Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w ramach zadania pn. „Przygotowanie infrastruktury dla Aerial Port of Debarkation na lotnisku Wrocław Strachowice” Published by Tenders Electronic Daily

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w ramach zadania pn. „Przygotowanie infrastruktury dla Aerial Port of Debarkation na lotnisku Wrocław Strachowice”

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/45235078/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Architectural, construction, engineering and inspection services
    71000000-8
Language

Polish

Contracting authority / owner

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Obornicka 126
50-984 Wrocław
Poland
Tel.: +48 261656840
Fax: +48 261656802
E-Mail: m.ilkow@ron.mil.pl
Website: www.rziwroclaw.wp.mil.pl

assignment

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, w ramach zadania pn. „Przygotowanie infrastruktury dla Aerial Port of Debarkation na lotnisku Wrocław Strachowice”, spełniającej wymogi stawiane w art. 29 i 30 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia jest również przeniesienie autorskich praw majątkowych – zadanie 21 489.Zamówienie ma na celu przygotowanie Inwestycji jako całości pod względem architektoniczno-urbanistycznym, funkcjonalno-użytkowym, techniczno-eksploatacyjnym i kosztowym w tym zapewnienie:— drogowej, kolejowej i lotniczej obsługi Aerial Port of Debarkation,— dostosowanych do potrzeb powierzchni i budynków magazynowych,— zaplecza administracyjno-koszarowego. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, w ramach zadania pn. „Przygotowanie infrastruktury dla Aerial Port of Debarkation na lotnisku Wrocław Strachowice”, spełniającej wymogi stawiane w art. 29 i 30 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia jest również przeniesienie autorskich praw majątkowych... Show more

Polska-Wrocław: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2020/S 143-352528

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 130-319447)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Adres pocztowy: ul. Obornicka 126
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 50-984
Państwo: Polska
E-mail: m.ilkow@ron.mil.pl
Tel.: +48 261656840
Faks: +48 261656802

Adresy internetowe:

Główny adres: www.rziwroclaw.wp.mil.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w ramach zadania pn. „Przygotowanie infrastruktury dla Aerial Port of Debarkation na lotnisku Wrocław Strachowice”

Numer referencyjny: 48/VII/WIB/20/U
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, w ramach zadania pn. „Przygotowanie infrastruktury dla Aerial Port of Debarkation na lotnisku Wrocław Strachowice”, spełniającej wymogi stawiane w art. 29 i 30 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia jest również przeniesienie autorskich praw majątkowych – zadanie 21 489.

Zamówienie ma na celu przygotowanie Inwestycji jako całości pod względem architektoniczno-urbanistycznym, funkcjonalno-użytkowym, techniczno-eksploatacyjnym i kosztowym w tym zapewnienie:

— drogowej, kolejowej i lotniczej obsługi Aerial Port of Debarkation,

— dostosowanych do potrzeb powierzchni i budynków magazynowych,

— zaplecza administracyjno-koszarowego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 130-319447

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w ramach zadania pn. „Przygotowanie infrastruktury dla Aerial Port of Debaraktion na lotnisku Wrocław Strachowice”

Powinno być:

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w ramach zadania pn. „Przygotowanie infrastruktury dla Aerial Port of Debarkation na lotnisku Wrocław Strachowice”

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedno opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lub rozbudowę lotniska obejmującego swoim obszarem co najmniej 100 ha oraz wykonał co najmniej jedno opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lub rozbudowę lotniczego cargo z infrastrukturą na powierzchni nie mniejszej niż 15 000 m2, przy czym Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca realizował oddzielnie projekt na budowę lub rozbudowę lotniska i oddzielnie projekt na wykonanie cargo lotniczego.

Powinno być:

1. Doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedno opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lub rozbudowę lotniska obejmującego swoim obszarem co najmniej 100 ha oraz wykonał co najmniej jedno opracowanie dokumentacji projektowej na

budowę lub rozbudowę lotniczego cargo z infrastrukturą na powierzchni nie mniejszej niż 15 000 m2, przy czym Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca realizował oddzielnie projekt na budowę lub rozbudowę lotniska i oddzielnie projekt na wykonanie cargo lotniczego.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 11/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 01/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 11/08/2020

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 11 sierpnia 2020 r., o godz. 11.00, w siedzibie Zamawiającego w pok. 218–221 (sala odpraw) przy użyciu platformy zakupowej.

Powinno być:

Data: 01/09/2020

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 1 września 2020 r., o godz. 11.00, w siedzibie Zamawiającego w pok. 218-221 (sala odpraw) przy użyciu platformy zakupowej.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: