"Sistem de monitorizare si informare asupra traficului si a conditiilor de circulatie pentru Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti - Cernavoda, Autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, DN 1 Bucuresti – Ploiesti" Published by Tenders Electronic Daily

"Sistem de monitorizare si informare asupra traficului si a conditiilor de circulatie pentru Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti - Cernavoda, Autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, DN 1 Bucuresti – Ploiesti"

There are changes or additional information to this announcement. "Sistem de monitorizare si informare asupra traficului si a conditiilor de circulatie pentru Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti - Cernavoda, Autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, DN 1 Bucuresti – Ploiesti" (18.05.2022 20:12)

Application deadline

25.05.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Traffic-monitoring equipment
  34970000-7
Language

Romanian

Contracting authority / owner

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Strada: Golescu Dinicu, nr. 38
010873 Bucuresti
Romania
Tel.: +40 212643310
Fax: +40 212643417
E-Mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Website: www.cnadnr.ro

assignment

„Sistem de monitorizare si informare asupra traficului si a conditiilor de circulatie pentru Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti - Cernavoda, Autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, DN 1 Bucuresti – Ploiesti”Descrierea produselor este disponibila in Caietul de Sarcini si Documentatia Tehnica din cadrul prezentei documentatii de atribuire.Anexat Documentatiei de atribuire, se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei.Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare este in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta mentioneaza ca va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pâna la termenul-limita stabilit in Anuntul de participare.
„Sistem de monitorizare si informare asupra traficului si a conditiilor de circulatie pentru Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti - Cernavoda, Autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, DN 1 Bucuresti – Ploiesti”Descrierea produselor este disponibila in Caietul de Sarcini si Documentatia...
Show more

Description of procurement /scope of services

„Sistem de monitorizare si informare asupra traficului si a conditiilor de circulatie pentru Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti - Cernavoda, Autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, DN 1 Bucuresti – Ploiesti”Descrierea produselor este disponibila in Caietul de Sarcini si Documentatia Tehnica din cadrul prezentei documentatii de atribuire.Anexat Documentatiei de atribuire, se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei.
„Sistem de monitorizare si informare asupra traficului si a conditiilor de circulatie pentru Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti - Cernavoda, Autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, DN 1 Bucuresti – Ploiesti”Descrierea produselor este disponibila in Caietul de Sarcini si Documentatia...
Show more

Others CPV Codes
 • Construction work for communication lines
  45231600-1
 • System management software package
  48781000-6
 • Real-time passenger information system
  48813200-2
 • Engineering-design services for traffic installations
  71322500-6
Project adress

Region (NUTS code): RO ROMÂNIA
România

România-București: Echipament de monitorizare a traficului

2022/S 079-211380

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Număr naţional de înregistrare: 16054368
Adresă: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
Persoană de contact: Doamna Ioana Silvia Barbulescu - Sef Departament Achizitii Buget de Stat si Venituri Proprii
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 212643310
Fax: +40 212643417
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cnadnr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100141044
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

"Sistem de monitorizare si informare asupra traficului si a conditiilor de circulatie pentru Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti - Cernavoda, Autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, DN 1 Bucuresti – Ploiesti"

Număr de referinţă: 16054368/2022/2207/S/10
II.1.2)Cod CPV principal
34970000 Echipament de monitorizare a traficului
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

„Sistem de monitorizare si informare asupra traficului si a conditiilor de circulatie pentru Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti - Cernavoda, Autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, DN 1 Bucuresti – Ploiesti”

Descrierea produselor este disponibila in Caietul de Sarcini si Documentatia Tehnica din cadrul prezentei documentatii de atribuire.

Anexat Documentatiei de atribuire, se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare este in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta mentioneaza ca va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pâna la termenul-limita stabilit in Anuntul de participare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 94 781 319.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45231600 Lucrări de construcţii de linii de comunicaţii
48781000 Pachete software pentru managementul sistemelor
48813200 Sistem de informare în timp real a pasagerilor
71322500 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Sistem de monitorizare si informare asupra traficului si a conditiilor de circulatie pentru Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti - Cernavoda, Autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, DN 1 Bucuresti – Ploiesti”

Descrierea produselor este disponibila in Caietul de Sarcini si Documentatia Tehnica din cadrul prezentei documentatii de atribuire.

Anexat Documentatiei de atribuire, se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Expert ITS / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Coordonator echipă proiectare / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică - Perioada de garanție / Pondere: 12
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - experiența deținută de MANAGERUL DE PROIECT / Pondere: 9
Prețul - Pondere: 65
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„10. Proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile, aferente perioadei de programare bugetara a UE 2014-2020 - FEDR”

II.2.14)Informații suplimentare

„10. Proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile, aferente perioadei de programare bugetara a UE 2014-2020 - FEDR”

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr.1.

Ofertantii, tertii sustinatori și subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii/entitatii contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sunt:

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de O.N.R.C. / actul constitutiv;

- certificate fiscale privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (1) si (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

În cazul în care în tara de origine sau tara în care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

NOTA:

Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:

- fie are cunoştinta ca şi-a încalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarâre judecatoreasca sau decizie administrativa având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiintat sau cu cele ale statului membru al autoritatii contractante;

- fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic şi-a încalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate, ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, în conditiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilitati în vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de întârziere acumulate sau a amenzilor.

In vederea respectarii prevederilor art. 165 alin. (2), în etapa prevăzută la art. 196 alin. (2), operatorul economic va prezenta pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

Potrivit prevederilor art. 166 din legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare:

- prin excepţie de la dispoziţiile art. 164 alin. (1) şi (2), în cazuri excepţionale, comisia de evaluare are dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se află într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 164 alin. (1) şi (2). pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecţia mediului.

- prin excepţie de la dispoziţiile art. 165 alin. (1) şi (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.

Cerinta nr. 2

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii/entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Pistol Cristian Ovidiu Catalin - Director General C.N.A.I.R. S.A.;

Masala Ionut Laurentiu - Director D.E.F.;

Branici Cristina - Director Adj. D.E.F.;

Marin Adrian Marian -Director Adj. Financiar Directia Economica si Financiara ;

Ticu Catalin - Sef Serviciu CFP Propriu;

Ionita Marius Ionut - Directia Economica si Financiara, Sef Serviciu Garantii;

Barbulescu Ioana Silvia - Sef Departament Achizitii Buget de Stat si Venituri Proprii;

Radu Ileana - Sef Serviciu Achizitii Lucrari Produse si Servicii;

Nunweiler Iohann - Sef Serviciu Achizitii Directe Produse si Servicii;

Exp. achiz. publ. Chivu Florina, ec. Mares Ion Lucian, ing. Coman Amelia Luiza, ec. Goga Georgeta, ing. Damian Anca - Serviciul Achizitii Lucrari Produse si Servicii;

Tehnician Nisipeanu Cristina, cons. Jur. Radutu Dragos, cons.jur. Tomasu Mihaela, cons. Jur. Uta Andreea-Ruxandra - Serviciul Achizitii Directe Produse si Servicii;

Cons. jur. Tudor Ioana, ec. Farmazon Eduard, ec. Trofin Cristina Claudia - Biroul Contracte si Acte Aditionale;

Bana Tudor Mihail - Sef Birou Analiza Preturi.

Ilina Lucian – Sef Departament Cooperare Interinstitutionala Trafic Rutier

Cosmin Bigica – Sef Serviciu ITS si Dezvoltare Aplicatii Interne

Petrisor Carmen – ing. Serviciul ITS si Dezvoltare Aplicatii Interne

Cherbis Liviu - Sef Serviciu IT;

Filipescu Andrei - Director Directia Juridica;

Zanfir Bebe Valeriu – Sef Departament Avizare;

Bujor Dan Alexandru - Sef Birou S.S.M., Prevenire si Protectie;

Ferencz Stefania-Gabriella, Deculescu Valentin Dumitru, Mike Eduard, Damian Ion, Simion Lucian Eduard, Pascu Bogdan, Toba Diana Maria - Membrii Consiliul de Administratie al C.N.A.I.R. S.A;

Membrii Adunarii Generale a Actionarilor C.N.A.I.R. S.A. nu au atributii/competente cu privire la documentatia de atribuire si derularea procesului de achizitie publica.

Persoane juridice responsabile cu intocmirea documentatiilor tehnico-economice incluse in Documentatia de atribuire: ELECTRONIC SOLUTION S.R.L.

Modalitatea de îndeplinire:

Autoritatea Contractanta are obligatia completarii formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Ofertantul unic / Ofertantul asociat / Subcontractantul/Tertul sustinator, va prezenta Formularul nr. 2 - Declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu modelul din Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire. Formularul nr. 2 va fi transmis in mod obligatoriu odata cu DUAE.

Cerinta nr.1.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum și faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului de achizitie publica/sectoriala. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti și/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire a contractului cu informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta informatii referitoare la îndeplinirea cerintelor privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.

Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine, documentele echivalente emise în tara de rezidenta, traduse în limba româna, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea Autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

In situatia în care vor fi executate parti din acord-cadru/contract de catre subcontractanti, dovada înregistrarii și corespondenta activitatilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizitiei se va prezenta obligatoriu și de catre subcontractanti, pentru partea din acord-cadru/contract pe care o vor realiza.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din ca... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri medie anualaOfertantul trebuie sa demonstreze ca nivelul minim al cifrei de afaceri totala medie anuala pe ultimii 3 ani (cu exercitiul financiar incheiat), sa fie cel putin egala cu:47.390.000,00 lei

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire a contractului cu informatiile solicitate de catre autoritatea/ entitatea contractanta. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: bilanturi contabile sau extrase de bilant, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri înscris în D.U.A.E. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE "Criterii de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" - subsectiunea "Cifra de afaceri medie anuala". Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro, 2018 -1 Euro = 4,6535 Lei, 2019 - 1 Euro = 4,7452 Lei, 2020 - 1 Euro = 4,8371 Lei, 2021 - 1 Euro = 4,9204 Lei. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anii 2018, 2019, 2020 si 2021 publicat pe site-ul http://ecb.int. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Nota 5: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE "Criterii de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" - subsectiunea "Cifra de afaceri medie anuala". Nota 6: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) bilanturi contabile sau extrase de bilant, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate, din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatCerinta nr.2.Ofertantii trebuie sa demonstreze ca au dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani,** lucrari similare cu cele supuse procedurii de atribuire, in valoare cumulata de cel putin: 18.500.000 lei fara TVAPrin lucrari similare se inteleg lucrari implementare si/sau instalare a sistemelor inteligente de transport.*) Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege:- lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile;- lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor;- lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. **) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinta nr.1.Ofertantii trebuie sa demonstreze, ca în ultimii 3* ani (calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare, in valoare cumulata de cel putin: 23.300.000 lei fara TVAPrin produse similare se inteleg subsisteme si/sau sisteme si/sau dispozitive si/sau echipamente de transport inteligente, furnizate de ofertant in ultimii 3 ani*.*) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Proportia de subcontractareInformatii privind subcontractantii

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCerinta nr. 1Implementarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatea principala a contractului.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea de îndeplinire: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contract, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. [......] Pentru vizualizarea integrala a textului a se vedea Anexa la Documentatia de Atribuire.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Asociatul/asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informatiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul și data contractului invocat drept experienta similara, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numarul documentului de receptie. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate doar de catre ofertantul/ofertantii clasat/clasati pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: - procesul-verbal de receptie sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrarii; - recomandari; - alte documente echivalente. Enumerarea nu este cumulativa. [......] Pentru vizualizarea integrala a textului a se vedea Anexa la Documentatia de Atribuire.

In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, acesta are obligatia de a completa DUAE, "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Proportia de subcontractare". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în: "Motive de excludere". In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Nota 1: In cazul in care din informatiile si documentele prezentate mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu prevederile art. 174 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica necesara pentru partea/partile din contract care urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Autoritatea Contractanta va efectua plati directe corespunzatoare partii/partilor din contract îndeplinite de catre subcontractantii propuși în oferta pentru produsele furnizate contractantului potrivit contractelor dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, doar daca subcontractantii solicita acest lucru si isi exprima optiunea în acest sens la momentul semnarii acordului-cadru/contractului. Dispozitiile prevederilor art. 218 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot aplica, în mod corespunzător, şi pentru furnizori şi/ sau subcontractanţii subcontractanţilor şi/sau orice alţi operatori economici, cu condiţia ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentele achiziţiei. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contractului la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractelor nu este diminuata în cazul în care o parte/ parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti. Modificarile generate de introducerea/înlocuirea de către operatorul economic a unui nou subcontractant, în timpul implementării contractului, se vor face cu respectarea prevederilor legale si a condițiilor prevăzute la art. 7 din Instructiunea nr. 1/2021, emisa de A.N.A.P. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi, respectiv a existenței resurselor/capacităților corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor pot fi: - certificat valabil la momentul prezentarii, emis de un organism de certificare acreditat care sa ateste respectarea de catre operatorul economic a standardului ISO 9001 sau echivalent sau alte probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii (pentru cazurile specifice prevazute de lege). În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu" – subsectiunea "Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurarea calitatii". Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator). Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul prezentarii documentului, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/05/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 25/11/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25/05/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1.Durata contractului: 24 luni de la data Ordinului de Începere.

Perioada de garantie este de minim 24 luni in functie de perioada de garantie ofertata de operatorii economici participanti (perioada de garantie fiind factor de evaluare).

2. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE pe baza formularului standard pus la dispozitie de operatorul SICAP in format electronic, inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in documentatia de atribuire. In vederea completarii DUAE, se va consulta Ghidul de utilizare al DUAE pentru operatorii economici, pus la dispozitie de AADR pe site-ul sicap-prod.e-licitatie.ro, precum si Notificarile ANAP publicate pe site-ul www.anap.gov.ro. Se vor avea in vedere, la completarea DUAE, atat solicitarile din documentatia de atribuire cat si prevederile art. 193-197 din Legea nr. 98/2016.

Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa prezenta procedura de atribuire, in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator).

3. Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului autoritatii contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termenul prevazut de legislatie.

4. Anuntul de participare si documentatia de atribuire pot fi descarcate si de pe site-ul Autoritatii Contractante eachizitii.cnadnr.ro

Alte informatii

Procedura de atribuire este initiata sub incidenta urmatoarei CLAUZE SUSPENSIVE conform careia procedura va fi anulata in cazul in care pana la data semnarii contractului nu va fi asigurata finantarea, astfel cum este mentionat prin actul nr. 25/5055/05.04.2022:

„Procedura va fi anulata in cazul in care pana la data semnarii contractului nu sunt indeplinite urmatoarele conditii:

1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotarare de Guvern, in conformitate cu art.42 din Legea Finantelor Publice nr.500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Introducerea proiectului „Sistem de monitorizare si informare asupra traficului si a conditiilor de circulatie pentru Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti - Cernavoda, Autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, DN 1 Bucuresti – Ploiesti” ca anexa la Legea Bugetului de Stat si asigurarea creditelor de angajament si bugetare necesare.”

Conform art. 7 alin. (2) lit.h) din Instructiunea nr. 1/2021, emisa de ANAP:

Durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială se prelungeşte peste durata de valabilitate a ofertei, stabilită iniţial prin documentaţia de atribuire, din motive care nu se află sub controlul contractantului, și dacă sunt respectate condițiile precizate la alin. (1) din prezentul articol.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Contestatie conform Legii nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Directia Achizitii Publice - Departamentul Achizitii Buget de Stat si Venituri Proprii
Adresă: B-dul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1.
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 010873
Țară: România
E-mail: office@andnet.ro
Telefon: +40 212643312
Fax: +40 2643417
Adresă internet: www.cnair.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/04/2022