Europese openbare aanbesteding RDW Internet Ontsluiting (RIO) en Distributed Denial of Service (DDoS) dienstverlening Published by Tenders Electronic Daily

Europese openbare aanbesteding RDW Internet Ontsluiting (RIO) en Distributed Denial of Service (DDoS) dienstverlening

Application deadline

12.05.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Internet services
    72400000-4
Language

Dutch

Contracting authority / owner

RDW
Europaweg 205
2711ER Zoetermeer
Netherlands
Tel.: +316 51565240
E-Mail: hschoel@rdw.nl
Website: http://www.rdw.nl

assignment

De RDW is op zoek naar één (1) internetprovider die voorziet in internettoegang en bijbehorende dienstverlening en anti-DDoS dienstverlening.

Description of procurement /scope of services

De RDW is, naast de huidige provider, op zoek naar één (1) internetprovider die voorziet in internettoegang en bijbehorende dienstverlening als onderdeel van de internettoegang van de RDW. Deze internettoegang is het primaire opstappunt van de RDW naar het Internet en wordt gebruikt voor de productiesystemen, geplaatst in de RDW on-premise datacenters alsmede specifieke systemen binnen het RDW-WAN en virtuele werkplekken gehost binnen deze datacenters. De internetprovider is verantwoordelijkheid voor de fysieke verbindingen tussen de provider en de RDW-routers (het RDW demarcatiepunt) en levert een betrouwbaar, hoog beschikbaar netwerk om de RDW te koppelen aan het 'publieke Internet'. Verder biedt de internetprovider de mogelijkheid tot het afnemen van een anti-DDoS dienst die aanvallen binnen de drie hoofdcategorieën (volumetric, protocol en application) bewezen kan mitigeren.
De RDW is, naast de huidige provider, op zoek naar één (1) internetprovider die voorziet in internettoegang en bijbehorende dienstverlening als onderdeel van de internettoegang van de RDW. Deze internettoegang is het primaire opstappunt van de RDW naar het Internet en wordt gebruikt voor de productiesystemen,...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Groningen

Nederland-Zoetermeer: Internetdiensten

2022/S 065-170668

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: RDW
Nationaal identificatienummer: 27374436
Postadres: Europaweg 205
Plaats: Zoetermeer
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2711ER
Land: Nederland
Contactpersoon: Harno Schoel
E-mail: hschoel@rdw.nl
Telefoon: +316 51565240
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rdw.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=182260
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=182260
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Verkeer & Transport

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese openbare aanbesteding RDW Internet Ontsluiting (RIO) en Distributed Denial of Service (DDoS) dienstverlening

Referentienummer: 480001768
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72400000 Internetdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De RDW is op zoek naar één (1) internetprovider die voorziet in internettoegang en bijbehorende dienstverlening en anti-DDoS dienstverlening.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De RDW is, naast de huidige provider, op zoek naar één (1) internetprovider die voorziet in internettoegang en bijbehorende dienstverlening als onderdeel van de internettoegang van de RDW. Deze internettoegang is het primaire opstappunt van de RDW naar het Internet en wordt gebruikt voor de productiesystemen, geplaatst in de RDW on-premise datacenters alsmede specifieke systemen binnen het RDW-WAN en virtuele werkplekken gehost binnen deze datacenters. De internetprovider is verantwoordelijkheid voor de fysieke verbindingen tussen de provider en de RDW-routers (het RDW demarcatiepunt) en levert een betrouwbaar, hoog beschikbaar netwerk om de RDW te koppelen aan het 'publieke Internet'. Verder biedt de internetprovider de mogelijkheid tot het afnemen van een anti-DDoS dienst die aanvallen binnen de drie hoofdcategorieën (volumetric, protocol en application) bewezen kan mitigeren.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 27
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Onderdeel 1: Internetconnectiviteit.

De overeenkomst m.b.t het onderdeel Internetconnectiviteit kan 3 keer met 2 jaar worden verlengd.

Onderdeel 2: anti-DDoS dienstverlening.

M.b.t onderdeel 2 is een initiële looptijd van 1 jaar en 3 maanden van toepassing. Dit onderdeel kan 1 keer met een periode van 1 jaar worden verlengd en aansluitend 3 keer met 2 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De kans is aanwezig dat gedurende de looptijd van de opdracht aan de RDW mandaat wordt verleend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat (het Directoraat Generaal Mobiliteit (DGMo)) - als bestuursorgaan belast met taken en bevoegdheden uit hoofde van de (nog in werking te treden) Wet Vrachtwagenheffing, EETS Implementatiewet en de Wet Tijdelijke tolheffing - om namens deze minister (de Staat) deze extra taken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk uit te (doen) voeren. Voor het geval de minister aan de RDW een dergelijk mandaat verleent, is de RDW gerechtigd diensten en/of leveringen ten behoeve van deze taken en bevoegdheden door de Opdrachtnemer te laten verrichten, zulks onder de voorwaarden van de onderhavige opdracht, welke opdracht daarmee in zoverre zal worden uitgebreid. De diensten en/of leveringen waarmee de opdracht in dat geval zal worden uitgebreid zullen kort weergegeven de in de vraagscope en bijbehorende documenten beschreven diensten betreffen en zullen alsdan formeel worden uitgevoerd in opdracht van de Staat, die daarmee dus voor wat betreft de uitbreiding formeel de Opdrachtgever zal zijn.

In geval van een dergelijke uitbreiding bestaat de mogelijkheid dat de Staat op enig moment het mandaat aan RDW wenst te beëindigen en in plaats daarvan de desbetreffende taken en bevoegdheden in opdracht geeft aan een nog nader door de Staat op te richten nieuwe entiteit. In die situatie is de RDW gerechtigd de opdracht voor wat betreft de uitbreiding, die de Opdrachtnemer tot aan dat moment formeel in opdracht van de Staat verricht, bij wijze van contractsoverneming over te (doen) dragen aan die nieuwe entiteit.

Met betrekking tot de Wet Tijdelijke tolheffing heeft deze mandaat verstrekking reeds plaatsgevonden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

UEA III C.9) Onrechtmatige beïnvloeding

Beschrijving: De onderneming of een bestuurder ervan heeft in de afgelopen vier jaar in de uitoefening

van zijn beroep geen onrechtmatige beïnvloeding uitgeoefend of getracht het besluitvormingsproces van

de aanbestedende dienst onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem

onrechtmatige voordelen in de aanbestedingsprocedure kan bezorgen, of om verwijtbaar misleidende informatie

te verstrekken die een belangrijke invloed kan hebben op besluiten inzake uitsluiting, selectie of gunning.

Toelichting op Bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt bedoelde verklaring middels

ondertekening van de UEA.

Eis: UEA III C.5) Belangenconfilict

Beschrijving: Onderneming of bestuurder van de onderneming verklaart zich niet bewust te zijn van enig

belangenconflict als gevolg van zijn deelneming aan de aanbestedingsprocedure.

Toelichting op Bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt bedoelde verklaring middels

ondertekening van de UEA.

Eis: UEA III C.8) Geen valse verklaringen

Beschrijving: De onderneming of zijn bestuurder heeft bij het verstrekken van inlichtingen die door de

aanbestedende dienst van hem waren verlangd in het kader van aanbestedingsprocedures zich niet schuldig

gemaakt aan bewust verstrekken van valse verklaringen of zijn onderneming heeft deze inlichtingen niet, of niet

volledig verstrekt.

Toelichting op Bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder verklaart dat hij zich niet in ernstige mate schuldig

heeft gemaakt aan valse verklaringen of dat hij geen informatie of onvolledige informatie heeft verstrekt middels ondertekening van de UEA.

Eis: UEA III C.4) Geen gerechtelijke uitspraak vervalsing mededinging

Beschrijving: Tegen de onderneming of een bestuurder ervan is in de afgelopen 3 jaar niet een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak gedaan op grond van overtreding van op hem van toepassing zijnde wet of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie wegens overtreding van voor hem relevante mededinging.

Toelichting op Bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt bedoelde verklaring middels

ondertekening van de UEA.

De onderneming of een bestuurder overlegt op verzoek de verklaring omtrent het gedrag rechtspersoon,

bedoeld in artikel 30 van de Wet Justitiële en Strafvorderlijke gegevens. Aanvragen bij de Minister van Justitie.

In de praktijk worden de aanvragen behandeld door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (verder: COVOG).

Eis: UEA III C.1) Schending verplichtingen obv milieu-, sociaal of arbeidsrecht

Beschrijving: De onderneming of een bestuurder ervan heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot milieu-, sociaal of arbeidsrecht.

Toelichting op Bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt bedoelde verklaring middels

ondertekening van de UEA.

Eis: UEA III C.3) Geen gerechtelijke uitspraak inzake beroepsfout

Beschrijving: Tegen de gegadigde of inschrijver is geen onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak gedaan op grond van de op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving wegens overtreding van een voor hem relevante beroepsregel.

Wetsverwijzing: Geen gerechtelijke uitspraak

Bewijsstuk: Gedragsverklaring aanbesteden

Toelichting op Bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt bedoelde verklaring middels ondertekening van de UEA.

Een inschrijver kan op verzoek van de Aanbestedende dienst door middel van een gedragsverklaring

aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het

indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan twee jaar, aantonen dat deze

uitsluitingsgrond op hem niet van toepassing is.

Voor een nadere uitwerking zie Negometrix.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Es: UEA IV) Verzekerde aansprakelijkheid

Wetsverwijzing: Verzekering tegen beroepsrisico's

Bewijsstuk: Verzekering beroepsrisico's

Toelichting op Bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder verklaart verzekerd te zijn conform het

gestelde in de aanbestedingsstukken en is in staat een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat inschrijver

overeenkomstig de aanbestedingsstukken verzekerd is.

Eis: UEA III C.2) Financiële en economische draagkracht

Toelichting op Bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt bedoelde verklaring middels

ondertekening van de UEA.

De onderneming of een bestuurder overlegt de ondertekende conformiteitsverklaring zoals opgenomen in de

bijlage bij de offerteaanvraag (bijlage 1.5.3 Financieel economische draagkracht).

Eventuele minimumeisen:

Beschrijving: De onderneming of een bestuurder verklaart verzekerd te zijn conform het gestelde in de

aanbestedingsstukken.

Wetsverwijzing: Verzekering tegen beroepsrisico's

Bewijsstuk: Verzekering beroepsrisico's

Beschrijving: Voor de RDW is het belangrijk dat Gegadigde voldoende financiële en economische draagkracht heeft om de dienstverlening conform overeenkomst te kunnen (blijven) leveren.

Indien gegadigde een dochtermaatschappij is en de financiële gegevens van de moedermaatschappij worden gebruikt, dan dient gegadigde een verklaring van de moedermaatschappij te kunnen overleggen, waarin deze zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de juiste uitvoering van de bij gunning te sluiten overeenkomst gedurende de volledige contractperiode.

Voor een nadere uitwerking zie Negometrix.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eis: UEA IV) Beroepsbekwaamheid: Kwaliteit

Toelichting op Bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt bedoelde verklaring middels

ondertekening van de UEA.

Eventuele minimumeisen:

De bedrijfsprocessen van Inschrijver dienen bij sluiting van de inschrijvingstermijn te zijn

gecertificeerd tegen ISO 27001:2005 en/of ISO 27002:2013 of Inschrijver beschikt over gelijkwaardige

maatregelen voor deze processen. In geval van een combinatie dient de combinant die de werkzaamheden ten behoeve van de overeenkomst gaat uitvoeren te voldoen aan deze eis.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/05/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/05/2022
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's Gravenhage
Plaats: 's Gravenhage
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Klachtenmeldpunt aanbesteden RDW
Plaats: Zoetermeer
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De dagvaarding voor een kort geding aan de aanbestedende dienst betekenen dient uiterlijk op de 20e dag na dagtekening van de brief waarin de afwijzing is medegedeeld plaats te vinden.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/03/2022