IT maintenance & IT engineering support - European Air Transport Command (EATC) Published by Tenders Electronic Daily

IT maintenance & IT engineering support - European Air Transport Command (EATC)

There are changes or additional information to this announcement. IT Engineering Support - European Air Transport Command - Perceel 2 (21.07.2020 20:14)

Application deadline

17.08.2020, 14:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Ministerie van Defensie
Herculeslaan 1
3584 AB Utrecht
Netherlands
E-Mail: VFJ.Spijkerman@mindef.nl
Website: http://www.defensie.nl

assignment

Het European Air transport Command (EATC) heeft adequate en toereikende IT nodig voor hun informatienetwerk.Het EATC-netwerk vereist, zoals elke IT-architectuur, onderhoudsondersteuning. Het netwerk zorgt ervoor dat de gebruikers hun taken kunnen uitvoeren. Voor een kleine groep gebruikers vereist dit IT services die 24 uur, zeven dagen per week beschikbaar zijn. Alle andere gebruikers werken op normale kantooruren en hebben geen 24/7 ondersteuning nodig.Het EATC-netwerk herbergt drie omgevingen:— IT-management - bewaken, besturen en beheren,— het system network Basic EATC Application Network Services (BEANS) managen. Dit network wordt gebruikt voor operationele planningen en opgaves, gegevensverzameling, verwerking, opslag en distributie van gegevens,— cloudgebaseerde informatie-uitwisselingsruimten voor communicatie met partnerlanden. Het European Air transport Command (EATC) heeft adequate en toereikende IT nodig voor hun informatienetwerk.Het EATC-netwerk vereist, zoals elke IT-architectuur, onderhoudsondersteuning. Het netwerk zorgt ervoor dat de gebruikers hun taken kunnen uitvoeren. Voor een kleine groep gebruikers vereist dit... Show more

Lots 1

Job / name

17694275 ITIL Maint. contract

Description of procurement /scope of services

Het European Air transport and Command (EATC) heeft adequate en toereikende IT nodig voor hun informatienetwerk. EATC heeft geen volledige toegang tot het Defensie netwerk, Mulan autonoom, en heeft daarom behoefte aan een eigen netwerk en IT management.Het EATC-netwerk vereist, zoals elke IT-architectuur, onderhoudsondersteuning. Het netwerk zorgt ervoor dat de gebruikers hun taken kunnen uitvoeren. Voor een kleine groep gebruikers vereist dit IT services die 24 uur, zeven dagen per week beschikbaar zijn. Alle andere gebruikers werken op normale kantooruren en hebben geen 24/7 ondersteuning nodig.Het EATC-netwerk herbergt drie omgevingen:— IT-management - bewaken, besturen en beheren,— het system network Basic EATC Application Network Services (BEANS) managen. Dit network wordt gebruikt voor operationele planningen en opgaves, gegevensverzameling, verwerking, opslag en distributie van gegevens,— cloudgebaseerde informatie-uitwisselingsruimten voor communicatie met partnerlanden.De aanbestedende dienst is op zoek naar een leverancier die bovenstaande diensten en bijbehorende netwerkapparatuur kan onderhouden. De leverancier wordt verantwoordelijk voor 2nd level maintenance support van de communicatie en informatie systemen (CIS Architectuur) waarvan EATC de eigenaar is. Het European Air transport and Command (EATC) heeft adequate en toereikende IT nodig voor hun informatienetwerk. EATC heeft geen volledige toegang tot het Defensie netwerk, Mulan autonoom, en heeft daarom behoefte aan een eigen netwerk en IT management.Het EATC-netwerk vereist, zoals elke IT-architectuur,... Show more

Others CPV Codes
 • Software package and information systems
  48000000-8
 • Database and operating software package
  48600000-4
 • Information systems and servers
  48800000-6
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Lots 2

Job / name

17694255 IM IT Engineering Support contract (Vooraankondiging)

Description of procurement /scope of services

De opdrachtomschrijving volgt nog.De aanbesteding 17694255 IM IT Engineering Support contract zit nog in de voorbereidingsfase. Het streven van de aanbestedende dienst is om eind september de opdracht te publiceren op Negometrix/TenderNed/Ted.De aanbestedende dienst is voornemens dezelfde procedure, inclusief termijnen, toe te passen als bij het Maintaince contract. Tenzij in de aanbesteding later anders wordt vermeld.De aanbestedende dienst is ook voornemens de link naar de aanbesteding '17694255 IM IT Engineering Support contract' aan te kondigen in deze tender, nadat de opdracht is gepubliceerd op Negometrix/TenderNed/Ted. De opdrachtomschrijving volgt nog.De aanbesteding 17694255 IM IT Engineering Support contract zit nog in de voorbereidingsfase. Het streven van de aanbestedende dienst is om eind september de opdracht te publiceren op Negometrix/TenderNed/Ted.De aanbestedende dienst is voornemens dezelfde procedure,... Show more

Others CPV Codes
 • Software package and information systems
  48000000-8
 • Communication and multimedia software package
  48500000-3
 • Database and operating software package
  48600000-4
 • Information systems and servers
  48800000-6
 • Miscellaneous software package and computer systems
  48900000-7
 • Software support services
  72261000-2
 • Software package and information systems
  48000000-8
 • Communication and multimedia software package
  48500000-3
 • Database and operating software package
  48600000-4
 • Information systems and servers
  48800000-6
 • Miscellaneous software package and computer systems
  48900000-7
Show more
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Nederland-Utrecht: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 126-308403

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Defensie
Nationaal identificatienummer: 27370985
Postadres: Herculeslaan 1
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3584 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: Vincent Spijkerman
E-mail: VFJ.Spijkerman@mindef.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.defensie.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=149874

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=149874
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

IT maintenance & IT engineering support - European Air Transport Command (EATC)

Referentienummer: 17694275
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het European Air transport Command (EATC) heeft adequate en toereikende IT nodig voor hun informatienetwerk.

Het EATC-netwerk vereist, zoals elke IT-architectuur, onderhoudsondersteuning. Het netwerk zorgt ervoor dat de gebruikers hun taken kunnen uitvoeren. Voor een kleine groep gebruikers vereist dit IT services die 24 uur, zeven dagen per week beschikbaar zijn. Alle andere gebruikers werken op normale kantooruren en hebben geen 24/7 ondersteuning nodig.

Het EATC-netwerk herbergt drie omgevingen:

— IT-management - bewaken, besturen en beheren,

— het system network Basic EATC Application Network Services (BEANS) managen. Dit network wordt gebruikt voor operationele planningen en opgaves, gegevensverzameling, verwerking, opslag en distributie van gegevens,

— cloudgebaseerde informatie-uitwisselingsruimten voor communicatie met partnerlanden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 875 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

17694275 ITIL Maint. contract

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
48600000 Database- en besturingssoftware
48800000 Informatiesystemen en servers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het European Air transport and Command (EATC) heeft adequate en toereikende IT nodig voor hun informatienetwerk. EATC heeft geen volledige toegang tot het Defensie netwerk, Mulan autonoom, en heeft daarom behoefte aan een eigen netwerk en IT management.

Het EATC-netwerk vereist, zoals elke IT-architectuur, onderhoudsondersteuning. Het netwerk zorgt ervoor dat de gebruikers hun taken kunnen uitvoeren. Voor een kleine groep gebruikers vereist dit IT services die 24 uur, zeven dagen per week beschikbaar zijn. Alle andere gebruikers werken op normale kantooruren en hebben geen 24/7 ondersteuning nodig.

Het EATC-netwerk herbergt drie omgevingen:

— IT-management - bewaken, besturen en beheren,

— het system network Basic EATC Application Network Services (BEANS) managen. Dit network wordt gebruikt voor operationele planningen en opgaves, gegevensverzameling, verwerking, opslag en distributie van gegevens,

— cloudgebaseerde informatie-uitwisselingsruimten voor communicatie met partnerlanden.

De aanbestedende dienst is op zoek naar een leverancier die bovenstaande diensten en bijbehorende netwerkapparatuur kan onderhouden. De leverancier wordt verantwoordelijk voor 2nd level maintenance support van de communicatie en informatie systemen (CIS Architectuur) waarvan EATC de eigenaar is.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 875 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De periode kan twee keer worden verlengt voor een periode van twaalf maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

17694255 IM IT Engineering Support contract (Vooraankondiging)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
48500000 Communicatie- en multimediasoftware
48600000 Database- en besturingssoftware
48800000 Informatiesystemen en servers
48900000 Diverse software en computersystemen
72261000 Softwareondersteuningsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdrachtomschrijving volgt nog.

De aanbesteding 17694255 IM IT Engineering Support contract zit nog in de voorbereidingsfase. Het streven van de aanbestedende dienst is om eind september de opdracht te publiceren op Negometrix/TenderNed/Ted.

De aanbestedende dienst is voornemens dezelfde procedure, inclusief termijnen, toe te passen als bij het Maintaince contract. Tenzij in de aanbesteding later anders wordt vermeld.

De aanbestedende dienst is ook voornemens de link naar de aanbesteding '17694255 IM IT Engineering Support contract' aan te kondigen in deze tender, nadat de opdracht is gepubliceerd op Negometrix/TenderNed/Ted.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht kan twee keer twaalf maanden worden verlengt.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Responstijd: "Niet alle services kunnen online of tijdens geplande serviceondersteuning ter plaatse worden geleverd.

Het EATC heeft een operationele verplichting en moet vierentwintig (24) uur/zeven (7) operationeel zijn. Op verzoek moet worden gezorgd voor onmiddellijke ondersteuning ter plaatse op

maximaal negentig (90) minuten. Daarom reistijd vanaf het moment dat er direct actie is geweest gevraagd, moet korter zijn dan negentig (90) minuten

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/08/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/08/2020
Plaatselijke tijd: 14:45

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Eind september 2020 wordt perceel 2 bekend gemaakt.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerechtshof Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/06/2020