Computermaterialen Published by Tenders Electronic Daily

Computermaterialen

There are changes or additional information to this announcement. Computermaterialen (06.05.2022 20:27), Computermaterialen (19.04.2022 20:11)

Application deadline

26.05.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Computer equipment and supplies
    30200000-1
Language

Dutch

Contracting authority / owner

ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Stappegoorweg 183
5022DD TILBURG
Netherlands
E-Mail: post@inkoopmeesters.nl
Website: http://www.onderwijsgroeptilburg.nl

assignment

Het leveren van alle ICT-gerelateerde materialen zoals onder andere toetsenborden, computermuizen, usb sticks, headsets. Daarnaast kan Opdrachtgever afwijkende laptops bestellen, anders dan het IGEA vastgestelde productgamma.Binnen de opdracht hoort ook het op verzoek leveren van spare parts.Daarnaast behoort tot de opdracht:- Het merkonafhankelijk adviseren over computermaterialen;- het verlenen van service bij problemen met de materialen;- het verlenen van support bij vragen over de computermaterialen.Het leveren van chromebooks, desktops, tablets en laptops, anders dan bovengenoemde afwijkende laptops behoort niet tot de opdracht.
Het leveren van alle ICT-gerelateerde materialen zoals onder andere toetsenborden, computermuizen, usb sticks, headsets. Daarnaast kan Opdrachtgever afwijkende laptops bestellen, anders dan het IGEA vastgestelde productgamma.Binnen de opdracht hoort ook het op verzoek leveren van spare parts.Daarnaast...
Show more

Description of procurement /scope of services

De omvang van de opdracht is circa € 80.000 per jaar, inclusief btw. Voor de duur van de hele opdracht is de omvang circa €320.000,- inclusief btw. Aan dit bedrag kunnen geen rechten worden ontleend.

Project adress

Region (NUTS code): NL412 Midden-Noord-Brabant
Tilburg

Nederland-Tilburg: Computeruitrusting en -benodigdheden

2022/S 070-183595

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Nationaal identificatienummer: 231675315
Postadres: Stappegoorweg 183
Plaats: TILBURG
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5022DD
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoop Meesters
E-mail: post@inkoopmeesters.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.onderwijsgroeptilburg.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5cbc7091bdd87c0345690da6710f2c2d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5cbc7091bdd87c0345690da6710f2c2d
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Computermaterialen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het leveren van alle ICT-gerelateerde materialen zoals onder andere toetsenborden, computermuizen, usb sticks, headsets. Daarnaast kan Opdrachtgever afwijkende laptops bestellen, anders dan het IGEA vastgestelde productgamma.

Binnen de opdracht hoort ook het op verzoek leveren van spare parts.

Daarnaast behoort tot de opdracht:

- Het merkonafhankelijk adviseren over computermaterialen;

- het verlenen van service bij problemen met de materialen;

- het verlenen van support bij vragen over de computermaterialen.

Het leveren van chromebooks, desktops, tablets en laptops, anders dan bovengenoemde afwijkende laptops behoort niet tot de opdracht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL412 Midden-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tilburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht is circa € 80.000 per jaar, inclusief btw. Voor de duur van de hele opdracht is de omvang circa €320.000,- inclusief btw. Aan dit bedrag kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Verplichte uitsluitingsgronden,

- Faillissement of Surseance van betaling

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Kerncompetenties

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/05/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/05/2022
Plaatselijke tijd: 00:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Plaats: Breda
Land: Nederland
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/04/2022