Dostawa komputerów, notebooków i monitorów dla Uniwersytetu Łódzkiego Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa komputerów, notebooków i monitorów dla Uniwersytetu Łódzkiego

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/66520881/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Computer equipment and supplies
    30200000-1
Language

Polish

Contracting authority / owner

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68
90-136 Łódź
Poland
Tel.: +48 426354287
Fax: +48 426354326
E-Mail: przetargi@uni.lodz.pl
Website: www.uni.lodz.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w postaci zestawów komputerowych, notebooków i monitorów dla Uniwersytetu Łódzkiego.Pełna lista przedmiotów składających się na niniejsze zamówienie zamieszczona jest w arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy i nie używany. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w postaci zestawów komputerowych, notebooków i monitorów dla Uniwersytetu Łódzkiego.Pełna lista przedmiotów składających się na niniejsze zamówienie zamieszczona jest w arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.Dostawa... Show more

Polska-Łódź: Urządzenia komputerowe

2020/S 147-361382

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 143-351428)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Łódzki
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 724-000-32-43
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 68
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-136
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Pawelczyk
E-mail: przetargi@uni.lodz.pl
Tel.: +48 426354287
Faks: +48 426354326

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uni.lodz.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa komputerów, notebooków i monitorów dla Uniwersytetu Łódzkiego

Numer referencyjny: 66/ZP/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w postaci zestawów komputerowych, notebooków i monitorów dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Pełna lista przedmiotów składających się na niniejsze zamówienie zamieszczona jest w arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy i nie używany.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 143-351428

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 05/10/2020

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 12/10/2020

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 07/08/2020

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12.00 w dniu 7 sierpnia 2020 r., przy użyciu platformy zakupowej w sali posiedzeń Senatu (nr 14), gmach Rektoratu UŁ.

Powinno być:

Data: 14/08/2020

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12.00 w dniu 14 sierpnia 2020 r., przy użyciu platformy zakupowej w sali posiedzeń Senatu (nr 14), gmach Rektoratu UŁ.

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Punktacja SIWZ:

1) Podstawy wykluczenia:

8.1. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy;

8.2. wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy;

8.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Szczegółowy opis podstaw wykluczenia zawiera pkt 8 SIWZ.

2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

9.1.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda oświadczenia aktualnego na dzień składania ofert stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega

Wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ) zgodnie ze wzorem określonym w

Rozporządzeniu wykonawczym Unii Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

9.6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej

Oceniona do złożenia:

9.6.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego,

9.6.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

9.6.3. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

9.6.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

9.6.5. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

9.7. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Szczegółowy opis wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera pkt 9 SIWZ.

3) Zamawiający wymaga złożenia (przed podpisaniem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu

Niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zawiera pkt 23 SIWZ.

4) Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty został przez Zamawiającego opisany w pkt 14 SIWZ.

5) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego na wezwanie określone w pkt 9.6 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

10.1 oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że przedmiot zamówienia posiada oznakowanie zgodności, zgodnie z ustawą o systemie zgodności z 30.8.2002 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 155) – załącznik nr 2a do SIWZ;

10.2 Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że dostarczone oprogramowanie jest legalne, posiada autoryzowane kody aktywacyjne i jest autentyczne – załącznik nr 2b do SIWZ.

Powinno być:

Punktacja SIWZ:

1) Podstawy wykluczenia:

8.1. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy;

8.2. wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy;

8.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Szczegółowy opis podstaw wykluczenia zawiera pkt 8 SIWZ.

2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

9.1.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda oświadczenia aktualnego na dzień składania ofert stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ) zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Unii Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

9.6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

9.6.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego;

9.6.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

9.6.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

9.6.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

9.7. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Szczegółowy opis wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera pkt 9 SIWZ.

3) Zamawiający wymaga złożenia (przed podpisaniem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zawiera pkt 23 SIWZ.

4) Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty został przez Zamawiającego opisany w pkt 14 SIWZ.

5) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego na wezwanie określone w pkt 9.6 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

10.1. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że przedmiot zamówienia posiada oznakowanie zgodności, zgodnie z ustawą o systemie zgodności z 30.8.2002 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 155) – załącznik nr 2a do SIWZ;

10.2. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że dostarczone oprogramowanie jest legalne, posiada autoryzowane kody aktywacyjne i jest autentyczne – załącznik nr 2b do SIWZ.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: