Europese aanbesteding voor de inhuur van personeel niet-in-loondienst (PNIL) Published by Tenders Electronic Daily

Europese aanbesteding voor de inhuur van personeel niet-in-loondienst (PNIL)

Application deadline

01.09.2020, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Supply services of personnel including temporary staff
    79620000-6
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Dubbelink 1
1102 AL Amsterdam Zuidoost
Netherlands
Tel.: +31 582132227
E-Mail: r.bennink@bic-bv.nl
Website: http://www.zaam.nl

assignment

Doelstelling van deze aanbesteding is om met één geschikte inschrijver een raamovereenkomst aan te gaan die kan voorzien in de inhuurbehoefte van de volgende inhuurgroepen:1. OP (onderwijsgevend Personeel);2. OOP (Onderwijs Ondersteunend Personeel tot schaal 9);3. Specialistische functies (ICT/ financiële/ P&O/ huisvesting/ adviseurs etc.);4. Managers en directeuren.Dit betreft alle inhuur waarbij ZAAM leiding en toezicht heeft op de uitvoering van de werkzaamheden. Inhuur met een prestatieverplichting valt buiten de reikwijdte. Doelstelling van deze aanbesteding is om met één geschikte inschrijver een raamovereenkomst aan te gaan die kan voorzien in de inhuurbehoefte van de volgende inhuurgroepen:1. OP (onderwijsgevend Personeel);2. OOP (Onderwijs Ondersteunend Personeel tot schaal 9);3. Specialistische functies (ICT/ financiële/... Show more

Description of procurement /scope of services

De raming voor de komende jaren bedraagt circa 900 000 EUR met een te verwachte onderverdeling in functiegroepen zoals weergegeven op het prijzenblad (de wegingsfactoren). Dit bedrag is exclusief 21 % btw. Aan deze omschreven omvang in de aanbesteding kan de inschrijver bij een gunning geen rechten ontlenen. De omvang van levering is gebaseerd op de gemiddelde jaarlijkse afnamecijfers van de afgelopen vier jaar. De raming voor de komende jaren bedraagt circa 900 000 EUR met een te verwachte onderverdeling in functiegroepen zoals weergegeven op het prijzenblad (de wegingsfactoren). Dit bedrag is exclusief 21 % btw. Aan deze omschreven omvang in de aanbesteding kan de inschrijver bij een gunning geen rechten ontlenen.... Show more

Others CPV Codes
  • Placement services of personnel
    79610000-3
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Amsterdam

Nederland-Amsterdam Zuidoost: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2020/S 115-279321

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Nationaal identificatienummer: 322111867
Postadres: Dubbelink 1
Plaats: Amsterdam Zuidoost
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1102 AL
Land: Nederland
Contactpersoon: Rob Bennink
E-mail: r.bennink@bic-bv.nl
Telefoon: +31 582132227

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zaam.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/69c17d5740fec3389255ece417a08645
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/69c17d5740fec3389255ece417a08645
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding voor de inhuur van personeel niet-in-loondienst (PNIL)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Doelstelling van deze aanbesteding is om met één geschikte inschrijver een raamovereenkomst aan te gaan die kan voorzien in de inhuurbehoefte van de volgende inhuurgroepen:

1. OP (onderwijsgevend Personeel);

2. OOP (Onderwijs Ondersteunend Personeel tot schaal 9);

3. Specialistische functies (ICT/ financiële/ P&O/ huisvesting/ adviseurs etc.);

4. Managers en directeuren.

Dit betreft alle inhuur waarbij ZAAM leiding en toezicht heeft op de uitvoering van de werkzaamheden. Inhuur met een prestatieverplichting valt buiten de reikwijdte.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79610000 Plaatsing van personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De raming voor de komende jaren bedraagt circa 900 000 EUR met een te verwachte onderverdeling in functiegroepen zoals weergegeven op het prijzenblad (de wegingsfactoren). Dit bedrag is exclusief 21 % btw. Aan deze omschreven omvang in de aanbesteding kan de inschrijver bij een gunning geen rechten ontlenen. De omvang van levering is gebaseerd op de gemiddelde jaarlijkse afnamecijfers van de afgelopen vier jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterium 1: Kwaliteit / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Hierbij kan de opdrachtnemer zelf invloed uitoefenen op de jaarlijkse optionele verlengingen, bij tevredenheid (kwaliteit, kosten, mate van invulling van partnerschap en beschikbaarheid van gevraagd flexibel personeel) zal de betreffende raamovereenkomst telkens met twaalf maanden verlengd worden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het doel is om voor de aanbestedende dienst één raamovereenkomst af te sluiten met een initiële looptijd van twaalf maanden, met vijfmaal een optionele verlenging van twaalf maanden.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden,

— Geen significante of voortdurende tekortkomingen,

— Geen betrokkenheid voorbereiding,

— Geen belangenconflict,

— Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

— Geen faillissement of surseance van betaling,

— Betalingen belastingen en premies,

— Geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel,

— Geen valse verklaringen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Deze aanbesteding kan leiden tot een raamovereenkomst van maximaal 72 maanden. Het doel is om voor de aanbestedende dienst één raamovereenkomst af te sluiten met een initiële looptijd van 12 maanden, met vijfmaal een optionele verlenging van 12 maanden. Deze raamovereenkomst heeft ten doel om voor de looptijd van in beginsel 12 maanden de voorwaarden vast te leggen waaronder nadere (toekomstige) opdrachten, die onder de reikwijdte van de raamovereenkomst vallen, zullen worden gegund aan opdrachtnemer.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/09/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/09/2020
Plaatselijke tijd: 12:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Parnassusweg 220
Plaats: Amsterdam (Buitenveldert)
Postcode: 1076 AV
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 205412111
Fax: +31 205413901

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2020