Realizacja maksymalnie 52 kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i maksymalnie 41 wizyt monitoringowych ramach PO WER Published by Tenders Electronic Daily

Realizacja maksymalnie 52 kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i maksymalnie 41 wizyt monitoringowych ramach PO WER

Application deadline

10.06.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Auditing services
    79212000-3
Language

Polish

Contracting authority / owner

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4
00 - 926 Warszawa, Polska
Poland
Fax: +48 222738922
E-Mail: zamowienia@mfipr.gov.pl
Website: https://zamowienia.mfipr.gov.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 52 kontroli projektów w ramach kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i maksymalnie 41 wizyt monitoringowych w ramach PO WER.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 52 kontroli projektów w ramach kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i maksymalnie 41 wizyt monitoringowych w ramach PO WER.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie maksymalnie:a) 43 kontrole projektów konkursowych i pozakonkursowych (czynnościkontrolne na miejscu/zza biurka muszą być zakończone do dnia 30.06.2023 r.)Kontrole będą dotyczyły projektów konkursowych i pozakonkursowych (w ramach Działań 2.19, 4.1 i 4.2 PO WER, których stroną umowy jest Skarb Państwa –MFiPR/Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach zadań realizowanych przez Departament EFS w MFiPR oraz projektów własnych Instytucji Pośredniczących PO WER (przede wszystkim: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wojewódzkich Urzędów Pracy)b) 9 kontroli projektów pomocy technicznej PO WER (czynności kontrolne na miejscu/zza biurka muszą być zakończone do dnia 30.06.2023 r.) w tym: 8 kontroli projektów pomocy technicznej: 8 w Instytucjach Pośredniczących, których siedziby znajdują się w miastach wojewódzkich, 1 kontrola projektu pomocy technicznej realizowanego w MFiPR (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydział Systemu Wdrażania).c) wizyty monitoringowe. Celem wizyty monitoringowej jest weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscuprowadzenia działań merytorycznych (np. w miejscu szkolenia, stażu, konferencji). Zgodnie z treścią załącznika pn. Założenia do kontroli na miejscu do Porozumienia w sprawie realizacji PO WER 2014 – 2020 (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 1 do SOPZ) wizyta monitoringowa musi odbyć się w ramach każdego projektu, który został wybrany do kontroli o ile umożliwia to specyfika realizacji projektu. Wizyta monitoringowa powinna zostać zaplanowana przed kontrolą w siedzibie beneficjenta na podstawie udostępnionych przez beneficjenta harmonogramów udzielania wsparcia. Wyniki wizyty monitoringowej powinien być brany pod uwagę przez kontrolujących w trakcie kontroli w siedzibie beneficjenta.d) kontrole/wizyty monitoringowe doraźne na miejscu (czynności kontrolne na miejscu/zza biurka muszą zostać zakończone do dnia 30.06.2023 r.). W ramach zamówienia Wykonawca może zostać zobowiązany do przeprowadzenia kontroli i wizyt monitoringowych doraźnych (zgodnie z treścią załącznika pn. Założenia do kontroli na miejscu do Porozumienia w sprawie realizacji PO WER 2014 – 2020), na prośbę Zamawiającego. Kontrole i wizyty monitoringowe doraźne będą wykonywane w ramach limitu kontroli i wizyt monitoringowych określonych w pkt 2a i 2c SOPZ. Zlecenie kontroli doraźnej lub wizyty monitoringowej doraźnej powoduje zmniejszenie maksymalnej liczby kontroli na miejscu (pkt 2 a) SOPZ) lub maksymalnej liczby wizyt monitoringowych (pkt 2 c) SOPZ).
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie maksymalnie:a) 43 kontrole projektów konkursowych i pozakonkursowych (czynnościkontrolne na miejscu/zza biurka muszą być zakończone do dnia 30.06.2023 r.)Kontrole będą dotyczyły projektów konkursowych i pozakonkursowych (w ramach Działań 2.19, 4.1 i 4.2...
Show more

Others CPV Codes
  • Accounting review services
    79212500-8
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Polska

Polska-Warszawa: Usługi audytu

2022/S 090-247882

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 526 289 51 99
Adres pocztowy: ul. Wspólna 2/4
Miejscowość: Warszawa, Polska
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00 - 926
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Romańczuk
E-mail: zamowienia@mfipr.gov.pl
Faks: +48 222738922
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.mfipr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-o-zamowieniach-publicznych
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.mfipr.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Realizacja maksymalnie 52 kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i maksymalnie 41 wizyt monitoringowych ramach PO WER

Numer referencyjny: BDG-V.2611.21.2022.PC
II.1.2)Główny kod CPV
79212000 Usługi audytu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 52 kontroli projektów w ramach kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i maksymalnie 41 wizyt monitoringowych w ramach PO WER.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 648 538.39 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79212500 Usługi kontroli rachunkowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie maksymalnie:

a) 43 kontrole projektów konkursowych i pozakonkursowych (czynności

kontrolne na miejscu/zza biurka muszą być zakończone do dnia 30.06.2023 r.)

Kontrole będą dotyczyły projektów konkursowych i pozakonkursowych (w ramach Działań 2.19, 4.1 i 4.2 PO WER, których stroną umowy jest Skarb Państwa –MFiPR/Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach zadań realizowanych przez Departament EFS w MFiPR oraz projektów własnych Instytucji Pośredniczących PO WER (przede wszystkim: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wojewódzkich Urzędów Pracy)

b) 9 kontroli projektów pomocy technicznej PO WER (czynności kontrolne na miejscu/zza biurka muszą być zakończone do dnia 30.06.2023 r.) w tym: 8 kontroli projektów pomocy technicznej: 8 w Instytucjach Pośredniczących, których siedziby znajdują się w miastach wojewódzkich, 1 kontrola projektu pomocy technicznej realizowanego w MFiPR (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydział Systemu Wdrażania).

c) wizyty monitoringowe. Celem wizyty monitoringowej jest weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu

prowadzenia działań merytorycznych (np. w miejscu szkolenia, stażu, konferencji). Zgodnie z treścią załącznika pn. Założenia do kontroli na miejscu do Porozumienia w sprawie realizacji PO WER 2014 – 2020 (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 1 do SOPZ) wizyta monitoringowa musi odbyć się w ramach każdego projektu, który został wybrany do kontroli o ile umożliwia to specyfika realizacji projektu. Wizyta monitoringowa powinna zostać zaplanowana przed kontrolą w siedzibie beneficjenta na podstawie udostępnionych przez beneficjenta harmonogramów udzielania wsparcia. Wyniki wizyty monitoringowej powinien być brany pod uwagę przez kontrolujących w trakcie kontroli w siedzibie beneficjenta.

d) kontrole/wizyty monitoringowe doraźne na miejscu (czynności kontrolne na miejscu/zza biurka muszą zostać zakończone do dnia 30.06.2023 r.). W ramach zamówienia Wykonawca może zostać zobowiązany do przeprowadzenia kontroli i wizyt monitoringowych doraźnych (zgodnie z treścią załącznika pn. Założenia do kontroli na miejscu do Porozumienia w sprawie realizacji PO WER 2014 – 2020), na prośbę Zamawiającego. Kontrole i wizyty monitoringowe doraźne będą wykonywane w ramach limitu kontroli i wizyt monitoringowych określonych w pkt 2a i 2c SOPZ. Zlecenie kontroli doraźnej lub wizyty monitoringowej doraźnej powoduje zmniejszenie maksymalnej liczby kontroli na miejscu (pkt 2 a) SOPZ) lub maksymalnej liczby wizyt monitoringowych (pkt 2 c) SOPZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Studium przypadku / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 648 538.39 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do dnia 30 września 2023 r. Terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia wskazane zostały w SOPZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

(Numeracja zgodna z SWZ)

5.2.4.1. Zamawiający uzna za spełniony ww. warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 3 usługi, z których każda:

a) polegała na przeprowadzeniu kontroli/audytu zewnętrznego projektu/projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,

b) była o wartości minimum 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto).

W przypadku wykazania przez Wykonawcę usług powtarzających się lub ciągłych, przedmiot oraz wartość zrealizowanych usług na dzień składania ofert musi osiągnąć minimalną wartość, o której mowa w warunku udziału w postępowaniu określonym w pkt 5.2.4.1.

5.2.4.2. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 10 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, przy czym każda osoba wchodząca w skład zespołu (niezależnie od ich liczby) musi spełniać warunek, o którym mowa w pkt 5.2.4.2 lit. a) oraz co najmniej jeden z warunków, o których mowa w punkcie

5.2.4.2 lit. b) od i. do iv, z zastrzeżeniem, że cały zespół musi łącznie spełniać warunki, o których mowa niżej:

a) uczestniczyła w realizacji 3 kontroli lub audytów zewnętrznych projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, a wartość każdego z kontrolowanych/audytowanych projektów była nie mniejsza niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) brutto;

b) przeprowadziła:

i. 3 kontrole zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i/lub

ii. 3 kontrole poprawności udzielania zamówień publicznych i/lub

iii. 3 kontrole stosowania zasad pomocy publicznej i/lub

iv. 3 kontrole przestrzegania ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

c) Co najmniej 3 osoby wchodzące w skład zespołu muszą posiadać uprawnienia audytora wewnętrznego określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Osoby posiadające uprawnienie audytora wewnętrznego będą pełniły funkcje Kierowników Zespołu kontrolującego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

(Numeracja zgodna z SWZ)

17.1 Projektowane postanowienia umowy stanowią Załączniki Nr 2 do SWZ.

17.2 Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na warunkach, o których mowa w pkt 17.1.

17.3 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w Projektowanych Postanowieniach Umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: https://zamowienia.mfipr.gov.pl/.

Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

(Numeracja zgodna z SWZ)

7.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 zł). Wymagania dot. wadium zostały określone w rozdziale 7 SWZ.

10.1 Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od dnia upływu składania ofert.

Opis sposobu przygotowania ofert:

8.11 Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać nw. dokumenty i oświadczenia, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożone za pośrednictwem Platformy:

8.11.1 Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ,

8.11.2 oświadczenia (JEDZ), o których mowa w pkt 6.1 według wzoru dostępnego na Platformie

8.11.3 oświadczenie (JDZ) podmiotu udostepniającego zasoby, o którym mowa w pkt 6.1.3

8.11.4 pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),

8.11.5 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 5.5.1 i 5.5.4 – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby,

8.11.6 oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.7.2, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ,

8.11.7 oświadczenie wykonawcy o którym mowa w pkt. 6.1.6, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ,

8.11.8 oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o którym mowa w pkt. 6.1.7, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do SWZ,

8.11.9 dokument, podlegający ocenie w kryterium oceny ofert opisanym w Rozdziale 13 SWZ, tj. dokument zawierający „Studium przypadku”. Wykonawca przygotowuje ww. dokument zgodnie z Instrukcją zadania zawartą w załączniku nr 10 do SWZ – „Studium przypadku”.

Jeżeli oferta nie będzie zawierała ww. dokumentu, to taka oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy jako niezgodna z warunkami zamówienia (dokument nie będzie podlegał uzupełnieniu).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy jak dla postępowań powyżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy w odniesieniu do dostaw.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2022