Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków w ramach zadania „Czyste powietrze – termomodernizacja budynków oświatowych”. Postępowanie w podziale na 3 części Published by Tenders Electronic Daily

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków w ramach zadania „Czyste powietrze – termomodernizacja budynków oświatowych”. Postępowanie w podziale na 3 części

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/36287293/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Architectural design services
    71220000-6
Language

Polish

Contracting authority / owner

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
ul. Wita Stwosza 7
40-040 Katowice
Poland
Tel.: +48 326061301
Fax: +48 326061302
E-Mail: zp@cuw.katowice.pl
Website: http://www.cuw.katowice.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest:1. wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków: Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach; Miejskiego Przedszkola nr 27 w Katowicach; Szkoły Podstawowej nr 21 w Katowicach, ramach zadania „Czyste powietrze – termomodernizacja budynków oświatowych”;2. sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową, w przypadku, gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże wykonawcę do jego sprawowania – zakres zamówienia objętego prawem opcji.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:a) szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 10 do SIWZ;b) wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ; stanowiącymi integralną część SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest:1. wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków: Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach; Miejskiego Przedszkola nr 27 w Katowicach; Szkoły Podstawowej nr 21 w Katowicach, ramach zadania „Czyste powietrze – termomodernizacja budynków... Show more

Polska-Katowice: Usługi projektowania architektonicznego

2020/S 141-347652

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 129-316425)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Wita Stwosza 7
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ada Bella
E-mail: zp@cuw.katowice.pl
Tel.: +48 326061301
Faks: +48 326061302

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.cuw.katowice.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków w ramach zadania „Czyste powietrze – termomodernizacja budynków oświatowych”. Postępowanie w podziale na 3 części

Numer referencyjny: ZP/212/2020
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków: Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach; Miejskiego Przedszkola nr 27 w Katowicach; Szkoły Podstawowej nr 21 w Katowicach, ramach zadania „Czyste powietrze – termomodernizacja budynków oświatowych”;

2. sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową, w przypadku, gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże wykonawcę do jego sprawowania – zakres zamówienia objętego prawem opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

a) szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 10 do SIWZ;

b) wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ; stanowiącymi integralną część SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 129-316425

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 14/08/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 10/10/2020
Powinno być:
Data: 12/10/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 14/08/2020
Czas lokalny: 09:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: