Dostawa 9 samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej segment „C” z napędem elektrycznym Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa 9 samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej segment „C” z napędem elektrycznym

Application deadline

31.07.2020, 10:30 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Police cars
    34114200-1
Language

Polish

Contracting authority / owner

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
ul. Seminaryjska 12
25-372 Kielce
Poland
Tel.: +48 478022930
Fax: +48 478022935
E-Mail: ewelina.wasowicz@ki.policja.gov.pl
Website: http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/

assignment

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, rok produkcji 2020, samochodów osobowych segmentu „C” w policyjnej wersji oznakowanej, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi podstawowy zakres przedmiotu zamówienia.3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.2.3. Informacje ogólne o sposobie składania ofert w formie elektronicznej:a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej;b) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP; Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza dogo, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, rok produkcji 2020, samochodów osobowych segmentu „C” w policyjnej wersji oznakowanej, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi podstawowy zakres przedmiotu zamówienia.3.2. Szczegółowy opis przedmiotu... Show more

Description of procurement /scope of services

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, rok produkcji 2020, samochodów osobowych segmentu „C” w policyjnej wersji oznakowanej, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi podstawowy zakres przedmiotu zamówienia.3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.3.3. Wykonawca składający ofertę, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone w Załączniku nr 1 do SIWZ wymagania Zamawiającego, złoży:1) kopię świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego;2) oświadczenie, że oferowany pojazd spełnia wymagania Zamawiającego opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj. Opisie przedmiotu zamówienia, o treści określonej w Załączniku nr 3 do SIWZ;3) Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu bazowego w formie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz poprzez zaznaczenie poszczególnych danych w oficjalnych katalogach (w języku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego.3.4. Pojazd oferowany przez Wykonawcę musi posiadać barwę nadwozia „srebrny metalizowany”, o parametrach określonych w pkt 1.5.6.1 Załącznika nr 1 do SIWZ.3.5. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” materiału bądź technologii; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia należy przyjąć, że określono wymagania minimalne (nie gorsze niż) i jednocześnie dopuszczono przyjęcie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisywanym.3.6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, rok produkcji 2020, samochodów osobowych segmentu „C” w policyjnej wersji oznakowanej, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi podstawowy zakres przedmiotu zamówienia.3.2. Szczegółowy opis przedmiotu... Show more

Project adress

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na parking Wydziału Transportu KWP w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51, POLSKA

Polska-Kielce: Radiowozy policyjne

2020/S 124-303318

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Seminaryjska 12
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-372
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wąsowicz
E-mail: ewelina.wasowicz@ki.policja.gov.pl
Tel.: +48 478022930
Faks: +48 478022935

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/zamowienia-publiczne/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 9 samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej segment „C” z napędem elektrycznym

Numer referencyjny: 61/PN/2020
II.1.2)Główny kod CPV
34114200 Radiowozy policyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, rok produkcji 2020, samochodów osobowych segmentu „C” w policyjnej wersji oznakowanej, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi podstawowy zakres przedmiotu zamówienia.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

2.3. Informacje ogólne o sposobie składania ofert w formie elektronicznej:

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej;

b) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP; Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza dogo, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na parking Wydziału Transportu KWP w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, rok produkcji 2020, samochodów osobowych segmentu „C” w policyjnej wersji oznakowanej, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi podstawowy zakres przedmiotu zamówienia.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

3.3. Wykonawca składający ofertę, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone w Załączniku nr 1 do SIWZ wymagania Zamawiającego, złoży:

1) kopię świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego;

2) oświadczenie, że oferowany pojazd spełnia wymagania Zamawiającego opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj. Opisie przedmiotu zamówienia, o treści określonej w Załączniku nr 3 do SIWZ;

3) Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu bazowego w formie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz poprzez zaznaczenie poszczególnych danych w oficjalnych katalogach (w języku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego.

3.4. Pojazd oferowany przez Wykonawcę musi posiadać barwę nadwozia „srebrny metalizowany”, o parametrach określonych w pkt 1.5.6.1 Załącznika nr 1 do SIWZ.

3.5. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” materiału bądź technologii; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia należy przyjąć, że określono wymagania minimalne (nie gorsze niż) i jednocześnie dopuszczono przyjęcie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisywanym.

3.6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność akumulatora trakcyjnego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Maksymalna moc netto silnika / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium w wysokości: 35 000,00 PLN należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Zadanie realizowane w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. „Zakup 9 samochodów osobowych z napędem elektrycznym dla potrzeb policji garnizonu świętokrzyskiego”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt 9.3 – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie należy złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca musi posiadać nie mniej niż 1 000 000,00 PLN własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości.

Wykonawca w jednolitym dokumencie zobowiązany jest do wskazania kwoty środków finansowych, natomiast na wezwanie Zamawiającego złoży dokument potwierdzający wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Wykonane dostawy zawarte w jednolitym dokumencie:

wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

wykonał co najmniej jedną dostawę pojazdów samochodowych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto.

Na wezwanie Zamawiającego do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

Uwaga 2:

przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej umowy lub realizowaną obecnie, z tym że wartość już zrealizowanej części musi wynosić minimum 1 000 000,00 PLN brutto.

b) Wykaz autoryzowanego serwisu gwarancyjnego:

w jednolitym dokumencie należy wskazać co najmniej jedną autoryzowaną stację obsługi pojazdów na terenie województwa świętokrzyskiego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w pkt 27 SIWZ.

Administratorem danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach.

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 10:40
Miejsce:

Sekcja Zamówień Publicznych, 25-045 Kielce, ul. J. Kusocińskiego 51, pok. 125, POLSKA. Tel. +48 478022930, faks +48 478022935.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (jednolity dokument) oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

h) oświadczenie, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp;

i) oświadczenie, że w stosunku do osób wskazanych art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp nie wydano wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp;

j) oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuje nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokumenty wskazane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. 2016 poz. 1126).

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach należy złożyć oświadczenie o grupie kapitałowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania Informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego typu rodzaju podpisu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2020