Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (εργοστάσιο κομποστοποίησης) και Χ.Υ.Τ.Υ. Φωκίδας. Published by Tenders Electronic Daily

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (εργοστάσιο κομποστοποίησης) και Χ.Υ.Τ.Υ. Φωκίδας.

Application deadline

24.08.2020, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Guard services
    79713000-5
Language

Greek

Contracting authority / owner

Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Π. Δράκου 11 και Πινδάρου
322 00 Θήβα
Greece
Tel.: +30 22620-80821
Fax: +30 22620-89627
E-Mail: dermitzakis@fodsaste.gr
Website: www.fodsaste.gr

assignment

Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αναδόχου, για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων Μ.Ε.Α. και Χ.Υ.Τ.Υ. Φωκίδας, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, όπου ο Φορέας δεν απασχολεί το προσωπικό, για τη λειτουργία και επιτήρηση των εγκαταστάσεων αυτών, ήτοι από τις 15:00 έως τις 07:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή, σε 2 βάρδιες: 15:00 - 23:00 και 23:00 - 07:00), και καθ’ όλο το 24ωρο κατά τα σαββατοκύριακα και τις αργίες (3 βάρδιες: 07:00 - 15:00, 15:00 - 23:00 και 23:00 - 07:00).Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79713000-5 «Υπηρεσίες φύλαξης». Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αναδόχου, για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων Μ.Ε.Α. και Χ.Υ.Τ.Υ. Φωκίδας, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, όπου... Show more

Description of procurement /scope of services

Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αναδόχου, για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων Μ.Ε.Α. και Χ.Υ.Τ.Υ. Φωκίδας, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, όπου ο Φορέας δεν απασχολεί το προσωπικό, για τη λειτουργία και επιτήρηση των εγκαταστάσεων αυτών, ήτοι από τις 15:00 έως τις 07:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή, σε 2 βάρδιες: 15:00 - 23:00 και 23:00 - 07:00), και καθ’ όλο το 24ωρο κατά τα σαββατοκύριακα και τις αργίες (3 βάρδιες: 07:00 - 15:00, 15:00 - 23:00 και 23:00 - 07:00).Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος οφείλει όπως κατ’ εντολή του Φορέα:1) επιτηρεί τον χώρο και απαγορεύει την είσοδο σε όσους δεν έχουν εργασία στη Μ.Ε.Α. και τον Χ.Υ.Τ.Υ.·2) ενημερώνει άμεσα τον Φορέα, για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν και κινδύνους, και γενικά συμβάλλει στην παρακολούθηση και την εύρυθμη λειτουργία της Μ.Ε.Α. και του Χ.Υ.Τ.Υ.·3) σε περίπτωση πυρκαγιάς, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατάσβεσή της. Δηλαδή ειδοποιεί τις υπηρεσίες του Φορέα, την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και θέτει σε λειτουργία το πυροσβεστικό συγκρότημα της Μ.Ε.Α. και του Χ.Υ.Τ.Υ., όπως και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο·4) ζυγίζει, αν χρειαστεί, κάθε όχημα για το οποίο επιτρέπεται η είσοδός του στη Μ.Ε.Α. και τον Χ.Υ.Τ.Υ., με σκοπό την εναπόθεση απορριμμάτων και συμπληρώνει ή/και εκδίδει κάθε έντυπο / αρχείο, που τηρεί ο Φορέας·5) καθοδηγεί τα εισερχόμενα οχήματα, ούτως ώστε αυτά να εναποθέτουν τα απορρίμματα στα σημεία που καθορίζει κάθε φορά ο Φορέας.Ο φύλακας στη Μ.Ε.Α. και τον Χ.Υ.Τ.Υ. θα παραμένει μέχρι εμφανίσεως τού αντικαταστάτη του ή μετά τη λήξη του ωραρίου παροχής της υπηρεσίας, όπως ανωτέρω αναλύεται, μέχρι την εμφάνιση τού προσωπικού του Φορέα. Επίσης, κατά τη βάρδια της υπηρεσίας του, θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση βιβλίων συμβάντων, καθώς και κάθε άλλου είδους χειρόγραφου ή ηλεκτρονικού αρχείου ζητηθεί από τον Φορέα, για τον εξωτερικό έλεγχο των εγκαταστάσεων, τον έλεγχο και την επιτήρηση όλου του περιβάλλοντος χώρου.Η εν λόγω υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79713000-5 «Υπηρεσίες φύλαξης». Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αναδόχου, για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων Μ.Ε.Α. και Χ.Υ.Τ.Υ. Φωκίδας, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, όπου... Show more

Project adress

Ως τόπος υλοποίησης της σύμβασης υπηρεσίας ορίζονται όλοι οι χώροι του Χ.Υ.Τ.Α./-Υ. και οι εγκαταστάσεις της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Φωκίδας.

Ελλάδα-Θήβα: Υπηρεσίες φύλαξης

2020/S 139-342590

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Ταχ. διεύθυνση: Π. Δράκου 11 και Πινδάρου
Πόλη: Θήβα
Κωδικός NUTS: EL64 Στερεά Ελλάδα
Ταχ. κωδικός: 322 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dermitzakis@fodsaste.gr
Τηλέφωνο: +30 22620-80821
Φαξ: +30 22620-89627

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: www.fodsaste.gr

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Α.Ε. Ο.Τ.Α.
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (εργοστάσιο κομποστοποίησης) και Χ.Υ.Τ.Υ. Φωκίδας.

Αριθμός αναφοράς: 1777/2020
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79713000 Υπηρεσίες φύλαξης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αναδόχου, για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων Μ.Ε.Α. και Χ.Υ.Τ.Υ. Φωκίδας, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, όπου ο Φορέας δεν απασχολεί το προσωπικό, για τη λειτουργία και επιτήρηση των εγκαταστάσεων αυτών, ήτοι από τις 15:00 έως τις 07:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή, σε 2 βάρδιες: 15:00 - 23:00 και 23:00 - 07:00), και καθ’ όλο το 24ωρο κατά τα σαββατοκύριακα και τις αργίες (3 βάρδιες: 07:00 - 15:00, 15:00 - 23:00 και 23:00 - 07:00).

Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79713000-5 «Υπηρεσίες φύλαξης».

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 169 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL645 Φωκίδα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ως τόπος υλοποίησης της σύμβασης υπηρεσίας ορίζονται όλοι οι χώροι του Χ.Υ.Τ.Α./-Υ. και οι εγκαταστάσεις της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Φωκίδας.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αναδόχου, για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων Μ.Ε.Α. και Χ.Υ.Τ.Υ. Φωκίδας, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, όπου ο Φορέας δεν απασχολεί το προσωπικό, για τη λειτουργία και επιτήρηση των εγκαταστάσεων αυτών, ήτοι από τις 15:00 έως τις 07:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή, σε 2 βάρδιες: 15:00 - 23:00 και 23:00 - 07:00), και καθ’ όλο το 24ωρο κατά τα σαββατοκύριακα και τις αργίες (3 βάρδιες: 07:00 - 15:00, 15:00 - 23:00 και 23:00 - 07:00).

Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος οφείλει όπως κατ’ εντολή του Φορέα:

1) επιτηρεί τον χώρο και απαγορεύει την είσοδο σε όσους δεν έχουν εργασία στη Μ.Ε.Α. και τον Χ.Υ.Τ.Υ.·

2) ενημερώνει άμεσα τον Φορέα, για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν και κινδύνους, και γενικά συμβάλλει στην παρακολούθηση και την εύρυθμη λειτουργία της Μ.Ε.Α. και του Χ.Υ.Τ.Υ.·

3) σε περίπτωση πυρκαγιάς, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατάσβεσή της. Δηλαδή ειδοποιεί τις υπηρεσίες του Φορέα, την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και θέτει σε λειτουργία το πυροσβεστικό συγκρότημα της Μ.Ε.Α. και του Χ.Υ.Τ.Υ., όπως και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο·

4) ζυγίζει, αν χρειαστεί, κάθε όχημα για το οποίο επιτρέπεται η είσοδός του στη Μ.Ε.Α. και τον Χ.Υ.Τ.Υ., με σκοπό την εναπόθεση απορριμμάτων και συμπληρώνει ή/και εκδίδει κάθε έντυπο / αρχείο, που τηρεί ο Φορέας·

5) καθοδηγεί τα εισερχόμενα οχήματα, ούτως ώστε αυτά να εναποθέτουν τα απορρίμματα στα σημεία που καθορίζει κάθε φορά ο Φορέας.

Ο φύλακας στη Μ.Ε.Α. και τον Χ.Υ.Τ.Υ. θα παραμένει μέχρι εμφανίσεως τού αντικαταστάτη του ή μετά τη λήξη του ωραρίου παροχής της υπηρεσίας, όπως ανωτέρω αναλύεται, μέχρι την εμφάνιση τού προσωπικού του Φορέα. Επίσης, κατά τη βάρδια της υπηρεσίας του, θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση βιβλίων συμβάντων, καθώς και κάθε άλλου είδους χειρόγραφου ή ηλεκτρονικού αρχείου ζητηθεί από τον Φορέα, για τον εξωτερικό έλεγχο των εγκαταστάσεων, τον έλεγχο και την επιτήρηση όλου του περιβάλλοντος χώρου.

Η εν λόγω υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79713000-5 «Υπηρεσίες φύλαξης».

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 169 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται (μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής) μέχρι το 50 % αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Για λόγους δημοσίου συμφέροντος (προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος), και προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή και συνεχής λειτουργία των εγκαταστάσεων του Φορέα, προβλέπεται η δυνατότητα ενεργοποίησης προαίρεσης, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, μέχρι ποσοστό 30 % επί του ποσού της ανάθεσης, για επιπλέον ώρες υπηρεσίας, προκειμένου να καλυφθούν τυχόν έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες σε προσωπικό ασφαλείας (π.χ. αδυναμία προσέλευσης προσωπικού του Φορέα και αντικατάστασης του προσωπικού ασφαλείας). Για την ενεργοποίησή της, απαιτείται μονομερής δήλωση (απόφαση) της αναθέτουσας αρχής, σε χρονικό διάστημα το οποίο σε κάθε περίπτωση κείται εντός του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης. Η σχετική απόφαση θα πρέπει να κοινοποιείται στον ανάδοχο.

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να υλοποιήσει το αντικείμενο τού δικαιώματος προαίρεσης, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, κυρώσεις, καθώς και στο κείμενο της αρχικής σύμβασης.

II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Σημειώνεται ότι η αξία της περιπτ. II.2.6) «Εκτιμώμενη αξία», συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα προαίρεσης ποσοστού 30 %, ύψους 39 000,00 EUR, επί του αρχικού προϋπολογισμού, ο οποίος ανέρχεται σε 130 000,00 EUR, ήτοι σύνολο 169 000,00 EUR.

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα έγγραφα της σύμβασης του οικείου διαγωνισμού (διακήρυξη, μελέτη, Ε.Ε.Ε.Π. και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες).

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα έγγραφα της σύμβασης του οικείου διαγωνισμού (διακήρυξη, μελέτη, Ε.Ε.Ε.Π. και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα έγγραφα της σύμβασης του οικείου διαγωνισμού (διακήρυξη, μελέτη, Ε.Ε.Ε.Π. και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες).

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 24/08/2020
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 28/08/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 28.8.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aeep@aeep-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aeep-procurement.gr

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Ισχύουν τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στη διακήρυξη του οικείου διαγωνισμού.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/07/2020