DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ WAPNA SODOWANEGO Published by Tenders Electronic Daily

DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ WAPNA SODOWANEGO

Application deadline

31.05.2022, 08:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Medical gases
  24111500-0
Language

Polish

Contracting authority / owner

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul.3 Maja 13-15
41-800 Zabrze
Poland
Tel.: +48 323704241
Fax: +48 323704207
E-Mail: zampubli@szpital.zabrze.pl
Website: www.szpital.zabrze.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ WAPNA SODOWANEGO, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, szczegółowym formularzu ofertowo - cenowym stanowiącym załącznik 1a do SWZ oraz we wzorze umowy znajdującym się w części IV SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ WAPNA SODOWANEGO, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, szczegółowym formularzu ofertowo - cenowym stanowiącym załącznik 1a do SWZ oraz we wzorze umowy znajdującym się...
Show more

Lots 1

Job / name

Gazy medyczne

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, szczegółowym formularzu ofertowo - cenowym stanowiącym załącznik 1a do SWZ oraz we wzorze umowy znajdującym się w części IV SWZ.

Others CPV Codes
 • Industrial gases
  24110000-8
 • Medical gases
  24111500-0
 • Oxygen
  24111900-4
 • Carbon dioxide
  24112100-3
 • Nitrogen oxides
  24112200-4
 • Installation services of tanks
  51810000-3
 • Industrial gases
  24110000-8
 • Medical gases
  24111500-0
 • Oxygen
  24111900-4
 • Carbon dioxide
  24112100-3
 • Nitrogen oxides
  24112200-4
Show more
Project adress

Region (NUTS code): PL229 Gliwicki
Dostawa odbywać się będzie do pomieszczeń znajdujących się na terenie Zamawiającego:a) przy ul. 3 go Maja 13 15, 41 800 Zabrzeb) przy ul. Koziołka 1, 41-803 Zabrze

Lots 2

Job / name

Gazy medyczne

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, szczegółowym formularzu ofertowo - cenowym stanowiącym załącznik 1a do SWZ oraz we wzorze umowy znajdującym się w części IV SWZ.

Others CPV Codes
 • Industrial gases
  24110000-8
 • Medical gases
  24111500-0
 • Oxygen
  24111900-4
 • Carbon dioxide
  24112100-3
 • Nitrogen oxides
  24112200-4
 • Installation services of tanks
  51810000-3
 • Industrial gases
  24110000-8
 • Medical gases
  24111500-0
 • Oxygen
  24111900-4
 • Carbon dioxide
  24112100-3
 • Nitrogen oxides
  24112200-4
Show more
Project adress

Region (NUTS code): PL229 Gliwicki
Dostawa odbywać się będzie do pomieszczeń znajdujących się na terenie Zamawiającego:a) przy ul. 3 go Maja 13 15, 41 800 Zabrzeb) przy ul. Koziołka 1, 41-803 Zabrze

Lots 3

Job / name

Gazy medyczne

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, szczegółowym formularzu ofertowo - cenowym stanowiącym załącznik 1a do SWZ oraz we wzorze umowy znajdującym się w części IV SWZ.

Others CPV Codes
 • Industrial gases
  24110000-8
 • Medical gases
  24111500-0
 • Oxygen
  24111900-4
 • Carbon dioxide
  24112100-3
 • Nitrogen oxides
  24112200-4
 • Installation services of tanks
  51810000-3
 • Industrial gases
  24110000-8
 • Medical gases
  24111500-0
 • Oxygen
  24111900-4
 • Carbon dioxide
  24112100-3
 • Nitrogen oxides
  24112200-4
Show more
Project adress

Region (NUTS code): PL229 Gliwicki
Dostawa odbywać się będzie do pomieszczeń znajdujących się na terenie Zamawiającego:a) przy ul. 3 go Maja 13 15, 41 800 Zabrzeb) przy ul. Koziołka 1, 41-803 Zabrze

Lots 4

Job / name

Wapno sodowane

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA WAPNA SODOWANEGO, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, szczegółowym formularzu ofertowo - cenowym stanowiącym załącznik 1a do SWZ oraz we wzorze umowy znajdującym się w części IV SWZ.

Others CPV Codes
 • Lime
  44921200-4
Project adress

Region (NUTS code): PL229 Gliwicki
Dostawa odbywać się będzie do pomieszczeń znajdujących się na terenie Zamawiającego:a) przy ul. 3 go Maja 13 15, 41 800 Zabrze

Polska-Zabrze: Gazy medyczne

2022/S 087-235121

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6482301274
Adres pocztowy: ul.3 Maja 13-15
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska
E-mail: zampubli@szpital.zabrze.pl
Tel.: +48 323704241
Faks: +48 323704207
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.zabrze.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ WAPNA SODOWANEGO

Numer referencyjny: ZP/14/PN/2022
II.1.2)Główny kod CPV
24111500 Gazy medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ WAPNA SODOWANEGO, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, szczegółowym formularzu ofertowo - cenowym stanowiącym załącznik 1a do SWZ oraz we wzorze umowy znajdującym się w części IV SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gazy medyczne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
24110000 Gazy przemysłowe
24111900 Tlen
24112100 Ditlenek węgla
24112200 Tlenki azotu
51810000 Usługi instalowania zbiorników
24111500 Gazy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa odbywać się będzie do pomieszczeń znajdujących się na terenie Zamawiającego:

a) przy ul. 3 go Maja 13 15, 41 800 Zabrze

b) przy ul. Koziołka 1, 41-803 Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, szczegółowym formularzu ofertowo - cenowym stanowiącym załącznik 1a do SWZ oraz we wzorze umowy znajdującym się w części IV SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gazy medyczne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
24110000 Gazy przemysłowe
24111900 Tlen
24112100 Ditlenek węgla
24112200 Tlenki azotu
51810000 Usługi instalowania zbiorników
24111500 Gazy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa odbywać się będzie do pomieszczeń znajdujących się na terenie Zamawiającego:

a) przy ul. 3 go Maja 13 15, 41 800 Zabrze

b) przy ul. Koziołka 1, 41-803 Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, szczegółowym formularzu ofertowo - cenowym stanowiącym załącznik 1a do SWZ oraz we wzorze umowy znajdującym się w części IV SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gazy medyczne

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
24110000 Gazy przemysłowe
24111900 Tlen
24112100 Ditlenek węgla
24112200 Tlenki azotu
51810000 Usługi instalowania zbiorników
24111500 Gazy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa odbywać się będzie do pomieszczeń znajdujących się na terenie Zamawiającego:

a) przy ul. 3 go Maja 13 15, 41 800 Zabrze

b) przy ul. Koziołka 1, 41-803 Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, szczegółowym formularzu ofertowo - cenowym stanowiącym załącznik 1a do SWZ oraz we wzorze umowy znajdującym się w części IV SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wapno sodowane

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44921200 Wapno
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa odbywać się będzie do pomieszczeń znajdujących się na terenie Zamawiającego:

a) przy ul. 3 go Maja 13 15, 41 800 Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA WAPNA SODOWANEGO, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, szczegółowym formularzu ofertowo - cenowym stanowiącym załącznik 1a do SWZ oraz we wzorze umowy znajdującym się w części IV SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku, tym samym nie wymaga złożenia dokumentu.

2. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dla zadania nr 1,2,3 tj. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na:

- prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu gazami medycznymi, jeżeli jest dystrybutorem lub;

- prowadzenie składu konsygnacyjnego lub celnego zawierającego uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub;

- wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1977 z późn. zm.) jeżeli Wykonawca jest wytwórcą.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

- zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu gazami medycznymi lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego lub celnego zawierającego uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub jeżeli Wykonawca jest wytwórcą zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1977 z późn. zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku, tym samym nie wymaga złożenia dokumentu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku, tym samym nie wymaga złożenia dokumentu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym część IV SWZ. Warunki zmian postanowień zawartej umowy stanowi § 11 wzoru umowy dla zadnia nr 1,2,3 oraz § 10 wzoru umowy dla zadnia nr 4.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13–15, 41-800 Zabrze, budynek nr 8, I piętro, Dział Zamówień Publicznych, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego, tj. www.platformazakupowa.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 139 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, 4 Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ ;

- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania dotyczący art. 108 ust. 1 pkt. 3 - 6 Pzp – załącznik nr 3 do SWZ.

Jednocześnie Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 5 do SWZ.

4. Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

1) oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 i 1a do SWZ

2) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów.

3) pełnomocnictwo

5. Dokumenty składane przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 126 ust. 1 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia:

1) podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt 5.2 SWZ,

2) podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zgodnie z pkt 4.3 SWZ.

6. Dokument składany przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego:

1) w trybie art. 139 ust. 2 Pzp oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp – załącznik nr 2 do SWZ

2) w trybie art. 1 pkt. 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 5.

7. Wykonawcy zagranicznemu poświęcono pkt 6 SWZ

8. Ofercie wspólnej poświęcono pkt 7 SWZ.

9. Zamawiający stosuje wytyczne art. 5k rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014).

10. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków jakie można wprowadzić w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający przypomina, iż pełną informację w zakresie niniejszego postępowania można uzyskać pod adresem www.platformazakupowa.pl, w tym w dokumentach postępowania, m.in. SWZ wraz z załącznikami.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2022