Доставка на резервни части за преден и заден мост, кормилно управление за ремонт на тролейбуси „SKODA 26 Tr - Solaris”, собственост на „Градски транспорт” ЕАД – гр. Варна Published by Tenders Electronic Daily

Доставка на резервни части за преден и заден мост, кормилно управление за ремонт на тролейбуси „SKODA 26 Tr - Solaris”, собственост на „Градски транспорт” ЕАД – гр. Варна

Application deadline

11.05.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Miscellaneous transport equipment and spare parts
    34900000-6
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД
ул. ТРОЛЕЙНА №.48
9009 гр. Варна
Bulgaria
Tel.: +359 882693620
Fax: +359 52755121
E-Mail: gt_kyuchukova@abv.bg
Website: http://gtvarna.com

assignment

Настоящата процедура се организира и провежда съобразно нуждите и необходимостта от доставка на преден и заден мост, кормилно управление и поддръжка в техническа изправност на наличните 30 броя тролейбуси с марка SKODA 26 Tr - SOLARIS”, собственост на "Градски транспорт" ЕАД гр. Варна.
Настоящата процедура се организира и провежда съобразно нуждите и необходимостта от доставка на преден и заден мост, кормилно управление и поддръжка в техническа изправност...
Show more

Description of procurement /scope of services

Обхватът на настоящата обществена поръчка включва доставка на резервни части включени в предмета на процедурата за 30 броя тролейбуси с марка "SKODA 26 Tr - SOLARIS”.Настоящата процедура се организира и привежда съобразно нуждите и необходимостта от резервни части и материали за поддръжка техническата изправност на наличния автопарк на Възложителя. Срок за изпълнение – 18 (осемнадесет месеца) от датата на сключване на договора или до достигане на общата стойност по договора, което от двете събития настъпи по-рано. Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на дружество „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна. Възложителят заплаща чрез банков превод по банкова сметка на Изпълнителя, посочена в договора, дължимите суми в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на данъчна фактура – оригинал, както и изрично посочените документи в проекта на договор вкл. подписване на приемо предавателен протокол подписан "без забележки".
Обхватът на настоящата обществена поръчка включва доставка на резервни части включени в предмета на процедурата за 30 броя тролейбуси с марка "SKODA 26 Tr - SOLARIS”.Настоящата...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): BG331 Варна (Varna)
Франко склада на Възложителя в гр. Варна, ул. Тролейна № 48

България-Варна: Различни видове транспортно оборудване и резервни части

2022/S 072-193518

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД
Национален регистрационен номер: 103003668
Пощенски адрес: ул. ТРОЛЕЙНА №.48
Град: гр. Варна
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Пощенски код: 9009
Държава: България
Лице за контакт: Росица Кючукова
Електронна поща: gt_kyuchukova@abv.bg
Телефон: +359 882693620
Факс: +359 52755121
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://gtvarna.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18403
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/203254
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/203254
I.6)Основна дейност
Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на резервни части за преден и заден мост, кормилно управление за ремонт на тролейбуси „SKODA 26 Tr - Solaris”, собственост на „Градски транспорт” ЕАД – гр. Варна

II.1.2)Основен CPV код
34900000 Различни видове транспортно оборудване и резервни части
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата процедура се организира и провежда съобразно нуждите и необходимостта от доставка на преден и заден мост, кормилно управление и поддръжка в техническа изправност на наличните 30 броя тролейбуси с марка SKODA 26 Tr - SOLARIS”, собственост на "Градски транспорт" ЕАД гр. Варна.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 204 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Основно място на изпълнение:

Франко склада на Възложителя в гр. Варна, ул. Тролейна № 48

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхватът на настоящата обществена поръчка включва доставка на резервни части включени в предмета на процедурата за 30 броя тролейбуси с марка "SKODA 26 Tr - SOLARIS”.

Настоящата процедура се организира и привежда съобразно нуждите и необходимостта от резервни части и материали за поддръжка техническата изправност на наличния автопарк на Възложителя. Срок за изпълнение – 18 (осемнадесет месеца) от датата на сключване на договора или до достигане на общата стойност по договора, което от двете събития настъпи по-рано. Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на дружество „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна. Възложителят заплаща чрез банков превод по банкова сметка на Изпълнителя, посочена в договора, дължимите суми в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на данъчна фактура – оригинал, както и изрично посочените документи в проекта на договор вкл. подписване на приемо предавателен протокол подписан "без забележки".

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 204 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Опции (предвидени възможности за изменение на договора, съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП):

- В случай, че при изтичане на срока на договора не е достигната прогнозната му стойност и не е налице възможност за незабавно сключване на нов договор по реда на ЗОП, при съгласие от двете страни, срокът на действие на договора може да бъде удължен с до 3 месеца или до сключване на нов договор по реда на ЗОП;

- В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2-7 от ЗОП;

- „Опция допълнителни доставки“ – В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части за тролейбуси, извън изброените в Техническата спецификация, Възложителят си запазва правото да направи заявка в рамките на 20 % от прогнозната стойност на обществената поръчка, при единична стойност от каталога на изпълнителя/производителя, от която се приспада търговската отстъпка, която е оферирал Изпълнителя в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза, Възложителят има право да измени настоящия договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност!!!

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен* с този на поръчката през последните 3 (три) години, от датата на подаване на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен* с този на поръчката през последните 3 години, от датата на подаване на офертата.

* Забележка:

 Под изпълнение на дейности с предмет „сходен с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбира доставки на резервни части/материали попадащи в обхвата на поръчката за която се участва, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, като Възложителя ще приеме доставки, както следва:

- доставка на преден и/или заден мост, кормилно управление за тролейбуси или автобуси;

- Възложителят не се интересува от обема на изпълнените дейности !!!

Доказване: Отговарянето на минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение с Възложителя, чрез представяне на Списък на доставките/продажбите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документите, които доказват извършената доставка.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице едно или повече от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55,ал.1,т.1,т.4ит.5 от ЗОП и за който са налице специфичните национални основания.Специфични национални основания за изключване, които следва да се декларират в Част III от ЕЕДОП:1. Участникът следва да декларира липсата или наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252, чл.254а-255а или чл.256-260 НК.2. Участникът не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 ЗОП. 3. За участникът не следва да e установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Възложителят ще изисква гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора от участника обявен за изпълнител в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойност на обществената поръчка, без ДДС. Гаранцията може да се внесе като парична сума по банкова сметка на Възложителя или се представи под формата на банкова гаранция,или във вид на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.В случай, че участникът,избран за изпълнител, представи банкова гаранция,то същата следва да бъде безусловна и неотменяема със срок на валидност най-малко 30 календарни дни след изтичане срока на договора.Ако, участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора във вид на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя,то задължително застраховката трябва да е платена еднократно.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/05/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/05/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/04/2022