Dostawa i instalacja czterech półek dyskowych oraz dostawa dwóch macierzy Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa i instalacja czterech półek dyskowych oraz dostawa dwóch macierzy

There are changes or additional information to this announcement. Dostawa i instalacja czterech półek dyskowych oraz dostawa dwóch macierzy (21.07.2020 20:09), Dostawa i instalacja czterech półek dyskowych oraz dostawa dwóch macierzy (14.07.2020 20:09), Dostawa i instalacja czterech półek dyskowych oraz dostawa dwóch macierzy (06.07.2020 20:06)

Application deadline

23.07.2020, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Media storage and reader devices
    30233000-1
Language

Polish

Contracting authority / owner

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Barska 28/30
02-315 Warszawa
Poland
Tel.: +48 223918205
Fax: +48 223918206
E-Mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
Website: http://www.pip.gov.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja 4 (czterech) półek dyskowych do macierzy Fujitsu Ethernus DX 100 S3 – 2 sztuki w GIP PIP i 2 sztuki w OSPIP we Wrocławiu, każda półka dyskowa wyposażona po 12 dysków twardych, oraz dostawa 2 (dwóch) macierzy dyskowych do GIP PIP zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany do instalacji półek dyskowych wraz z dyskami twardymi do posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych Fujitsu Ethernus DX100 S3 (rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego macierzy Fujitsu Ethernus DX100 S3 o 4 półki dyskowe). Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja 4 (czterech) półek dyskowych do macierzy Fujitsu Ethernus DX 100 S3 – 2 sztuki w GIP PIP i 2 sztuki w OSPIP we Wrocławiu, każda półka dyskowa wyposażona po 12 dysków twardych, oraz dostawa 2 (dwóch) macierzy dyskowych do GIP PIP zgodnie ze... Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja 4 (czterech) półek dyskowych do macierzy Fujitsu Ethernus DX 100 S3 – 2 sztuki w GIP PIP i 2 sztuki w OSPIP we Wrocławiu, każda półka dyskowa wyposażona po 12 dysków twardych, oraz dostawa 2 (dwóch) macierzy dyskowych do GIP PIP zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany do instalacji półek dyskowych wraz z dyskami twardymi do posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych Fujitsu Ethernus DX100 S3 (rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego macierzy Fujitsu Ethernus DX100 S3 o 4 półki dyskowe). Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja 4 (czterech) półek dyskowych do macierzy Fujitsu Ethernus DX 100 S3 – 2 sztuki w GIP PIP i 2 sztuki w OSPIP we Wrocławiu, każda półka dyskowa wyposażona po 12 dysków twardych, oraz dostawa 2 (dwóch) macierzy dyskowych do GIP PIP zgodnie ze... Show more

Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Główny Inspektorat Pracy Państwowa Inspekcja Pracy i Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, POLSKA

Polska-Warszawa: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

2020/S 117-283372

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Adres pocztowy: Barska 28/30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-315
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Wawrzyniak
E-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
Tel.: +48 223918205
Faks: +48 223918206

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pip.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pip.gov.pl/pl/bip/przetargi_pip
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: nadzór nad warunkami pracy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: prawo pracy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i instalacja czterech półek dyskowych oraz dostawa dwóch macierzy

Numer referencyjny: GIP-GOZ.213.138.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja 4 (czterech) półek dyskowych do macierzy Fujitsu Ethernus DX 100 S3 – 2 sztuki w GIP PIP i 2 sztuki w OSPIP we Wrocławiu, każda półka dyskowa wyposażona po 12 dysków twardych, oraz dostawa 2 (dwóch) macierzy dyskowych do GIP PIP zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany do instalacji półek dyskowych wraz z dyskami twardymi do posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych Fujitsu Ethernus DX100 S3 (rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego macierzy Fujitsu Ethernus DX100 S3 o 4 półki dyskowe).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główny Inspektorat Pracy Państwowa Inspekcja Pracy i Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja 4 (czterech) półek dyskowych do macierzy Fujitsu Ethernus DX 100 S3 – 2 sztuki w GIP PIP i 2 sztuki w OSPIP we Wrocławiu, każda półka dyskowa wyposażona po 12 dysków twardych, oraz dostawa 2 (dwóch) macierzy dyskowych do GIP PIP zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany do instalacji półek dyskowych wraz z dyskami twardymi do posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych Fujitsu Ethernus DX100 S3 (rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego macierzy Fujitsu Ethernus DX100 S3 o 4 półki dyskowe).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na sprzęt / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas naprawy lub wymiany na nowe uszkodzonych półek dyskowych, dysków twardych i komponentów macierzy od dnia przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Klauzula informacyjna RODO – zgodnie z SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania spełni minimalny poziom zdolności jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy co najmniej jednej macierzy dyskowej z co najmniej 36-miesięcznym okresem gwarancyjnym każda.W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie dostawy wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert część dostawy została wykonana należycie i obejmowała dostawę co najmniej jednej macierzy dyskowej z co najmniej 36-miesięcznym okresem gwarancyjnym.

2. W przypadku podmiotu wspólnego lub gdy Wykonawca zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, warunek wskazany w pkt 1 mogą spełniać podmioty łącznie. W przypadku, gdy dla potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1, wskazywane jest doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, należy wykazać, jaki był faktyczny i konkretny udział przy pracach wykonywanych w ramach tego konsorcjum.

3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1, może w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 3, wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W zobowiązaniu Wykonawca określi zakres dostępnych mu zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia publicznego oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego (§ 9 rozporządzenia).

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

6. W przypadku podmiotów zagranicznych lub podmiotów krajowych, których członkowie władz mają miejsce zamieszkania poza terenem kraju – dokumenty określa SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji i zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy: 2 miesiące wskazane w sekcji IV.2.6 rozumiane są jako 60 dni (termin związania ofertą).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, POLSKA.

Wadium w wysokości: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Muszą być złożone wraz z ofertą: JEDZ zgodnie z pkt 7.1 SIWZ, pełnomocnictwo/pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy, dowody dysponowania niezbędnymi zasobami innych podmiotów (w szczególności zobowiązania innego podmiotu) – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, dokument wadialny wnoszony w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2–5 ustawy Pzp, zgodnie z pkt 9 SIWZ.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, spełniania warunków udziału w postępowaniu wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.5. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

2.6. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2.7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.8. wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z pkt 7.2.8 SIWZ.

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest dostarczyć dokumenty zgodnie z SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2020