Onderhoud verkeersregelinstallaties - Veldhoven Published by Tenders Electronic Daily

Onderhoud verkeersregelinstallaties - Veldhoven

Application deadline

07.06.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Traffic-signal maintenance services
    50232200-2
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Gemeente Veldhoven
Meiveld 1
5501 KA Veldhoven
Netherlands
Tel.: +31 621296562
E-Mail: a.spolet@bizob.nl
Website: http://www.bizob.nl

assignment

De overeenkomst ziet op het uitvoeren van het preventief en correctief onderhoud van de verkeersregelinstallaties (VRI's) van de gemeente Veldhoven. Het onderhoud heeft betrekking op het functioneel in stand houden van de VRI's. De doelstelling is een overeenkomst te realiseren waarmee opdrachten voor het uitvoeren van werkzaamheden rond het in stand houden van de huidige verkeersregelinstallaties op doelmatige wijze kunnen worden opgedragen.
De overeenkomst ziet op het uitvoeren van het preventief en correctief onderhoud van de verkeersregelinstallaties (VRI's) van de gemeente Veldhoven. Het onderhoud heeft betrekking op het functioneel in stand houden van de VRI's. De doelstelling is een overeenkomst te realiseren waarmee opdrachten voor...
Show more

Description of procurement /scope of services

De overeenkomst ziet op het uitvoeren van het preventief en correctief onderhoud van de verkeersregelinstallaties (VRI’s) van de gemeente Veldhoven. Het onderhoud heeft betrekking op het functioneel in stand houden van de VRI’s, uit te voeren werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:- Het opstellen en bijhouden van een lijst met beheergegevens voor de verkeersregelinstallaties;- Het maandelijks bijwonen van een voortgangsoverleg;- Het opstellen van maandoverzichten;- Het instellen en instandhouden van een 24-uurs storingsdienst;- Het herstellen van storingen aan de verkeersregelinstallaties (buiteninstallatie);- Het uitvoeren van preventief onderhoud aan de verkeersregelinstallaties (buiteninstallatie);- Het uitvoeren van correctief onderhoud aan de verkeersregelinstallaties (buiteninstallatie);- Het administratief melden/afhandelen van schadegevallen aan verkeersregelinstallaties (buiteninstallatie);- Het herstellen van schadegevallen aan verkeersregelinstallaties (buiteninstallatie);- Coördinatiewerkzaamheden met derden.
De overeenkomst ziet op het uitvoeren van het preventief en correctief onderhoud van de verkeersregelinstallaties (VRI’s) van de gemeente Veldhoven. Het onderhoud heeft betrekking op het functioneel in stand houden van de VRI’s, uit te voeren werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:- Het opstellen...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Gemeente Veldhoven

Nederland-Veldhoven: Onderhoud van verkeerslichten

2022/S 076-208074

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Veldhoven
Nationaal identificatienummer: 482173060
Postadres: Meiveld 1
Plaats: Veldhoven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5501 KA
Land: Nederland
Contactpersoon: Arjen Spolet
E-mail: a.spolet@bizob.nl
Telefoon: +31 621296562
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bizob.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=196847
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=196847
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud verkeersregelinstallaties - Veldhoven

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50232200 Onderhoud van verkeerslichten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De overeenkomst ziet op het uitvoeren van het preventief en correctief onderhoud van de verkeersregelinstallaties (VRI's) van de gemeente Veldhoven. 

Het onderhoud heeft betrekking op het functioneel in stand houden van de VRI's.

De doelstelling is een overeenkomst te realiseren waarmee opdrachten voor het uitvoeren van werkzaamheden rond het in stand houden van de huidige verkeersregelinstallaties op doelmatige wijze kunnen worden opgedragen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 370 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Veldhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De overeenkomst ziet op het uitvoeren van het preventief en correctief onderhoud van de verkeersregelinstallaties (VRI’s) van de gemeente Veldhoven.

Het onderhoud heeft betrekking op het functioneel in stand houden van de VRI’s, uit te voeren werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- Het opstellen en bijhouden van een lijst met beheergegevens voor de verkeersregelinstallaties;

- Het maandelijks bijwonen van een voortgangsoverleg;

- Het opstellen van maandoverzichten;

- Het instellen en instandhouden van een 24-uurs storingsdienst;

- Het herstellen van storingen aan de verkeersregelinstallaties (buiteninstallatie);

- Het uitvoeren van preventief onderhoud aan de verkeersregelinstallaties (buiteninstallatie);

- Het uitvoeren van correctief onderhoud aan de verkeersregelinstallaties (buiteninstallatie);

- Het administratief melden/afhandelen van schadegevallen aan verkeersregelinstallaties (buiteninstallatie);

- Het herstellen van schadegevallen aan verkeersregelinstallaties (buiteninstallatie);

- Coördinatiewerkzaamheden met derden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode van drie jaar. Daarna bestaat de mogelijkheid voor de gemeente om eenzijdig te besluiten de overeenkomst eenmaal met maximaal één jaar te verlengen. De ingangsdatum van de overeenkomst is naar verwachting 1 september 2022.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ter bepaling van de beste prijs - kwaliteitverhouding wordt gebruik gemaakt van de gunnen op waarde

(GOW) methode.

Subcriterium 1: Beheersmaatregelen verstoringen proces - maximale fictieve meerwaarde € 120.000,-

Subcriterium 2: Duurzaamheid - maximale fictieve meerwaarde € 30.000,-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Alle in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitsluitingsgronden en de in de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Referenties

- Kwaliteitsmanagement

- Veiligheid

Eventuele minimumeisen:

Referenties:

Uw onderneming heeft in de afgelopen 3 jaar minimaal één opdracht uitgevoerd waarbij op een vakkundige en regelmatige wijze het preventief en correctief onderhoud aan verkeersregelinstallaties is uitgevoerd.

Binnen deze opdracht is:

- preventief en correctief onderhoud uitgevoerd;

- de opdracht ziet op het preventief en correctief onderhoud van ten minste 20 VRI-installaties;

- en is een 24/7 storingsdienst in stand gehouden waarbij bij calamiteitenmeldingen een acute uitruk van een storingsmonteur c.q. storingsteam plaatsvond.

Kwaliteitsmanagement:

De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (bijvoorbeeld ISO 9001), dat periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst en waarvan de scope van de maatregelen betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

Veiligheid:

De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd VGM-systeem (VCA*, VCA**, VCA P of gelijkwaardig) dat naast de veiligheid, gezondheid en het milieu van de inschrijver ook toeziet op die van de onderaannemers, dat periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst.

Door de inschrijver in te zetten personeelsleden die daadwerkelijk worden ingezet bij de uitvoering van dit bestek moeten in het bezit te zijn van geldige aanwijzingen BEI BLS 2013 of recenter.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Op deze aanbesteding zijn vereisten met betrekking tot social return van toepassing. De gemeente Veldhoven volgt de Uitvoeringsregels social return zoals vastgesteld voor de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Voor deze aanbesteding is een social return eis van 5% over de opdrachtwaarde bepaald.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

N.v.t.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De digitale kluis wordt zo spoedig mogelijk na vrijgave van de digitale kluis geopend. Een openbare aanbestedingszitting vindt niet plaats. De inschrijvers ontvangen binnen twee werkdagen een proces verbaal van opening.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Facturatie vindt plaats via een elektronische factuur (e-factuur), volgens de Europese norm EN16931. Deze kan worden aangeboden aan gemeente Veldhoven, KvK 17272483 via Simplerinvoicing en het PEPPOL netwerk (OIN 00000001001902957000). Het e-factuurformaat moet voldoen aan de meest recente versie van Simplerinvoicing. Op de e-factuur wordt een bestelnummer en/of routenummer vermeld.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: ’s-Hertogenbosch (NL)
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internetadres: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/04/2022