Świadczenie asysty technicznej i konserwacji do sprzętu oraz oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego Published by Tenders Electronic Daily

Świadczenie asysty technicznej i konserwacji do sprzętu oraz oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego

There are changes or additional information to this announcement. Świadczenie asysty technicznej i konserwacji do sprzętu oraz oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego (29.04.2022 20:33), Świadczenie asysty technicznej i konserwacji do sprzętu oraz oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego (15.04.2022 20:51)

Application deadline

12.05.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • IT services: consulting, software development, Internet and support
    72000000-5
Language

Polish

Contracting authority / owner

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk
Poland
E-Mail: zamowieniapubliczne@nf-gdansk.pl
Website: https://nfz-gdansk.ezamawiajacy.pl

assignment

Przedmiotem postępowania jest „Świadczenie asysty technicznej i konserwacji do sprzętu oraz oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego", zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Lokalizacja sprzętu i oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego : Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi, Centrala NFZ w Warszawie.
Przedmiotem postępowania jest „Świadczenie asysty technicznej i konserwacji do sprzętu oraz oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego", zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Lokalizacja sprzętu i oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie asysty technicznej i konserwacji do sprzętu oraz oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego”, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 4. Lokalizacja sprzętu i oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego, będącego przedmiotem zamówienia: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi, Centrala NFZ w Warszawie. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego certyfikat potwierdzający wykupienie świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji. Certyfikat zostanie poddany weryfikacji u producenta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie asysty technicznej i konserwacji do sprzętu oraz oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego”, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 4. Lokalizacja sprzętu i oprogramowania posiadanego przez...
Show more

Others CPV Codes
  • IT services: consulting, software development, Internet and support
    72000000-5
  • Software programming and consultancy services
    72200000-7
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Lokalizacja sprzętu i oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego :Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku,Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi,Centrala NFZ w Warszawie.

Polska-Gdańsk: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2022/S 071-189587

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: 1070001057
Adres pocztowy: ul. Marynarki Polskiej 148
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 80-865
Państwo: Polska
E-mail: zamowieniapubliczne@nf-gdansk.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://nfz-gdansk.ezamawiajacy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://nfz-gdansk.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie asysty technicznej i konserwacji do sprzętu oraz oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego

Numer referencyjny: WAG-Z.261.1.2022
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania jest „Świadczenie asysty technicznej i konserwacji do sprzętu oraz oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego", zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Lokalizacja sprzętu i oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego : Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi, Centrala NFZ w Warszawie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 731 707.31 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja sprzętu i oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego :

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku,

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi,

Centrala NFZ w Warszawie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie asysty technicznej i konserwacji do sprzętu oraz oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego”, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 4. Lokalizacja sprzętu i oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego, będącego przedmiotem zamówienia: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi, Centrala NFZ w Warszawie. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego certyfikat potwierdzający wykupienie świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji. Certyfikat zostanie poddany weryfikacji u producenta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 731 707.31 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/10/2022
Koniec: 11/10/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Platforma zakupowa Zamawiającego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/04/2022