Dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej wraz z instalacją i rozmieszczeniem w ramach projektu „Utworzenie sali hybrydowej operacyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej” Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej wraz z instalacją i rozmieszczeniem w ramach projektu „Utworzenie sali hybrydowej operacyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej”

Application deadline

01.06.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Digital angiography devices
  33111721-1
Language

Polish

Contracting authority / owner

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
al. Armii Krajowej 101
43-300 Bielsko-Biała
Poland
Tel.: +48 338102177/ +48 338102160 / +48 338102165
Fax: +48 338102101
E-Mail: przetargi@hospital.com.pl
Website: http://www.hospital.com.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, sprzętu i aparatury medycznej wraz z instalacją i rozmieszczeniem w ramach projektu „Utworzenie sali hybrydowej operacyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej”, wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, spełniających parametry jakościowe określone w Załączniku Nr 2 do swz.2. Wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych w:1) Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 2 do swz;2) Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 2a do swz,3) projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.3. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.4. Pozostałe zapisy swz Rozdział III.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, sprzętu i aparatury medycznej wraz z instalacją i rozmieszczeniem w ramach projektu „Utworzenie sali hybrydowej operacyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, sprzętu i aparatury medycznej wraz z instalacją i rozmieszczeniem w ramach projektu „Utworzenie sali hybrydowej operacyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej”, wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, spełniających parametry jakościowe określone w Załączniku Nr 2 do swz.2. Wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych w:1) Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 2 do swz;2) Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 2a do swz,3) projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.3. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.4. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej w terminie od dnia udostępnienia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 13 maja 2022r. w godzinach od 12:00 do 14:00.5. Chęć odbycia wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest zgłosić za pośrednictwem Platformy Przetargowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej https://hospital.logintrade.net/ lub za pomocą poczty elektronicznej przetargi@hospital.com.pl najpóźniej do dnia 10 maja 2022r. Zgłoszenie musi zawierać nazwę Wykonawcy. Zamawiający na podstawie zgłoszenia wyznaczy Wykonawcy termin do odbycia wizji lokalnej, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem Platformy Przetargowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej https://hospital.logintrade.net/ lub za pomocą poczty elektronicznej przetargi@hospital.com.pl6. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z dotacji Województwa Śląskiego.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, sprzętu i aparatury medycznej wraz z instalacją i rozmieszczeniem w ramach projektu „Utworzenie sali hybrydowej operacyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
 • Surgical lights
  33167000-8
 • Construction work
  45000000-7
Project adress

Region (NUTS code): PL225 Bielski
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Polska-Bielsko-Biała: Cyfrowe urządzenia do angiografii

2022/S 084-223798

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Krajowy numer identyfikacyjny: 070621590
Adres pocztowy: al. Armii Krajowej 101
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Polok, Bożena Wiewióra
E-mail: przetargi@hospital.com.pl
Tel.: +48 338102177/ +48 338102160 / +48 338102165
Faks: +48 338102101
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.hospital.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://hospital.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Krajowy numer identyfikacyjny: 070621590
Adres pocztowy: al. Armii Krajowej 101
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Polok, Bożena Wiewióra
E-mail: przetargi@hospital.com.pl
Tel.: +48 338102177/ +48 338102160 / +48 338102165
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.hospital.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://hospital.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej wraz z instalacją i rozmieszczeniem w ramach projektu „Utworzenie sali hybrydowej operacyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej”

Numer referencyjny: 19/22
II.1.2)Główny kod CPV
33111721 Cyfrowe urządzenia do angiografii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, sprzętu i aparatury medycznej wraz z instalacją i rozmieszczeniem w ramach projektu „Utworzenie sali hybrydowej operacyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej”, wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, spełniających parametry jakościowe określone w Załączniku Nr 2 do swz.

2. Wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych w:

1) Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 2 do swz;

2) Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 2a do swz,

3) projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Pozostałe zapisy swz Rozdział III.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 680 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
33167000 Lampy chirurgiczne
45000000 Roboty budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, sprzętu i aparatury medycznej wraz z instalacją i rozmieszczeniem w ramach projektu „Utworzenie sali hybrydowej operacyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej”, wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, spełniających parametry jakościowe określone w Załączniku Nr 2 do swz.

2. Wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych w:

1) Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 2 do swz;

2) Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 2a do swz,

3) projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej w terminie od dnia udostępnienia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 13 maja 2022r. w godzinach od 12:00 do 14:00.

5. Chęć odbycia wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest zgłosić za pośrednictwem Platformy Przetargowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej https://hospital.logintrade.net/ lub za pomocą poczty elektronicznej przetargi@hospital.com.pl najpóźniej do dnia 10 maja 2022r. Zgłoszenie musi zawierać nazwę Wykonawcy. Zamawiający na podstawie zgłoszenia wyznaczy Wykonawcy termin do odbycia wizji lokalnej, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem Platformy Przetargowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej https://hospital.logintrade.net/ lub za pomocą poczty elektronicznej przetargi@hospital.com.pl

6. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z dotacji Województwa Śląskiego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 680 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 70 200,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954.

Wadium wnoszone w formie niepieniężnej winno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy,którzy:

a)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej określone w punkcie„Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”,

b)nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

-art.108 ust.1 ustawy pzp oraz art.109 ust.1 pkt1 i 4 ustawy pzp,

-art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz.U.z2022r.poz.835).

4.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (pkt 1 lit. b) tiret 1) i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dołączone do oferty

a)Wykonawca składa na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.Wykonawca zobowiązany jest wypełnić część II, III, IV i VI w wierszach,które nie zostały przez Zamawiającego wykreślone.

b)w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,oświadczenie,o którym mowa powyżej,składa każdy z Wykonawców.Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

c)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem,o którym mowa powyżej,także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

d)Wykonawca może wykorzystać oświadczenie,o którym mowa powyżej,złożone w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia,jeżeli potwierdzi,że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

5.Wykonawca,który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby,składa,wraz z ofertą,zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,że Wykonawca realizując zamówienie,będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,o którym mowa powyżej,musi potwierdzać,że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b)sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby,na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia,zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

6.Wykonawca,który będzie polegał na sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp,składa w odniesieniu do tych podmiotów,podmiotowe środki dowodowe wymienione w swz w Rozdziale IX w ust.2 pkt1-2 i 4-7,dotyczące tych podmiotów,potwierdzających,że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

7.Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba,której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego–Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.Postanowienia pkt 7 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art.118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

8.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę c.d. - patrz sekcja III.1.3) pkt 3.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Określenie warunków dotyczących sytuacji finansowej - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej podmiotowych środków dowodowych złożonych przez Wykonawcę, według formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji finansowej, jeżeli Wykonawca złoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 złotych polskich.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej określone w punkcie „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

2 Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów, podmiotowe środki dowodowe wymienione w swz w Rozdziale IX w ust. 2 pkt 1-2 i 4-7, dotyczące tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych zawartych w Rozdziale IX ust. 1 pkt 1 i 2.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Określenie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej podmiotowych środków dowodowych złożonych przez Wykonawcę, według formuły „spełnia – nie spełnia”, w następujący sposób: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże należyte wykonanie jednej dostawy o wartości minimum 2 000.000,00 złotych, obejmującej swym zakresem dostawę i montaż angiografu.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

2. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w paragrafie 8.

3. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w formach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/06/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w sekcji IV.2.7, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Wykaz dokumentów stanowiących ofertę:

1)wypełniony formularz ofertowy – Zał. nr 1 do SWZ

2)wypełniony Zał. nr 2 do SWZ

2.Wykaz przedmiotowych środków dowodowych złożonych wraz z ofertą – określony w rozdziale VIII ust. 2 SWZ.

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych:

1) o których mowa w ust. 2 pkt 1: Dokumenty (katalog, folder lub tym podobne) zawierające parametry jakościowe oferowanego towaru określone w Załączniku Nr 2 do swz w punktach:

a) I.1 (całość); I.2.: 2.1-2.4, 2.6-2.7, 2.12-2.13, 2.18-2.19, 2.21-2.23; I.3.: 3.1, 3.3-3.10, 3.12; I.4.: 4.1, 4.8, 4.10-4.13, 4.15-4.18, 4.21-4.23; I.5.: 5.1-5.2, 5.4, 5.9, 5.11-5.15; I.6.: 6.1-6.2, 6.5-6.12, 6.14-6.24, 6.26; I.8 (całość)

b) II.1 (całość); II.2 (całość); II. 3.: 3.1-3.9, 3.11-3.17, 3.19-3.22; II.4 (całość); II.5 (całość); II.6.: 6.1-6.3, 6.5-6.15; II.7 (całość);

c) III (całość);

d) IV (całość);

e) V (całość);

f) VI (całość);

g) VII.1 (całość); VII.2.: 2.1-2.16, 2.18-2.22;

h) VIII (całość).

2) o których mowa w ust. 2 pkt 2: aktualny Certyfikat CE lub deklaracja zgodności zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1565) dla oferowanego angiografu oraz automatycznego wstrzykiwacza środka kontrastowego i kardiomonitora, będących wyposażeniem dodatkowym angiografu, dla oferowanego stołu operacyjnego, aparatu USG, kolumny anestezjologicznej, lampy operacyjnej dwuczaszowej i lampy operacyjnej jednoczaszowej.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych określonych w swz w rozdziale IX ust. 2, z zastosowaniem ust. 1–7.

5.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe wymienione w ust. 4, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.Jeżeli w imieniu Wykonawcy, osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. publicznego, osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach – działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego – Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania,chyba że pełnomocnictwo dla tej osoby zostało złożone wraz z ofertą, obejmuje swym zakresem umocowanie do reprezentowania w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych i jest aktualne.

7.Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów wymienionych w SWZ w Rozdziale VIII w ust. 3 i 4 lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

8.Jeżeli Wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się zapisy zawarte w SWZ - rozdział IX ust. 4,5 i 7.

10.Komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym opis sposobu przygotowania i złożenia oferty, określa rozdział X–XII SWZ.

11.Zamawiający nie przewiduje - patrz SWZ Rozdział XIX ust. 2 pkt 1-9.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Odwołanie wnosi się:

1)w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób niż określony w lit. a.

2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

3.Odwołanie w przypadku innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

Ponadto patrz Oddział 2 ustawy pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/04/2022