Προμήθεια εξοπλισμού μικροσκοπίας Published by Tenders Electronic Daily

Προμήθεια εξοπλισμού μικροσκοπίας

Application deadline

02.06.2022, 20:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Microscopes
    38510000-3
Language

Greek

Contracting authority / owner

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)
Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών
70013 Ηράκλειο Κρήτης
Greece
Tel.: +30 2810391515
Fax: +30 2810391555
E-Mail: procurement@admin.forth.gr
Website: www.forth.gr

assignment

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Προμήθεια εξοπλισμού μικροσκοπίας.Αναλυτικότερα η προμήθεια αυτή αφορά εξοπλισμό μικροσκοπίας υπερυψηλής ανάλυσης για την κάλυψη των αναγκών του φυσικού αντικειμένου του Έργου NeuroMitophagy.Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα.τμήμα 1. Μικροσκόπια υπερ-υψηλής ανάλυσης CPV 38510000-3: είδος 1: Πλατφόρμα μικροσκοπίας φθορισμού υπερυψηλής ανάλυσης SIM/SMLM, τεμάχια 1είδος 2: Σύστημα συνεστιακής μικροσκοπίας υπερανάλυσης, τεμάχια 1τμήμα 2. Πηγές λέιζερ CPV 38636100-3:είδος 1: Σφραγισμένο Ολοκληρωμένο σύστημα λέιζερ υπερβραχέων παλμών ελεγχόμενο από υπολογιστή, τεμάχια 1είδος 2: Συμπαγές σύστημα λέιζερ υπερβραχέων παλμών σταθερού μήκους κύματος 1064nm, τεμάχια 1
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Προμήθεια εξοπλισμού μικροσκοπίας.Αναλυτικότερα η προμήθεια αυτή αφορά εξοπλισμό μικροσκοπίας υπερυψηλής ανάλυσης για...
Show more

Lots 1

Job / name

Μικροσκόπια υπερ-υψηλής ανάλυσης

Description of procurement /scope of services

τμήμα 1. Μικροσκόπια υπερ-υψηλής ανάλυσης CPV 38510000-3: είδος 1: Πλατφόρμα μικροσκοπίας φθορισμού υπερυψηλής ανάλυσης SIM/SMLM, τεμάχια 1είδος 2: Σύστημα συνεστιακής μικροσκοπίας υπερανάλυσης, τεμάχια 1Η προμήθεια περιλαμβάνει και την υποχρέωση του προμηθευτή να εγγυηθεί τη λειτουργία του για τουλάχιστον το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στις προδιαγραφές κάθε είδους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αναλυτικής διακήρυξης - πίνακες τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων).Επιπλέον, για το τμήμα 1, περιλαμβάνει και την υποχρέωση του προμηθευτή να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό και να τον παραδώσει σε πλήρη λειτουργία κατόπιν ελέγχου καλής λειτουργίας και να εκπαιδεύσει τουλάχιστον δύο (2) χρήστες του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ σε θέματα βασικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού καθώς και σε θέματα ασφαλείας.
τμήμα 1. Μικροσκόπια υπερ-υψηλής ανάλυσης CPV 38510000-3: είδος 1: Πλατφόρμα μικροσκοπίας φθορισμού υπερυψηλής ανάλυσης SIM/SMLM, τεμάχια 1είδος 2: Σύστημα συνεστιακής μικροσκοπίας...
Show more

Others CPV Codes
  • Microscopes
    38510000-3
Project adress

Region (NUTS code): EL431 Ηράκλειο (Irakleio)
Στις εγκαταστάσεις του Ι.Τ.Ε. - Ι.Μ.Β.Β.:Στην έδρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ΈρευναςΒασιλικά ΒουτώνΗράκλειο Κρήτης700 13ΕΛΛΑΔΑ

Lots 2

Job / name

Πηγές λέιζερ

Description of procurement /scope of services

τμήμα 2. Πηγές λέιζερ CPV 38636100-3:είδος 1: Σφραγισμένο Ολοκληρωμένο σύστημα λέιζερ υπερβραχέων παλμών ελεγχόμενο από υπολογιστή, τεμάχια 1είδος 2: Συμπαγές σύστημα λέιζερ υπερβραχέων παλμών σταθερού μήκους κύματος 1064nm, τεμάχια 1Η προμήθεια περιλαμβάνει και την υποχρέωση του προμηθευτή να εγγυηθεί τη λειτουργία του για τουλάχιστον το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στις προδιαγραφές κάθε είδους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αναλυτικής διακήρυξης - πίνακες τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων).
τμήμα 2. Πηγές λέιζερ CPV 38636100-3:είδος 1: Σφραγισμένο Ολοκληρωμένο σύστημα λέιζερ υπερβραχέων παλμών ελεγχόμενο από υπολογιστή, τεμάχια 1είδος 2: Συμπαγές σύστημα λέιζερ...
Show more

Others CPV Codes
  • Lasers
    38636100-3
Project adress

Region (NUTS code): EL431 Ηράκλειο (Irakleio)
Στις εγκαταστάσεις του Ι.Τ.Ε. - Ι.Μ.Β.Β.:Στην έδρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ΈρευναςΒασιλικά ΒουτώνΗράκλειο Κρήτης700 13ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα-Ηράκλειο Κρήτης: Μικροσκόπια

2022/S 086-232032

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)
Αριθμός ταυτοποίησης: 090101655
Ταχ. διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών
Πόλη: Ηράκλειο Κρήτης
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio
Ταχ. κωδικός: 70013
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών ΙΤΕ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@admin.forth.gr
Τηλέφωνο: +30 2810391515
Φαξ: +30 2810391555
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.forth.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Έρευνα

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια εξοπλισμού μικροσκοπίας

Αριθμός αναφοράς: Συστημκός Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: τμήμα 1 159767, Τμήμα 2 159768
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
38510000 Μικροσκόπια
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Προμήθεια εξοπλισμού μικροσκοπίας.

Αναλυτικότερα η προμήθεια αυτή αφορά εξοπλισμό μικροσκοπίας υπερυψηλής ανάλυσης για την κάλυψη των αναγκών του φυσικού αντικειμένου του Έργου NeuroMitophagy.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα.

τμήμα 1. Μικροσκόπια υπερ-υψηλής ανάλυσης CPV 38510000-3:

είδος 1: Πλατφόρμα μικροσκοπίας φθορισμού υπερυψηλής ανάλυσης SIM/SMLM, τεμάχια 1

είδος 2: Σύστημα συνεστιακής μικροσκοπίας υπερανάλυσης, τεμάχια 1

τμήμα 2. Πηγές λέιζερ CPV 38636100-3:

είδος 1: Σφραγισμένο Ολοκληρωμένο σύστημα λέιζερ υπερβραχέων παλμών ελεγχόμενο από υπολογιστή, τεμάχια 1

είδος 2: Συμπαγές σύστημα λέιζερ υπερβραχέων παλμών σταθερού μήκους κύματος 1064nm, τεμάχια 1

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 909 677.42 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα τμήματα ή ομάδες τμημάτων:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τμήματα σε έναν προσφέροντα υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Ο οικονομικός φορέας έχε καταθέσει πλήρη προσφορά για κάθε ένα από τα εν λόγω τμήματα.

2. Η κάθε προσφορά πληροί όλα τα κριτήρια της διακήρυξης.

3. Ο προσφέρων ορίστηκε ως προσωρινός ανάδοχος για κάθε τμήμα ξεχωριστά.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Μικροσκόπια υπερ-υψηλής ανάλυσης

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38510000 Μικροσκόπια
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του Ι.Τ.Ε. - Ι.Μ.Β.Β.:

Στην έδρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Βασιλικά Βουτών

Ηράκλειο Κρήτης

700 13

ΕΛΛΑΔΑ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

τμήμα 1. Μικροσκόπια υπερ-υψηλής ανάλυσης CPV 38510000-3:

είδος 1: Πλατφόρμα μικροσκοπίας φθορισμού υπερυψηλής ανάλυσης SIM/SMLM, τεμάχια 1

είδος 2: Σύστημα συνεστιακής μικροσκοπίας υπερανάλυσης, τεμάχια 1

Η προμήθεια περιλαμβάνει και την υποχρέωση του προμηθευτή να εγγυηθεί τη λειτουργία του για τουλάχιστον το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στις προδιαγραφές κάθε είδους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αναλυτικής διακήρυξης - πίνακες τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων).

Επιπλέον, για το τμήμα 1, περιλαμβάνει και την υποχρέωση του προμηθευτή να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό και να τον παραδώσει σε πλήρη λειτουργία κατόπιν ελέγχου καλής λειτουργίας και να εκπαιδεύσει τουλάχιστον δύο (2) χρήστες του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ σε θέματα βασικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού καθώς και σε θέματα ασφαλείας.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ1. Κάλυψη τεχνικών προδιαγραφών / Στάθμιση: 70
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ2. Διάρκεια και Όροι Εγγύησης καλής λειτουργίας / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ3. Χρόνος Παράδοσης / Στάθμιση: 10
Τιμή - Στάθμιση: Λ=τιμή/βαθμ.Τεχ. Προ
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 700 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 159767

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Πηγές λέιζερ

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38636100 Λέιζερ
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του Ι.Τ.Ε. - Ι.Μ.Β.Β.:

Στην έδρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Βασιλικά Βουτών

Ηράκλειο Κρήτης

700 13

ΕΛΛΑΔΑ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

τμήμα 2. Πηγές λέιζερ CPV 38636100-3:

είδος 1: Σφραγισμένο Ολοκληρωμένο σύστημα λέιζερ υπερβραχέων παλμών ελεγχόμενο από υπολογιστή, τεμάχια 1

είδος 2: Συμπαγές σύστημα λέιζερ υπερβραχέων παλμών σταθερού μήκους κύματος 1064nm, τεμάχια 1

Η προμήθεια περιλαμβάνει και την υποχρέωση του προμηθευτή να εγγυηθεί τη λειτουργία του για τουλάχιστον το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στις προδιαγραφές κάθε είδους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αναλυτικής διακήρυξης - πίνακες τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ1. Κάλυψη τεχνικών προδιαγραφών / Στάθμιση: 70
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ2. Διάρκεια και Όροι Εγγύησης καλής λειτουργίας / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ3. Χρόνος Παράδοσης / Στάθμιση: 10
Τιμή - Στάθμιση: Λ=τιμή/βαθμ.Τεχ. Προ
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 209 677.42 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 159768

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, ήτοι την εμπορία επιστημονικών οργάνων.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Ελάχιστη απαίτηση: να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, ελάχιστο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για το τελευταίο διαχειριστικό έτος (2020) κατ’ ελάχιστον ίσο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του τμήματος ή της συνολικής αξίας των τμημάτων για τα οποία υποβάλλουν προσφορά.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, εμπειρία σε αντίστοιχες συμβάσεις προμήθειας επιστημονικού εξοπλισμού.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Ελάχιστη απαίτηση: να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών (2019, 2020, 2021) τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις προμήθειας επιστημονικού εξοπλισμού. Το άθροισμα της αξίας (άνευ ΦΠΑ) των υλοποιημένων συμβάσεων απαιτείται να είναι κατ’ ελάχιστον ίσο με την αξία (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του τμήματος ή τη συνολική αξία των τμημάτων για τα οποία υποβάλλουν προσφορά.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 02/06/2022
Τοπική ώρα: 20:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 03/12/2022
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 08/06/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr), από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του

διαγωνισμού, που εδρεύει στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Κρήτης

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, από την αρμόδια επιτροπή της αναθέτουσας αρχής

και τα αρμόδια πιστοποιημένα όργανα, με τη χρήση της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τού

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Μπορούν να παρευρίσκονται οι

διαγωνιζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης.
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: 'Ιδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Ταχ. διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο Κρήτης
Πόλη: Ηράκλειο Κρήτης
Ταχ. κωδικός: 70013
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@admin.forth.gr
Τηλέφωνο: +30 2810391515
Φαξ: +30 2810391555
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.forth.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 360 έως 362 του ν.4412/2016, το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. αριθμ. 64233/09.06.2021 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» και την παράγραφο 3.4 της αναλυτικής διακήρυξης.

Ως προς τις προθεσμίες υποβολής των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω Κ.Υ.Α.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης.
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/04/2022