„Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 1” Published by Tenders Electronic Daily

„Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 1”

Application deadline

07.06.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Medical consumables
  33140000-3
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД
ул. Македония №.49
2000 гр. Самоков
Bulgaria
Tel.: +359 889252295
Fax: +359 72266068
E-Mail: zop.mbal.samokov@abv.bg
Website: http://www.mbal-samokov.com

assignment

“Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 1”, разделена на 24 обособени позиции, подробно описани по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер, наименование, технически изисквания, мярка и съответното количество в Техническата спецификация. Всеки продукт/ медицински консуматив/ трябва напълно да отговаря на описаните технически характеристики и показатели. Несъответствието е основание за декласиране на участник за съответната обособена позиция.Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече обособени позиции         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция
“Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 1”, разделена на 24 обособени позиции, подробно описани по номенклатури, обозначени със собствен...
Show more

Lots 1

Job / name

ПОЗИЦИЯ 1 Спринцовки, инжекционни игли, абокати

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават: - за цялата процедура - за една или повече обособени позиции Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция. Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават: - за цялата процедура - за една или повече обособени...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД.

Lots 2

Job / name

ПОЗИЦИЯ 2 Спинални игли и принадлежности

Description of procurement /scope of services

обособвната позиция съдържа:1Игли за спинална анестезия G18-25; Устойчива канюла;                              Заточване на върха по Квинке;                            Полиран вътрешен лумен;                      Мандрен с цветово кодиране на диаметъра; и прозрачна призма за ранно позициониране, 88 мм дължина.Игли за спинална анестезия G18-25; Устойчива канюла;                             Заточване на върха по Квинке;                            Полиран вътрешен лумен;                      Мандрен с цветово кодиране на диаметъра; и прозрачна призма за ранно позициониране, 88 мм дължина.брой10002Удължени игли за спинална анестезия G18-25; Устойчива канюла;                             Заточване на върха по Квинке;                            Полиран вътрешен лумен;                      Мандрен с цветово кодиране на диаметъра; и прозрачна призма за ранно позициониране, 120 мм дължина.Удължени игли за спинална анестезия G18-25; Устойчива канюла;                             Заточване на върха по Квинке;                            Полиран вътрешен лумен;                      Мандрен с цветово кодиране на диаметъра; и прозрачна призма за ранно позициониране, 120 мм дължина.брой2003Сет за продължителна епидурална анестезия, с двуслоен катетър с твърда вътрешна част от полиамид и мека външна част от полиуретан. Лесно плъзгане през Туохи иглата, комбинирано с достатъчна твърдост за лесно и сигурно насочване. С включена спринцовка "загуба на съпротивление" (LOR). Компонентите от сета да са оцветени в жълто (катетър, филтър и конектор) за избягване на грешно свързване с интравенозните линии.Сет за продължителна епидурална анестезия, с двуслоен катетър с твърда вътрешна част от полиамид и мека външна част от полиуретан. Лесно плъзгане през Туохи иглата, комбинирано с достатъчна твърдост за лесно и сигурно насочване. С включена спринцовка "загуба на съпротивление" (LOR). Компонентите от сета да са оцветени в жълто (катетър, филтър и конектор) за избягване на грешно свързване с интравенозните линии.брой1004Игла за епидурална анестезия с връх по Туохи.Игла за епидурална анестезия с връх по Туохи.брой1005Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция с моливно заточване G22 - 88 мм. С хъб за кристална призма за бърза детекция на ликвор и полиран вътрешен лумен за бързо изтичване на ликвор. С цветен код на диаметъра и ергономична ръкохватка.Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция с моливно заточване G22 - 88 мм. С хъб за кристална призма за бърза детекция на ликвор и полиран вътрешен лумен за бързо изтичване на ликвор. С цветен код на диаметъра и ергономична ръкохватка.брой1006Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция с моливно заточване G25 - 88 мм. С хъб за кристална призма за бърза детекция на ликвор и полиран вътрешен лумен за бързо изтичване на ликвор. С цветен код на диаметъра и ергономична ръкохватка.Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция с моливно заточване G25 - 88 мм. С хъб за кристална призма за бърза детекция на ликвор и полиран вътрешен лумен за бързо изтичване на ликвор. С цветен код на диаметъра и ергономична ръкохватка.брой1007Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция с моливно заточване G25 - 120 мм. С хъб за кристална призма за бърза детекция на ликвор и поилран вътрешен лумен за бързо изтичване на ликвор. С цветен код на диаметъра и ергономична ръкохватка.Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция с моливно заточване G25 - 120 мм. С хъб за кристална призма за бърза детекция на ликвор и поилран вътрешен лумен за бързо изтичване на ликвор. С цветен код на диаметъра и ергономична ръкохватка.брой100
обособвната позиция съдържа:1Игли за спинална анестезия G18-25; Устойчива канюла;                              Заточване на върха по Квинке;                            Полиран...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД.

Lots 3

Job / name

ПОЗИЦИЯ 3 Системи, капачки, кранчета, аспиратори за многодозови флакони

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават: - за цялата процедура - за една или повече обособени позиции Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция. Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават: - за цялата процедура - за една или повече обособени...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД.

Lots 4

Job / name

ПОЗИЦИЯ 4 Централни венозни катетри

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават: - за цялата процедура - за една или повече обособени позиции Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция. Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават: - за цялата процедура - за една или повече обособени...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД.

Lots 5

Job / name

ПОЗИЦИЯ 5 Уринаторни торби

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече обособени позиции         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.обособената позиция съдържа:1Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2л, долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване, стерилни.Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2л, долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване, стерилни.брой10 0002Торби PVC уринаторни с Т-кран, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2л, долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване, стерилни.Торби PVC уринаторни с Т-кран, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2л, долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване, стерилни.брой10 0003Торби PVC уринаторни с Т-кран, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2л, долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване, нестерилни.Торби PVC уринаторни с Т-кран, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2л, долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване, нестерилни.брой5 0004Торби PVC уринаторни с Т-кран, шлаух 1.3м, вместимост на торбата 2л, долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване, стерилни.Торби PVC уринаторни с Т-кран, шлаух 1.3м, вместимост на торбата 2л, долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване, стерилни.брой2 0005Торбa уринаторнa, за почасова диуреза,  2000 мл, с накрайник против изтичане, с универсална дръжка за закрепване, дренажен шлаух и щипка, с възможност за написване номера на стаята, деня и часа и името на пациента. Разграфена на всеки 100 мл. С Т - кран, което може да бъде прибрано в специално приспособено джобче. Стерилна.Торбa уринаторнa, за почасова диуреза,  2000 мл, с накрайник против изтичане, с универсална дръжка за закрепване, дренажен шлаух и щипка, с възможност за написване номера на стаята, деня и часа и името на пациента. Разграфена на всеки 100 мл. С Т - кран, което може да бъде прибрано в специално приспособено джобче. Стерилна.брой506Мека дренажна торба с възможност за дрениране на течности от различно естество, размери на дрена от 15 CH до 30 CH - PVC материалМека дренажна торба с възможност за дрениране на течности от различно естество, размери на дрена от 15 CH до 30 CH - PVC материалброй100
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД.

Lots 6

Job / name

ПОЗИЦИЯ 6 Сонди

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече обособени позиции         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.обособената позиция съдържа:1Сонда за хранене на недоносени деца - дължина 500mm, четири отвора; глух канал; маркировка на 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm и 250 mm от върха; размер СН6, CH8, CH10.Сонда за хранене на недоносени деца - дължина 500mm, четири отвора; глух канал; маркировка на 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm и 250 mm от върха; размер СН6, CH8, CH10.брой2 0002Сонда назодуоденална - дванадесет отвора; глух канал; накрайник с цветово кодиране на размера; дължина 2 000 mm; размери CH8-CH40.Сонда назодуоденална - дванадесет отвора; глух канал; накрайник с цветово кодиране на размера; дължина 2 000 mm; размери CH8-CH40.брой2 0003Сонда стомашна - десет отвора; глух канал; дължина 1 000 mm;накрайни с цветово кодиране на размера; размери CH14 - CH40.Сонда стомашна - десет отвора; глух канал; дължина 1 000 mm;накрайни с цветово кодиране на размера; размери CH14 - CH40.брой2 0004Сонда ендобронхеална аспирационна - четири отвора с цветово кодиране на накрайника, размери от CH6-CH30Сонда ендобронхеална аспирационна - четири отвора с цветово кодиране на накрайника, размери от CH6-CH30брой3 0005Сонда гастродуоденална тип "Левин" - четири отвора; ; дължина 1 200 mm; накрайник с цветово кодиране на размерите; маркировка: на 450 mm от върха - по едно деление на 550 mm от върха - по две деления; на 650 mm отвърха - по три деления и на 750 mm от върха - по четири деления; размери СН12-СН20.Сонда гастродуоденална тип "Левин" - четири отвора; ; дължина 1 200 mm; накрайник с цветово кодиране на размерите; маркировка: на 450 mm от върха - по едно деление на 550 mm от върха - по две деления; на 650 mm отвърха - по три деления и на 750 mm от върха - по четири деления; размери СН12-СН20.брой2 0006Сонда за трахеална аспирация - четири отвора; глух канал; дължина 200 mm, рентгеноконтрастна ивица; размери CH8-CH32Сонда за трахеална аспирация - четири отвора; глух канал; дължина 200 mm, рентгеноконтрастна ивица; размери CH8-CH32брой2 0007Сонда перкутанна заместваща гастростома за дългосрочно интрагастрално хранене - безопасен ентерален конектор ENFit; съответства на стома с различна дължина, диаметър 15 FR; тъканно съвместима сонда от полиуретан, прозрачна; лесно въвеждане по техника на Селдингер; с рентгеноконтрастни ивици и пръстен в края на сондата за оптимален контрол при въвеждане; закрепване с балон.Сонда перкутанна заместваща гастростома за дългосрочно интрагастрално хранене - безопасен ентерален конектор ENFit; съответства на стома с различна дължина, диаметър 15 FR; тъканно съвместима сонда от полиуретан, прозрачна; лесно въвеждане по техника на Селдингер; с рентгеноконтрастни ивици и пръстен в края на сондата за оптимален контрол при въвеждане; закрепване с балон.брой20
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков” ЕООД.

Lots 7

Job / name

ПОЗИЦИЯ 7 Катетри

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече обособени позиции         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков” ЕООД.

Lots 8

Job / name

ПОЗИЦИЯ 8 Консумативи за кислородна терапия

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават: - за цялата процедура - за една или повече обособени позиции Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция. Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават: - за цялата процедура - за една или повече обособени...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков” ЕООД.

Lots 9

Job / name

ПОЗИЦИЯ 9 Операционни чаршафи за еднократна употреба - стерилни

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече обособени позиции         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

Lots 10

Job / name

ПОЗИЦИЯ 10 Превързочни материали и битове

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече обособени позиции         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков” ЕООД

Lots 11

Job / name

ПОЗИЦИЯ 11 Пластири и превръзки

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече обособени позиции         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

Lots 12

Job / name

ПОЗИЦИЯ 12 Медицински ръкавици

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече обособени позиции         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

Lots 13

Job / name

ПОЗИЦИЯ 13 Дезинфектанти

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече обособени позиции         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

Lots 14

Job / name

ПОЗИЦИЯ 14 Стерилизация

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече обособени позиции         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

Lots 15

Job / name

ПОЗИЦИЯ 15 Консумативи за функзционални изследвания

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече обособени позиции         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.обособената позиция съдържа:1Апарати за кръвно наляганеАпарат за кръвно налягане модел помпа и манометър в едно тяло с маншет за дебела ръкабр202Апарати за кръвно наляганеАпарат за кръвно налягане модел помпа и манометър отделно с маншет  със стетоскопбр1003Апарати за кръвно наляганеАпарат за кръвно налягане модел помпа и манометър отделно с маншет без стетоскопбр1004Електроди ЕКГ детскиЕлектроди ЕКГ детски , диаметър 30 и 40 мм , с детска картинка, пяна и хипоалергичен адхезивбр2005Електроди ЕКГ мониторниЕлектроди ЕКГ от пяна, усилен адхезив, мониторни - 43 х 51 mmбр7 0006Електроди ЕКГ за стрес тестЕлектроди за  стрес тест  , с подвижен клипс , подсилено залепване, размер 35х52мм,  в плик по 30 бр.бр5007Електроди ЕКГ за холтерЕлектроди за  холтер и  записване на събитие , с подсилващ,  протективен пръстен , който пази гела от изсъхване ,  подсилено залепване, от  микропорест хипоалергичен материал  , с подвижен клипс,60x66 mm,  в плик по 30 бр.бр2 0008Електроди ЕКГ за продължително мониториранеЕКГ електроди за продължително мониториране,  с хипоалергично микропоресто залепване , с хидрогел , диаметър 60 ммбр1 5009Електроди еднократни самозалепващи се за ЕМГЕлектроди еднократни самозалепващи се за ЕМГбр30010Регистрираща хартия за  ЕКГ Shiller AT 1SCHILLER AT-1 /90x90x400бр15011Регистрираща хартия за Schiller AT 101SCHILLER AT-101 /80х70х315бр40012Регистрираща хартия за Schiller AT 102SCHILLER AT-102 /210х280х180бр40013Регистрираща хартия за Schiller AT 10 PlusAT110SCHILLER AT-10PLUS/AT110 /210x140x160бр10014Регистрираща хартия за Schiller MS 2010Хартия ЕКГ SCHILLER MS2010/ MS2007/ESAOTE MY CARDIOPAD/114X95X138бр.5015Регистрираща хартия за Schiller- MS 2015Хартия ЕКГ SCHILLER MS2015/ESAOTE MY CARDIOPAD XL/210X140X180бр.5016Регистрираща хартия за фетален монитор SMART 3Хартия за фетален монитор ZIG.150 BIONET  FC-1400/SMART 3 /151x20/бр10017Регистрираща хартия за фетален монитор ВФМ 800Хартия за фетален монитор BIOSYS BFM 800 /112x120х250бр1018Регистрираща хартия за фетален монитор ВФМ 10ВФМ 10 фетален монитор-110x20бр1019Регистрираща хартия за УЗД  К61С /В 110х 20MITSUBISHI K61S/B /110x20бр200
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

Lots 16

Job / name

ПОЗИЦИЯ 16 Други

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече обособени позиции         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.обособената позиция съдържа:1Гел за ултразвук от 5 л.Гел за ултразвук от 5 л.опаковка502Електронен термометърЕлектронен термометърбр.3003Безконтактен електронен термометърБезконтактен електронен термометърбр.204Памперси детски от 2 до 5 кгПамперси детски от 2 до 5 кгбр.50005Памперси за възрастни с размер от L до XXLПамперси за възрастни с размер от L до XXLбр.100006Мундщуци картонени 20 / 30 х 100 брМундщуци картонени 20 / 30 х 100 броп57Шпатули дървени х 100 бр.Шпатули дървени х 100 бр.бр.100008Ленти за родилки и новородени с фабричен номерЛенти за родилки и новородени с фабричен номербр.5009Четки за цитонамазка стерилниЧетки за цитонамазка стерилнибр.20010Шпатули за цитонамазка пластмасови стерилниШпатули за цитонамазка пластмасови стерилнибр.20011ПрезервативиПрезервативибр15012Еднократни спекулумиЕднократни спекулумибр20013Еднократни иригаториЕднократни иригаторибр30014АмникотАмникотбр.2015Пъпни клапмиПъпни клапмибр50016Бебешко шише за хранене стъклено до 140 мл.Бебешко шише за хранене стъклено до 140 мл.бр.4017Предпазни очилаПредпазни очилабр2018Антимикробна постелка 66/114 см - адхезивни листаАнтимикробна постелка 66/114 см - адхезивни листаопаковка1219Антимикробна постелка 61/91 см - адхезивни листаАнтимикробна постелка 61/91 см - адхезивни листаопаковка1220Чаршаф ролка хартия и РЕ 60/50Чаршаф ролка хартия и РЕ 60/50бр.30021Остриета за скалпел различни размериОстриета за скалпел различни размерибр.300022Фолио операционно прозрачно 30см./26см.Фолио операционно прозрачно 30см./26см.бр.1023Фолио операционно прозрачно 42см./34см.Фолио операционно прозрачно 42см./34см.бр.1024Фолио операционно прозрачно 42см./42см.Фолио операционно прозрачно 42см./42см.бр.1025Клипс лигатурен среден размер за лапароскопски операцииКлипс лигатурен среден размер за лапароскопски операцииоп.  х 6 бр.1026ПодлогиПодлогибр.5027УринаторУринаторбр.50
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

Lots 17

Job / name

ПОЗИЦИЯ 17 Маски, шапки, калцуни, гащеризони

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече обособени позиции         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.обособената позиция съдържа:1Медицински защитен гащеризон с качулка за еднократна употреба от нетъкан текстилМедицински защитен гащеризон с качулка за еднократна употреба от нетъкан текстилбр10002Предпазни калцуни от полиетилен /гамаши/ - 120 микронаПредпазни калцуни от полиетилен /гамаши/ - 120 микронабр10003Калцуни от полиетилен със здрав ластик, минимална маса 3 гр.Калцуни от полиетилен със здрав ластик, минимална маса 3 гр.бр200004Маски – медицински: Изработени от нетъкан текстил;   Трипластови; С ластик; За еднократна употребаМаски – медицински: Изработени от нетъкан текстил;   Трипластови; С ластик; За еднократна употребабр1000005Маски – медицински: Изработени от нетъкан текстил;   Трипластови; С връзки; За еднократна употребаМаски – медицински: Изработени от нетъкан текстил;   Трипластови; С връзки; За еднократна употребабр100006Медицинска предпазна маска FFP2/N95Медицинска предпазна маска FFP2/N95бр100007Шапки – медицински: Тип "боне", на ластик, от нетъкан текстил, проветрива повърхностШапки – медицински: Тип "боне", на ластик, от нетъкан текстил, проветрива повърхностбр20000
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

Lots 18

Job / name

ПОЗИЦИЯ 18 Шевен материал

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече обособени позиции         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

Lots 19

Job / name

ПОЗИЦИЯ 19 Хирургични и ортопедични игли

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече обособени позиции         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.обособената позиция съдържа:1Игла киршнерова 2,0 / 310 мм  х 10 брИгла киршнерова 2,0 / 310 мм  х 10 броп52Игла киршнерова 1.4 / 310 мм  х 10 брИгла киршнерова 1.4 / 310 мм  х 10 броп53Игла киршнерова 1.6 / 310 мм  х 10 брИгла киршнерова 1.6 / 310 мм  х 10 броп54Игла киршнерова 1.8 / 310 мм  х 10 брИгла киршнерова 1.8 / 310 мм  х 10 броп55Игла киршнерова 1.0 / 310 мм  х 10 брИгла киршнерова 1.0 / 310 мм  х 10 броп.56Хирургични игли за кожа и мускули режещиХирургични игли за кожа и мускули режещи , 3/8 кръг, от 18 до 68 ммоп67Хирургични игли за кожа и мускули режещиХирургични игли за кожа и мускули режещи , 1/2 кръг, от 18 до 68 ммоп78Хирургични игли за кожа и мускули облиХирургични игли за кожа и мускули обли , 3/8 кръг, от 18 до 68 ммоп89Хирургични игли за кожа и мускули облиХирургични игли за кожа и мускули обли , 1/2 кръг, от 18 до 68 ммоп910Хирургични игли за кожа и мускули FergusonХирургични игли за кожа и мускули Ferguson , 1/2 кръг, от 26 до 70 ммоп1011Хирургични игли за кожа и мускули обли  №3 ЕХирургични игли за кожа и мускули обли , 5/8 кръг, 29 ммоп1112Хирургични игли за кожа и мускули обли  №2 ЕХирургични игли за кожа и мускули обли , 5/8 кръг, 23 ммоп1213Хирургични игли чревниХирургични игли чревни 1/2 или 3/8 кръг от 20 до 36 ммоп13
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

Lots 20

Job / name

ПОЗИЦИЯ 20 Дренажи и сонди - Специфични

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече обособени позиции         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.обособената позиция съдържа:1Торбички за коло илио стома , отворениТорбички за коло илио стома , отворени, еднокомпонентни, 60-80 мммбр3002Сонда на "Блекмор"Катетър/Сонда BLAKEMORE  - гумен трипътен катетер, 120 cm, СН 15-21бр23Набор аспирационен канюла с дръжкаНабор аспирационен канюла с дръжка СН18 /230см 2 с конекторбр204Набор аспирационен канюла с дръжкаНабор аспирационен канюла с дръжка СН24 /230см 2 с конекторбр20
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

Lots 21

Job / name

ПОЗИЦИЯ № 21 Кръвни продукти

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече обособени позиции         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.обособената позиция съдържа:1Тест серуми за определяне на кръвна група  анти "А"Тест серуми за определяне на кръвна група  анти "А"фл.62Тест серуми за определяне на кръвна група анти"В"Тест серуми за определяне на кръвна група анти"В"фл.63Тест серуми за определяне на кръвна група анти"Д"Тест серуми за определяне на кръвна група анти"Д"фл.104Тест серуми за определяне на кръвна група анти"АВ"Тест серуми за определяне на кръвна група анти"АВ"фл.75Тест серуми за определяне на кръвна група анти"А1"Тест серуми за определяне на кръвна група анти"А1"фл.10
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

Lots 22

Job / name

ПОЗИЦИЯ № 22 Нестерилни Конци

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече обособени позиции         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.обособената позиция съдържа:1Конци полиамидни № 0 х 10 мПолиамидни нерезорбируеми хирургични конци нестерилни № 0 х 10 моп3002Конци полиамидни № 000 х 10 мПолиамидни нерезорбируеми хирургични конци нестерилни № 000 х 10 моп2503Конци полиамидни № 2 х 10 мПолиамидни нерезорбируеми хирургични конци нестерилни № 2 х 10 моп3504Конци полиамидни № 4 х 10 мПолиамидни нерезорбируеми хирургични конци нестерилни № 4 х 10 моп3005Конци полиамидни № 6 х 10 мПолиамидни нерезорбируеми хирургични конци нестерилни № 6 х 10 моп300
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

Lots 23

Job / name

ПОЗИЦИЯ № 23 Медицинско оборудване и консумативи - Затворена система за вземане на кръв

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече обособени позиции         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

Lots 24

Job / name

ПОЗИЦИЯ №24 Комплекти за диагностициране

Description of procurement /scope of services

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече обособени позиции         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.обособената позиция съдържа:1Контейнери за урина и храчка стерилниКонтейнери за урина и храчка, стерилни, индивидуално опаковани, с  капачкабр.40002Контейнери за фекалии стерилниКонтейнери за фекалии  с лъжичка, индивидуално опаковани, стерилнибр.2003Спекталети стерилни  в индивидуална епруветкаСтерилни тампони в  епруветка,  без хранителна среда, индивидуално опакованибр.20004Предметни стъкла обикновениПредметни стъкла, шлифовани, нематиранибр30005Затворена система за вземане на урина - чашка с капачка100- 120 мл.Затворена система за вземане на урина - чашка с капачка, стерилни, с вграден холдер за изтегляне на урината, 100- 120 мл.бр50006Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на урина, конично дъно, без адитив, 13х100, 9.5мл.Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на урина, конично дъно, без адитив, 13х100, 9.5мл.бр10007Холдер за трансфер на урина, 10см.Холдер за трансфер на урина, 10см.бр10008Контейнер за събиране на урина за 24 часа, 2.7 литраКонтейнер за събиране на урина за 24 часа, 2.7 литрабр10009Спекталети с транспортна среда стерилни в индивидуална епруветкаТампон в епруветка с транспортна среда, стерилнибр.3000
Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.Офертите могат да се подават:         - за цялата процедура         - за една или повече...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)
Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

България-Самоков: Медицински консумативи

2022/S 093-253171

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД
Национален регистрационен номер: 000770086
Пощенски адрес: ул. Македония №.49
Град: гр. Самоков
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 2000
Държава: България
Лице за контакт: Валентина Зафирова
Електронна поща: zop.mbal.samokov@abv.bg
Телефон: +359 889252295
Факс: +359 72266068
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mbal-samokov.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20764
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/207956
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/207956
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 1”

II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

“Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 1”, разделена на 24 обособени позиции, подробно описани по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер, наименование, технически изисквания, мярка и съответното количество в Техническата спецификация. Всеки продукт/ медицински консуматив/ трябва напълно да отговаря на описаните технически характеристики и показатели. Несъответствието е основание за декласиране на участник за съответната обособена позиция.

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 329 605.30 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ 1 Спринцовки, инжекционни игли, абокати

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

- за цялата процедура

- за една или повече обособени позиции

Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 226 522.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ 2 Спинални игли и принадлежности

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

обособвната позиция съдържа:

1

Игли за спинална анестезия G18-25; Устойчива канюла;                              

Заточване на върха по Квинке;                            

Полиран вътрешен лумен;                      

Мандрен с цветово кодиране на диаметъра; и прозрачна призма за ранно позициониране, 88 мм дължина.

Игли за спинална анестезия G18-25; Устойчива канюла;                             

Заточване на върха по Квинке;                            

Полиран вътрешен лумен;                      

Мандрен с цветово кодиране на диаметъра; и прозрачна призма за ранно позициониране, 88 мм дължина.

брой

1000

2

Удължени игли за спинална анестезия G18-25; Устойчива канюла;                             

Заточване на върха по Квинке;                            

Полиран вътрешен лумен;                      

Мандрен с цветово кодиране на диаметъра; и прозрачна призма за ранно позициониране, 120 мм дължина.

Удължени игли за спинална анестезия G18-25; Устойчива канюла;                             

Заточване на върха по Квинке;                            

Полиран вътрешен лумен;                      

Мандрен с цветово кодиране на диаметъра; и прозрачна призма за ранно позициониране, 120 мм дължина.

брой

200

3

Сет за продължителна епидурална анестезия, с двуслоен катетър с твърда вътрешна част от полиамид и мека външна част от полиуретан. Лесно плъзгане през Туохи иглата, комбинирано с достатъчна твърдост за лесно и сигурно насочване. С включена спринцовка "загуба на съпротивление" (LOR). Компонентите от сета да са оцветени в жълто (катетър, филтър и конектор) за избягване на грешно свързване с интравенозните линии.

Сет за продължителна епидурална анестезия, с двуслоен катетър с твърда вътрешна част от полиамид и мека външна част от полиуретан. Лесно плъзгане през Туохи иглата, комбинирано с достатъчна твърдост за лесно и сигурно насочване. С включена спринцовка "загуба на съпротивление" (LOR). Компонентите от сета да са оцветени в жълто (катетър, филтър и конектор) за избягване на грешно свързване с интравенозните линии.

брой

100

4

Игла за епидурална анестезия с връх по Туохи.

Игла за епидурална анестезия с връх по Туохи.

брой

100

5

Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция с моливно заточване G22 - 88 мм. С хъб за кристална призма за бърза детекция на ликвор и полиран вътрешен лумен за бързо изтичване на ликвор. С цветен код на диаметъра и ергономична ръкохватка.

Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция с моливно заточване G22 - 88 мм. С хъб за кристална призма за бърза детекция на ликвор и полиран вътрешен лумен за бързо изтичване на ликвор. С цветен код на диаметъра и ергономична ръкохватка.

брой

100

6

Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция с моливно заточване G25 - 88 мм. С хъб за кристална призма за бърза детекция на ликвор и полиран вътрешен лумен за бързо изтичване на ликвор. С цветен код на диаметъра и ергономична ръкохватка.

Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция с моливно заточване G25 - 88 мм. С хъб за кристална призма за бърза детекция на ликвор и полиран вътрешен лумен за бързо изтичване на ликвор. С цветен код на диаметъра и ергономична ръкохватка.

брой

100

7

Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция с моливно заточване G25 - 120 мм. С хъб за кристална призма за бърза детекция на ликвор и поилран вътрешен лумен за бързо изтичване на ликвор. С цветен код на диаметъра и ергономична ръкохватка.

Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция с моливно заточване G25 - 120 мм. С хъб за кристална призма за бърза детекция на ликвор и поилран вътрешен лумен за бързо изтичване на ликвор. С цветен код на диаметъра и ергономична ръкохватка.

брой

100

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 251.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ 3 Системи, капачки, кранчета, аспиратори за многодозови флакони

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

- за цялата процедура

- за една или повече обособени позиции

Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 86 090.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ 4 Централни венозни катетри

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

- за цялата процедура

- за една или повече обособени позиции

Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 149.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ 5 Уринаторни торби

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

обособената позиция съдържа:

1

Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2л, долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване, стерилни.

Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2л, долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване, стерилни.

брой

10 000

2

Торби PVC уринаторни с Т-кран, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2л, долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване, стерилни.

Торби PVC уринаторни с Т-кран, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2л, долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване, стерилни.

брой

10 000

3

Торби PVC уринаторни с Т-кран, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2л, долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване, нестерилни.

Торби PVC уринаторни с Т-кран, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2л, долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване, нестерилни.

брой

5 000

4

Торби PVC уринаторни с Т-кран, шлаух 1.3м, вместимост на торбата 2л, долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване, стерилни.

Торби PVC уринаторни с Т-кран, шлаух 1.3м, вместимост на торбата 2л, долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване, стерилни.

брой

2 000

5

Торбa уринаторнa, за почасова диуреза,  2000 мл, с накрайник против изтичане, с универсална дръжка за закрепване, дренажен шлаух и щипка, с възможност за написване номера на стаята, деня и часа и името на пациента. Разграфена на всеки 100 мл. С Т - кран, което може да бъде прибрано в специално приспособено джобче. Стерилна.

Торбa уринаторнa, за почасова диуреза,  2000 мл, с накрайник против изтичане, с универсална дръжка за закрепване, дренажен шлаух и щипка, с възможност за написване номера на стаята, деня и часа и името на пациента. Разграфена на всеки 100 мл. С Т - кран, което може да бъде прибрано в специално приспособено джобче. Стерилна.

брой

50

6

Мека дренажна торба с възможност за дрениране на течности от различно естество, размери на дрена от 15 CH до 30 CH - PVC материал

Мека дренажна торба с възможност за дрениране на течности от различно естество, размери на дрена от 15 CH до 30 CH - PVC материал

брой

100

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 815.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ 6 Сонди

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков” ЕООД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

обособената позиция съдържа:

1

Сонда за хранене на недоносени деца - дължина 500mm, четири отвора; глух канал; маркировка на 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm и 250 mm от върха; размер СН6, CH8, CH10.

Сонда за хранене на недоносени деца - дължина 500mm, четири отвора; глух канал; маркировка на 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm и 250 mm от върха; размер СН6, CH8, CH10.

брой

2 000

2

Сонда назодуоденална - дванадесет отвора; глух канал; накрайник с цветово кодиране на размера; дължина 2 000 mm; размери CH8-CH40.

Сонда назодуоденална - дванадесет отвора; глух канал; накрайник с цветово кодиране на размера; дължина 2 000 mm; размери CH8-CH40.

брой

2 000

3

Сонда стомашна - десет отвора; глух канал; дължина 1 000 mm;накрайни с цветово кодиране на размера; размери CH14 - CH40.

Сонда стомашна - десет отвора; глух канал; дължина 1 000 mm;накрайни с цветово кодиране на размера; размери CH14 - CH40.

брой

2 000

4

Сонда ендобронхеална аспирационна - четири отвора с цветово кодиране на накрайника, размери от CH6-CH30

Сонда ендобронхеална аспирационна - четири отвора с цветово кодиране на накрайника, размери от CH6-CH30

брой

3 000

5

Сонда гастродуоденална тип "Левин" - четири отвора; ; дължина 1 200 mm; накрайник с цветово кодиране на размерите; маркировка: на 450 mm от върха - по едно деление на 550 mm от върха - по две деления; на 650 mm отвърха - по три деления и на 750 mm от върха - по четири деления; размери СН12-СН20.

Сонда гастродуоденална тип "Левин" - четири отвора; ; дължина 1 200 mm; накрайник с цветово кодиране на размерите; маркировка: на 450 mm от върха - по едно деление на 550 mm от върха - по две деления; на 650 mm отвърха - по три деления и на 750 mm от върха - по четири деления; размери СН12-СН20.

брой

2 000

6

Сонда за трахеална аспирация - четири отвора; глух канал; дължина 200 mm, рентгеноконтрастна ивица; размери CH8-CH32

Сонда за трахеална аспирация - четири отвора; глух канал; дължина 200 mm, рентгеноконтрастна ивица; размери CH8-CH32

брой

2 000

7

Сонда перкутанна заместваща гастростома за дългосрочно интрагастрално хранене - безопасен ентерален конектор ENFit; съответства на стома с различна дължина, диаметър 15 FR; тъканно съвместима сонда от полиуретан, прозрачна; лесно въвеждане по техника на Селдингер; с рентгеноконтрастни ивици и пръстен в края на сондата за оптимален контрол при въвеждане; закрепване с балон.

Сонда перкутанна заместваща гастростома за дългосрочно интрагастрално хранене - безопасен ентерален конектор ENFit; съответства на стома с различна дължина, диаметър 15 FR; тъканно съвместима сонда от полиуретан, прозрачна; лесно въвеждане по техника на Селдингер; с рентгеноконтрастни ивици и пръстен в края на сондата за оптимален контрол при въвеждане; закрепване с балон.

брой

20

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 380.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ 7 Катетри

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков” ЕООД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 42 545.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ 8 Консумативи за кислородна терапия

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков” ЕООД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

- за цялата процедура

- за една или повече обособени позиции

Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 54 120.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ 9 Операционни чаршафи за еднократна употреба - стерилни

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 54 115.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ 10 Превързочни материали и битове

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков” ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 205 944.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ 11 Пластири и превръзки

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 66 151.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ 12 Медицински ръкавици

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 101 710.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ 13 Дезинфектанти

Обособена позиция №: 13
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 147 844.80 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ 14 Стерилизация

Обособена позиция №: 14
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 46 879.10 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ 15 Консумативи за функзционални изследвания

Обособена позиция №: 15
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

обособената позиция съдържа:

1

Апарати за кръвно налягане

Апарат за кръвно налягане модел помпа и манометър в едно тяло с маншет за дебела ръка

бр

20

2

Апарати за кръвно налягане

Апарат за кръвно налягане модел помпа и манометър отделно с маншет  със стетоскоп

бр

100

3

Апарати за кръвно налягане

Апарат за кръвно налягане модел помпа и манометър отделно с маншет без стетоскоп

бр

100

4

Електроди ЕКГ детски

Електроди ЕКГ детски , диаметър 30 и 40 мм , с детска картинка, пяна и хипоалергичен адхезив

бр

200

5

Електроди ЕКГ мониторни

Електроди ЕКГ от пяна, усилен адхезив, мониторни - 43 х 51 mm

бр

7 000

6

Електроди ЕКГ за стрес тест

Електроди за  стрес тест  , с подвижен клипс , подсилено залепване, размер 35х52мм,  в плик по 30 бр.

бр

500

7

Електроди ЕКГ за холтер

Електроди за  холтер и  записване на събитие , с подсилващ,  протективен пръстен , който пази гела от изсъхване ,  подсилено залепване, от  микропорест хипоалергичен материал  , с подвижен клипс,60x66 mm,  в плик по 30 бр.

бр

2 000

8

Електроди ЕКГ за продължително мониториране

ЕКГ електроди за продължително мониториране,  с хипоалергично микропоресто залепване , с хидрогел , диаметър 60 мм

бр

1 500

9

Електроди еднократни самозалепващи се за ЕМГ

Електроди еднократни самозалепващи се за ЕМГ

бр

300

10

Регистрираща хартия за  ЕКГ Shiller AT 1

SCHILLER AT-1 /90x90x400

бр

150

11

Регистрираща хартия за Schiller AT 101

SCHILLER AT-101 /80х70х315

бр

400

12

Регистрираща хартия за Schiller AT 102

SCHILLER AT-102 /210х280х180

бр

400

13

Регистрираща хартия за Schiller AT 10 PlusAT110

SCHILLER AT-10PLUS/AT110 /210x140x160

бр

100

14

Регистрираща хартия за Schiller MS 2010

Хартия ЕКГ SCHILLER MS2010/ MS2007/ESAOTE MY CARDIOPAD/114X95X138

бр.

50

15

Регистрираща хартия за Schiller- MS 2015

Хартия ЕКГ SCHILLER MS2015/ESAOTE MY CARDIOPAD XL/210X140X180

бр.

50

16

Регистрираща хартия за фетален монитор SMART 3

Хартия за фетален монитор ZIG.150 BIONET  FC-1400/SMART 3 /151x20/

бр

100

17

Регистрираща хартия за фетален монитор ВФМ 800

Хартия за фетален монитор BIOSYS BFM 800 /112x120х250

бр

10

18

Регистрираща хартия за фетален монитор ВФМ 10

ВФМ 10 фетален монитор-110x20

бр

10

19

Регистрираща хартия за УЗД  К61С /В 110х 20

MITSUBISHI K61S/B /110x20

бр

200

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 146.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ 16 Други

Обособена позиция №: 16
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

обособената позиция съдържа:

1

Гел за ултразвук от 5 л.

Гел за ултразвук от 5 л.

опаковка

50

2

Електронен термометър

Електронен термометър

бр.

300

3

Безконтактен електронен термометър

Безконтактен електронен термометър

бр.

20

4

Памперси детски от 2 до 5 кг

Памперси детски от 2 до 5 кг

бр.

5000

5

Памперси за възрастни с размер от L до XXL

Памперси за възрастни с размер от L до XXL

бр.

10000

6

Мундщуци картонени 20 / 30 х 100 бр

Мундщуци картонени 20 / 30 х 100 бр

оп

5

7

Шпатули дървени х 100 бр.

Шпатули дървени х 100 бр.

бр.

10000

8

Ленти за родилки и новородени с фабричен номер

Ленти за родилки и новородени с фабричен номер

бр.

500

9

Четки за цитонамазка стерилни

Четки за цитонамазка стерилни

бр.

200

10

Шпатули за цитонамазка пластмасови стерилни

Шпатули за цитонамазка пластмасови стерилни

бр.

200

11

Презервативи

Презервативи

бр

150

12

Еднократни спекулуми

Еднократни спекулуми

бр

200

13

Еднократни иригатори

Еднократни иригатори

бр

300

14

Амникот

Амникот

бр.

20

15

Пъпни клапми

Пъпни клапми

бр

500

16

Бебешко шише за хранене стъклено до 140 мл.

Бебешко шише за хранене стъклено до 140 мл.

бр.

40

17

Предпазни очила

Предпазни очила

бр

20

18

Антимикробна постелка 66/114 см - адхезивни листа

Антимикробна постелка 66/114 см - адхезивни листа

опаковка

12

19

Антимикробна постелка 61/91 см - адхезивни листа

Антимикробна постелка 61/91 см - адхезивни листа

опаковка

12

20

Чаршаф ролка хартия и РЕ 60/50

Чаршаф ролка хартия и РЕ 60/50

бр.

300

21

Остриета за скалпел различни размери

Остриета за скалпел различни размери

бр.

3000

22

Фолио операционно прозрачно 30см./26см.

Фолио операционно прозрачно 30см./26см.

бр.

10

23

Фолио операционно прозрачно 42см./34см.

Фолио операционно прозрачно 42см./34см.

бр.

10

24

Фолио операционно прозрачно 42см./42см.

Фолио операционно прозрачно 42см./42см.

бр.

10

25

Клипс лигатурен среден размер за лапароскопски операции

Клипс лигатурен среден размер за лапароскопски операции

оп.  х 6 бр.

10

26

Подлоги

Подлоги

бр.

50

27

Уринатор

Уринатор

бр.

50

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 875.93 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ 17 Маски, шапки, калцуни, гащеризони

Обособена позиция №: 17
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

обособената позиция съдържа:

1

Медицински защитен гащеризон с качулка за еднократна употреба от нетъкан текстил

Медицински защитен гащеризон с качулка за еднократна употреба от нетъкан текстил

бр

1000

2

Предпазни калцуни от полиетилен /гамаши/ - 120 микрона

Предпазни калцуни от полиетилен /гамаши/ - 120 микрона

бр

1000

3

Калцуни от полиетилен със здрав ластик, минимална маса 3 гр.

Калцуни от полиетилен със здрав ластик, минимална маса 3 гр.

бр

20000

4

Маски – медицински: Изработени от нетъкан текстил;   Трипластови; С ластик; За еднократна употреба

Маски – медицински: Изработени от нетъкан текстил;   Трипластови; С ластик; За еднократна употреба

бр

100000

5

Маски – медицински: Изработени от нетъкан текстил;   Трипластови; С връзки; За еднократна употреба

Маски – медицински: Изработени от нетъкан текстил;   Трипластови; С връзки; За еднократна употреба

бр

10000

6

Медицинска предпазна маска FFP2/N95

Медицинска предпазна маска FFP2/N95

бр

10000

7

Шапки – медицински: Тип "боне", на ластик, от нетъкан текстил, проветрива повърхност

Шапки – медицински: Тип "боне", на ластик, от нетъкан текстил, проветрива повърхност

бр

20000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23 860.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ 18 Шевен материал

Обособена позиция №: 18
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 141 907.18 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ 19 Хирургични и ортопедични игли

Обособена позиция №: 19
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

обособената позиция съдържа:

1

Игла киршнерова 2,0 / 310 мм  х 10 бр

Игла киршнерова 2,0 / 310 мм  х 10 бр

оп

5

2

Игла киршнерова 1.4 / 310 мм  х 10 бр

Игла киршнерова 1.4 / 310 мм  х 10 бр

оп

5

3

Игла киршнерова 1.6 / 310 мм  х 10 бр

Игла киршнерова 1.6 / 310 мм  х 10 бр

оп

5

4

Игла киршнерова 1.8 / 310 мм  х 10 бр

Игла киршнерова 1.8 / 310 мм  х 10 бр

оп

5

5

Игла киршнерова 1.0 / 310 мм  х 10 бр

Игла киршнерова 1.0 / 310 мм  х 10 бр

оп.

5

6

Хирургични игли за кожа и мускули режещи

Хирургични игли за кожа и мускули режещи , 3/8 кръг, от 18 до 68 мм

оп

6

7

Хирургични игли за кожа и мускули режещи

Хирургични игли за кожа и мускули режещи , 1/2 кръг, от 18 до 68 мм

оп

7

8

Хирургични игли за кожа и мускули обли

Хирургични игли за кожа и мускули обли , 3/8 кръг, от 18 до 68 мм

оп

8

9

Хирургични игли за кожа и мускули обли

Хирургични игли за кожа и мускули обли , 1/2 кръг, от 18 до 68 мм

оп

9

10

Хирургични игли за кожа и мускули Ferguson

Хирургични игли за кожа и мускули Ferguson , 1/2 кръг, от 26 до 70 мм

оп

10

11

Хирургични игли за кожа и мускули обли  №3 Е

Хирургични игли за кожа и мускули обли , 5/8 кръг, 29 мм

оп

11

12

Хирургични игли за кожа и мускули обли  №2 Е

Хирургични игли за кожа и мускули обли , 5/8 кръг, 23 мм

оп

12

13

Хирургични игли чревни

Хирургични игли чревни 1/2 или 3/8 кръг от 20 до 36 мм

оп

13

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 699.20 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ 20 Дренажи и сонди - Специфични

Обособена позиция №: 20
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

обособената позиция съдържа:

1

Торбички за коло илио стома , отворени

Торбички за коло илио стома , отворени, еднокомпонентни, 60-80 ммм

бр

300

2

Сонда на "Блекмор"

Катетър/Сонда BLAKEMORE  - гумен трипътен катетер, 120 cm, СН 15-21

бр

2

3

Набор аспирационен канюла с дръжка

Набор аспирационен канюла с дръжка СН18 /230см 2 с конектор

бр

20

4

Набор аспирационен канюла с дръжка

Набор аспирационен канюла с дръжка СН24 /230см 2 с конектор

бр

20

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 398.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ № 21 Кръвни продукти

Обособена позиция №: 21
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

обособената позиция съдържа:

1

Тест серуми за определяне на кръвна група  анти "А"

Тест серуми за определяне на кръвна група  анти "А"

фл.

6

2

Тест серуми за определяне на кръвна група анти"В"

Тест серуми за определяне на кръвна група анти"В"

фл.

6

3

Тест серуми за определяне на кръвна група анти"Д"

Тест серуми за определяне на кръвна група анти"Д"

фл.

10

4

Тест серуми за определяне на кръвна група анти"АВ"

Тест серуми за определяне на кръвна група анти"АВ"

фл.

7

5

Тест серуми за определяне на кръвна група анти"А1"

Тест серуми за определяне на кръвна група анти"А1"

фл.

10

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 359.34 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ № 22 Нестерилни Конци

Обособена позиция №: 22
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

обособената позиция съдържа:

1

Конци полиамидни № 0 х 10 м

Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци нестерилни № 0 х 10 м

оп

300

2

Конци полиамидни № 000 х 10 м

Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци нестерилни № 000 х 10 м

оп

250

3

Конци полиамидни № 2 х 10 м

Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци нестерилни № 2 х 10 м

оп

350

4

Конци полиамидни № 4 х 10 м

Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци нестерилни № 4 х 10 м

оп

300

5

Конци полиамидни № 6 х 10 м

Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци нестерилни № 6 х 10 м

оп

300

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ № 23 Медицинско оборудване и консумативи - Затворена система за вземане на кръв

Обособена позиция №: 23
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 38 741.25 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ №24 Комплекти за диагностициране

Обособена позиция №: 24
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ-Самоков”ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Договорът ще се сключи за период от 24/ двадесет и чеири/ месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя.

обособената позиция съдържа:

1

Контейнери за урина и храчка стерилни

Контейнери за урина и храчка, стерилни, индивидуално опаковани, с  капачка

бр.

4000

2

Контейнери за фекалии стерилни

Контейнери за фекалии  с лъжичка, индивидуално опаковани, стерилни

бр.

200

3

Спекталети стерилни  в индивидуална епруветка

Стерилни тампони в  епруветка,  без хранителна среда, индивидуално опаковани

бр.

2000

4

Предметни стъкла обикновени

Предметни стъкла, шлифовани, нематирани

бр

3000

5

Затворена система за вземане на урина - чашка с капачка100- 120 мл.

Затворена система за вземане на урина - чашка с капачка, стерилни, с вграден холдер за изтегляне на урината, 100- 120 мл.

бр

5000

6

Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на урина, конично дъно, без адитив, 13х100, 9.5мл.

Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на урина, конично дъно, без адитив, 13х100, 9.5мл.

бр

1000

7

Холдер за трансфер на урина, 10см.

Холдер за трансфер на урина, 10см.

бр

1000

8

Контейнер за събиране на урина за 24 часа, 2.7 литра

Контейнер за събиране на урина за 24 часа, 2.7 литра

бр

1000

9

Спекталети с транспортна среда стерилни в индивидуална епруветка

Тампон в епруветка с транспортна среда, стерилни

бр.

3000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 271.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За всички обособени позиции - Участникът да има издадено на негово име - Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на Закона за медицинските изделия, а за чуждестранните лица – друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава.

ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване като попълва попълва раздел А: Годност в Част: IV ”Критерии за подбор” на ЕЕДОП и представя информация за Разрешението за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на Закона за медицинските изделия (издадено от ИАЛ), а за чуждестранните лица – друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава, а именно информация за номер на разрешението, дата на издаване и валидност.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката, а именно Разрешението за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на Закона за медицинските изделия (издадено от ИАЛ), а за чуждестранните лица – друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икномическото и финансово състояние на участниците

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За всички обособени позиции:

Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходени с тези на поръчката, за последните 3 (три) години (считано от датата на подаване на офертата).

ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в част IV от ЕЕДОП, като представя информация за доставките, които са индентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.

*За предмет сходен с предмета и обема на поръчката се счита доставка медицински консумативи .

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Участникът следва да притежава /разполага със система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2015 или друга еквивалентна система в съответствие с международните норми и стандарти.

ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в част IV от ЕЕДОП, като представя информация за сертификата за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалента, издаден от акредитирани лица или еквивалент на името на участника, с обхват на сертификата съответсващ на предмета на обществената поръчка, а именно номер, дата на издаване и валидност.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката, а именно сертификата за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалента, издаден от акредитирани лица или еквивалент на името на участника, с обхват на сертификата съответсващ на предмета на обществената поръчка.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Условия и размер

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде не по-малко от 60 (шетдесет) дни след изтичане срока на договора.

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

а) парична сума

б) оригинална, безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка в полза на МБАЛ –Самоков ЕООД

г) застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са описани в проекта на договора.

Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 05/10/2022
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/06/2022
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

чл.197 ал.1 т.1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/05/2022