Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης 2022 Published by Tenders Electronic Daily

Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης 2022

Application deadline

27.05.2022, 08:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Beach services
  92332000-7
Language

Greek

Contracting authority / owner

Δήμος Κατερίνης
3ο χλμ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ
60100 Κατερίνη
Greece
Tel.: +30 2351350595
E-Mail: mitrodora@katerini.gr
Website: www.katerini.gr

assignment

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Κατερίνης για την θερινή περίοδο από 1-6-2022 έως και 30-9-2022, η οποία συνιστά την υποχρεωτική περίοδο κάλυψης των ακτών, σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020. Ειδικότερα, σύμφωνα με το από 21-12-21 πρακτικό της Επιτροπής καθορισμού πολυσύχναστων ακτών, έχουν οριστεί στο Δήμο Κατερίνης τρεις (3) πολυσύχναστες ακτές (λουτρικές εγκαταστάσεις): Κορινού, Παραλίας και Ολυμπιακής ακτής
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Κατερίνης για την θερινή περίοδο από 1-6-2022 έως και 30-9-2022, η οποία συνιστά την υποχρεωτική περίοδο...
Show more

Lots 1

Job / name

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΗΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

Description of procurement /scope of services

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΗΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

Others CPV Codes
 • Beach services
  92332000-7

Lots 2

Job / name

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Description of procurement /scope of services

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Others CPV Codes
 • Beach services
  92332000-7

Lots 3

Job / name

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ

Description of procurement /scope of services

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ

Others CPV Codes
 • Beach services
  92332000-7

Lots 4

Job / name

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΛΠ

Description of procurement /scope of services

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΛΠ

Others CPV Codes
 • Beach services
  92332000-7

Ελλάδα-Κατερίνη: Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών

2022/S 093-255937

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Κατερίνης
Ταχ. διεύθυνση: 3ο χλμ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ
Πόλη: Κατερίνη
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria
Ταχ. κωδικός: 60100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δ/νση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mitrodora@katerini.gr
Τηλέφωνο: +30 2351350595
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.katerini.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης 2022

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
92332000 Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Κατερίνης για την θερινή περίοδο από 1-6-2022 έως και 30-9-2022, η οποία συνιστά την υποχρεωτική περίοδο κάλυψης των ακτών, σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020. Ειδικότερα, σύμφωνα με το από 21-12-21 πρακτικό της Επιτροπής καθορισμού πολυσύχναστων ακτών, έχουν οριστεί στο Δήμο Κατερίνης τρεις (3) πολυσύχναστες ακτές (λουτρικές εγκαταστάσεις): Κορινού, Παραλίας και Ολυμπιακής ακτής

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 591 826.82 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΗΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
92332000 Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΗΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 126 143.48 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
92332000 Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 210 596.38 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
92332000 Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 193 705.80 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΛΠ

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
92332000 Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΛΠ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 61 381.16 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
Επισπευσμένη διαδικασία
Αιτιολόγηση:

Γίνεται χρήση επισπευσμένης διαδικασίας σύμφωνα με την παρ.3 του ά.27 του ν.4412/2016 για τους πιο κάτω λόγους επείγουσας ανάγκης.

Η Υπηρεσία μας έχει ήδη διενεργήσει εγκαίρως τον αριθ.154755 διαγωνισμό για την ίδια σύμβαση και με τον ίδιο προϋπολογισμό, για τον οποίο όμως εν τέλει εκδόθηκε η αριθ.8ΠΣ/2022 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Πιερίας με την οποία ΚΩΛΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και επομένως δεν μπορεί να εκτελεστεί η εργασία με τον ανάδοχο που προέκυψε.

Στη συνέχεια, διενεργήθηκε νέος διαγωνισμός με αριθμό 159902 σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθ.8ΠΣ/2022 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Πιερίας, ο οποίος προέκυψε άγονος, οπότε και επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός, ο οποίος επιβάλλεται να επισπευσθεί διότι ο χρόνος που απομένει για την έναρξη εκτέλεσης της εργασίας είναι περιορισμένος και κατά τη διάρκεια της ναυαγοσωστικής περιόδου από 01-06-22 έως και 30-09-2022 θα πρέπει απαρέγκλιτα να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα και θεσμοθετημένα μέτρα για την ασφάλεια των λουόμενων στις ακτ

IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 27/05/2022
Τοπική ώρα: 08:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 27/05/2022
Τοπική ώρα: 09:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών – Α.Ε.Π.Π.
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Κατερίνης
Ταχ. διεύθυνση: 3ο χλμ Κατερίνης Γανόχωρας
Πόλη: Κατερίνη
Ταχ. κωδικός: 60100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mitrodora@katerini.gr
Τηλέφωνο: +30 2351350595
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://katerini.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/05/2022