Ratkaisukehityksen- ja ylläpidon asiantuntijapalvelut Published by Tenders Electronic Daily

Ratkaisukehityksen- ja ylläpidon asiantuntijapalvelut

There are changes or additional information to this announcement. Ratkaisukehityksen ja ylläpidon asiantuntijapalvelut (22.06.2020 20:13)

Application deadline

14.08.2020, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

FI-50101 Mikkeli
Finland
E-Mail: susanna.hurmalainen@ely-keskus.fi
Website: http://www.keha-keskus.fi

assignment

Hankinnan kohteena ovat ratkaisukehityksen ja ylläpitopalveluiden asiantuntijapalvelut, jotka kohdistuvat KEHA-keskuksen omistamiin ja/tai vastuulla olevien asiakaslähtöisten sähköisten palveluiden ja niitä tukevien ratkaisujen toteuttamisen osa-alueille.Hankinnassa perustetaan puitejärjestely, joka muodostuu kolmesta (3) osa-alueesta:– Osa-alue 1: Tietovaranto ja integraatiot, – Osa-alue 2: Tietoalusta,– Osa-alue 3: Sähköinen asointi. Osa-alueiden hankinnat perustuvat puitesopimuksessa kuvattuun ranking-malliin. Jokaiseen osa-alueeseen valitaan kolme (3) palveluntuottajaa, mikäli hyväksyttyjä tarjouksia saapuu vähintään kolme (3) / osa-alue. Tarjoaja voi tehdä tarjouksen ja tulla valituksi jokaiseen osa-alueeseen. Tarjoaja ei kuitenkaan saa tarjota samoja nimettyjä henkilöresursseja eri osa-alueisiin.Puitejärjestelyn kautta voidaan tarpeen mukaan osoittaa resursseja myös laajoihin kehittämiskokonaisuuksiin. Tähän puitejärjestelyyn tulee osa-alueittain kuulumaan muun muassa seuraavia kokonaisuuksia: asianhallinta, sähköinen asiointi, integraatiot, tietoalustat, asiakastietovarannot ja muut tietovarastot.Hankittavat asiantuntijapalvelut kohdistuvat ELY-keskusten, TE-toimistojen ja muiden tulos-ja palvelusopimusasiakkaiden ja niiden alaisten organisaatioiden sekä KEHA-keskuksen omistamiin hankekokonaisuuksiin ja niihin kiinteästi liittyviin tai kehittämistyön aikana tunnistettuihin uusiin erillishankkeisiin.KEHA-keskuksen asiakaskunnalla on merkittävä rooli Suomen elinkeinotoiminnassa. Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimii useita organisaatioita, joiden toimintakentässä niin yksityisillä kansalaisilla kuin eri kokoisilla yrityksillä on merkittävä asema. Näiden taloudellinen tuki, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyys ja työvoima ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiä. Palvelutuotannossa KEHA-keskuksen asiakkaat tavoittelevat entistä asiakaslähtöisempiä, kustannustehokkaampia ja vaikutuksiltaan parempia palveluita sekä niiden tuottamisen ratkaisuja.KEHA-keskuksen projektisalkussa on ollut vuosien myötä useita kansallisesti ja kansainvälisestikin merkittäviä kehittämiskokonaisuuksia. Kehittämiskokonaisuudet liittyvät digitalisaation hyödyntämiseen ja edistämiseen julkisten palveluiden toteutuksessa sekä järjestämisessä. Näiden kehittämiskokonaisuuksien tavoitteisto juontaa useimmissa tapauksissa Suomen hallituksen hallitusohjelmaan. Kehittämiskokonaisuudet koskettavat useita julkishallinnon organisaatioita ja ovat kestoltaan sekä laajuudeltaan normaalista poikkeavia.Omistajaohjauksesta vastaavat ministeriöt ja asiakasorganisaatiot ovat varsin tyytyväisiä KEHA-keskuksen toimintaan. Erityisesti tyytyväisiä ollaan KEHA-keskuksen ketterään kykyyn reagoida uusiin ja muuttuneisiin tarpeisiin hyvinkin dynaamisessa toimintaympäristössä. Esimerkkinä tästä ovat kevään 2020 poikkeuksellisessa tilanteessa erilaisten yrityksille suunnattujen tukimuotojen sähköiset toteutukset nopealla aikataululla.KEHA-keskuksen menestyks... Hankinnan kohteena ovat ratkaisukehityksen ja ylläpitopalveluiden asiantuntijapalvelut, jotka kohdistuvat KEHA-keskuksen omistamiin ja/tai vastuulla olevien asiakaslähtöisten sähköisten palveluiden ja niitä tukevien ratkaisujen toteuttamisen osa-alueille.Hankinnassa perustetaan puitejärjestely,... Show more

Lots 1

Job / name

Tietoalusta

Description of procurement /scope of services

Tietoalusta-osa-alueella kehitystyö on fokusoitunut merkittävästi viimeisen kahden (2) vuoden aikana, ja lähivuosien ennuste kehittämisen laajuudelle on varsin lupaava. Aikaisemmat vaiheet ovat olleet luonteeltaan kokeilevia ja esiselvityksille tunnusomaisia. Nykyaikaiset tietoallasratkaisut ovat alkaneet syrjäyttää perinteisempiä DW-ratkaisuja, ja myös raportointi- ja visualisointi hyödyntää yhä laajemmin mm. ennustavan analytiikan, koneoppimisen ja tekoälyn keinoja.Parhaillaan käynnissä Tietoalusta-osa-alueessa on Työvoima- ja yrityspalvelujen tietoalustan kehittämishanke, jossa luodaan tiedolla johtamisen kokonaisuus TEM:n, KEHA- ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen käyttöön. Tietoalusta sisältää teknologia-, tietosisältö- sekä BI- ja raportointikerrokset. Tietoalusta mahdollistaa tietojen yhdistämisen eri tietolähteistä. Tietoalustan tekniseksi ratkaisuksi on valittu Microsoftin Azure-pilvipalveluympäristö sekä tietovarastointiin käytettävät komponentit. Käsitemallinnusta tehdään Data Vault 2.0:lla, ja raportointivälineenä on PowerBI.Tietoalustan avulla hallitaan analysointiin ja raportointiin tarvittavia tietoja keksitetysti ja yhdestä (1) paikasta nopeasti sekä joustavasti. Lähdejärjestelminä tällä hetkellä ovat mm. Kieku, USPA, URA ja Työmarkkinatori. Tietopohjaa laajennetaan vaiheittain ja samalla lähdejärjestelmien määrää kasvatetaan. Käyttäjärooleihin perustuvat työpöydät sisältävät johtamisen kannalta olennaiset tiedot taloudesta, henkilöstöstä ja palvelutoiminnasta. Hankkeen tavoitteena on tuottaa kustannustehokas sekä visuaalinen ja helppokäyttöinen BI-raportointikokonaisuus, joka myöhemmin laajennetaan hyödyntämään kehittynyttä data-analytiikkaa, koneoppimista sekä tekoälyä toiminnan ja palvelujen kehittämistyössä.Hankinnan arvioitu laajuus on n. 2 000 henkilötyöpäivää per vuosi. Hankintayksikkö ei kuitenkaan sitoudu mihinkään määräostovelvoitteeseen. Sopimuskauden aikana tehtäviin tilauksiin sovelletaan puitesopimuksen mukaista toimintamallia.Osa-alueen kuvaus on esitetty tarkemmin liitteessä: Kohdekuvaus_Ratkaisukehityksen- ja ylläpidon asiantuntijapalvelut. Tietoalusta-osa-alueella kehitystyö on fokusoitunut merkittävästi viimeisen kahden (2) vuoden aikana, ja lähivuosien ennuste kehittämisen laajuudelle on varsin lupaava. Aikaisemmat vaiheet ovat olleet luonteeltaan kokeilevia ja esiselvityksille tunnusomaisia. Nykyaikaiset tietoallasratkaisut ovat... Show more

Others CPV Codes
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
Project adress

Region (NUTS code): FI1 MANNER-SUOMI

Lots 2

Job / name

Tietovaranto ja integraatiot

Description of procurement /scope of services

Tietovarannot muodostavat perustan asiakaslähtöisten digitaalisten palveluiden kehittämiselle. Laadukkaiden tietovarantojen varaan voidaan toteuttaa laadukkaita ja julkishallinnon digitalisointiperiaatteita noudattavia sähköisiä palveluita. Periaatteiden mukaisesti esimerkiksi asiakkaan samojen tietojen moninkertaista antamista tulee välttää, mikä edellyttää tietovarastojen saumatonta yhteistoimintaa.Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimii useita yrityspalveluita tarjoavia organisaatioita. Yksittäisen yritysasiakkaan kannalta on luontevaa edellyttää, että yritystä koskevat tiedot ovat kaikkien näiden eri toimijoiden osalta yhteismitallisia ja oikeita. Samoin yrityksiä palvelevien eri toimijoiden on luontevaa jakaa toisilleen tietoa yksittäisen yritysasiakkaan asiakastietoa siinä määrin, kuin toimijaa koskeva lainsäädäntö antaa siihen mahdollisuuden.Edellä kuvattuun tarpeeseen KEHA-keskus on toteuttanut Y-ATV-nimisen tietovarannon. Yrityspuolen asiakastietovaranto (Y-ATV) on julkishallinnon toimijoiden käyttöön Y-tunnuksellisista asiakkaista koostuva asiakasrekisteri. Lisäksi Y-ATV kattaa eri tahojen ja toimijoiden välisistä aktiviteeteista koostuvan tapahtumatietovarannon sekä näihin tietoihin liittyvät tietovarantopalvelut. Y-ATV kattaa tiedot kaikista Suomessa rekisteröidyistä yrityksistä.Y-ATV-tietovarantoa hyödyntävät monet siihen liitetyt järjestelmät ja mm. SPA- alustalle toteutetut asiointipalvelut.Tietovarannot ja niiden liittymät, rajapinnat sekä integraatiot eri järjestelmien ja palveluiden välillä ovat osa-alueessa merkittävässä roolissa.KEHA-keskus käyttää Biztalk- ja Rabbit-ratkaisuja, ja Azure-pilviratkaisujen lisääntymisen myötä myös Azure Integration Services on muodostumassa osaksi integraatioratkaisuja.Hankinnan arvioitu laajuus on n. 2 000 henkilötyöpäivää per vuosi. Hankintayksikkö ei kuitenkaan sitoudu mihinkään määräostovelvoitteeseen. Sopimuskauden aikana tehtäviin tilauksiin sovelletaan puitesopimuksen mukaista toimintamallia.Osa-alueen kuvaus on esitetty tarkemmin liitteessä: Kohdekuvaus_Ratkaisukehityksen- ja ylläpidon asiantuntijapalvelut. Tietovarannot muodostavat perustan asiakaslähtöisten digitaalisten palveluiden kehittämiselle. Laadukkaiden tietovarantojen varaan voidaan toteuttaa laadukkaita ja julkishallinnon digitalisointiperiaatteita noudattavia sähköisiä palveluita. Periaatteiden mukaisesti esimerkiksi asiakkaan samojen... Show more

Others CPV Codes
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
Project adress

Region (NUTS code): FI1 MANNER-SUOMI

Lots 3

Job / name

Sähköinen asiointi

Description of procurement /scope of services

KEHA-keskus on toiminut viimeisen 10 vuoden ajan KEHAn ja KEHAn asiakkaiden sähköisten palveluiden kehittäjänä. Työn tuloksena on kertynyt syvää osaamista, työkaluja ja ratkaisuja, joille edelleen on laajaa kysyntää koko julkishallinnossa. Kehityksen tuloksena on syntynyt SPA (Sähköisten Palveluiden Alusta) -niminen asiointialusta, joka tarjoaa toiminnallisuudet lähinnä vaativien sähköisten asiointipalveluiden toteuttamiselle. SPA- alusta onkin vuosien myötä kehittynyt monipuoliseksi, tietoturvalliseksi ja vuorovaikutteiseksi digitalisaation mahdollistajaksi lukuisille julkishallinnon asiointiprosesseille.SPA-alustan palveluita käyttävät yritykset ja yksityishenkilöt. Tunnistautuminen ja asiointivaltuuksien tarkistus tapahtuu suomi.fi-palveluiden avulla.SPA-alusta tarjoaa geneerisiä asiointiin liittyviä toiminnallisuuksia: lomakemekanismit, tallennukset, lähetykset, tietomalli, käyttäjän profiili, kirjautuminen, pdf-generointi, perusasiointiprosessin tuen (lomakkeen täyttö, lähetys, täydennyspyyntö/täydennys, päätös jne.). Edellä mainittujen geneeristen toimintojen avulla SPAv2:ssa toteutetaan asiointikohtaisesti eri palveluita mm. eri asiointien lomaketoteutukset ja asiointiprosessit.Eri viranomaisprosesseihin liittyviä asiointityyppejä on noin 50 kpl. Vuosittain uusia asiointityyppejä otetaan tuotantoon keskimäärin 10–15 kpl. Vuotuiset tapahtumavolyymit ovat n. 20–30 000 luokkaa. Volyymien ohella asiointiprosessit ovat monipuolisia ja sisältävät prosessin eri välivaiheiden hallinnan. Esimerkiksi lupahakemuksissa aineistojen määrä on huomattava, ja itse asian käsittely voi kestää vuosia.SPA-alustan keskeiset toteutusteknologiat ovat React, Redux, .Net ja Rab-bitMQ. SPA-alusta on olennaisena osana työ-ja elinkeinoministeriön vastuulla olevaa Luvat- ja ilmoitukset - kärkihanketta. Hankkeesta löytyy lisää tietoa osoitteesta: https://tem.fi/luvat-ja-valvontaHankinnan arvioitu laajuus on n. 2 000 henkilötyöpäivää per vuosi. Hankintayksikkö ei kuitenkaan sitoudu mihinkään määräostovelvoitteeseen. Sopimuskauden aikana tehtäviin tilauksiin sovelletaan puitesopimuksen mukaista toimintamallia.Osa-alueen kuvaus on esitetty tarkemmin liitteessä: Kohdekuvaus_Ratkaisukehityksen- ja ylläpidon asiantuntijapalvelut. KEHA-keskus on toiminut viimeisen 10 vuoden ajan KEHAn ja KEHAn asiakkaiden sähköisten palveluiden kehittäjänä. Työn tuloksena on kertynyt syvää osaamista, työkaluja ja ratkaisuja, joille edelleen on laajaa kysyntää koko julkishallinnossa. Kehityksen tuloksena on syntynyt SPA (Sähköisten... Show more

Others CPV Codes
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
Project adress

Region (NUTS code): FI1 MANNER-SUOMI

Suomi-Mikkeli: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2020/S 107-259531

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postitoimipaikka: Mikkeli
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: FI-50101
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: susanna.hurmalainen@ely-keskus.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.keha-keskus.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=293542&tpk=605ba4c5-38e7-4e2e-ab35-081d6093335c
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=293542&tpk=605ba4c5-38e7-4e2e-ab35-081d6093335c
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ratkaisukehityksen- ja ylläpidon asiantuntijapalvelut

Viitenumero: KEHA/1424/2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat ratkaisukehityksen ja ylläpitopalveluiden asiantuntijapalvelut, jotka kohdistuvat KEHA-keskuksen omistamiin ja/tai vastuulla olevien asiakaslähtöisten sähköisten palveluiden ja niitä tukevien ratkaisujen toteuttamisen osa-alueille.

Hankinnassa perustetaan puitejärjestely, joka muodostuu kolmesta (3) osa-alueesta:

– Osa-alue 1: Tietovaranto ja integraatiot,

– Osa-alue 2: Tietoalusta,

– Osa-alue 3: Sähköinen asointi.

Osa-alueiden hankinnat perustuvat puitesopimuksessa kuvattuun ranking-malliin. Jokaiseen osa-alueeseen valitaan kolme (3) palveluntuottajaa, mikäli hyväksyttyjä tarjouksia saapuu vähintään kolme (3) / osa-alue. Tarjoaja voi tehdä tarjouksen ja tulla valituksi jokaiseen osa-alueeseen. Tarjoaja ei kuitenkaan saa tarjota samoja nimettyjä henkilöresursseja eri osa-alueisiin.

Puitejärjestelyn kautta voidaan tarpeen mukaan osoittaa resursseja myös laajoihin kehittämiskokonaisuuksiin. Tähän puitejärjestelyyn tulee osa-alueittain kuulumaan muun muassa seuraavia kokonaisuuksia: asianhallinta, sähköinen asiointi, integraatiot, tietoalustat, asiakastietovarannot ja muut tietovarastot.

Hankittavat asiantuntijapalvelut kohdistuvat ELY-keskusten, TE-toimistojen ja muiden tulos-ja palvelusopimusasiakkaiden ja niiden alaisten organisaatioiden sekä KEHA-keskuksen omistamiin hankekokonaisuuksiin ja niihin kiinteästi liittyviin tai kehittämistyön aikana tunnistettuihin uusiin erillishankkeisiin.

KEHA-keskuksen asiakaskunnalla on merkittävä rooli Suomen elinkeinotoiminnassa. Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimii useita organisaatioita, joiden toimintakentässä niin yksityisillä kansalaisilla kuin eri kokoisilla yrityksillä on merkittävä asema. Näiden taloudellinen tuki, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyys ja työvoima ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiä. Palvelutuotannossa KEHA-keskuksen asiakkaat tavoittelevat entistä asiakaslähtöisempiä, kustannustehokkaampia ja vaikutuksiltaan parempia palveluita sekä niiden tuottamisen ratkaisuja.

KEHA-keskuksen projektisalkussa on ollut vuosien myötä useita kansallisesti ja kansainvälisestikin merkittäviä kehittämiskokonaisuuksia. Kehittämiskokonaisuudet liittyvät digitalisaation hyödyntämiseen ja edistämiseen julkisten palveluiden toteutuksessa sekä järjestämisessä. Näiden kehittämiskokonaisuuksien tavoitteisto juontaa useimmissa tapauksissa Suomen hallituksen hallitusohjelmaan. Kehittämiskokonaisuudet koskettavat useita julkishallinnon organisaatioita ja ovat kestoltaan sekä laajuudeltaan normaalista poikkeavia.

Omistajaohjauksesta vastaavat ministeriöt ja asiakasorganisaatiot ovat varsin tyytyväisiä KEHA-keskuksen toimintaan. Erityisesti tyytyväisiä ollaan KEHA-keskuksen ketterään kykyyn reagoida uusiin ja muuttuneisiin tarpeisiin hyvinkin dynaamisessa toimintaympäristössä. Esimerkkinä tästä ovat kevään 2020 poikkeuksellisessa tilanteessa erilaisten yrityksille suunnattujen tukimuotojen sähköiset toteutukset nopealla aikataululla.

KEHA-keskuksen menestyksen taustalla on pitkä ja määrätietoinen työ yhteisten, yhteentoimivien ja yhteiskäyttöisten perusratkaisujen toteuttamisessa. Näiden perusratkaisujen avulla uusien tai muuttuneiden tarpeiden hallinta on helpompaa ja kustannustehokkaampaa. Yhteiskäyttöiset perustietovarannot esimerkiksi yrityksistä, niitä hyödyntävät geneeriset asiointiprosessit ja -palvelut sekä toiminnan johtamista tukevat tietopalvelut ovat nykyaikaisen digitaaliseen toimintakulttuurin kivijalkoja.

Näiden perusratkaisujen varaan ja niitä hyödyntäen rakentuvat monet varsinaiset kohdealuekohtaiset liiketoimintapalvelut. Ne puolestaan synnyttävät paineita ja tarpeita myös perusratkaisujen laadukkaalle elinkaarenhallinnalle ja palveluiden sekä toiminnallisuuksien kehittämiselle.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 27 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tietoalusta

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tietoalusta-osa-alueella kehitystyö on fokusoitunut merkittävästi viimeisen kahden (2) vuoden aikana, ja lähivuosien ennuste kehittämisen laajuudelle on varsin lupaava. Aikaisemmat vaiheet ovat olleet luonteeltaan kokeilevia ja esiselvityksille tunnusomaisia. Nykyaikaiset tietoallasratkaisut ovat alkaneet syrjäyttää perinteisempiä DW-ratkaisuja, ja myös raportointi- ja visualisointi hyödyntää yhä laajemmin mm. ennustavan analytiikan, koneoppimisen ja tekoälyn keinoja.

Parhaillaan käynnissä Tietoalusta-osa-alueessa on Työvoima- ja yrityspalvelujen tietoalustan kehittämishanke, jossa luodaan tiedolla johtamisen kokonaisuus TEM:n, KEHA- ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen käyttöön. Tietoalusta sisältää teknologia-, tietosisältö- sekä BI- ja raportointikerrokset. Tietoalusta mahdollistaa tietojen yhdistämisen eri tietolähteistä. Tietoalustan tekniseksi ratkaisuksi on valittu Microsoftin Azure-pilvipalveluympäristö sekä tietovarastointiin käytettävät komponentit. Käsitemallinnusta tehdään Data Vault 2.0:lla, ja raportointivälineenä on PowerBI.

Tietoalustan avulla hallitaan analysointiin ja raportointiin tarvittavia tietoja keksitetysti ja yhdestä (1) paikasta nopeasti sekä joustavasti. Lähdejärjestelminä tällä hetkellä ovat mm. Kieku, USPA, URA ja Työmarkkinatori. Tietopohjaa laajennetaan vaiheittain ja samalla lähdejärjestelmien määrää kasvatetaan. Käyttäjärooleihin perustuvat työpöydät sisältävät johtamisen kannalta olennaiset tiedot taloudesta, henkilöstöstä ja palvelutoiminnasta. Hankkeen tavoitteena on tuottaa kustannustehokas sekä visuaalinen ja helppokäyttöinen BI-raportointikokonaisuus, joka myöhemmin laajennetaan hyödyntämään kehittynyttä data-analytiikkaa, koneoppimista sekä tekoälyä toiminnan ja palvelujen kehittämistyössä.

Hankinnan arvioitu laajuus on n. 2 000 henkilötyöpäivää per vuosi. Hankintayksikkö ei kuitenkaan sitoudu mihinkään määräostovelvoitteeseen. Sopimuskauden aikana tehtäviin tilauksiin sovelletaan puitesopimuksen mukaista toimintamallia.

Osa-alueen kuvaus on esitetty tarkemmin liitteessä: Kohdekuvaus_Ratkaisukehityksen- ja ylläpidon asiantuntijapalvelut.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 9 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 72
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tietovaranto ja integraatiot

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tietovarannot muodostavat perustan asiakaslähtöisten digitaalisten palveluiden kehittämiselle. Laadukkaiden tietovarantojen varaan voidaan toteuttaa laadukkaita ja julkishallinnon digitalisointiperiaatteita noudattavia sähköisiä palveluita. Periaatteiden mukaisesti esimerkiksi asiakkaan samojen tietojen moninkertaista antamista tulee välttää, mikä edellyttää tietovarastojen saumatonta yhteistoimintaa.

Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimii useita yrityspalveluita tarjoavia organisaatioita. Yksittäisen yritysasiakkaan kannalta on luontevaa edellyttää, että yritystä koskevat tiedot ovat kaikkien näiden eri toimijoiden osalta yhteismitallisia ja oikeita. Samoin yrityksiä palvelevien eri toimijoiden on luontevaa jakaa toisilleen tietoa yksittäisen yritysasiakkaan asiakastietoa siinä määrin, kuin toimijaa koskeva lainsäädäntö antaa siihen mahdollisuuden.

Edellä kuvattuun tarpeeseen KEHA-keskus on toteuttanut Y-ATV-nimisen tietovarannon. Yrityspuolen asiakastietovaranto (Y-ATV) on julkishallinnon toimijoiden käyttöön Y-tunnuksellisista asiakkaista koostuva asiakasrekisteri. Lisäksi Y-ATV kattaa eri tahojen ja toimijoiden välisistä aktiviteeteista koostuvan tapahtumatietovarannon sekä näihin tietoihin liittyvät tietovarantopalvelut. Y-ATV kattaa tiedot kaikista Suomessa rekisteröidyistä yrityksistä.

Y-ATV-tietovarantoa hyödyntävät monet siihen liitetyt järjestelmät ja mm. SPA- alustalle toteutetut asiointipalvelut.

Tietovarannot ja niiden liittymät, rajapinnat sekä integraatiot eri järjestelmien ja palveluiden välillä ovat osa-alueessa merkittävässä roolissa.

KEHA-keskus käyttää Biztalk- ja Rabbit-ratkaisuja, ja Azure-pilviratkaisujen lisääntymisen myötä myös Azure Integration Services on muodostumassa osaksi integraatioratkaisuja.

Hankinnan arvioitu laajuus on n. 2 000 henkilötyöpäivää per vuosi. Hankintayksikkö ei kuitenkaan sitoudu mihinkään määräostovelvoitteeseen. Sopimuskauden aikana tehtäviin tilauksiin sovelletaan puitesopimuksen mukaista toimintamallia.

Osa-alueen kuvaus on esitetty tarkemmin liitteessä: Kohdekuvaus_Ratkaisukehityksen- ja ylläpidon asiantuntijapalvelut.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 9 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 72
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Sähköinen asiointi

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

KEHA-keskus on toiminut viimeisen 10 vuoden ajan KEHAn ja KEHAn asiakkaiden sähköisten palveluiden kehittäjänä. Työn tuloksena on kertynyt syvää osaamista, työkaluja ja ratkaisuja, joille edelleen on laajaa kysyntää koko julkishallinnossa. Kehityksen tuloksena on syntynyt SPA (Sähköisten Palveluiden Alusta) -niminen asiointialusta, joka tarjoaa toiminnallisuudet lähinnä vaativien sähköisten asiointipalveluiden toteuttamiselle. SPA- alusta onkin vuosien myötä kehittynyt monipuoliseksi, tietoturvalliseksi ja vuorovaikutteiseksi digitalisaation mahdollistajaksi lukuisille julkishallinnon asiointiprosesseille.

SPA-alustan palveluita käyttävät yritykset ja yksityishenkilöt. Tunnistautuminen ja asiointivaltuuksien tarkistus tapahtuu suomi.fi-palveluiden avulla.

SPA-alusta tarjoaa geneerisiä asiointiin liittyviä toiminnallisuuksia: lomakemekanismit, tallennukset, lähetykset, tietomalli, käyttäjän profiili, kirjautuminen, pdf-generointi, perusasiointiprosessin tuen (lomakkeen täyttö, lähetys, täydennyspyyntö/täydennys, päätös jne.). Edellä mainittujen geneeristen toimintojen avulla SPAv2:ssa toteutetaan asiointikohtaisesti eri palveluita mm. eri asiointien lomaketoteutukset ja asiointiprosessit.

Eri viranomaisprosesseihin liittyviä asiointityyppejä on noin 50 kpl. Vuosittain uusia asiointityyppejä otetaan tuotantoon keskimäärin 10–15 kpl. Vuotuiset tapahtumavolyymit ovat n. 20–30 000 luokkaa. Volyymien ohella asiointiprosessit ovat monipuolisia ja sisältävät prosessin eri välivaiheiden hallinnan. Esimerkiksi lupahakemuksissa aineistojen määrä on huomattava, ja itse asian käsittely voi kestää vuosia.

SPA-alustan keskeiset toteutusteknologiat ovat React, Redux, .Net ja Rab-bitMQ. SPA-alusta on olennaisena osana työ-ja elinkeinoministeriön vastuulla olevaa Luvat- ja ilmoitukset - kärkihanketta. Hankkeesta löytyy lisää tietoa osoitteesta: https://tem.fi/luvat-ja-valvonta

Hankinnan arvioitu laajuus on n. 2 000 henkilötyöpäivää per vuosi. Hankintayksikkö ei kuitenkaan sitoudu mihinkään määräostovelvoitteeseen. Sopimuskauden aikana tehtäviin tilauksiin sovelletaan puitesopimuksen mukaista toimintamallia.

Osa-alueen kuvaus on esitetty tarkemmin liitteessä: Kohdekuvaus_Ratkaisukehityksen- ja ylläpidon asiantuntijapalvelut.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 9 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 72
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 9
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta:

Pitkä sopimuskausi on perusteltu, sillä kehityshankkeet kestävät useita vuosia. Ei ole tarkoituksenmukaista vaihtaa järjestelmien kehittämiseen osallistuvia henkilöitä kesken projektin. Palvelujen kehittäminen, ylläpito ja innovointi edellyttävät sopimuskumppaneilta huomattavia investointeja sekä jatkuvaa kehitystyötä. Alle neljä vuotta kestävä sopimuskausi olisi riski hankkeelle sekä asiakkaalle.

IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 14/08/2020
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 14/02/2021
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 14/08/2020
Paikallinen aika: 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
02/06/2020