Het afsluiten van aansprakelijkheidspolissen (inclusief bijhorende dienstverlening van verzekeringstussenpersoon) voor minimale looptijd van 3 jaar. Published by Tenders Electronic Daily

Het afsluiten van aansprakelijkheidspolissen (inclusief bijhorende dienstverlening van verzekeringstussenpersoon) voor minimale looptijd van 3 jaar.

Application deadline

25.05.2022, 10:00 hour

Procedure

Negotiated procedure (competitive procedure with negotiation)

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Liability insurance services
  66516000-0
Language

Dutch

Contracting authority / owner

UZ Leuven
Herestraat 49, 3000 Leuven
3000 Leuven
Belgium
E-Mail: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
Website: www.uzleuven.be

assignment

P7259-PERCEEL 1: POLIS BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (RANG 1)P7260-PERCEEL 2: POLIS BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (RANG 2)P7261-PERCEEL 3: POLIS BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (RANG 3)Middels huidige opdracht wenst de Opdrachtgever over te gaan tot het afsluiten van 5 aansprakelijkheidspolissen (3 polissen in perceel 1, 1 polis voor perceel 2, alsook 1 polis voor perceel 3).
P7259-PERCEEL 1: POLIS BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (RANG 1)P7260-PERCEEL 2: POLIS BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (RANG 2)P7261-PERCEEL 3: POLIS BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (RANG 3)Middels huidige opdracht wenst de Opdrachtgever over te gaan tot het afsluiten van 5 aansprakelijkheidspolissen (3...
Show more

Lots 1

Job / name

P7259-perceel 1: polis burgerlijke aansprakelijkheid (rang 1), LRD en clinical trials

Description of procurement /scope of services

Onder dit perceel vallen 3 polissen:1. De polis BA KU Leuven, inclusief dekking objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing 2. Polis beroepsaansprakelijkheid voor LRD activiteiten3. Polis clinical trials KU Leuven

Others CPV Codes
 • Liability insurance services
  66516000-0
Project adress

Region (NUTS code): BE242 Arr. Leuven

Lots 2

Job / name

P7260-perceel 2: polis burgerlijke aansprakelijkheid KU Leuven (rang 2)

Description of procurement /scope of services

In uitbreiding van de polis burgerlijke aansprakelijkheid Rang 1 (zie selectieleidraad pagina 7, punt 1.1) dient bovenop de waarborgen zoals vermeld voor Rang 1 nog een Rang 2 te worden voorzien.

Others CPV Codes
 • Liability insurance services
  66516000-0
Project adress

Region (NUTS code): BE242 Arr. Leuven

Lots 3

Job / name

P7261-perceel 3: polis burgerlijke aansprakelijkheid KU Leuven(rang 3)

Description of procurement /scope of services

Boven het kapitaal van 7.500.000 EUR (rang 1) en van 7.500.000 EUR (rang 2 ) dient nog een bijkomend kapitaal te worden voorzien van 5.000.0000 EUR, zij het eveneens alleen voor lichamelijke schade.

Others CPV Codes
 • Liability insurance services
  66516000-0
Project adress

Region (NUTS code): BE242 Arr. Leuven

België-Leuven: Aansprakelijkheidsverzekeringen

2022/S 084-225762

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UZ Leuven
Nationaal identificatienummer: 0419.052.173_22222
Postadres: Herestraat 49, 3000 Leuven
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3000
Land: België
Contactpersoon: Lien Coopmans
E-mail: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.uzleuven.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=444027
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://liquidfiles.uzleuven.be/message/cYQLQUkAKPSZVQZtE5IPKX
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=UZ+Leuven-P7259+t.e.m.+P7261-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Privaatrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het afsluiten van aansprakelijkheidspolissen (inclusief bijhorende dienstverlening van verzekeringstussenpersoon) voor minimale looptijd van 3 jaar.

Referentienummer: UZ Leuven-P7259 t.e.m. P7261-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66516000 Aansprakelijkheidsverzekeringen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

P7259-PERCEEL 1: POLIS BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (RANG 1)

P7260-PERCEEL 2: POLIS BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (RANG 2)

P7261-PERCEEL 3: POLIS BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (RANG 3)

Middels huidige opdracht wenst de Opdrachtgever over te gaan tot het afsluiten van 5 aansprakelijkheidspolissen (3 polissen in perceel 1, 1 polis voor perceel 2, alsook 1 polis voor perceel 3).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

P7259-perceel 1: polis burgerlijke aansprakelijkheid (rang 1), LRD en clinical trials

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66516000 Aansprakelijkheidsverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onder dit perceel vallen 3 polissen:

1. De polis BA KU Leuven, inclusief dekking objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

2. Polis beroepsaansprakelijkheid voor LRD activiteiten

3. Polis clinical trials KU Leuven

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De polissen kunnen na deze minimale looptijd van 3 jaar maximaal driemaal worden verlengd voor (minimum) één jaar waardoor de uiteindelijke maximale termijn 6 jaar kan bedragen.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Maximumaantal: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Zie selectieleidraad voor de criteria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

P7260-perceel 2: polis burgerlijke aansprakelijkheid KU Leuven (rang 2)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66516000 Aansprakelijkheidsverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In uitbreiding van de polis burgerlijke aansprakelijkheid Rang 1 (zie selectieleidraad pagina 7, punt 1.1) dient bovenop de waarborgen zoals vermeld voor Rang 1 nog een Rang 2 te worden voorzien.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De polissen kunnen na deze minimale looptijd van 3 jaar maximaal driemaal worden verlengd voor (minimum) één jaar waardoor de uiteindelijke maximale termijn 6 jaar kan bedragen.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Maximumaantal: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Zie selectieleidraad voor de criteria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

P7261-perceel 3: polis burgerlijke aansprakelijkheid KU Leuven(rang 3)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66516000 Aansprakelijkheidsverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Boven het kapitaal van 7.500.000 EUR (rang 1) en van 7.500.000 EUR (rang 2 ) dient nog een bijkomend kapitaal te worden voorzien van 5.000.0000 EUR, zij het eveneens alleen voor lichamelijke schade.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De polissen kunnen na deze minimale looptijd van 3 jaar maximaal driemaal worden verlengd voor (minimum) één jaar waardoor de uiteindelijke maximale termijn 6 jaar kan bedragen.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Maximumaantal: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Zie selectieleidraad voor de criteria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/05/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Voor het afhalen van de opdrachtdocumenten:

- Klik op de link in deze publicatie binnen afdeling (I.3

OF

- stuur een mail naar: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbanken van Leuven
Postadres: Smoldersplein 5
Plaats: Leuven
Postcode: 3000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/04/2022