Het uitvoeren van technische controle en het verlenen van assistentie aan de opdrachtgever voor verschillende projecten van het team Infrastructuur Kust en andere entiteiten van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Published by Tenders Electronic Daily

Het uitvoeren van technische controle en het verlenen van assistentie aan de opdrachtgever voor verschillende projecten van het team Infrastructuur Kust en andere entiteiten van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.

Application deadline

01.06.2022, 10:15 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Technical control services
    71356100-9
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Vrijhavenstraat 3
8400 Oostende
Belgium
Tel.: +32 59554207
E-Mail: kust@vlaanderen.be
Website: www.afdelingkust.be

assignment

De controleopdracht betreft de stabiliteit en de duurzaamheid van de werken. Zij omvat de controle van de uitslagen van de grondproeven, van de technische voorschriften van de bestekken en bijhorende documenten, van de studie van de werken: berekeningen, modelproeven, plannen, uitvoeringsdocumenten, van de uitvoering en de kwaliteit van de werken. De tussenkomst van het controlebureau laat toe de risico’s die de oprichters lopen te dekken bij verzekeringsmaatschappijen aanvaard door de opdrachtgever.
De controleopdracht betreft de stabiliteit en de duurzaamheid van de werken. Zij omvat de controle van de uitslagen van de grondproeven, van de technische voorschriften van de bestekken en bijhorende documenten, van de studie van de werken: berekeningen, modelproeven, plannen, uitvoeringsdocumenten,...
Show more

Description of procurement /scope of services

De controleopdracht betreft de stabiliteit en de duurzaamheid van de werken. Zij omvat de controle van de uitslagen van de grondproeven, van de technische voorschriften van de bestekken en bijhorende documenten, van de studie van de werken: berekeningen, modelproeven, plannen, uitvoeringsdocumenten, van de uitvoering en de kwaliteit van de werken. De tussenkomst van het controlebureau laat toe de risico’s die de oprichters lopen te dekken bij verzekeringsmaatschappijen aanvaard door de opdrachtgever.
De controleopdracht betreft de stabiliteit en de duurzaamheid van de werken. Zij omvat de controle van de uitslagen van de grondproeven, van de technische voorschriften van de bestekken en bijhorende documenten, van de studie van de werken: berekeningen, modelproeven, plannen, uitvoeringsdocumenten,...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): BE25 Prov. West-Vlaanderen

België-Oostende: Technische controlediensten

2022/S 084-226119

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17754
Postadres: Vrijhavenstraat 3
Plaats: Oostende
NUTS-code: BE255 Arr. Oostende
Postcode: 8400
Land: België
Contactpersoon: lic. Caroline Lootens
E-mail: kust@vlaanderen.be
Telefoon: +32 59554207
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.afdelingkust.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=444073
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=444073
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Postadres: Vrijhavenstraat 3
Plaats: Oostende
NUTS-code: BE255 Arr. Oostende
Postcode: 8400
Land: België
Contactpersoon: ir. Sammy Ferret
E-mail: sammy.ferret@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 476988209
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.afdelingkust.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=444073
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AFD+KUST-221.210-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het uitvoeren van technische controle en het verlenen van assistentie aan de opdrachtgever voor verschillende projecten van het team Infrastructuur Kust en andere entiteiten van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.

Referentienummer: AFD KUST-221.210-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71356100 Technische controlediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De controleopdracht betreft de stabiliteit en de duurzaamheid van de werken. Zij omvat de controle van de uitslagen van de grondproeven, van de technische voorschriften van de bestekken en bijhorende documenten, van de studie van de werken: berekeningen, modelproeven, plannen, uitvoeringsdocumenten, van de uitvoering en de kwaliteit van de werken. De tussenkomst van het controlebureau laat toe de risico’s die de oprichters lopen te dekken bij verzekeringsmaatschappijen aanvaard door de opdrachtgever.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE25 Prov. West-Vlaanderen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De controleopdracht betreft de stabiliteit en de duurzaamheid van de werken. Zij omvat de controle van de uitslagen van de grondproeven, van de technische voorschriften van de bestekken en bijhorende documenten, van de studie van de werken: berekeningen, modelproeven, plannen, uitvoeringsdocumenten, van de uitvoering en de kwaliteit van de werken. De tussenkomst van het controlebureau laat toe de risico’s die de oprichters lopen te dekken bij verzekeringsmaatschappijen aanvaard door de opdrachtgever.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

als aanvulling op II.2.7):

De uitvoeringstermijn van de verschillende opdrachten bedraagt drie kalenderjaar, inclusief de verlofperiodes. Dit betekent dat tot de laatste dag van de totale uitvoeringstermijn nog taken kunnen opgedragen worden met hun geëigende uitvoeringstermijn.

De uitvoeringstermijn voor de verschillende deelopdrachten en voor de verschillende projecten worden bepaald per opdracht en vermeld in het daartoe horend dienstbevel.

De uitvoeringstermijnen van de deelopdrachten worden aangepast volgens de uitvoeringstermijnen van de bouwwerken, zonder dat de inschrijver hiervoor recht heeft op enige vergoeding of aanpassing van het inschrijvingsbedrag.

De uitvoeringstermijnen kunnen door de aanbestedende overheid geschorst worden om diverse redenen zonder dat de dienstverlener enige aanspraak maakt op enige schadevergoeding of meerkosten bij het uitvoeren van de in dit bestek voorziene prestaties.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie bestek

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie bestek

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:15
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Eerste Voorzitter van de Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/04/2022