Dostawa 18-tu Komór DFO i 16-tu Oświetlaczy Kryminalistycznych dla Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji i Centralnego Laboratorium .... Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa 18-tu Komór DFO i 16-tu Oświetlaczy Kryminalistycznych dla Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji i Centralnego Laboratorium ....

There are changes or additional information to this announcement. Dostawa 18-tu Komór DFO i 16-tu Oświetlaczy Kryminalistycznych dla Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji i Centralnego Laboratorium .... (13.05.2022 20:21), Dostawa 18-tu Komór DFO i 16-tu Oświetlaczy Kryminalistycznych dla Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji i Centralnego Laboratorium .... (02.05.2022 20:09)

Application deadline

17.05.2022, 09:30 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
  38000000-5
Language

Polish

Contracting authority / owner

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów
Poland
Tel.: +48 478212199
Fax: +48 478212193
E-Mail: zamowienia-publiczne@rz.policja.gov.pl
Website: www.podkarpacka.policja.gov.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest:1) w zakresie Części nr 1 - dostawa 18 - tu komór klimatycznych DFO/IND/Ninhydryna;2) w zakresie Części nr 2 – dostawa 16 – tu laboratoryjnych oświetlaczy kryminalistycznych. 2. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2021 r., nieużywany, sprawny technicznie , kompletny i gotowy do pracy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1A do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – w zakresie Części nr 1 i Załącznik nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – w Zakresie Części nr 2.4. Gwarancja1) okres gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy. W tym czasie Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny serwis gwarancyjny;2) przedłużony okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
Przedmiotem zamówienia jest:1) w zakresie Części nr 1 - dostawa 18 - tu komór klimatycznych DFO/IND/Ninhydryna;2) w zakresie Części nr 2 – dostawa 16 – tu laboratoryjnych oświetlaczy kryminalistycznych. 2. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie...
Show more

Lots 1

Job / name

Część nr 1 - Dostawa 18-tu komór klimatycznych DFO dla Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18-tu komór klimatycznych DFO/IND/Ninhydryna.2 Sprzęt będący przedmiotem zamówienia ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2021 r., nieużywany, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1A do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia .
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18-tu komór klimatycznych DFO/IND/Ninhydryna.2 Sprzęt będący przedmiotem zamówienia ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2021 r., nieużywany, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...
Show more

Others CPV Codes
 • Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
  38000000-5
 • Research, testing and scientific technical simulator
  38970000-5
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Miejsce dostawy i instalacji przedmiotu umowy wskazane zostały w paragrafie 4 ust. 2 SWZ

Lots 2

Job / name

Część nr 2 - Dostawa 16-tu oświetlaczy kryminalistycznych dla Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji i Centralnego Laboratorium .....

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 - tu laboratoryjnych oświetlaczy kryminalistycznych. 2 Sprzęt będący przedmiotem zamówienia ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2021 r., nieużywany, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1B do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia .
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 - tu laboratoryjnych oświetlaczy kryminalistycznych. 2 Sprzęt będący przedmiotem zamówienia ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2021 r., nieużywany, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy.3.Szczegółowy opis przedmiotu...
Show more

Others CPV Codes
 • Lighting equipment and electric lamps
  31500000-1
 • Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
  38000000-5
 • Research, testing and scientific technical simulator
  38970000-5
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Miejsce dostawy i instalacji przedmiotu umowy wskazane zostały w paragrafie 4 ust. 2 SWZ

Polska-Rzeszów: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2022/S 075-198962

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 30
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-036
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Kopeć
E-mail: zamowienia-publiczne@rz.policja.gov.pl
Tel.: +48 478212199
Faks: +48 478212193
Adresy internetowe:
Główny adres: www.podkarpacka.policja.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://podkarpacka-policja.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://podkarpacka-policja.eb2b.com.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 18-tu Komór DFO i 16-tu Oświetlaczy Kryminalistycznych dla Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji i Centralnego Laboratorium ....

Numer referencyjny: ZP/17/2022
II.1.2)Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) w zakresie Części nr 1 - dostawa 18 - tu komór klimatycznych DFO/IND/Ninhydryna;

2) w zakresie Części nr 2 – dostawa 16 – tu laboratoryjnych oświetlaczy kryminalistycznych.

2. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2021 r., nieużywany, sprawny technicznie , kompletny i gotowy do pracy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1A do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – w zakresie Części nr 1 i Załącznik nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – w Zakresie Części nr 2.

4. Gwarancja

1) okres gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy. W tym czasie Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny serwis gwarancyjny;

2) przedłużony okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1 - Dostawa 18-tu komór klimatycznych DFO dla Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy i instalacji przedmiotu umowy wskazane zostały w paragrafie 4 ust. 2 SWZ

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18-tu komór klimatycznych DFO/IND/Ninhydryna.

2 Sprzęt będący przedmiotem zamówienia ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2021 r., nieużywany, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1A do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia .

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres przedłużenia gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Strony ustalają termin realizacji:: maksymalny czas dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia będącego przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 14 tygodni od daty podpisania umowy.

2. Skrócony termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2 - Dostawa 16-tu oświetlaczy kryminalistycznych dla Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji i Centralnego Laboratorium .....

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy i instalacji przedmiotu umowy wskazane zostały w paragrafie 4 ust. 2 SWZ

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 - tu laboratoryjnych oświetlaczy kryminalistycznych.

2 Sprzęt będący przedmiotem zamówienia ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2021 r., nieużywany, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1B do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia .

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres przedłużenia gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 154
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Strony ustalają termin realizacji:: maksymalny czas dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia będącego przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 22 tygodni od daty podpisania umowy.

2. Skrócony termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ze względu na okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1),4) i 7) ustawy Pzp i spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę sprzętu laboratoryjnego wraz z jego instalacją o wartości minimum 300 000,00 zł brutto. Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej wykaże się dostawą sprzętu, której wartość wyrażona zostanie w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dokona przeliczenia wskazanej wartości według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) postępowania.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawarte są w Załączniku nr 3 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy .

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 09:45
Miejsce:

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Przedmiotowe środki dowodowe:1) w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą odpowiednią Deklarację zgodności CE lub Certyfikat zgodności CE;

2) zgodnie z przepisem art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

2. W zakresie Części nr 1 – maksymalny czas dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia będącego przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 14 tygodni od daty podpisania umowy. W zakresie Części nr 2 – maksymalny czas dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia będącego przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 22 tygodni od daty podpisania umowy. Skrócony termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym Zamawiający zaznacza, że Wykonawca może skrócić czas dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia. Oferta przewidująca skrócenie terminu dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegółowe informacje odnośnie kryterium „skrócony terminu dostawy” zostały zamieszczone w § 18 SWZ.

3.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów;

• Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie sprawuje Inspektor ochrony danych:

adres: ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów,

e-mail: iod.kwp@rz.policja.gov.pl;

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w polu dodatkowe informacje odnośnie RODO znajdują się w paragrafie 24 SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2022