„Избор на външни експерти за функциониране на ОУТР“ по пр.BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функ. на ОУТР с 9 ОП Published by Tenders Electronic Daily

„Избор на външни експерти за функциониране на ОУТР“ по пр.BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функ. на ОУТР с 9 ОП

Application deadline

30.05.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Project-management services other than for construction work
  79421000-1
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
ул. Съборна № 1
1000 гр. София
Bulgaria
E-Mail: i.slavov@tourism.government.bg
Website: https://www.tourism.government.bg/

assignment

Основната цел на обществената поръчка е да се подпомогне бенефициента по проекта при изпълнение на дейностите по функциониране на ОУТР в страната, чрез наемане на девет външни експерти, по един за всяко ОУТР. Тези 9 (девет) експерта ще се наемат в рамките на проекта за период не по-дълъг от 13 (тринадесет) месеца, но не по-късно от 23.05.2023 г. Тези експерти ще отговарят за изпълнението на дейности, свързани с функционирането на ОУТР, затвърждаване на постигнатите резултати от предишните външни експерти, както и за постигане на устойчивост от извършената от тях дейност.
Основната цел на обществената поръчка е да се подпомогне бенефициента по проекта при изпълнение на дейностите по функциониране на ОУТР в страната, чрез наемане на девет...
Show more

Lots 1

Job / name

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Външен експерт 1 за функциониране на Организация за управление на Дунавски туристически район“

Description of procurement /scope of services

Подпомага Министерство на туризма и съответната ОУТР в изпълнение на дейностите, свързани с функциониране на ОУТР в съответния туристически район

Others CPV Codes
 • Project-management services other than for construction work
  79421000-1
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))

Lots 2

Job / name

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Външен експерт 2 за функциониране на Организация за управление на Старопланински туристически район“

Description of procurement /scope of services

Подпомага Министерство на туризма и съответната ОУТР в изпълнение на дейностите, свързани с функциониране на ОУТР в съответния туристически район

Others CPV Codes
 • Project-management services other than for construction work
  79421000-1
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))

Lots 3

Job / name

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 „Външен експерт 3 за функциониране на Организация за управление на Софийски туристически район“

Description of procurement /scope of services

Подпомага Министерство на туризма и съответната ОУТР в изпълнение на дейностите, свързани с функциониране на ОУТР в съответния туристически район

Others CPV Codes
 • Project-management services other than for construction work
  79421000-1
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))

Lots 4

Job / name

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 „Външен експерт 4 за функциониране на Организация за управление на Тракийски туристически район“

Description of procurement /scope of services

Подпомага Министерство на туризма и съответната ОУТР в изпълнение на дейностите, свързани с функциониране на ОУТР в съответния туристически район

Others CPV Codes
 • Project-management services other than for construction work
  79421000-1
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))

Lots 5

Job / name

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 „Външен експерт 5 – изпълнител за функциониране на Организация за управление на туристически район Долината на розите“

Description of procurement /scope of services

Подпомага Министерство на туризма и съответната ОУТР в изпълнение на дейностите, свързани с функциониране на ОУТР в съответния туристически район

Others CPV Codes
 • Project-management services other than for construction work
  79421000-1
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))

Lots 6

Job / name

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 „Външен експерт 6 за функциониране на Организация за управление на Рило-Пирински туристически район“

Description of procurement /scope of services

Подпомага Министерство на туризма и съответната ОУТР в изпълнение на дейностите, свързани с функциониране на ОУТР в съответния туристически район

Others CPV Codes
 • Project-management services other than for construction work
  79421000-1
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))

Lots 7

Job / name

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 „Външен експерт 7 за функциониране на Организация за управление на туристически район Родопи“

Description of procurement /scope of services

Подпомага Министерство на туризма и съответната ОУТР в изпълнение на дейностите, свързани с функциониране на ОУТР в съответния туристически район

Others CPV Codes
 • Project-management services other than for construction work
  79421000-1
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))

Lots 8

Job / name

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 „Външен експерт 8 за функциониране на Организация за управление на Бургаски черноморски туристически район“

Description of procurement /scope of services

Подпомага Министерство на туризма и съответната ОУТР в изпълнение на дейностите, свързани с функциониране на ОУТР в съответния туристически район

Others CPV Codes
 • Project-management services other than for construction work
  79421000-1
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))

Lots 9

Job / name

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9 „Външен експерт 9 за функциониране на Организация за управление на Варненски черноморски туристически район“

Description of procurement /scope of services

Подпомага Министерство на туризма и съответната ОУТР в изпълнение на дейностите, свързани с функциониране на ОУТР в съответния туристически район

Others CPV Codes
 • Project-management services other than for construction work
  79421000-1
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))

България-София: Услуги по управление на проекти, без строителните

2022/S 068-180278

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
Национален регистрационен номер: 176789478
Пощенски адрес: ул. Съборна № 1
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Ivelin Vasilev Slavov
Електронна поща: i.slavov@tourism.government.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.tourism.government.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2408
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/196386
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/196386
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Туризъм

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Избор на външни експерти за функциониране на ОУТР“ по пр.BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функ. на ОУТР с 9 ОП

II.1.2)Основен CPV код
79421000 Услуги по управление на проекти, без строителните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Основната цел на обществената поръчка е да се подпомогне бенефициента по проекта при изпълнение на дейностите по функциониране на ОУТР в страната, чрез наемане на девет външни експерти, по един за всяко ОУТР. Тези 9 (девет) експерта ще се наемат в рамките на проекта за период не по-дълъг от 13 (тринадесет) месеца, но не по-късно от 23.05.2023 г. Тези експерти ще отговарят за изпълнението на дейности, свързани с функционирането на ОУТР, затвърждаване на постигнатите резултати от предишните външни експерти, както и за постигане на устойчивост от извършената от тях дейност.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 159 881.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Външен експерт 1 за функциониране на Организация за управление на Дунавски туристически район“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79421000 Услуги по управление на проекти, без строителните
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подпомага Министерство на туризма и съответната ОУТР в изпълнение на дейностите, свързани с функциониране на ОУТР в съответния туристически район

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 764.63 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 13
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Външен експерт 2 за функциониране на Организация за управление на Старопланински туристически район“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79421000 Услуги по управление на проекти, без строителните
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подпомага Министерство на туризма и съответната ОУТР в изпълнение на дейностите, свързани с функциониране на ОУТР в съответния туристически район

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 764.63 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 13
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 „Външен експерт 3 за функциониране на Организация за управление на Софийски туристически район“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79421000 Услуги по управление на проекти, без строителните
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подпомага Министерство на туризма и съответната ОУТР в изпълнение на дейностите, свързани с функциониране на ОУТР в съответния туристически район

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 764.63 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 13
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 „Външен експерт 4 за функциониране на Организация за управление на Тракийски туристически район“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79421000 Услуги по управление на проекти, без строителните
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подпомага Министерство на туризма и съответната ОУТР в изпълнение на дейностите, свързани с функциониране на ОУТР в съответния туристически район

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 764.63 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 13
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 „Външен експерт 5 – изпълнител за функциониране на Организация за управление на туристически район Долината на розите“

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79421000 Услуги по управление на проекти, без строителните
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подпомага Министерство на туризма и съответната ОУТР в изпълнение на дейностите, свързани с функциониране на ОУТР в съответния туристически район

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 764.63 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 13
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 „Външен експерт 6 за функциониране на Организация за управление на Рило-Пирински туристически район“

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79421000 Услуги по управление на проекти, без строителните
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подпомага Министерство на туризма и съответната ОУТР в изпълнение на дейностите, свързани с функциониране на ОУТР в съответния туристически район

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 764.63 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 13
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 „Външен експерт 7 за функциониране на Организация за управление на туристически район Родопи“

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79421000 Услуги по управление на проекти, без строителните
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подпомага Министерство на туризма и съответната ОУТР в изпълнение на дейностите, свързани с функциониране на ОУТР в съответния туристически район

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 764.63 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 13
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 „Външен експерт 8 за функциониране на Организация за управление на Бургаски черноморски туристически район“

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79421000 Услуги по управление на проекти, без строителните
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подпомага Министерство на туризма и съответната ОУТР в изпълнение на дейностите, свързани с функциониране на ОУТР в съответния туристически район

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 764.63 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 13
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9 „Външен експерт 9 за функциониране на Организация за управление на Варненски черноморски туристически район“

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79421000 Услуги по управление на проекти, без строителните
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подпомага Министерство на туризма и съответната ОУТР в изпълнение на дейностите, свързани с функциониране на ОУТР в съответния туристически район

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 764.63 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 13
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/05/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 31/05/2022
Местно време: 12:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на

конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/04/2022