Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 8) Published by Tenders Electronic Daily

Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 8)

Application deadline

27.07.2020, 08:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Construction work
    45000000-7
Language

Polish

Contracting authority / owner

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
al. Jana Pawła II 188
30-969 Kraków
Poland
Tel.: +48 126465430
Fax: +48 126465436
E-Mail: Zamowienia.Publiczne@mpec.krakow.pl
Website: www.mpec.krakow.pl

assignment

Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 8). Zamówienie jest podzielone na 2 części.

Lots 1

Job / name

Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 8)

Description of procurement /scope of services

Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 8), odcinki od 1 do 11. Szczegółowy opis część III SIWZ.

Others CPV Codes
  • Building installation work
    45300000-0
Project adress

Region (NUTS code): PL214 Krakowski

Lots 2

Job / name

Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 8)

Description of procurement /scope of services

Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 8). Odcinki od 12 do 20. Szczegółowy opis część III SIWZ.

Others CPV Codes
  • Building installation work
    45300000-0
Project adress

Region (NUTS code): PL214 Krakowski

Polska-Kraków: Roboty budowlane

2020/S 119-290299

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 350653461
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 188
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 30-969
Państwo: Polska
E-mail: Zamowienia.Publiczne@mpec.krakow.pl
Tel.: +48 126465430
Faks: +48 126465436

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpec.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mpec.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/;https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: energetyka cieplna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 8)

Numer referencyjny: IZ/U/8/2020
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 8). Zamówienie jest podzielone na 2 części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 54 600 700.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 8)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 8), odcinki od 1 do 11. Szczegółowy opis część III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 950 895.70 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.05.00-00-0003/16 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Całkowita szacunkowa wartość zamówienia (w ramach projektu) wynosi 54 600 700,00 PLN a szacunkowa wartość zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania wynosi 3 335 778,98 PLN, w tym część I – 1 950 895,70 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 8)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 8). Odcinki od 12 do 20. Szczegółowy opis część III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 384 883.28 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.05.00-00-0003/16 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu,oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Całkowita szacunkowa wartość zamówienia (w ramach projektu) wynosi 54 600 700,00 PLN a szacunkowa wartość zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania wynosi 3 335 778,98 PLN, w tym część II – 1 384 883,28 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp, z wyłącz. przesłanek określonych: w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku opisanym w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

2. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie JEDZ - szczegóły w pkt. 12.14 IDW - SIWZ.

4. Na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp) Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona składa w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) – aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 (z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej Niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

Do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia baku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp (szczeg. pkt 9 IDW – SIWZ).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Wykonawcy:

Dla części 1:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu minimum 400 mb sieci preizolowanej (400 mb zasilanie i 400 mb powrót) oraz minimum 4 węzłów ciepłowniczych wysokoparametrowych.

Dla części 2:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu minimum 100 mb sieci preizolowanej (100 mb zasilanie i 100 mb powrót) oraz minimum 4 węzłów ciepłowniczych wysokoparametrowych.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca może wskazać wykonanie tych samych robót dla poszczególnych części.

b) osób:

Wykonawca musi dysponować następującymi osobami:

Kierownikiem budowy - 1 osoba;

— osoba na tym stanowisku musi posiadać aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą - Prawo budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, wydane

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub aktualne uprawnienia budowlane równoważne powyższym wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub wydawane obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznane w Polsce.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tego samego kierownika budowy dla obu części zamówienia.

Osobami wykonującymi mufowanie rur preizolowanych:

— 1 osoba dla części 1,

— 1 osoba dla części 2,

— osoby na tym stanowisku muszą posiadać uprawnienia do wykonywania zespołów złącza w oferowanej technologii (być przeszkolone w tym zakresie).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia tych samych osób wykonujących mufowanie dla poszczególnych części zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (odpowiednio do warunku określonego w punkcie III.1.3, lit a, niniejszego ogłoszenia) - osobno dla każdej części zamówienia (Załącznik nr 3.2 SIWZ);

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (odpowiednio do warunku określonego w punkcie III.1.3, lit b, niniejszego ogłoszenia) – osobno dla każdej części zamówienia (załącznik nr 3.3 do SIWZ).

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium osobno dla każdej części zamówienia w wysokości:

— część 1: 20 000,00 PLN,

— część 2: 14 000,00 PLN.

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (dla każdej części z osobna), w jednej lub Kilku następ. formach (do wyboru):

1) pieniądzu, przelewem na rach. bankowy: Bank Pekao S.A. O/Kraków 90 1240 4722 1111 0000 4852 9389 (w tytule przelewu należy wpisać: „ZNWU IZ/U/8/2020. Część ..... ”);

2) poręczeniach bankowych;

3) poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

4) gwarancjach bankowych;

5) gwarancjach ubezpiecz.;

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zawiera część II SIWZ – Wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/07/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A., al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków w sali nr 13 (sala konferencyjna), POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3.1 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp) Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona składa w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) – aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) aktualny Europejski dokument oceny lub aktualną Krajową ocenę techniczną oraz krajową deklarację właściwości użytkowych lub deklarację właściwości użytkowych dla materiałów preizolowanych tj. zespoły złącza, rury i kształtki preizolowane, dla każdej z zaoferowanych technologii.

UWAGA: W przypadku zaoferowania wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu materiałów preizolowanych różnych producentów, Wykonawca winien przedłożyć ww. dokumenty dla każdego z systemów preizolowanych;

b) dla muf prostych kartę katalogową, instrukcję montażu oraz dokument poświadczający pozytywny wynik badania obciążenia gruntem (próba skrzyniowa) typu złączy na 1 000 cykli, zgodnie z PN-EN489:2009, wykonanego przez niezależne akredytowane laboratorium.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

5. Terminy wykonania zamówienia szczegółowo określono w części III SIWZ.

6. Termin związania ofertą to 2 miesiące liczony jest przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni, tzn. 2 miesiące = 60 dni.

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa

Się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: Zamowienia.Publiczne@mpec.krakow.pl.

8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5. i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2020