Produkty lecznicze stosowane w ramach Programów Lekowych i chemioterapii Published by Tenders Electronic Daily

Produkty lecznicze stosowane w ramach Programów Lekowych i chemioterapii

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/75655429/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Pharmaceutical products
    33600000-6
Language

Polish

Contracting authority / owner

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16
20-081 Lublin
Poland
Tel.: +48 815344610
E-Mail: ddaniel@spsk1.lublin.pl
Website: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

assignment

Panitumumabum- koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, Sofosbuvirum+ Velpatasvirum- tabl.pow. 400+ 100 mg, Ledipasvirum+ Sofosbuvirum- tabl. powl. 90+ 400 mg

Polska-Lublin: Produkty farmaceutyczne

2022/S 090-247530

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 087-235158)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Staszica 16
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 20-081
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Daniel
E-mail: ddaniel@spsk1.lublin.pl
Tel.: +48 815344610
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Produkty lecznicze stosowane w ramach Programów Lekowych i chemioterapii

Numer referencyjny: EO/LA- 2722/XXIV/22
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Panitumumabum- koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, Sofosbuvirum+ Velpatasvirum- tabl.pow. 400+ 100 mg, Ledipasvirum+ Sofosbuvirum- tabl. powl. 90+ 400 mg

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 087-235158

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

Arsenii trioxidum- koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml

Powinno być:

Arsenii trioxidum- koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1mg/ml

VII.2)Inne dodatkowe informacje: