Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Zwierzyniec w okresie od 01.07.2022 r. d Published by Tenders Electronic Daily

Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Zwierzyniec w okresie od 01.07.2022 r. d

Application deadline

01.06.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Sewage, refuse, cleaning and environmental services
  90000000-7
Language

Polish

Contracting authority / owner

Gmina Zwierzyniec
ul. Rynek 1
22-470 Zwierzyniec
Poland
Tel.: +48 846872011
Fax: +48 846872011
E-Mail: piwanczak@zwierzyniec.info.pl
Website: http://zwierzyniec.e-biuletyn.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Zwierzyniec w okresie od 01.07.2022 roku do 30.06.2023 roku, w tym realizacja n/w zadań:a) 1 zadanie: obsługa nieruchomości i obsługa usług dodatkowych,b) 2 zadanie: wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej pojemniki do zbiórki odpadów segregowanych oraz każdemu właścicielowi nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej po komplecie worków na odpady segregowane,c) 3 zadanie: obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i punktów przyjmowania leków przeterminowanychd) 4 zadanie: obsługa zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Zwierzyniec w okresie od 01.07.2022 roku do 30.06.2023 roku, w tym realizacja n/w zadań:a) 1...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Zwierzyniec w okresie od 01.07.2022 roku do 30.06.2023 roku, w tym realizacja n/w zadań:a) 1 zadanie: obsługa nieruchomości i obsługa usług dodatkowych,b) 2 zadanie: wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej pojemniki do zbiórki odpadów segregowanych oraz każdemu właścicielowi nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej po komplecie worków na odpady segregowane,c) 3 zadanie: obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i punktów przyjmowania leków przeterminowanychd) 4 zadanie: obsługa zbiórki odpadów wielkogabarytowych.2. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp nie dopuszcza składania ofert częściowych.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do swz.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Zwierzyniec w okresie od 01.07.2022 roku do 30.06.2023 roku, w tym realizacja n/w zadań:a) 1...
Show more

Others CPV Codes
 • Refuse and waste related services
  90500000-2
 • Household-refuse disposal services
  90513100-7
 • Waste-tip management services
  90533000-2
Project adress

Miasto i gmina Zwierzyniec.

Polska-Zwierzyniec: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2022/S 084-226192

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zwierzyniec
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Zwierzyniec
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-470
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Iwańczak
E-mail: piwanczak@zwierzyniec.info.pl
Tel.: +48 846872011
Faks: +48 846872011
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zwierzyniec.e-biuletyn.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zwierzyniec.e-biuletyn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://sidaspzp.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Zwierzyniec w okresie od 01.07.2022 r. d

Numer referencyjny: GKI-V.2710.3.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Zwierzyniec w okresie od 01.07.2022 roku do 30.06.2023 roku, w tym realizacja n/w zadań:

a) 1 zadanie: obsługa nieruchomości i obsługa usług dodatkowych,

b) 2 zadanie: wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej pojemniki do zbiórki odpadów segregowanych oraz każdemu właścicielowi nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej po komplecie worków na odpady segregowane,

c) 3 zadanie: obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i punktów przyjmowania leków przeterminowanych

d) 4 zadanie: obsługa zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 092 260.80 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto i gmina Zwierzyniec.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Zwierzyniec w okresie od 01.07.2022 roku do 30.06.2023 roku, w tym realizacja n/w zadań:

a) 1 zadanie: obsługa nieruchomości i obsługa usług dodatkowych,

b) 2 zadanie: wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej pojemniki do zbiórki odpadów segregowanych oraz każdemu właścicielowi nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej po komplecie worków na odpady segregowane,

c) 3 zadanie: obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i punktów przyjmowania leków przeterminowanych

d) 4 zadanie: obsługa zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

2. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do swz.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 092 260.80 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2022
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

b) aktualny wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie transportu odpadów oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje w trybie przewidzianym w platformie do przeprowadzania postępowań https://sidaspzp.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

I kwartał 2023 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

— 24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

— 24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

— 24.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

— 24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

— 24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

— 24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

— 24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

— 24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

— 24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

— a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

— b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

— c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

— 24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

— 24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

— 24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/04/2022