Sistem AWOS semiautomat de observare meteorologică la 16 aeroporturi Published by Tenders Electronic Daily

Sistem AWOS semiautomat de observare meteorologică la 16 aeroporturi

There are changes or additional information to this announcement. Sistem AWOS semiautomat de observare meteorologică la 16 aeroporturi (11.04.2022 20:10)

Application deadline

16.05.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Weather stations
    38127000-1
Language

Romanian

Contracting authority / owner

R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN
bdul. Ion Ionescu de la Brad Ion, nr. 10
013813 Bucuresti
Romania
Tel.: +40 212083528
Fax: +40 212083564
E-Mail: petronela.dionise@romatsa.ro
Website: www.romatsa.ro

assignment

Autoritatea contractantă achiziţionează Sistemul AWOS pentru înlocuirea actualelor sisteme semiautomate existente la aeroporturi (ROMAWOS) ca urmare a uzurii fizice și morale precum și din cauza suportului limitat din partea funizorului aplicației software pentru dezvoltări viitoare; achiziția se va realiza de la un operator economic de specialitate selectat în condiţiile legii. Orice operator economic poate solicita clarificari referioare la documentatia de atribuire astfel:- cu maxim 30 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor . Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret acestor solicitari de clarificari/informatiilor suplimentare in a 22-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor; - cu maxim 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor . Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret acestor solicitari de clarificari/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor; Clarificarile solicitate dupa aceste termene nu vor fi luate in considerare fiind considerate tardive.
Autoritatea contractantă achiziţionează Sistemul AWOS pentru înlocuirea actualelor sisteme semiautomate existente la aeroporturi (ROMAWOS) ca urmare a uzurii fizice și morale precum și din cauza suportului limitat din partea funizorului aplicației software pentru dezvoltări viitoare; achiziția...
Show more

Description of procurement /scope of services

Autoritatea contractantă achiziţionează Sistemul AWOS pentru înlocuirea actualelor sisteme semiautomate existente la aeroporturi (ROMAWOS) ca urmare a uzurii fizice și morale precum și din cauza suportului limitat din partea funizorului aplicației software pentru dezvoltări viitoare; achiziția se va realiza de la un operator economic de specialitate selectat în condiţiile legii. Caracteristicile tehnice ale sistemului (componentele acestuia și functionalitățile pe care trebuie să le îndeplinească) precum și serviciile incluse cu titlu accesoriu în această achiziție sunt descrise detaliat în caietul de sarcini și anexele acestuia;Contractul este de furnizare de produse, iar implementarea contractului se va face în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, respectiv cele ale propunerii tehnice şi financiare, precum şi cu prevederile contractuale.
Autoritatea contractantă achiziţionează Sistemul AWOS pentru înlocuirea actualelor sisteme semiautomate existente la aeroporturi (ROMAWOS) ca urmare a uzurii fizice și morale precum și din cauza suportului limitat din partea funizorului aplicației software pentru dezvoltări viitoare; achiziția...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Sediul RA ROMATSA, b-dul Ion Ionescu de la Brad nr.10, Bucuresti sector 1

România-București: Staţii meteorologice

2022/S 042-108386

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN
Număr naţional de înregistrare: RO1589932
Adresă: bdul. Ion Ionescu de la Brad Ion, nr. 10
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013813
Țară: România
Persoană de contact: Marius Adrian Cojoc
E-mail: petronela.dionise@romatsa.ro
Telefon: +40 212083528
Fax: +40 212083564
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.romatsa.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100137783
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Regie Autonoma
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Activitati aeroportuare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Sistem AWOS semiautomat de observare meteorologică la 16 aeroporturi

Număr de referinţă: 1642 / 28.01.2022
II.1.2)Cod CPV principal
38127000 Staţii meteorologice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractantă achiziţionează Sistemul AWOS pentru înlocuirea actualelor sisteme semiautomate existente la aeroporturi (ROMAWOS) ca urmare a uzurii fizice și morale precum și din cauza suportului limitat din partea funizorului aplicației software pentru dezvoltări viitoare; achiziția se va realiza de la un operator economic de specialitate selectat în condiţiile legii.

Orice operator economic poate solicita clarificari referioare la documentatia de atribuire astfel:

- cu maxim 30 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor . Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret acestor solicitari de clarificari/informatiilor suplimentare in a 22-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor;

- cu maxim 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor . Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret acestor solicitari de clarificari/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor;

Clarificarile solicitate dupa aceste termene nu vor fi luate in considerare fiind considerate tardive.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul RA ROMATSA, b-dul Ion Ionescu de la Brad nr.10, Bucuresti sector 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă achiziţionează Sistemul AWOS pentru înlocuirea actualelor sisteme semiautomate existente la aeroporturi (ROMAWOS) ca urmare a uzurii fizice și morale precum și din cauza suportului limitat din partea funizorului aplicației software pentru dezvoltări viitoare; achiziția se va realiza de la un operator economic de specialitate selectat în condiţiile legii.

Caracteristicile tehnice ale sistemului (componentele acestuia și functionalitățile pe care trebuie să le îndeplinească) precum și serviciile incluse cu titlu accesoriu în această achiziție sunt descrise detaliat în caietul de sarcini și anexele acestuia;

Contractul este de furnizare de produse, iar implementarea contractului se va face în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, respectiv cele ale propunerii tehnice şi financiare, precum şi cu prevederile contractuale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Funcționalități suplimentare ofertate / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 270
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

La solicitarea autoritatii contractante numai ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE :

- certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat valabil la momentul prezentarii;

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum

rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru ofertantii nerezidenti, în conformitate cu prevederile art.168 alin. (3 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice) în cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art.58,60,61,62,63 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Precizam ca numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Marius Adrian COJOC - Director General, Cristian CITU - RADU, acting Economical Director, Laura RUSESCU, Petronela DIONISE, Marietta BABOS, Evaluation Commission Chairman, Technical Director – Cosmin DUMITRESCU, commission members: Alina BALASA/Andrei SURUGIU, Tatiana BEJAN, Adriana NITA/ Sorin POPESCU, Laurentiu BROJBOIU, Liviu BUZDUGAN, Paul ANASTASE, Gabriel DRAGOMIRESCU, Bogdan NEACSU, Lorena Maria CHIVULESCU/Sarchiz TERZIAN, Magdalena DINU/ Gabriela Magdalena ENACHE.

1.Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 cu informațiile aferente situației lor, de către ofertanţi, asociaţi şi subcontractanți.

Documentele justificative care demonstrează indeplinirea celor declarate in DUAE, se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Acestea pot fi:

 Persoanele juridice romane

1) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza căruia este situat sediul ofertantului. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie să rezulte:

a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

b) starea ofertantului;

c) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii.

Informațiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Notă: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronică, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

 Persoanele juridice straine

Ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse în limba română de către un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentării,care să dovedească o forma de înregistrare şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit operatorul economic si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relațiile cu terții, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedească faptul ca obiectul sau de activitate include activități de tipul celor care fac obiectul achiziției publice și să conțina informații cu privire la starea ofertantului.

Nota 1: In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Nota 2: În cazul în care ofertantul subcontractează o parte din contractul de achiziție publică, sunt aplicabile prevederile art.52 alin.(2) din H.G. nr.395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) să fie de minimum 1.500.000 euro sau echivalentul in alta valuta. Conversia leu-euro/altă valută se face prin raportare la cursul mediu comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 cu informațiile aferente situației lor.Documentele justificative care demonstrează indeplinirea celor declarate in DUAE se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante numai de catre ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire. Documentele suport pentru verificarea îndeplinirii cerinței pot fi: i) situații financiare care includ bilanțuri contabil, înregistrate la organele competente, însoțite, după caz, traducerea autorizată a acestora în limba română; ii) audituri financiare, întocmite de entități specializate; iii) alte documente, în măsura în care acestea reflecta o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" -"Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti, cu respectarea prevederilor art.182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" -"Capacitatea economica si financiara"In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.b) Documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatSe solicită lista principalelor livrări de produse (produse ce pentru buna funcționare impun și prestări de servicii conexe) în cursul unei perioade care acoperă ultimii 5 ani de la data limită de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privati din care să reiasă că operatorul economic a livrat, instalat și pus în funcțiune cel puțin un sistem similar cu cel care face obiectul achiziției din punct de vedere al scopului, care se află în exploatare operaţională la un aeroport deschis traficului internațional.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantul trebuie sa demonstreze ca a implementat, gestioneaza și mentine un Sistem de management al calității (QMS) certificat și care îndeplinește cerințele standardului ISO 9001:2015 pentru produsele care fac obiectul contractului.Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 cu informațiile aferente situației lor, de către ofertanţi, asociaţi şi subcontractanți indicand in mod explicit, pentru fiecare contract invocat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, beneficiarul, tipul activităților realizate, perioada de realizare a activităților.Prin sistem similar se înțelege un sistem având funcționalități tehnice comparabile sau superioare și care deservește activitatea de meteorologie aeronautică, fiind operat de o entitate comparabilă cu RA ROMATSA din punct de vedere al obiectului de activitate (furnizor de servicii de meteorologie aeronautică).Documentele justificative care demonstrează indeplinirea celor declarate in DUAE, se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, stabilind un termen pentru prezentarea acestor documente.Acestea pot fi: Documentele justificative pot fi: documente/certificate edificatoare, aferente fiecarui contract invocat ca experienta similara (recomandari, procese-verbale de receptie, documente constatatoare, altele echivalente), emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, din care sa rezulte livrarea, instalarea, in ultimii 5 ani, de produse similare și prestări de servicii conexe.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.Nota 2: In vederea indeplinirii fiecarei cerinte, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va complete DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - "Capacitatea tehnica si profesionala" indicand in mod explicit, pentru fiecare contract invocat cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, beneficiarul, tipul activităților realizate, perioada de realizare a activităților.In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:a) Angajam ferm privind sustinerea cap tehnice acordata de tertul sustinator, incarcat in SEAP cu oferta si va fi semnat cu semnatura el extinsa, in conditiile legii.b) Documente transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ financiare/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

Ofertantul va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea cerinței. Aceste documente vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor și pot fi: - certificat valabil la momentul prezentării, emis de un organism de certificare acreditat, care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001:2015, sau alte probe sau dovezi care confirmă implementarea unui Sistem de Management al Calității în vederea asigurării unui nivel corespunzător al calității serviciilor oferite/prestate.În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să deţină astfel de documente, pentru partea din contract pe care o realizează.Autoritatea contractantă a indicat clar în documentaţia de atribuire informaţiile pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul demonstrării capacităţii tehnice şi profesionale solicitate.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/05/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 16/08/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/05/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP. Toata corespondenta dintre autoritatea contractanta si operatorii economici inainte si dupa depunerea ofertelor se realizeaza numai prin intermediul SEAP.

2. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana .

3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site–ul www.e-licitatie.ro.

4. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti (inclusiv eventualele propuneri de modificări ale clauzelor contractuale) se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal (mentionat la Sectiunea II.1.4 din fisa de date a achizitiei) la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.elicitatie.ro.

5. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte, semnate cu semnatura electronica a ofertantului

6. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în Fisa de Date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a completa initial doar documentul unic european (DUAE) . Prin completarea acestui document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta/complete certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare.

7. Limba care guverneaza contractul este limba romana; Toate comunicarile intre Operatorul economic si Autoritatea Contractanta vor fi in limba romana.

8. Pentru vizualizarea documentelor de atribuire anexate Anuntului de participare disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii Legii 455/2001 privind semnatura ectronica.

9. Conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016, ofertantul va preciza în cadrul ofertei informatiile care sunt CONFIDENTIALE (dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala).

10. Fiecare operator economic participant la procedura va completa (daca este cazul) o declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti cu indicarea procentului de subcontractare. Subcontractantii si/sau tertii sustinatori au obligatia de a completa in SEAP DUAE

12.Departajarea ofertelor cu punctaje egale: În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita depunerea unei noi oferte financiare urmand a declara castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut obtinut dupa reofertare.

13. Clauză suspensivă: Intrarea în vigoare a Contractului este sub incidența prezentei clauze suspensive, derivată din situația actuală mondială ca urmare a pandemiei COVID - 19, în sensul că semnarea contractului va fi condiționată de existența resurselor financiare necesare acestei achiziții. Autoritatea contractantă estimează un termen de 3 luni pentru asigurarea resurselor financiare necesare, de la data la care ofertantul dec... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/02/2022