Oprava a obnova 1.historickej budovy Matice slovenskej – literárneho múzea – realizačná projektová dokumentácia Published by Tenders Electronic Daily

Oprava a obnova 1.historickej budovy Matice slovenskej – literárneho múzea – realizačná projektová dokumentácia

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/97385886/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Project and design preparation, estimation of costs
    71242000-6
Language

Slovak

Contracting authority / owner

Slovenská národná knižnica
nám. J.C.Hronského
036 01 Martin
Slovakia
Tel.: +421 432451288
E-Mail: lubos.ranto@snk.sk
Website: https://www.snk.sk/sk/

assignment

Slovenská národná knižnica spravuje historickú prvú budovu Matice slovenskej, ktorá je sídlom Literárneho múzea SNK. Ako národná kultúrna pamiatka bola predmetná budova naposledy čiastočne rekonštruovaná začiatkom 90-tych rokov 20. storočia. Momentálne sa budova nachádza v chátrajúcom a v niektorých ohľadoch až havarijnom stave. Súčasný stav esteticky ani technicky nezodpovedá jej historickému významu, ani štandardom na kvalitné, a dôstojné reprezentovanie významných zbierok, ktoré sú v ňom umiestnené. Technický stav budovy vykazuje mnohé podstatné závady s časovým progresom (vrátane statických porúch, zatekania strechy, poškodenia fasády, zvlhnutia suterénov, atď.), hygienické zázemie a pracovno-technické zázemie zamestnancov je v zlom stave. V zanedbanom stave je aj vnútorné nádvorie objektu a priľahlá plocha parcely. V záujme riešenia tejto situácie SNK dala vypracovať v roku 2011 projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, na základe ktorej Stavebný úrad v Martine vydal SNK stavebné povolenie s právoplatnosťou od 28. júna 2013. Realizovať stavbu v potrebnom rozsahu nie je možné bez ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie t.j. realizačného projektu stavby. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o pamiatkovo chránený objekt, Pamiatkový úrad SR vyžaduje k udeleniu súhlasného stanoviska realizačný projekt, ktorý rieši aj technologické postupy na umelecko-remeselné ošetrenie, reštaurovanie a obnovu viacerých stavebných prvkov predmetnej budovy. Realizačný projekt stavby zároveň spresňuje finančné náklady na potrebnú rekonštrukciu. Realizačná projektová dokumentácia, resp. jej stavebno-architektonická časť, bude vychádzať z meraní a výsledkov podľa určených postupov v stavebno-technickom prieskume a iných dokumentácií, s uvedením podrobných technologických postupov navrhovaných stavebných úprav a sanácie objektu. Je nutné ju vypracovať komplexne, vrátane nových stavebných a technologických prác, ktoré neboli obsahom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Návrh na reštaurovanie bude posúdený KPÚ Žilina, ktorý k nemu vydá osobitné rozhodnutie, ako k I. stupňu reštaurátorskej dokumentácie.Predmetom zákazky je:I. etapa vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie zmeny stavby pred dokončením Oprava a obnova 1. historickej budovy Matice Slovenskej Literárneho múzea a výkon inžinierskej činnosti (zabezpečenie vyjadrení od orgánov štátnej a verejnej správy.II. etapa výkon činnosti autorského dohľadu počas realizácie stavby a účasť na kolaudačnom konaní.Realizačná projektová dokumentácia zmeny stavby pred dokončením bude vypracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 Z. z. (Stavebný zákon) a Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov. Slovenská národná knižnica spravuje historickú prvú budovu Matice slovenskej, ktorá je sídlom Literárneho múzea SNK. Ako národná kultúrna pamiatka bola predmetná budova naposledy čiastočne rekonštruovaná začiatkom 90-tych rokov 20. storočia. Momentálne sa budova nachádza v chátrajúcom... Show more

Slovensko-Martin: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

2020/S 130-319881

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 125-306531)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenská národná knižnica
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36138517
Poštová adresa: nám. J.C.Hronského
Mesto/obec: Martin
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 036 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Ranto
E-mail: lubos.ranto@snk.sk
Telefón: +421 432451288

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.snk.sk/sk/

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3679

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Oprava a obnova 1.historickej budovy Matice slovenskej – literárneho múzea – realizačná projektová dokumentácia

Referenčné číslo: 202001
II.1.2)Hlavný kód CPV
71242000 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Slovenská národná knižnica spravuje historickú prvú budovu Matice slovenskej, ktorá je sídlom Literárneho múzea SNK. Ako národná kultúrna pamiatka bola predmetná budova naposledy čiastočne rekonštruovaná začiatkom 90-tych rokov 20. storočia. Momentálne sa budova nachádza v chátrajúcom a v niektorých ohľadoch až havarijnom stave. Súčasný stav esteticky ani technicky nezodpovedá jej historickému významu, ani štandardom na kvalitné, a dôstojné reprezentovanie významných zbierok, ktoré sú v ňom umiestnené. Technický stav budovy vykazuje mnohé podstatné závady s časovým progresom (vrátane statických porúch, zatekania strechy, poškodenia fasády, zvlhnutia suterénov, atď.), hygienické zázemie a pracovno-technické zázemie zamestnancov je v zlom stave. V zanedbanom stave je aj vnútorné nádvorie objektu a priľahlá plocha parcely. V záujme riešenia tejto situácie SNK dala vypracovať v roku 2011 projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, na základe ktorej Stavebný úrad v Martine vydal SNK stavebné povolenie s právoplatnosťou od 28. júna 2013. Realizovať stavbu v potrebnom rozsahu nie je možné bez ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie t.j. realizačného projektu stavby. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o pamiatkovo chránený objekt, Pamiatkový úrad SR vyžaduje k udeleniu súhlasného stanoviska realizačný projekt, ktorý rieši aj technologické postupy na umelecko-remeselné ošetrenie, reštaurovanie a obnovu viacerých stavebných prvkov predmetnej budovy. Realizačný projekt stavby zároveň spresňuje finančné náklady na potrebnú rekonštrukciu. Realizačná projektová dokumentácia, resp. jej stavebno-architektonická časť, bude vychádzať z meraní a výsledkov podľa určených postupov v stavebno-technickom prieskume a iných dokumentácií, s uvedením podrobných technologických postupov navrhovaných stavebných úprav a sanácie objektu. Je nutné ju vypracovať komplexne, vrátane nových stavebných a technologických prác, ktoré neboli obsahom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Návrh na reštaurovanie bude posúdený KPÚ Žilina, ktorý k nemu vydá osobitné rozhodnutie, ako k I. stupňu reštaurátorskej dokumentácie.

Predmetom zákazky je:

I. etapa vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie zmeny stavby pred dokončením Oprava a obnova 1. historickej budovy Matice Slovenskej Literárneho múzea a výkon inžinierskej činnosti (zabezpečenie vyjadrení od orgánov štátnej a verejnej správy.

II. etapa výkon činnosti autorského dohľadu počas realizácie stavby a účasť na kolaudačnom konaní.

Realizačná projektová dokumentácia zmeny stavby pred dokončením bude vypracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 Z. z. (Stavebný zákon) a Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/07/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 125-306531

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.6)
Namiesto:
Dátum: 31/03/2021
má byť:
Dátum: 15/12/2020
Miestny čas: 00:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: