Εργασίες επισκευής και επιθεώρησης στις γεννήτριες του αεριοστροβίλου Νο 11 και ατμοστροβίλου του Α.Η.Σ. Κομοτηνής. Published by Tenders Electronic Daily

Εργασίες επισκευής και επιθεώρησης στις γεννήτριες του αεριοστροβίλου Νο 11 και ατμοστροβίλου του Α.Η.Σ. Κομοτηνής.

Application deadline

10.09.2020, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Repair and maintenance services
    50000000-5
Language

Greek

Contracting authority / owner

Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 22
104 32 Αθήνα
Greece
Tel.: +30 2105292384
Fax: +30 2105232597
E-Mail: i.venizelos@dei.com.gr
Website: https://www.dei.gr

assignment

Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών αφορά σε εργασίες επισκευής και επιθεώρησης, στις γεννήτριες του αεριοστροβίλου Νο 11 και ατμοστροβίλου στον Α.Η.Σ. Κομοτηνής.

Description of procurement /scope of services

Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί στον ατμοηλεκτρικό σταθμό του Α.Η.Σ. Κομοτηνής. Το αντικείμενο της παροχής αφορά:— στην επιθεώρηση και επισκευή του στάτη της γεννήτριας του αεριοστροβίλου No 11,— στην αντικατάσταση των δαχτυλιδιών συγκράτησης (retaining rings) και την επιθεώρηση του ρότορα της γεννήτριας του αεριοστροβίλου Νο 11,— στην αφαίρεση και επανατοποθέτηση του ρότορα της γεννήτριας του αεριοστροβίλου Νο 11,— στην αφαίρεση και επανατοποθέτηση των δαχτυλιδιών συγκράτησης (retaining rings), καθώς και την επιθέωρηση του ρότορα της γεννήτριας του ατμοστροβίλου, και— στην επιθεώρηση του στάτη της γεννήτριας του ατμοστροβίλου.Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος «Τεχνική προδιαγραφή». Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί στον ατμοηλεκτρικό σταθμό του Α.Η.Σ. Κομοτηνής. Το αντικείμενο της παροχής αφορά:— στην επιθεώρηση και επισκευή του στάτη της γεννήτριας... Show more

Others CPV Codes
  • Parts of turbines
    42113000-4
Project adress

Ατμοηλεκτρικός σταθμός του Α.Η.Σ. Κομοτηνής.

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

2020/S 144-355710

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 22
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική
Ταχ. κωδικός: 104 32
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ι. Βενιζέλος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: i.venizelos@dei.com.gr
Τηλέφωνο: +30 2105292384
Φαξ: +30 2105232597

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://www.dei.gr

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://eprocurement.dei.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.marketsite.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.6)Κύρια δραστηριότητα
Ηλεκτρισμός

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Εργασίες επισκευής και επιθεώρησης στις γεννήτριες του αεριοστροβίλου Νο 11 και ατμοστροβίλου του Α.Η.Σ. Κομοτηνής.

Αριθμός αναφοράς: ΔΥΠ-1535
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών αφορά σε εργασίες επισκευής και επιθεώρησης, στις γεννήτριες του αεριοστροβίλου Νο 11 και ατμοστροβίλου στον Α.Η.Σ. Κομοτηνής.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 451 300.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42113000 Μέρη στροβίλων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ατμοηλεκτρικός σταθμός του Α.Η.Σ. Κομοτηνής.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί στον ατμοηλεκτρικό σταθμό του Α.Η.Σ. Κομοτηνής. Το αντικείμενο της παροχής αφορά:

— στην επιθεώρηση και επισκευή του στάτη της γεννήτριας του αεριοστροβίλου No 11,

— στην αντικατάσταση των δαχτυλιδιών συγκράτησης (retaining rings) και την επιθεώρηση του ρότορα της γεννήτριας του αεριοστροβίλου Νο 11,

— στην αφαίρεση και επανατοποθέτηση του ρότορα της γεννήτριας του αεριοστροβίλου Νο 11,

— στην αφαίρεση και επανατοποθέτηση των δαχτυλιδιών συγκράτησης (retaining rings), καθώς και την επιθέωρηση του ρότορα της γεννήτριας του ατμοστροβίλου, και

— στην επιθεώρηση του στάτη της γεννήτριας του ατμοστροβίλου.

Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος «Τεχνική προδιαγραφή».

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 451 300.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 49
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Το όριο της παραγράφου 28.2) των γενικών όρων που αναφέρεται στην αύξηση τού αντικειμένου, λόγω εκτέλεσης νέων ή συμπληρωματικών εργασιών, ορίζεται στο +30 % του συνολικού προϋπολογισμένου συμβατικού τιμήματος.

Το όριο της αντίστοιχης παραγράφου 28.4) των γενικών όρων που αναφέρεται στη μείωση τού αντικειμένου της σύμβασης, ορίζεται στο -30 % του συνολικού προϋπολογισμένου συμβατικού τιμήματος.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης / ένωσης προσώπων κάθε μέλος της, να είναι εγγεγραμμένο στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στην ΕΛΛΑΔΑ ή στη χώρα εγκατάστασής του, για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

1) Απαιτούμενη εμπειρία

1.α) να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα (10) ετών, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης / ένωσης προσώπων 1 τουλάχιστον μέλος της σύμπραξης / ένωσης, μία (1) ή περισσότερες συμβάσεις με αντικείμενο εργασίες σε στάτη αερόψυκτης στροβιλογεννήτριας, μεγέθους τουλάχιστον 100MVA, 50/60Ηz, παρόμοιες με αυτές που αναγράφονται στην παράγραφο 4.2) του άρθρου 4 του τεύχους της τεχνικής περιγραφής.

Ως παρόμοιες εργασίες για την παράγραφο 4.2) του άρθρου 4 της Τ.Π., μπορούν να θεωρηθούν μόνον αυτές που έχουν εκτελεστεί με τον ρότορα της γεννήτριας μετακινημένο εκτός στάτη και αφορούν σε εργασίες επισκευής στάτη, όπως μερική ή ολική αναπεριέλιξη στάτη (total or partial rewinding), ανασφήνωση στάτη (rewedging), έγχυση ρητινών (resin injection) κ.ά..

Για τον έλεγχο και πιστοποίηση των ανωτέρω, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει απαραίτητα με τον φάκελο Β' της προσφοράς του:

— τον πίνακα εμπειρίας Νο 1, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με τα συνημμένα στο τεύχος 2 της διακήρυξης σχετικά υποδείγματα,

— συστατικές επιστολές των οικονομικών φορέων, για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη συμβάσεις, με τις οποίες θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση και λειτουργία τους·

1.β) να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα (10) ετών, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης / ένωσης προσώπων 1 τουλάχιστον μέλος της σύμπραξης / ένωσης, μία (1) ή περισσότερες συμβάσεις με αντικείμενο εργασίες σε ρότορα αερόψυκτης στροβιλογεννήτριας, κατασκευής Ansaldo και τύπου WY21Z ή WX21Z (ABB design), μεγέθους τουλάχιστον 100MVA, παρόμοιες με αυτές που αναγράφονται στις παραγράφους 4.4 και 5.3 των άρθρων 4 και 5, αντίστοιχα, του τεύχους της τεχνικής περιγραφής.

Ως παρόμοιες εργασίες των παραγράφων 4.4) και 5.3) των άρθρων 4 και 5, αντίστοιχα, της Τ.Π., μπορούν να θεωρηθούν μόνον αυτές που περιλαμβάνουν τη μετακίνηση - απομάκρυνση των καμπανών (retaining rings) του ρότορα.

Για τον έλεγχο και πιστοποίηση των ανωτέρω, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει απαραίτητα με τον φάκελο Β' της προσφοράς του:

— τον πίνακα εμπειρίας Νο 2, πλήρως συμπληρωμένο σύμφωνα με τα συνημμένα στο τεύχος 2 της διακήρυξης σχετικά υποδείγματα,

— συστατικές επιστολές των οικονομικών φορέων, για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη συμβάσεις, με τις οποίες θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση και λειτουργία τους.

2) Απαιτήσεις για εξοπλισμό ή/και εγκαταστάσεις (όπως αναφέρονται στο άρθρο 3, του Τεύχους 1 «Πρόσκληση»).

3) Απαιτήσεις για διάθεση προσωπικού (όπως αναφέρονται στο άρθρο 3, του Τεύχους 1 «Πρόσκληση»).

III.1.4)Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:

Ενδεικτικά απαιτούνται:

— εγγυητική επιστολή συμμετοχής,

— δήλωση νομιμοποίησης προσφέροντος,

— δήλωση αποδοχής όρων διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς,

— Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.).

Το Ε.Ε.Ε.Σ. αποτελεί το Παράρτημα 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7, που μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2016_003_R_0004

Η σύνταξη του εντύπου Ε.Ε.Ε.Σ. θα γίνεται με χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ESPD, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://espdint.eprocurement.gov.gr/.

Απαιτούνται, επίσης:

— δηλώσεις τυχόν τρίτου που παρέχει στήριξη,

— δήλωση των φυσικών ή νομικών προσώπων που μετέχουν στη σύμπραξη / ένωση και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό.

Λοιποί κανόνες, ως Τεύχος 2 «Όροι και οδηγίες» της διακήρυξης.

III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.1.6)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
III.1.7)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 των ειδικών όρων και του άρθρου 26 των γενικών όρων, οι πληρωμές θα γίνονται την εξηκοστή (60η) ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, εφόσον έχουν υποβληθεί όλα τα αναγκαία παραστατικά.

III.1.8)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Στην περίπτωση που προσφέρων είναι σύμπραξη / ένωση φυσικών ή/και νομικών προσώπων, η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της σύμπραξης / ένωσης και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό της σύμβασης, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της σύμπραξης / ένωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Δ.Ε.Η. ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και θα ελέγχεται από τη Δ.Ε.Η. η ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη / ένωση όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Στην περίπτωση που η προσφέρουσα σύμπραξη / ένωση είναι όμιλος επιχειρήσεων (άτυπη σύμπραξη / ένωση προσώπων χωρίς φορολογική και νομική υπόσταση), η προσφορά πρέπει να είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη του ομίλου, σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική.

Στην αντίθετη περίπτωση, όπου η προσφορά δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, βλ. άρθρο 5 του Τεύχους 1 «Πρόσκληση».

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχέδιο συμφωνητικού, την τεχνική προδιαγραφή, τους ειδικούς και γενικούς όρους.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 10/09/2020
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά, Αγγλικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 4 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 10/09/2020
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:

Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας «tenderONE» της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων Δ.Ε.Η., εφεξής σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

1) για τις διαφορές που αναφύονται καθ’ όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, μεταξύ της Δ.Ε.Η. ως αναθέτοντος φορέα και των οικονομικών φορέων, ισχύουν οι διαδικασίες που αναφέρονται στις διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 και του Κανονισμού εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Π.Δ. 39/ΦΕΚ Α’ 64/4.5.2017), όπως εκάστοτε ισχύουν·

2) κάθε κατά τα ανωτέρω προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος και κοινοποιείται στην Α.Ε.Π.Π. μέσω του συστήματος·

3) η κατάθεση της προσφυγής γίνεται με τη χρήση του τυποποιημένου έντυπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ. 39/2017, στο οποίο επισυνάπτονται σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf) ή αντίστοιχου:

— το σχετικό έγγραφο της προσφυγής, στην αρχή της ονομασίας του οποίου πρέπει να αναγράφεται «Προδικαστική προσφυγή». Η προσφυγή πρέπει να φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.4) του τεύχους 1 της διακήρυξης,

— τα σχετικά αποδεικτικά καταβολής του παραβόλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Π.Δ. 39/2017·

4) ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής, θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσής της και κοινοποίησης τής Α.Ε.Π.Π. στο σύστημα·

5) μέσω του συστήματος, ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα από την Επιχείρηση κάθε ενδιαφερόμενος τρίτος, για την υποβληθείσα προσφυγή·

6) η απόφαση της Αρχής γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος, ενώ ταυτόχρονα αποστέλλεται μέσω του συστήματος σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, στον οικείο προσφεύγοντα·

7) οι προθεσμίες για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών και των τυχόν επακόλουθων ενδίκων βοηθημάτων, δεν κωλύουν την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στα άρθρα 364, 366 και 372 του Ν. 4412/2016.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/07/2020