych w ilości co najmniej 200 kpl.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie opisanym w § 9 wzoru umowy w sposób nie naruszający zapisów art. 144 Pzp.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/07/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/07/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych – pokój 20.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 odwołanie od czynności lub zaniechania czynności przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 odwołanie od czynności lub zaniechania czynności przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2020