Доставка на предпазители и основи ниско напрежение /НН/, реф. № PPD 22-035 Published by Tenders Electronic Daily

Доставка на предпазители и основи ниско напрежение /НН/, реф. № PPD 22-035

Application deadline

11.05.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Electrical equipment and apparatus
    31600000-2
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център
1784 гр. София
Bulgaria
Tel.: +359 28958928
E-Mail: denitsa.tsoneva@cez.bg
Website: www.cez-rp.bg

assignment

Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции и включва прогнозни количества, както е посочено в т. 3.2. Ценова таблица от Ценовото предложение в секция „Изисквания“ на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП (ЦАИС ЕОП). Всяко заинтересовано лице може да подава оферта при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията.
Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции и включва прогнозни количества, както е посочено в т. 3.2. Ценова таблица от Ценовото предложение в секция „Изисквания“...
Show more

Description of procurement /scope of services

Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции и включва прогнозни количества, както е посочено в т. 3.2. Ценова таблица от Ценовото предложение в секция „Изисквания“ на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП (ЦАИС ЕОП). Всяко заинтересовано лице може да подава оферта при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията. Критерият за възлагане на поръчката при определяне на икономически най-изгодната оферта е „най-ниска цена”. Стоката по предмета на поръчката ще се транспортира (доставя) от изпълнителя, за негова сметка, на негова отговорност и с негови технически средства (ресурси). Доставката ще се извършва франко складове на възложителя, на територията на Република България, в градовете: София, Враца, Левски и Дупница, посочени от възложителя на лицензионната територия, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Доставките по предмета на договора ще се извършват въз основа на писмени поръчки, отправени от възложителя до изпълнителя.Доставената стока ще се приема в мястото на доставка, определено от възложителя в поръчката му за доставка, като приемането ще се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от страните по договора или техни надлежно упълномощени представители. Договорът в резултат на процедурата ще се сключи за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписването му от двете страни или до достигане на максималната му стойност, в лева без ДДС, определена в съответствие с офертата на избрания изпълнител, в зависимост от това, кое събитие ще настъпи първо по време. При настъпване на първото по време от така посочените алтернативни и самостоятелни основания за прекратяване, договорът за обществена поръчка се прекратява автоматично, без да е необходимо изпращане на уведомление или предизвестие на някоя от страните до другата страна.Сроковете за доставка на стока въз основа на конкретна поръчка са в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка. Плащането на цената по сключения договор за обществена поръчка се извършва в български левове (или в тяхната равностойност в ЕВРО според курса на БНБ, в случай че преди сключването или по време на действие на договора като официално платежно средство в Република България бъде приета общата европейска валута – ЕВРО). Плащането на всяка приета доставка се извършва чрез банков превод по банкова сметка на изпълнителя, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на оригинална фактура за стойността на конкретната доставка и представяне на съпътстващите стоката документи, съгласно договора.На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП се предвижда възможност за индексация на единичните цени за изпълнение на предмета на обществената поръчка. Единичните цени могат да бъдат преизчислявани, в случай че има изменение по-голямо от +/-5% на Общия индекс на цени на производител в промишлеността за една година, публикуван на сайта на Националния статистически институт (НСИ), на следния интернет адрес: Индекс на цени на производителПромяната по предходното изречение може да бъде изискана от всяка от страните по договора след изпращане на уведомление до другата страна, като същите подписват допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Актуализация на цените може да се извърши веднъж годишно, след изтичане на първия 12-месечен период от действието на договора.В случай на промяна, по-голяма от +/-5% на Общия индекс на цени на производител в промишлеността за 12 месеца, действащите към момента единични цени се актуализират със същия процент на промяна на Общия индекс на цени на производител в промишлеността за тези 12 месеца.Новите единични цени влизат в сила, считано от датата на влизане в сила на двустранно подписаното допълнително споразумение за преизчисление на цените.
Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции и включва прогнозни количества, както е посочено в т. 3.2. Ценова таблица от Ценовото предложение в секция „Изисквания“...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): BG БЪЛГАРИЯ (BULGARIA), BG31 Северозападен (Severozapaden), BG41 Югозападен (Yugozapaden)
Доставката се извършва франко складове на възложителя, на територията на Република България, в градовете: София, Враца, Левски и Дупница.

България-София: Електрическо оборудване

2022/S 072-193511

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
Национален регистрационен номер: 130277958
Пощенски адрес: бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Лице за контакт: Деница Цонева
Електронна поща: denitsa.tsoneva@cez.bg
Телефон: +359 28958928
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.cez-rp.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2354
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/202687
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/202687
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на предпазители и основи ниско напрежение /НН/, реф. № PPD 22-035

Референтен номер: PPD 22-035
II.1.2)Основен CPV код
31600000 Електрическо оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции и включва прогнозни количества, както е посочено в т. 3.2. Ценова таблица от Ценовото предложение в секция „Изисквания“ на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП (ЦАИС ЕОП). Всяко заинтересовано лице може да подава оферта при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 159 668.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG41 Югозападен / Yugozapaden
код NUTS: BG31 Северозападен / Severozapaden
Основно място на изпълнение:

Доставката се извършва франко складове на възложителя, на територията на Република България, в градовете: София, Враца, Левски и Дупница.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции и включва прогнозни количества, както е посочено в т. 3.2. Ценова таблица от Ценовото предложение в секция „Изисквания“ на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП (ЦАИС ЕОП). Всяко заинтересовано лице може да подава оферта при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията.

Критерият за възлагане на поръчката при определяне на икономически най-изгодната оферта е „най-ниска цена”.

Стоката по предмета на поръчката ще се транспортира (доставя) от изпълнителя, за негова сметка, на негова отговорност и с негови технически средства (ресурси). Доставката ще се извършва франко складове на възложителя, на територията на Република България, в градовете: София, Враца, Левски и Дупница, посочени от възложителя на лицензионната територия, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Доставките по предмета на договора ще се извършват въз основа на писмени поръчки, отправени от възложителя до изпълнителя.

Доставената стока ще се приема в мястото на доставка, определено от възложителя в поръчката му за доставка, като приемането ще се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от страните по договора или техни надлежно упълномощени представители.

Договорът в резултат на процедурата ще се сключи за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписването му от двете страни или до достигане на максималната му стойност, в лева без ДДС, определена в съответствие с офертата на избрания изпълнител, в зависимост от това, кое събитие ще настъпи първо по време. При настъпване на първото по време от така посочените алтернативни и самостоятелни основания за прекратяване, договорът за обществена поръчка се прекратява автоматично, без да е необходимо изпращане на уведомление или предизвестие на някоя от страните до другата страна.

Сроковете за доставка на стока въз основа на конкретна поръчка са в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка.

Плащането на цената по сключения договор за обществена поръчка се извършва в български левове (или в тяхната равностойност в ЕВРО според курса на БНБ, в случай че преди сключването или по време на действие на договора като официално платежно средство в Република България бъде приета общата европейска валута – ЕВРО). Плащането на всяка приета доставка се извършва чрез банков превод по банкова сметка на изпълнителя, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на оригинална фактура за стойността на конкретната доставка и представяне на съпътстващите стоката документи, съгласно договора.

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП се предвижда възможност за индексация на единичните цени за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

Единичните цени могат да бъдат преизчислявани, в случай че има изменение по-голямо от +/-5% на Общия индекс на цени на производител в промишлеността за една година, публикуван на сайта на Националния статистически институт (НСИ), на следния интернет адрес: Индекс на цени на производител

Промяната по предходното изречение може да бъде изискана от всяка от страните по договора след изпращане на уведомление до другата страна, като същите подписват допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Актуализация на цените може да се извърши веднъж годишно, след изтичане на първия 12-месечен период от действието на договора.

В случай на промяна, по-голяма от +/-5% на Общия индекс на цени на производител в промишлеността за 12 месеца, действащите към момента единични цени се актуализират със същия процент на промяна на Общия индекс на цени на производител в промишлеността за тези 12 месеца.

Новите единични цени влизат в сила, считано от датата на влизане в сила на двустранно подписаното допълнително споразумение за преизчисление на цените.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 159 668.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Гаранционен срок на предлаганите стоки – не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца, като започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за получаване на стоката от възложителя.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят няма изисквания към участниците по отношение на този критерий за подбор.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма изисквания към участниците по отношение на този критерий за подбор.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма изисквания към участниците по отношение на този критерий за подбор.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

В настоящата процедура може да участва всяко лице, което отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията и условията на възложителя.

Възложителят отстранява от процедурата участник, когато:

1. За участника е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1 - т. 7 от ЗОП.

Чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

2. За участника е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 55, ал. 1, т. 1 или т. 4 от ЗОП.

3. За участника е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 107 от ЗОП.

4. По отношение на участника е приложима забраната за участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

5. За участника е налице обстоятелство по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договор, участникът, определен за изпълнител се задължава да представи на възложителя гаранция за изпълнение (в оригинал) в размер на 5 % от максималната стойност на договорa.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП:

- парична сума, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

- банкова гаранция (оригинал) — неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която отговаря на условията от документацията;

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, която отговаря на условията от документацията.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Единичните цени на съответната стока по предмета на поръчката се определят според ценовото предлож. на участника, избран за изпълнител (Прил. 1 към договора за обществена поръчка), като възложителят заплаща на изпълнителя само реално извършените, отчетени и приети според условията на договора.

Максималната стойност на договора за обществена поръчка е съответна на крайната обща стойност за изпълнение на поръчката, посочена в ценовото предложение на избрания изпълнител.

Плащането на цената по сключения договор за обществена поръчка се извършва в български левове (или в тяхната равностойност в ЕВРО според курса на БНБ, в случай че преди сключването или по време на действие на договора като официално платежно средство в РБългария бъде приета общата европейска валута – ЕВРО). Плащането на всяка приета доставка се извършва чрез банков превод по банкова сметка на изпълнителя, в срок до 60 (шестдесет) кал. дни, считано от датата на получаване на фактура и документи, съпровождащи стоката.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, то договорът за обществена поръчка се сключва, след като избраният за изпълнител участник представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Съгласно техническите изисквания и спецификации и проекта на договор.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/05/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/05/2022
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/04/2022