Sporządzenie dok. proj. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa oświetlenia ulic w różnych dzielnicach miasta Gdańska w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk”, edycja 2021, etap V Published by Tenders Electronic Daily

Sporządzenie dok. proj. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa oświetlenia ulic w różnych dzielnicach miasta Gdańska w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk”, edycja 2021, etap V

Application deadline

20.08.2020, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Engineering design services
  71320000-7
Language

Polish

Contracting authority / owner

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
Poland
Tel.: +48 583205100
E-Mail: drmg@gdansk.gda.pl
Website: www.drmg.gdansk.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa oświetlenia ulic w różnych dzielnicach miasta Gdańska w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk”, edycja 2021, etap V.2. Zamówienie składa się z dwóch części.3. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1–2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poprzez zamieszczenie informacji dot. danych osobowych w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa oświetlenia ulic w różnych dzielnicach miasta Gdańska w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk”, edycja 2021, etap V.2. Zamówienie składa się z dwóch części.3.... Show more

Lots 1

Description of procurement /scope of services

Część nr 1 zamówienia:1) budowa oświetlenia ul. Horacego w Gdańsku;2) budowa oświetlenia ul. Jutrzenki w Gdańsku;3) budowa oświetlenia ul. Ledy, Posejdona (fragment), Prometeusza (fragment) w Gdańsku;4) budowa oświetlenia ul. Zatokowej (fragment od nr 1 do nr 16) w Gdańsku;5) budowa oświetlenia ul. Rabatki w Gdańsku.Problematyka prac projektowych winna obejmować:a) budowę oświetlenia ulic;b) demontaż ewentualnego istniejącego oświetlenia;c) usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym bądź ich zabezpieczenie;d) inwentaryzację zieleni. W przypadku wycinki drzew, krzewów należy zaproponować nasadzenia zastępcze;e) odtworzenie elementów zagospodarowania terenu;f) zasilanie istniejącego oświetlenia ulic z projektowanych szafek oświetleniowych wynikających z warunków technicznych do projektowania;g) rozwiązanie innych zagadnień i problemów, które wynikną w trakcie projektowania, w tym z warunków technicznych gestorów sieci oraz wymaganych uzgodnień. Część nr 1 zamówienia:1) budowa oświetlenia ul. Horacego w Gdańsku;2) budowa oświetlenia ul. Jutrzenki w Gdańsku;3) budowa oświetlenia ul. Ledy, Posejdona (fragment), Prometeusza (fragment) w Gdańsku;4) budowa oświetlenia ul. Zatokowej (fragment od nr 1 do nr 16) w Gdańsku;5) budowa oświetlenia... Show more

Others CPV Codes
 • Supervision of project and documentation
  71248000-8
 • Surveying services
  71355000-1
Project adress

Region (NUTS code): PL634 Gdański
Gdańsk

Lots 2

Description of procurement /scope of services

Część nr 2 zamówienia:1) budowa oświetlenia ul. Balcerskiego (fragment) w Gdańsku;2) budowa oświetlenia ul. Komety oraz ul. Cefeusza w Gdańsku;3) budowa oświetlenia ul. Osowski Zakątek oraz ul. Zielony Zakątek w Gdańsku;4) budowa oświetlenia ul. Wolarza i Delfina w Gdańsku.Problematyka prac projektowych winna obejmować:a) budowę oświetlenia ulic;b) demontaż ewentualnego istniejącego oświetlenia;c) usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym bądź ich zabezpieczenie;d) inwentaryzację zieleni. W przypadku wycinki drzew, krzewów należy zaproponować nasadzenia zastępcze;e) odtworzenie elementów zagospodarowania terenu;f) zasilanie istniejącego oświetlenia ulic z projektowanych szafek oświetleniowych wynikających z warunków technicznych do projektowania,;g) rozwiązanie innych zagadnień i problemów, które wynikną w trakcie projektowania, w tym z warunków technicznych gestorów sieci oraz wymaganych uzgodnień. Część nr 2 zamówienia:1) budowa oświetlenia ul. Balcerskiego (fragment) w Gdańsku;2) budowa oświetlenia ul. Komety oraz ul. Cefeusza w Gdańsku;3) budowa oświetlenia ul. Osowski Zakątek oraz ul. Zielony Zakątek w Gdańsku;4) budowa oświetlenia ul. Wolarza i Delfina w Gdańsku.Problematyka... Show more

Others CPV Codes
 • Supervision of project and documentation
  71248000-8
 • Surveying services
  71355000-1
Project adress

Region (NUTS code): PL634 Gdański
Gdańsk

Polska-Gdańsk: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2020/S 137-337091

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Krajowy numer identyfikacyjny: 000168372
Adres pocztowy: ul. Żaglowa 11
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-560
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Małkowski
E-mail: drmg@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583205100

Adresy internetowe:

Główny adres: www.drmg.gdansk.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.drmg.gdansk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sporządzenie dok. proj. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa oświetlenia ulic w różnych dzielnicach miasta Gdańska w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk”, edycja 2021, etap V

Numer referencyjny: 120/BZP-U.500.58.2020/KW
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa oświetlenia ulic w różnych dzielnicach miasta Gdańska w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk”, edycja 2021, etap V.

2. Zamówienie składa się z dwóch części.

3. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1–2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poprzez zamieszczenie informacji dot. danych osobowych w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000 Usługi pomiarowe
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Część nr 1 zamówienia:

1) budowa oświetlenia ul. Horacego w Gdańsku;

2) budowa oświetlenia ul. Jutrzenki w Gdańsku;

3) budowa oświetlenia ul. Ledy, Posejdona (fragment), Prometeusza (fragment) w Gdańsku;

4) budowa oświetlenia ul. Zatokowej (fragment od nr 1 do nr 16) w Gdańsku;

5) budowa oświetlenia ul. Rabatki w Gdańsku.

Problematyka prac projektowych winna obejmować:

a) budowę oświetlenia ulic;

b) demontaż ewentualnego istniejącego oświetlenia;

c) usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym bądź ich zabezpieczenie;

d) inwentaryzację zieleni. W przypadku wycinki drzew, krzewów należy zaproponować nasadzenia zastępcze;

e) odtworzenie elementów zagospodarowania terenu;

f) zasilanie istniejącego oświetlenia ulic z projektowanych szafek oświetleniowych wynikających z warunków technicznych do projektowania;

g) rozwiązanie innych zagadnień i problemów, które wynikną w trakcie projektowania, w tym z warunków technicznych gestorów sieci oraz wymaganych uzgodnień.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od dnia odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 900,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia określone zostały w ust. IV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000 Usługi pomiarowe
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Część nr 2 zamówienia:

1) budowa oświetlenia ul. Balcerskiego (fragment) w Gdańsku;

2) budowa oświetlenia ul. Komety oraz ul. Cefeusza w Gdańsku;

3) budowa oświetlenia ul. Osowski Zakątek oraz ul. Zielony Zakątek w Gdańsku;

4) budowa oświetlenia ul. Wolarza i Delfina w Gdańsku.

Problematyka prac projektowych winna obejmować:

a) budowę oświetlenia ulic;

b) demontaż ewentualnego istniejącego oświetlenia;

c) usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym bądź ich zabezpieczenie;

d) inwentaryzację zieleni. W przypadku wycinki drzew, krzewów należy zaproponować nasadzenia zastępcze;

e) odtworzenie elementów zagospodarowania terenu;

f) zasilanie istniejącego oświetlenia ulic z projektowanych szafek oświetleniowych wynikających z warunków technicznych do projektowania,;g) rozwiązanie innych zagadnień i problemów, które wynikną w trakcie projektowania, w tym z warunków technicznych gestorów sieci oraz wymaganych uzgodnień.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od dnia odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 600,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia określone zostały w ust. IV SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.);

8) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 1–7.

5. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 3 poniżej, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 4 poniżej, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:

— zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

3. O udzielenie zamówienia na cześć nr 1 i/lub część nr 2 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego, w zakresie budowy lub przebudowy oświetlenia zewnętrznego (np. ulicznego, parkingowego lub parkowego) z zastosowaniem technologii LED, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 10 000 PLN brutto.

W przypadku składania ofert na część nr 1 i cześć nr 2 zamówienia wystarczające jest wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia wymaganego dla jednej części.

4. O udzielenie zamówienia na część nr 1 i/lub część nr 2 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do jego realizacji projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Projektant powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy/umów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11.1 i 11.2 do SIWZ, odpowiednio dla danej części zamówienia.

2. Warunki realizacji zawarte są w odpowiednich dokumentach zamówienia dostępnych na stronie internetowej zamawiającego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/08/2020
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, POLSKA (budynek Amber Expo), IV piętro, sala konferencyjna nr 1 (obok windy).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. V część A pkt 3 SIWZ i sekcji III.1.1 pkt 3 ogłoszenia o zamówieniu:

1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) ppkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje się.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. V część A pkt 3 ppkt 1 SIWZ i sekcji III.1.1 pkt 3 ppkt 1 ogłoszenia o zamówieniu, składa dokument, o którym mowa w ust. V część C pkt 1 ppkt 1 SIWZ i sekcji VI.3 pkt 1 ppkt 1 ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuje się.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, spełnienie każdego z warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mogą wykazać łącznie. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.

6. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

7. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni.

8. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zostały zawarte w SIWZ dostępnej wraz niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Środkami ochrony prawnej są:

— odwołanie, zgodnie z art. 180 ustawy,

— skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2020