Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK16, DK63 w gm. Mikołajki i Orzysz w woj. warmińsko-mazurskim Published by Tenders Electronic Daily

Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK16, DK63 w gm. Mikołajki i Orzysz w woj. warmińsko-mazurskim

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/84643514/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Engineering design services
    71320000-7
Language

Polish

Contracting authority / owner

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Al. Warszawska 89
10-083 Olsztyn
Poland
Tel.: +48 895212882
E-Mail: ppechta@gddkia.gov.pl
Website: www.gddkia.gov.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu dla zadania pn.: „Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK16, DK63 w gm. Mikołajki i Orzysz w woj. warmińsko-mazurskim” oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Polska-Olsztyn: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2022/S 087-237438

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 070-185322)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Adres pocztowy: Al. Warszawska 89
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-083
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Pechta
E-mail: ppechta@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 895212882
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK16, DK63 w gm. Mikołajki i Orzysz w woj. warmińsko-mazurskim

Numer referencyjny: O/OL.D-3.2421.22.2022
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu dla zadania pn.: „Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK16, DK63 w gm. Mikołajki i Orzysz w woj. warmińsko-mazurskim” oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 070-185322

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a, 3 w zakresie odnoszącym się do pkt 2 lit. a, 4–10 Pzp.

Powinno być:

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a, 3 w zakresie odnoszącym się do pkt 2 lit. a, 4–10 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: