Zakup aparatury i sprzętu medycznego – 8 sztuk respiratorów stacjonarnych Published by Tenders Electronic Daily

Zakup aparatury i sprzętu medycznego – 8 sztuk respiratorów stacjonarnych

Application deadline

10.08.2020, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Medical breathing devices
    33157400-9
Language

Polish

Contracting authority / owner

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik
Poland
Tel.: +48 324291226/87/88
Fax: +48 324291225
E-Mail: zp@szpital.rybnik.pl
Website: www.szpital.rybnik.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury i sprzętu medycznego – 8 sztuk respiratorów stacjonarnych, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Niniejsze zamówienie jest realizacją projektu „Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19”. Numer naboru: RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20, numer wniosku: WND-RPSL.10.01.00-24-0301/20-002. Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi zał. nr 1.1 („formularz cenowy”), 1.2 („specyfikacje techniczna”). Załącznik nr 1.3 do specyfikacji określają „Warunki gwarancji jakości i serwisu”. Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 2 do specyfikacji. Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury i sprzętu medycznego – 8 sztuk respiratorów stacjonarnych, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Niniejsze zamówienie jest realizacją projektu „Zakup aparatury i sprzętu... Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury i sprzętu medycznego – 8 sztuk respiratorów stacjonarnych, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Niniejsze zamówienie jest realizacją projektu „Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19”. Numer naboru: RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20, numer wniosku: WND-RPSL.10.01.00-24-0301/20-002. Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi załącznik nr 1.1 („formularz cenowy”), 1.2 („specyfikacje techniczna”). Załącznik nr 1.3 do specyfikacji określa „Warunki gwarancji jakości i serwisu”. Dostawa odbędzie się transportem na koszt Wykonawcy w terminie: do 30.11.2020 r. – parametr punktowany. Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („wzór umowy”). Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury i sprzętu medycznego – 8 sztuk respiratorów stacjonarnych, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Niniejsze zamówienie jest realizacją projektu „Zakup aparatury i sprzętu... Show more

Project adress

Region (NUTS code): PL227 Rybnicki
SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

Polska-Rybnik: Medyczna aparatura oddechowa

2020/S 144-353892

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
Krajowy numer identyfikacyjny: 272780323
Adres pocztowy: ul. Energetyków 46
Miejscowość: Rybnik
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291288, Jakub Bieniek (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291272, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–14.00
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl
Tel.: +48 324291226/87/88
Faks: +48 324291225

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.rybnik.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital.rybnik.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup aparatury i sprzętu medycznego – 8 sztuk respiratorów stacjonarnych

Numer referencyjny: TAM-501-PN/57-2020
II.1.2)Główny kod CPV
33157400 Medyczna aparatura oddechowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury i sprzętu medycznego – 8 sztuk respiratorów stacjonarnych, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Niniejsze zamówienie jest realizacją projektu „Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19”. Numer naboru: RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20, numer wniosku: WND-RPSL.10.01.00-24-0301/20-002. Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi zał. nr 1.1 („formularz cenowy”), 1.2 („specyfikacje techniczna”). Załącznik nr 1.3 do specyfikacji określają „Warunki gwarancji jakości i serwisu”. Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 2 do specyfikacji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury i sprzętu medycznego – 8 sztuk respiratorów stacjonarnych, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Niniejsze zamówienie jest realizacją projektu „Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19”. Numer naboru: RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20, numer wniosku: WND-RPSL.10.01.00-24-0301/20-002. Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi załącznik nr 1.1 („formularz cenowy”), 1.2 („specyfikacje techniczna”). Załącznik nr 1.3 do specyfikacji określa „Warunki gwarancji jakości i serwisu”. Dostawa odbędzie się transportem na koszt Wykonawcy w terminie: do 30.11.2020 r. – parametr punktowany. Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („wzór umowy”).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19”. Numer naboru: RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20, numer wniosku: WND-RPSL.10.01.00-24-0301/20-002.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 1.1, 1.2 i 1.3 do specyfikacji. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie Pzp w wysokości 4 100,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wyklucz. z post., przy czym w nin. post. oprócz obligatoryjnych podstaw wyklucz. – tj. w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy, Zam. przewiduje także wyklucz. Wyk. w oparciu o podstawy wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1–4;

2. spełniają warunki udziału w post., przy czym w nin. post. Zamawiający określa nast. warunki w zakresie:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadz. określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy nin. post., za wyjątkiem kompetencji na potw., że Wyk. nie podlega wyklucz. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z zapotrzebowania związanego z epidemią koronawirusa i możliwość terapii pacjentów wymagających oddechu zastępczego w warunkach sal intensywnego nadzoru oddziałów zachowawczych do chwili przekazania pacjenta do Oddziału Intensywnej Terapii (częsty nawet kilkunastogodzinny czas oczekiwania na wolne stanowisko OIT, przy pełnym obłożeniu).

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego (https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik) w siedzibie Zamawiającego w Dziale zamówień publicznych i zaopatrzenia w pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), I piętro, pokój nr 126.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1.1. do oferty – należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia wypełniony w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w specyfikacji;

1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczącej m.in. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów;

1.3. na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) należy złożyć aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty:

1.3.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.3.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

1.3.3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

1.3.4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:

2.1. do oferty – dołączyć następujące: jednolity europejski dokument zamówienia wypełniony w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w specyfikacji;

2.2. na wezwanie Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie.

3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy:

3.1. do oferty – dołączyć zał. 1.2 („Specyfik. techn.”) i 1.3 („Warunki gwar. jakości i serwisu”) oraz oświadczenia: oświadcz. potwierdzaj. posiadanie przez zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w zał. 1.1 i opisany w zał. 1.2 dopuszczenia do obrotu i do używania oraz oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca jest gotów do udostępnienia tych dopuszczeń na wezwanie Zamawiającego (przed rozstrzygnięciem). Oświadcz. te zawierają się w formularzu oferty, stanowiącym zał. 1 do SIWZ;

3.2. na wezwanie Zamawiającego (dot. Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona):

3.2.1. deklaracje zgodności z dyrektywą medyczną dla całego zaoferowanego asort. (dot. wszystkich klas wyrobu medyczn.),

3.2.2. certyfikaty zgodności z dyrektywą medyczną dla całego zaoferowanego asort. wydany przez jednostkę notyfikowaną (dot. wszystkich klas wyrobu medycznego z wyjątkiem klasy I).

Załącznikami do oferty są:

1. formularz oferty:

1.1. formularz cenowy,

1.2. specyfikacja techniczna,

1.3. warunki gwarancji jakości i serwisu;

2. JEDZ;

3. pełnomocnictwo (jeśli wymagane).

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – zawarta jest w rozdz. I SIWZ. Szczegół. info. dot. nin. zam. zawarte są w SIWZ na stronie (www.szpital.rybnik.pl)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dostępne pod adresem (https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje)

Odwołania przysługują:

1. każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy, jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

2. środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Powyżej wskazany w pkt VI.4.1 e-mail nie służy do przesyłania odwołań oraz przystąpień do postępowania odwoławczego. Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i KIO dostępnej ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl), jak i bezpośrednio ze strony internetowej (epuap.gov.pl)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sekretariat Biura Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2020