Subsidiesysteem

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/42983102/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Software package and information systems
    48000000-8
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Provincie Noord-Holland
Houtplein 33
2012 DE Haarlem
Netherlands
Tel.: +31 646391858
E-Mail: aanbestedingen@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl

assignment

Met deze aanbesteding wenst de Aanbestedende dienst een Opdrachtnemer te selecteren die een standaard subsidiesysteem kan aanbieden dat voorziet in de eisen en wensen die de Aanbestedende dienst stelt aan haar subsidieproces. Naast het leveren van een passende standaardoplossing verwacht de Aanbestedende dienst ook dat de Opdrachtnemer de implementatie van het subsidiesysteem voor haar rekening neemt. Specifieke kennis van en ervaring met subsidies en subsidieprocessen is dan ook een vereiste.
Met deze aanbesteding wenst de Aanbestedende dienst een Opdrachtnemer te selecteren die een standaard subsidiesysteem kan aanbieden dat voorziet in de eisen en wensen die de Aanbestedende dienst stelt aan haar subsidieproces. Naast het leveren van een passende standaardoplossing verwacht de Aanbestedende...
Show more

Nederland-Haarlem: Software en informatiesystemen

2022/S 080-215384

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 056-146180)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Noord-Holland
Nationaal identificatienummer: 24460435
Postadres: Houtplein 33
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2012 DE
Land: Nederland
Contactpersoon: Nikki Bruggeling
E-mail: aanbestedingen@noord-holland.nl
Telefoon: +31 646391858
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.noord-holland.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Subsidiesysteem

Referentienummer: 1799549
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Met deze aanbesteding wenst de Aanbestedende dienst een Opdrachtnemer te selecteren die een standaard subsidiesysteem kan aanbieden dat voorziet in de eisen en wensen die de Aanbestedende dienst stelt aan haar subsidieproces. Naast het leveren van een passende standaardoplossing verwacht de Aanbestedende dienst ook dat de Opdrachtnemer de implementatie van het subsidiesysteem voor haar rekening neemt. Specifieke kennis van en ervaring met subsidies en subsidieprocessen is dan ook een vereiste.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/04/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 056-146180

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 23/05/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 01/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:

Datum: 21-08-2022

Te lezen:

Datum: 30-08-2022

Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 23-05-2022

Plaatselijke tijd: 10:05

Te lezen:

Datum: 01-06-2022

Plaatselijke tijd: 10:05

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zie Nota van Inlichtingen I.