ΣΗΜ-05/22 : Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής (για τα έτη 2022-2024) Published by Tenders Electronic Daily

ΣΗΜ-05/22 : Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής (για τα έτη 2022-2024)

Application deadline

20.05.2022, 17:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Traffic-signal maintenance services
    50232200-2
Language

Greek

Contracting authority / owner

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παναγή Τσαλδάρη 15
17676 Καλλιθέα
Greece
Tel.: +30 2131618176
Fax: +30 2109248108
E-Mail: didimy@patt.gov.gr
Website: http://www.patt.gov.gr/main/index.php

assignment

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η άρση βλαβών, η τροποποίηση λειτουργίας, η προληπτική συντήρηση και η βελτίωση 2185 σηματοδοτικών εγκαταστάσεων σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής.
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η άρση βλαβών, η τροποποίηση λειτουργίας, η προληπτική συντήρηση και η βελτίωση 2185 σηματοδοτικών εγκαταστάσεων σε όλο το λεκανοπέδιο...
Show more

Description of procurement /scope of services

Ετοιμότητα προσωπικού και μηχανημάτων για την άρση βλαβών 2185 σηματοδοτικών εγκαταστάσεων (εκτός του ρυθμιστή και των καλωδίων τηλεχειρισμού). Ειδικότερα προβλέπεται η άμεση επέμβαση του παρόχου, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, στις σηματοδοτικές εγκαταστάσεις που αποτελούν τα αντικείμενο του έργου, για την άρση βλαβών ή ζημιών που αναγγέλλονται στο ΚΦΣ. Οι σηματοδοτικές εγκαταστάσεις που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα Ι του Παραρτήματος V (Τεχνική Περιγραφή). Οι εγκαταστάσεις αυτές μπορεί να τροποποιηθούν κατά την έναρξη της σύμβασης ή κατά τη διάρκειά της ανάλογα με τις υφιστάμενες σε λειτουργία σηματοδοτικές εγκαταστάσεις κατά την έναρξη της σύμβασης ή κατά τη διάρκειά της. 2. Όλες οι συμπληρωματικές εργασίες (ηλεκτρολογικές - ηλεκτρονικές εργασίες) και ο εξοπλισμός, που απαιτούνται για τις τροποποιήσεις – προσαρμογές - βελτιώσεις των σηματοδοτικών εγκαταστάσεων που αποτελούν τα αντικείμενο του έργου καθώς και όσων ενταχθούν για συντήρηση κατά τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με εγκεκριμένες μελέτες κόμβων Φ.Σ. και κατόπιν εντολών της Υπηρεσίας3. Εκτέλεση όλων των εργασιών εγκατάστασης και σύνδεσης του απαιτούμενου εξοπλισμού ώστε σε συνδυασμό με τις εργασίες που θα εκτελεστούν από αναδόχους / παρόχους άλλων έργων της Υπηρεσίας, να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών και η θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία νέων σηματοδοτικών εγκαταστάσεων.4. Προληπτική καθολική αντικατάσταση ανά επτάμηνο του συνόλου των αντικραδασμικών λαμπτήρων πυράκτωσης σε απλούς φωτεινούς σηματοδότες στις σηματοδοτικές εγκαταστάσεις που αποτελούν τα αντικείμενο του έργου ή και όσων ενταχθούν για συντήρηση κατά τη διάρκεια της σύμβασης, μέχρι εξαντλήσεως των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ποσοτήτων.5. Προμήθεια ιστών γαλβανισμένων και όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη αντικατάσταση των υφιστάμενων απλών και αναρτημένων ιστών σηματοδότησης στις σηματοδοτικές εγκαταστάσεις των κόμβων του Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος V-Τεχνική Περιγραφή, με τους νέους γαλβανισμένους ιστούς.6. Προμήθεια σηματοδοτών τύπου LED και όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη αντικατάσταση των υφιστάμενων απλών και αναρτημένων σηματοδοτών στις σηματοδοτικές εγκαταστάσεις των κόμβων του Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος V (Τεχνική Περιγραφή) με σηματοδότες τύπου LED.7. Αποκατάσταση βλάβης σε υφιστάμενους βρόχους ανίχνευσης εντός του ασφαλτικού οδοστρώματος στις σηματοδοτικές εγκαταστάσεις του πίνακα Ι του Παραρτήματος V (Τεχνική Περιγραφή) ή άλλων για τους οποίους θα δοθεί εντολή από την Υπηρεσία ή/και κατασκευή νέων συμπεριλαμβανομένων και των καλωδίων προσαγωγής. Θα αποκατασταθούν όλοι οι βρόχοι που θα αναγγελθούν από το ΚΦΣ και θα κατασκευαστούν άλλοι κατόπιν εντολών της Επιτροπής για τις ανάγκες υλοποίησης τροποποιήσεων/βελτιώσεων της λειτουργίας των σηματοδοτικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια νέων μελετών φωτεινής σηματοδότησης, μέχρι εξαντλήσεως των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ποσοτήτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου και της παρούσας Ε.Σ.Υ.8. Καθαρισμός και ανακαίνιση βαφής ιστών φωτεινής σηματοδότησης απλών και με βραχίονα 9. Έλεγχος στατικής επάρκειας ιστών φωτεινής σηματοδότησης απλών και με βραχίονα 10. Άρση όλων των βλαβών που θα παρουσιαστούν από αστοχία υλικού, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας στον εξοπλισμό που θα προμηθεύσει ο Πάροχος, όπως ορίζεται στη συνέχεια της παρούσας.
Ετοιμότητα προσωπικού και μηχανημάτων για την άρση βλαβών 2185 σηματοδοτικών εγκαταστάσεων (εκτός του ρυθμιστή και των καλωδίων τηλεχειρισμού). Ειδικότερα προβλέπεται...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): EL30 Aττική (Attiki)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ελλάδα-Καλλιθέα: Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών

2022/S 080-215460

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμός ταυτοποίησης: GR
Ταχ. διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 15
Πόλη: Καλλιθέα
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 17676
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Δ.Μ.Υ.Π.Α.)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: didimy@patt.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2131618176
Φαξ: +30 2109248108
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.patt.gov.gr/main/index.php
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

ΣΗΜ-05/22 : Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής (για τα έτη 2022-2024)

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50232200 Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η άρση βλαβών, η τροποποίηση λειτουργίας, η προληπτική συντήρηση και η βελτίωση 2185 σηματοδοτικών εγκαταστάσεων σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 596 705.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

1. Ετοιμότητα προσωπικού και μηχανημάτων για την άρση βλαβών 2185 σηματοδοτικών εγκαταστάσεων (εκτός του ρυθμιστή και των καλωδίων τηλεχειρισμού). Ειδικότερα προβλέπεται η άμεση επέμβαση του παρόχου, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, στις σηματοδοτικές εγκαταστάσεις που αποτελούν τα αντικείμενο του έργου, για την άρση βλαβών ή ζημιών που αναγγέλλονται στο ΚΦΣ. Οι σηματοδοτικές εγκαταστάσεις που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα Ι του Παραρτήματος V (Τεχνική Περιγραφή). Οι εγκαταστάσεις αυτές μπορεί να τροποποιηθούν κατά την έναρξη της σύμβασης ή κατά τη διάρκειά της ανάλογα με τις υφιστάμενες σε λειτουργία σηματοδοτικές εγκαταστάσεις κατά την έναρξη της σύμβασης ή κατά τη διάρκειά της.

2. Όλες οι συμπληρωματικές εργασίες (ηλεκτρολογικές - ηλεκτρονικές εργασίες) και ο εξοπλισμός, που απαιτούνται για τις τροποποιήσεις – προσαρμογές - βελτιώσεις των σηματοδοτικών εγκαταστάσεων που αποτελούν τα αντικείμενο του έργου καθώς και όσων ενταχθούν για συντήρηση κατά τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με εγκεκριμένες μελέτες κόμβων Φ.Σ. και κατόπιν εντολών της Υπηρεσίας

3. Εκτέλεση όλων των εργασιών εγκατάστασης και σύνδεσης του απαιτούμενου εξοπλισμού ώστε σε συνδυασμό με τις εργασίες που θα εκτελεστούν από αναδόχους / παρόχους άλλων έργων της Υπηρεσίας, να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών και η θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία νέων σηματοδοτικών εγκαταστάσεων.

4. Προληπτική καθολική αντικατάσταση ανά επτάμηνο του συνόλου των αντικραδασμικών λαμπτήρων πυράκτωσης σε απλούς φωτεινούς σηματοδότες στις σηματοδοτικές εγκαταστάσεις που αποτελούν τα αντικείμενο του έργου ή και όσων ενταχθούν για συντήρηση κατά τη διάρκεια της σύμβασης, μέχρι εξαντλήσεως των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ποσοτήτων.

5. Προμήθεια ιστών γαλβανισμένων και όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη αντικατάσταση των υφιστάμενων απλών και αναρτημένων ιστών σηματοδότησης στις σηματοδοτικές εγκαταστάσεις των κόμβων του Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος V-Τεχνική Περιγραφή, με τους νέους γαλβανισμένους ιστούς.

6. Προμήθεια σηματοδοτών τύπου LED και όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη αντικατάσταση των υφιστάμενων απλών και αναρτημένων σηματοδοτών στις σηματοδοτικές εγκαταστάσεις των κόμβων του Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος V (Τεχνική Περιγραφή) με σηματοδότες τύπου LED.

7. Αποκατάσταση βλάβης σε υφιστάμενους βρόχους ανίχνευσης εντός του ασφαλτικού οδοστρώματος στις σηματοδοτικές εγκαταστάσεις του πίνακα Ι του Παραρτήματος V (Τεχνική Περιγραφή) ή άλλων για τους οποίους θα δοθεί εντολή από την Υπηρεσία ή/και κατασκευή νέων συμπεριλαμβανομένων και των καλωδίων προσαγωγής. Θα αποκατασταθούν όλοι οι βρόχοι που θα αναγγελθούν από το ΚΦΣ και θα κατασκευαστούν άλλοι κατόπιν εντολών της Επιτροπής για τις ανάγκες υλοποίησης τροποποιήσεων/βελτιώσεων της λειτουργίας των σηματοδοτικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια νέων μελετών φωτεινής σηματοδότησης, μέχρι εξαντλήσεως των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ποσοτήτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου και της παρούσας Ε.Σ.Υ.

8. Καθαρισμός και ανακαίνιση βαφής ιστών φωτεινής σηματοδότησης απλών και με βραχίονα

9. Έλεγχος στατικής επάρκειας ιστών φωτεινής σηματοδότησης απλών και με βραχίονα

10. Άρση όλων των βλαβών που θα παρουσιαστούν από αστοχία υλικού, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας στον εξοπλισμό που θα προμηθεύσει ο Πάροχος, όπως ορίζεται στη συνέχεια της παρούσας.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 14
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

δικαίωμα παράτασης χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου.

Προβλέπεται ανάλογα με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

δικαίωμα προαίρεσης κατά την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα με αναφορά σε ορισμένο ποσοστό στα εκατό

Προβλέπεται κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 105 του Ν 4412/16. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του Αναδόχου. Η εισήγηση αυτή διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Α. η οποία και τελικώς αποφαίνεται σχετικά.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης, ήτοι : κατασκευή, εγκατάσταση ή συντήρηση και άρση βλαβών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν:

1. Ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικού κινδύνου τουλάχιστον 1.000.000,00€.

2. Μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών (αυτοτελή έργα και κοινοπραξίες) για τις τρεις τελευταίες χρήσεις (ή για το διάστημα που αυτοί δραστηριοποιούνται εάν είναι μικρότερο της τριετίας) τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο του 50% επί του προϋπολογισμού του έργου (άνευ ΦΠΑ).

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

η τεχνική ικανότητα και η επάρκεια των προσόντων εκάστου διαγωνιζόμενου, σε σχέση προς τα ζητούμενα για την πλήρη και ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει να αποδεικνύεται εκ μέρους του, με την προσκόμιση (επί ποινή αποκλεισμού) των παρακάτω αναφερόμενων ( αρ. 1 έως 4) στοιχείων:

1) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών (2019-2020-2021), να έχουν εκτελέσει μία ή περισσότερες συμβάσεις, οι οποίες αφορούσαν άρση βλαβών φωτεινής σηματοδότησης περιλαμβανομένης και της ετοιμότητας προσωπικού και μηχανημάτων για άμεση επέμβαση, καθώς και συντήρησης κόμβων φωτεινής σηματοδότησης περιλαμβανομένης της καθολικής αντικατάστασης ιστών και σηματοδοτών. Η άρση βλαβών θα πρέπει να έχει εκτελεστεί αθροιστικά σε τουλάχιστον 450 κόμβους φωτεινής σηματοδότησης (περίπου το 20% των κόμβων που θα συντηρηθούν με το παρόν έργο, οι οποίοι είναι 2.182) ενώ η συντήρηση (περιλαμβανονομένης της καθολικής αντικατάστασης) σε τουλάχιστον 220. Οι συμβάσεις θα πρέπει να έχουν εκτελεσθεί κατά την τελευταία τριετία (2019-2020-2021) από το μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή αθροιστικά από το σύνολο των μελών σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης

2) Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει έμπειρο και επαρκές από πλευράς αριθμού ατόμων διευθυντικό και επιστημονικό προσωπικό, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό του τεχνικού προσωπικού για την εκτέλεση των εργασιών και τον έλεγχο και την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε αυτές να παρασχεθούν έντεχνα και εμπρόθεσμα, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στη συνολική λειτουργία των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης. Στο προσωπικό αυτό θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο:

Ένας (1) Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Μηχανικός, με χρόνο από κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον δέκα (10) έτη και αποδεδειγμένη εμπειρία, ως Διευθυντής Έργου ή Εργοταξιάρχης εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων ή παροχής υπηρεσιών για τουλάχιστον 3 έτη, ο οποίος θα απασχολείται επιτελικά με όλα τα θέματα που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης και θα αναλάβει για λογαριασμό του Παρόχου την ενημέρωση και τις επαφές με την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών, αλλά και κατά το χρόνο εγγύησης.

Δύο (2) τουλάχιστον Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι ή Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΑΕΙ ή ΤΕΙ, οι οποίοι θα απασχολούνται καθημερινά επιτόπου, με χρόνο από κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον τρία (3) έτη, οι οποίοι θα έχουν 12μηνη ή και πλέον εμπειρία σε ανάλογη θέση (εργοταξιάρχη, βοηθού εργοταξιάρχη η/και επικεφαλής συνεργείων) σε σύμβαση/εις έργου/ων ή παροχής υπηρεσιών του δημοσίου ή/και ιδιωτικών φορέων καθώς και 18μηνη ή και πλέον εμπειρία, σε εργασίες συντήρησης και άρσης βλαβών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης σε έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου ή ίσου των 4.000.000 €. Οι εν λόγω θα απασχολούνται ως επικεφαλείς των συνεργείων άρσης βλαβών και τροποποίησης, βελτίωσης και ολοκλήρωσης των σηματοδοτικών εγκαταστάσεων.

Δύο (2) Διπλωματούχοι Μηχανικοί ΑΕΙ, οι οποίοι θα απασχολούνται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες, στα γραφείο της Υπηρεσίας αλλά και στο πεδίο, οι οποίοι θα έχουν 18μηνη τουλάχιστον εμπειρία σε διαχείριση εκτέλεσης σύμβασης έργου ή παροχής υπηρεσιών δημοσίου φορέα που να αφορά σε εργασίες συντήρησης και άρσης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης σε έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000.000 €

3) Ο διαγωνιζόμενος οφείλει, να τεκμηριώσει ότι διαθέτει κατ’ ελάχιστο τρία (3) καλαθοφόρα οχήματα, με ανυψωτική ικανότητα καλαθιού κατ’ ελάχιστο 7 μέτρα και με πλάτος κατάληψης οδοστρώματος το πολύ 3 μέτρων όταν το καλάθι βρίσκεται στο ύψος αυτό και τρείς (3) γερανούς ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 2,5tn.

4) Ο διαγωνιζόμενος οφείλει, να τεκμηριώσει ότι τα υλικά τα οποία θα προμηθεύσει στα πλαίσια της σύμβασης (κατά την παραγρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 4412/2016), είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 2.2.6 της διακήρυξης.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στα παραρτήματα της διακήρυξης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 20/05/2022
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 26/05/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Στα γραφεία της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15
Πόλη: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ταχ. κωδικός: 176 76
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: didimy@patt.gov.gr
Τηλέφωνο: +030 2131618101
Φαξ: +030 2109248108
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ [πρώην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)], σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 .

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15
Πόλη: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ταχ. κωδικός: 176 76
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: didimy@patt.gov.gr
Τηλέφωνο: +030 2131618101
Φαξ: +030 2109248108
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/04/2022