Energie electrică medie și joasă tensiune Published by Tenders Electronic Daily

Energie electrică medie și joasă tensiune

Application deadline

24.07.2020, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Electricity
    09310000-5
Language

Romanian

Contracting authority / owner

Compania de Apă Arad S.A.
Str. Sabin Drăgoi nr. 2-4
310178 Arad
Romania
Tel.: +40 257270853
Fax: +40 257270981
E-Mail: achizitii@caarad.ro
Website: www.caaarad.ro

assignment

Achiziţionare energie electrica medie si joasa tensiune pentru toate puncte de consum apartinând Companiei de Apa Arad S.A., în condiţiile respectării în totalitate a cerinţelor din caietul de sarcini anexat de la orice furnizor titular de licenţă de furnizare a energiei electrice.Cantitatile minime si maxime stabilite de entitatea contractanta sunt cele precizate in caietul de sarcini si reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale sau mai mari, raportat la cele estimate, in functie de dinamica consumului de energie. Daca in perioada de derulare a contractului se impune racordarea si a altor puncte de consum care nu au fost mentionate in prezentul caiet de sarcini, se vor incheia acte aditionale la contract pentru preluarea acestora, in aceleasi conditii ca cele definite in contractul incheiat intre parti. La fel se va proceda daca in perioada cuprinsa intre data semnarii contractului subsecvent si debutul furnizarii se impune racordarea si a altor puncte de consum.Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14 fara capete (inainte de data-limita de depunere a ofertelor).Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Achiziţionare energie electrica medie si joasa tensiune pentru toate puncte de consum apartinând Companiei de Apa Arad S.A., în condiţiile respectării în totalitate a cerinţelor din caietul de sarcini anexat de la orice furnizor titular de licenţă de furnizare a energiei electrice.Cantitatile... Show more

Description of procurement /scope of services

Achizitionare energie electrica (medie tensiune si joasa tensiune), inclusiv transport si distributie, conform caietului de sarcini anexat.Acord-cadru:— valoarea estimata fara TVA minima-maxima a acordului-cadru: 12 013 988,24-13 357 169,52 RON fara TVA;— cantitate minima energie electrica medie tensiune – 19 574 MWh, cantitate maxima energie electrica medie tensiune 21 748 MWh;— cantitate minima energie electrica joasa tensiune – 9 920 MWh, cantitate maxima energie electrica joasa tensiune 11 022 MWh.Cel mai mare contract subsecvent:— valoare minima 6 006 994,12 RON fara TVA, valoarea maxima 6 678 584,76 RON fara TVA;— cantitate minima energie electrica medie tensiune – 9 787 Mwh, cantitate maxima energie electrica medie tensiune 10 874 MWh;— cantitate minima energie electrica joasa tensiune – 4 960 MWh, cantitate maxima energie electrica joasa tensiune 5 511 MWh.Cantitatile minime si maxime stabilite de autoritatea contractanta sunt cele precizate in caietul de sarcini si reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi achizitionate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale sau mai mari, raportat la cele estimate, in functie de necesitati pentru punctele de consum existente si pentru eventualii viitori consumatori. Achizitionare energie electrica (medie tensiune si joasa tensiune), inclusiv transport si distributie, conform caietului de sarcini anexat.Acord-cadru:— valoarea estimata fara TVA minima-maxima a acordului-cadru: 12 013 988,24-13 357 169,52 RON fara TVA;— cantitate minima energie electrica medie... Show more

Project adress

Region (NUTS code): RO421 Arad
Punctele de consum indicate in documentatia de atribuire.

România-Arad: Electricitate

2020/S 121-297484

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania de Apă Arad S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 1683483
Adresă: Str. Sabin Drăgoi nr. 2-4
Localitate: Arad
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 310178
Țară: România
Persoană de contact: Detalii tehnice – Bosneag Diana, detalii procedură – Bandur Gheorghina
E-mail: achizitii@caarad.ro
Telefon: +40 257270853
Fax: +40 257270981

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.caaarad.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100097941
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Energie electrică medie și joasă tensiune

Număr de referinţă: 1683483_2020_PAAPD1112640
II.1.2)Cod CPV principal
09310000 Electricitate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziţionare energie electrica medie si joasa tensiune pentru toate puncte de consum apartinând Companiei de Apa Arad S.A., în condiţiile respectării în totalitate a cerinţelor din caietul de sarcini anexat de la orice furnizor titular de licenţă de furnizare a energiei electrice.

Cantitatile minime si maxime stabilite de entitatea contractanta sunt cele precizate in caietul de sarcini si reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale sau mai mari, raportat la cele estimate, in functie de dinamica consumului de energie. Daca in perioada de derulare a contractului se impune racordarea si a altor puncte de consum care nu au fost mentionate in prezentul caiet de sarcini, se vor incheia acte aditionale la contract pentru preluarea acestora, in aceleasi conditii ca cele definite in contractul incheiat intre parti. La fel se va proceda daca in perioada cuprinsa intre data semnarii contractului subsecvent si debutul furnizarii se impune racordarea si a altor puncte de consum.

Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14 fara capete (inainte de data-limita de depunere a ofertelor).

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 13 357 169.52 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO421 Arad
Locul principal de executare:

Punctele de consum indicate in documentatia de atribuire.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitionare energie electrica (medie tensiune si joasa tensiune), inclusiv transport si distributie, conform caietului de sarcini anexat.

Acord-cadru:

— valoarea estimata fara TVA minima-maxima a acordului-cadru: 12 013 988,24-13 357 169,52 RON fara TVA;

— cantitate minima energie electrica medie tensiune – 19 574 MWh, cantitate maxima energie electrica medie tensiune 21 748 MWh;

— cantitate minima energie electrica joasa tensiune – 9 920 MWh, cantitate maxima energie electrica joasa tensiune 11 022 MWh.

Cel mai mare contract subsecvent:

— valoare minima 6 006 994,12 RON fara TVA, valoarea maxima 6 678 584,76 RON fara TVA;

— cantitate minima energie electrica medie tensiune – 9 787 Mwh, cantitate maxima energie electrica medie tensiune 10 874 MWh;

— cantitate minima energie electrica joasa tensiune – 4 960 MWh, cantitate maxima energie electrica joasa tensiune 5 511 MWh.

Cantitatile minime si maxime stabilite de autoritatea contractanta sunt cele precizate in caietul de sarcini si reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi achizitionate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale sau mai mari, raportat la cele estimate, in functie de necesitati pentru punctele de consum existente si pentru eventualii viitori consumatori.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 1
Prețul - Pondere: 99
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertantul (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE in SEAP in mod direct odata cu oferta, conform cerintelor din fisa de date.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

(d) alte documente edificatoare, dupa caz.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor mentionate anterior sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, entitatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere, entitatea contractantă isi rezerva dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente;

2. In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese, asa cum este acesta stipulat la art. 71-76 din Legea nr. 99/2016, se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: ing. Banatean Gheorghe, ec. Costea Alina-Teodora, ing. Varga Florin, ing. Borha Vasile, Chis Emanuela-Aurelia, Cirlugea Cristian-Gheorghe, Dascal Teodor, Pustea Emil-Eugen, Salajan Sorin, Tusz Francisc, Flueras Lucian, c. j. Giugiulan Mihnea, c. j. Bandur Gheorghina, rs. Rotar Georgiana, ec. Matei Amalia, ec. Matei Alina, c. j. Buie Maria-Riana, ing. Bosneag Diana, ec. Slagean Petcov, ec. Cretu Adina.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE in SEAP in mod direct odata cu oferta, conform cerintelor din fisa de date si declaratie conform art. 73 din Legea 99/2016 – Formular nr. 1.

Inainte de atribuirea contractului, entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

Nota: potrivit prevederilor art. 202 din Legea 99/2016 entitatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Document Unic de Achizitiei European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, ca dovada preliminara.

Un operator economic care participă pe cont propriu și care nu se bazează pe capacitățile altor entități pentru a îndeplini criteriile de calificare și selecție, va completa un singur DUAE.

Un operator economic care participă pe cont propriu, dar se bazează pe capacitățile uneia sau mai multor alte entități (terți susținători/subcontractanți) este răspunzător pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului său DUAE, precum și a câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitățile pe care se bazează.

Un operator economic care participă pe cont propriu, dar se bazează pe capacitățile uneia sau mai multor alte entități, va preciza la nivelul propriului sau DUAE informații cu privire la terți susținători/subcontractanți.

1. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială (trebuie sa desfasoare activitatea economica autorizata corespunzatoare/relevanta in raport cu obiectul procedurii). Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a acordului-cadru cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale, respectiv numarul de inregistrare ORC, codul CAEN autorizat corespunzator/relevant in raport cu obiectul procedurii.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română de catre un traducator autorizat, urmează să fie prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Din certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovada autorizarii conf. art. 15 din Legea nr. 359/2004. Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa în certificatul ORC la pct. „Sedii si/sau activitati autorizate”, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat.

Solicitarea are la baza cerintele legale expuse in art. 15-25 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului potrivit carora nu pot fi desfasurate decat activitati autorizate, prin autorizare intelegandu-se conform art. 5 alin. (1) din actul normativ mentionat mai sus „[...] asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate”.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența si autorizarea activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Cerinta nr. 2.

2. Ofertantii participanti la procedura trebuie sa detina licenţa de furnizare a energiei electrice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, emisă de ANRE, valabilă la data-limită de depunere a ofertelor.

Modalitati de indeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a acordului-cadru cu informațiile solicitate de către entitatea contractantă, respectiv numarul, data emiterii si valabilitatii licentei.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv licenta nr. [...] din data de .[...] emisă de [...], urmează să fie prezentata, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Notă: in cazul în care valabilitatea licenţei emise de ANRE expiră în timpul derulării contractului, ofertantul va prezenta un angajament scris privind prelungirea valabilităţii acesteia, în conformitate cu prevederile legale.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri anuala generala. Nivelul minim al cifrei de afaceri anuale globale a ofertantului pentru fiecare din ultimele trei exercitii financiare incheiate trebuie să fie cel puțin egal cu 6 678 584 RON (valoarea celui mai mare contract subsecvent fiind de 6 678 584,76 RON). Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție sectorială cu informațiile solicitate de către entitatea contractantă, respectiv anul ce corespunde exercițiului financiar pentru care prezintă cifra de afaceri, valoarea cifrei de afaceri pentru exercițiul financiar specificat în format de număr întreg, moneda în care este exprimată cifra de afaceri .Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantii participanti trebuie sa faca dovada ca în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani au livrat produse similare, a caror cantitate cumulata a fost de minimum 16 385 MWh la nivelul a minimum un contract, maximum trei contracte si ca acestea au fost receptionate. Numărul de ani aferenţi experienţei similare se calculează prin raportare la data publicării anunţului de participare. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Proportia de subcontractare. Ofertantul are obligatia să precizeze în propriul DUAE informațiile cu privire la subcontractanți. Ofertantul are obligatia să precizeze în propriul DUAE:

(a) partea/părţile din contract pe care urmează să o/le subcontracteze şi

(b) datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat, pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc, menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare, pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor entității contractante. Asociatul/asociații nominalizat(i) va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, cantitatea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție/certificatelor/documentelor/recomandărilor/altor documente echivalente, semnate şi parafate de către beneficiar (o autoritate contractantă sau un beneficiar privat) prin care se confirmă efectuarea de livrari de produse similare pentru cantitatea solicitată (pentru contractele de furnizare similare invocate în vederea îndeplinirii cerinţei privind experienţa similară). Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: procesul-verbal de recepție/certificate/documente/recomandări/alte documente echivalente emise sau contrasemnate de o autoritate/entitate contractanta sau de clientul beneficiar. Din documentul/documentele prezentate prin care face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE trebuie să reiasă următoarele informații: data si numarul contractului, beneficiarul, cantitatea, perioada și locul livrării, data si numarul documentului de receptie/certificatelor/documentelor/recomandărilor/altor documente echivalente. Entitatea contractanta are dreptul de a se adresa beneficiarului final al furnizarii produselor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.

DUAE completat si depus odata cu oferta de ofertant în care se vor include informațiile cu privire subcontractanti la care se atașează DUAE separat al fiecarui subcontractant, conform cerintelor din fisa de date si acordul de subcontractare, Formular nr. 3. Nedepunerea odată cu oferta a DUAE, atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Nedepunerea acordului de subcontractare, odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantilor. Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa faca dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora.

III.1.4)Reguli şi criterii obiective de participare
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Garantia de participare va fi încarcata în SEAP cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor. Se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Garanţia de participare trebuie să fie constituită în suma de 66 785 RON. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de sase luni de la data-limita de primire a ofertelor. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta entitatii contractante cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor. Pentru garantiile de participare constituite în alta moneda decât lei, cursul valutar la care se va face echivalenta va fi cursul leu/alta valuta publicat de BNR cu cinci zile înainte de data-limita de depunere a ofertelor. Contul in care se va depune garantia de participare este RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001, deschis la BCR Arad. În cazul depunerii de oferte în asociere, garanţia de participare trebuie constituită în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici. Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din sit. prev. la art. 43 din HG 394/2016.

Garantia de buna executie se constituie în termen de cinci zile lucrătoare de la semnarea contractului, în conditiile prevazute de art. 46 din HG 394/2016 si reprezinta 10 % din valoarea contractului fara TVA. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Daca garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societat [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.7)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 24/07/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 24/01/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 24/07/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

DUAE va fi configurat de catre entitatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. DUAE se va completa, in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de catre ofertanti.

Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, ofertantul are obligatia sa prezinte DUAE, semnat de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare, astfel cum sunt solicitate in documentatia de atribuire. In vederea verificarii informatiilor cuprinse in DUAE, conform art. 205 din Legea 99/2016, entitatea contractanta are dreptul sa solicite, iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.

Va fi considerata cea mai buna oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din insumarea punctajelor obtinute la factorii de evaluare. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorul de evaluare cu ponderea cea mai mare. In cazul in care egalitatea se mentine, modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi punctaj se va realiza in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea – „Intrebari” din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online (in SICAP).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul juridic al CAA S.A.
Adresă: Str. Sabin Drăgoi nr. 2-4
Localitate: Arad
Țară: România
E-mail: apacanal@caarad.ro
Telefon: +40 257270843

Adresă internet: www.caarad.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/06/2020