UEM (ICT ondersteuning vanaf tweede lijn) Published by Tenders Electronic Daily

UEM (ICT ondersteuning vanaf tweede lijn)

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/75503364/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Computer-related services
    72500000-0
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Koninklijke Bibliotheek
Pr. Willem-Alexanderhof 5
2595 BE 's-Gravenhage
Netherlands
Tel.: +31 703140310
Fax: +31 703140450
E-Mail: inkoop@kb.nl
Website: http://www.kb.nl

assignment

Tweedelijns IT ondersteuning (UEM) voor circa 550 wps.

Nederland-'s-Gravenhage: Informaticadiensten

2020/S 132-324547

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 119-289737)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Koninklijke Bibliotheek
Nationaal identificatienummer: 2100393
Postadres: Pr. Willem-Alexanderhof 5
Plaats: 's-Gravenhage
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2595 BE
Land: Nederland
Contactpersoon: Dick Scheeringa
E-mail: inkoop@kb.nl
Telefoon: +31 703140310
Fax: +31 703140450

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kb.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

UEM (ICT ondersteuning vanaf tweede lijn)

Referentienummer: DS 190620 UEM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72500000 Informaticadiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tweedelijns IT ondersteuning (UEM) voor circa 550 wps.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/07/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 119-289737

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 30/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 17/08/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 30/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 17/08/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: